Митна справа

Cклади тимчасового зберігання

01.11.2016 / 14:32

Товари з моменту пред’явлення їх митниці ДФС до поміщення їх у відповідний митний режим можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем здійснюється на складах тимчасового зберігання (далі — СТЗ). У цій статті йтиметься про особливості відкриття та експлуатації СТЗ.

Відповідно до визначення, наведеного у ст. 437 Митного кодексу, СТЗ — це відповідним чином облаштовані приміщення та/або криті чи відкриті майданчики, резервуари, холодильні чи морозильні камери, призначені для тимчасового зберігання товарів під митним контролем до поміщення їх у митний режим.

СТЗ може бути відкритого або закритого типу.

СТЗ закритого типу використовується винятково для зберігання утримувачем складу товарів, що належать йому.

СТЗ відкритого типу використовується для зберігання товарів, що належать будь-яким особам.

СТЗ може мати:

 • одну поштову адресу, якщо СТЗ складається з одного або декількох складських об’єктів;
 • декілька поштових адрес, якщо СТЗ складається з декількох складських об’єктів, що мають різні поштові адреси та огороджені нерозривно по периметру території СТЗ.

Дозвіл на відкриття та експлуатацію

На відкриття та експлуатацію СТЗ митницею ДФС, в зоні діяльності якої розташовано відповідні складські об’єкти, надається дозвіл (далі — Дозвіл).

Для отримання Дозволу підприємство має подати до митниці заяву на відкриття та експлуатацію СТЗ за встановленою формою (додаток 3 до Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом № 613 (далі — Заява про надання Дозволу), до якої додаються:

 • перелік осіб, які матимуть право доступу на територію СТЗ;
 • засвідчені заявником копії:

документів, що підтверджують право власності, користування складськими об’єктами;
актів прийняття в експлуатацію технічних засобів пожежної сигналізації, охоронної сигналізації (у випадку їх встановлення);
наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ, а у разі відсутності власної охорони надається копія договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними територіальними органами МВС України або підприємством, яке має ліцензію МВС України на надання послуг з охорони власності та громадян (разом із копією договору надається і копія такої ліцензії);
дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових об’єктів та об’єктів іншого призначення;
загального плану території, на якій розташовано складські об’єкти, що входять до складу СТЗ, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, з позначенням розташування систем відео­спостереження (далі — СВС), під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, копій планів кожного складського об’єкта СТЗ (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання);
технологічної схеми контролю та обліку товарів (для СТЗ, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);
технологічних паспортів на прилади (вузли, обладнання) СВС;
технічних паспортів електронних ваг та засобів автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на СТЗ (для СТЗ, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом).

Заява про надання Дозволу реєструється митницею ДФС в установленому порядку.

Розгляд Заяви про надання Дозволу здійснюється митницею ДФС у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня реєстрації цієї заяви у митниці.

Під час розгляду Заяви про надання Дозволу митниця ДФС перевіряє:

 • відповідність відомостей про реєстрацію заявника, зазначених у Заяві про надання Дозволу, інформації, що міститься в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації;
 • наявність поданих разом із Заявою про надання Дозволу документів;
 • відповідність відомостей, зазначених у Заяві про надання Дозволу та поданих з нею документах, фактичним відомостям про складські об’єкти, їх розташування та облаштування.

З метою перевірки відомостей про складські об’єкти, їх розташування та облаштування митниця ДФС протягом 10 робочих днів з дня реєстрації Заяви про надання Дозволу проводить у присутності уповноваженої посадової особи заявника огляд та фотографування складських об’єктів, прилеглої території та перевірку відповідності складських об’єктів відомостям, зазначеним у доданих до Заяви про надання Дозволу документах.

За результатами огляду складається акт огляду (далі — Акт огляду).

В Акті огляду не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

Копія Акта огляду надається утримувачу СТЗ (у разі якщо утримувачем СТЗ є фізична особа — підприємець, то цій фізичній особі).

За результатами розгляду Заяви про надання Дозволу та з урахуванням відомостей, зазначених у Акті огляду, митниця ДФС приймає рішення про надання Дозволу.

Дозвіл оформлюється наказом митниці ДФС.

Реєстр СТЗ

Протягом одного робочого дня з дня видання наказу про надання Дозволу митниця ДФС засобами відом­чої електронної пошти надсилає ДФС України лист-подання про внесення даних про СТЗ до реєстру СТЗ (далі — Реєстр).

ДФС протягом одного робочого дня з дня отримання листа-подання митниці про внесення даних про СТЗ до Реєстру вносить запис про включення СТЗ до Реєстру та повідомляє про це митницю.

Реєстраційний номер СТЗ складається з восьми знаків і формується за схемою.

Схема

Митниця ДФС письмово повідомляє заявника про включення СТЗ до Реєстру у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня отримання повідомлення ДФС, шляхом надсилання заявнику витягу з Реєстру.

У разі прийняття митницею рішення щодо необхідності розміщення на СТЗ відкритого типу підрозділу митного оформлення (далі — ПМО) митниця ДФС узгоджує з утримувачем цього СТЗ дату початку розміщення такого підрозділу та особливості його функціонування.

При зміні будь-яких відомостей, зазначених у Заяві про надання Дозволу або у документах, які додавались до цієї заяви, утримувач СТЗ повинен письмово повідомити про це митницю з поданням документів (або їх завірених копій), що підтверджують ці зміни.

Реєстр ведеться в електронному вигляді за допомогою програмно-інформаційного комплексу ДФС.

Припинення діяльності митниці або зміна зони її діяльності не є перешкодою для продовження експлуатації СТЗ. У цьому разі ДФС вносяться зміни до Реєстру щодо зміни митниці, яка здійснює контроль за діяльністю СТЗ.

Дані щодо місця проживання фізичної особи — підприємця — утримувача СТЗ, його реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) оприлюдненню не підлягають.

Відмова у наданні Дозволу

Підставою для прийняття митницею ДФС рішення про відмову у наданні Дозволу є:

 • недостовірні дані, що містяться у Заяві про надання Дозволу та документах, поданих заявником разом із нею;
 • невідповідність складських об’єктів та їх облаштування встановленим вимогам.

У разі прийняття митницею мотивованого рішення про відмову в наданні Дозволу митниця надсилає таке рішення заявнику в письмовій формі.

Оскарження рішення про відмову у наданні Дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.

Переоформлення Дозволу

У разі необхідності внесення змін до відомостей,зазначених у Дозволі (наприклад, зміна найменування чи місцезнаходження юридичної особи, якій надано дозвіл), здійснюється його переоформлення відповідно до ст. 413 Митного кодексу.

Заява про переоформлення Дозволу подається митниці у порядку, передбаченому для надання Дозволу.

Обов’язки утримувача

Утримувач СТЗ повинен забезпечити:

 • наявність прилеглої до СТЗ території з твердим покриттям, обладнаної для стоянки транспортних засобів;
 • цілодобову охорону складських об’єктів або функціонування на них охоронної сигналізації;
 • обладнання складських об’єктів СТЗ ґратами на вікнах (за їх наявності);
 • функціонування протипожежної сигналізації на складських об’єктах (крім функціонування такої сигналізації на відкритих майданчиках), наявність засобів пожежогасіння;
 • наявність повірених засобів для зважування товарів (з урахуванням специфіки товарів), а на СТЗ, призначеному для зберігання наливних чи насипних товарів, — повірених засобів обліку таких товарів і контролю за ними;
 • наявність рампи, оглядового майданчика, навантажувально-розвантажувальної техніки (з урахуванням специфіки СТЗ);
 • можливість проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на СТЗ або на прилеглій до СТЗ території;
 • наявність і функціонування СВС за всіма воротами або дверними отворами СТЗ, через які здійснюється ввезення та/або вивезення товарів, в’їздом і виїздом з прилеглої до СТЗ території, фіксування такого відображення для виявлення несанкціонованого доступу до товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, а також ведення архіву відеозаписів СВС;
 • безперешкодний доступ посадових осіб митниці до СВС;
 • наявність і функціонування на в’їзді та виїзді з прилеглої до СТЗ відкритого типу території контрольно-пропускної системи, до якої входять шлагбауми, електронні ваги та засоби автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на СТЗ (для СТЗ, ввезення або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом);
 • освітлення СТЗ та прилеглої до нього території згідно з установленими нормативними актами, санітарними нормами та правилами;
 • обладнання робочих місць для посадових осіб ПМО згідно з установленими нормативно-правовими актами, санітарними нормами та правилами (у разі необхідності — розміщення такого підрозділу на території СТЗ відкритого типу);
 • наявність каналів і засобів зв’язку для роботи посадових осіб ПМО та інших державних органів контролю у разі розміщення таких посадових осіб на території СТЗ;
 • обладнання СТЗ не менше ніж двома засобами нанесення забезпечення, один з яких повинен перебувати у віданні митниці ДФС, другий — у віданні утримувача СТЗ;
 • наявність на складських об’єктах СТЗ (місцях накладення забезпечення для резервуарів (елеваторів)) відповідних інформаційних вивісок.

Зупинення дії Дозволу

Дію Дозволу може бути зупинено у випадках та у порядку, встановлених ст. 412 Митного кодексу.

Невиконання підприємством вимог, встановлених зазначеним Кодексом, актами Кабінету Міністрів України, Мінфіну України, фіксується шляхом складання протоколу про порушення митних правил та/або акта, складання якого передбачено ст. 343 Митного кодексу.

Завірена копія наказу щодо зупинення дії Дозволу не пізніше п’яти робочих днів вручається утримувачу СТЗ під його підпис на копії наказу, що залишається у справах митниці. У разі відмови утримувача СТЗ від такого підписання копія наказу про зупинення дії Дозволу надсилається утримувачу СТЗ поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Копія наказу митниці ДФС про зупинення дії Дозволу надсилається разом із супровідним листом до ДФС не пізніше наступного робочого дня після видання цього наказу.

Розміщення нових партій товарів на СТЗ протягом строку зупинення дії Дозволу забороняється.

Якщо утримувач СТЗ до закінчення строку зупинення дії Дозволу усунув недоліки, він може звернутися до митниці із заявою про проведення огляду територій і приміщень СТЗ. Огляд проводиться митницею у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня отримання такої заяви. Результати огляду оформляються у вигляді Акта огляду.

У разі виявлення відповідності СТЗ встановленим вимогам митниця наступного робочого дня після складання Акта огляду видає наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу митниці про зупинення дії Дозволу. У Реєстрі робиться відмітка про скасування зупинення дії Дозволу та вказуються номер і дата наказу митниці про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення дії такого Дозволу. Дата наказу митниці про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення дії Дозволу є кінцевою датою зупинення дії такого Дозволу.

Анулювання Дозволу

Дозвіл може бути анульовано у випадках та у порядку, встановлених ст. 412 Митного кодексу.

Анулювання Дозволу оформлюється наказом митниці ДФС, в якому мають бути викладені підстави для такого анулювання.

Реєстраційні номери СТЗ після анулювання Дозволу повторно не використовуються.

З дати анулювання Дозволу розміщення нових партій товарів на такий СТЗ не допускається.

Контроль за діяльністю СТЗ

Митниця ДФС здійснює контроль за дотриманням утримувачем СТЗ вимог законодавства України в сфері державної митної справи.

Контроль за діяльністю СТЗ здійснюється шляхом проведення посадовими особами митниці огляду його складських об’єктів, у тому числі перевірки функціонування СВС, обліку товарів на СТЗ (далі — Огляд СТЗ).

Огляд СТЗ здійснюється на підставі затверджених керівником митниці річних планів проведення Оглядів СТЗ.

Річний план Оглядів СТЗ доводиться до відома його утримувачів, розташованих у зоні діяльності митниці, протягом п’яти робочих днів з дня його затвердження.

Огляд СТЗ може проводиться митницею поза планом у випадках, визначених пунктами 1 — 4 частини сьомої ст. 346 Митного кодексу, та у випадку, якщо така перевірка проводиться відповідно до кримінального процесуального законодавства у разі порушення кримінальної справи або у процесі провадження в адміністративній справі про порушення митних правил стосовно посадової особи цього підприємства.

Для здійснення Огляду СТЗ створюється комісія з посадових осіб митниці. У складі комісії має бути не менше ніж три посадові особи.

Огляд СТЗ проводиться на підставі наказу митниці ДФС.

Строк проведення Огляду СТЗ визначається з урахуванням кількості складських об’єктів, що входять до складу СТЗ, характеристик складських об’єктів (площі, об’єму), а також обсягів товарів, що зберігаються на ньому.

Максимальний строк здійснення Огляду СТЗ становить п’ять робочих днів.

Для здійснення Огляду СТЗ посадовим особам митниці на підставі наказу митниці видається посвідчення на право здійснення такого контролю (далі — Посвідчення).

Посвідчення завіряється підписом керівника митниці, гербовою печаткою та реєструється посадовими особами митниці в журналі обліку Посвідчень.

За результатами проведеного Огляду СТЗ складається Акт огляду.

В Акті огляду не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

Копія Акта огляду надається утримувачу СТЗ (у разі якщо утримувачем СТЗ є фізична особа — підприємець, то цій фізичній особі).

Тимчасове зберігання товарів

Товари гуманітарної допомоги для їх тимчасового зберігання з дозволу відповідної митниці ДФС можуть розміщуватися на складах організацій — отримувачів гуманітарної допомоги (далі — СГД). При цьому керівник організації — отримувача гуманітарної допомоги забезпечує ведення обліку товарів, що розміщуються на складі цієї організації та випускаються з нього, в порядку, передбаченому для СТЗ, та щокварталу подає контролюючому органу про рух товарів на складі за встановленою формою. Слід зазначити, що контролюючий орган має право вимагати подання позачергового звіту.

На СТЗ утворюються постійні, а на складах організацій — отримувачів гуманітарної допомоги — тимчасові (на час тимчасового зберігання на них під митним контролем товарів гуманітарної допомоги) зони митного контролю.

Також на тимчасове зберігання під митним контролем товари можуть розміщуватися на митних складах або на складах митниць ДФС.

У разі втрати товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, або видачі їх без дозволу митниці ДФС утримувач СТЗ, утримувач митного складу, керівник організації — отримувача гуманітарної допомоги несуть адміністративну відповідальність, передбачену Митним кодексом. Крім того, у таких випадках на цих осіб покладається обов’язок щодо сплати митних платежів, установлених законом на імпорт зазначених товарів.

Утримувач СТЗ, утримувач митного складу, керівник організації — отримувача гуманітарної допомоги звільняються від відповідальності за втрату товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, та зобов’я­зання щодо сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, лише у разі, якщо ці товари були знищені або безповоротно пошкоджені внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або природних втрат за нормальних умов зберігання.

Розміщення товарів

Рішення про розміщення товарів приймає:

 • на СТЗ — уповноважена посадова особа ПМО, у зоні діяльності якого розташовано такий СТЗ, — невідкладно після перевірки поданих документів та встановлення дотримання вимог Митного кодексу;
 • на СГД — керівник ПМО або уповноважена ним особа цього підрозділу, у зоні діяльності якого розташовано такий СГД, — невідкладно після перевірки поданих документів та встановлення дотримання вимог Митного кодексу.

Прийняте посадовою особою митниці ДФС рішення про розміщення товарів на СТЗ засвідчується відбитком штампа «Під митним контролем» посадової особи митниці.

При першому розміщенні товарів гуманітарної допомоги на СГД митниця ДФС має право провести у присутності уповноваженої посадової особи — утримувача СГД огляд та фотографування складських об’єктів, прилеглої території та перевірку відповідності складських об’єктів відомостям, зазначеним у документах, що додані до єдиного уніфікованого документа на розміщення та тимчасове зберігання товарів.

Прийняття товарів на тимчасове зберігання на СТЗ здійснюється його утримувачем.

У разі виявлення утримувачем СТЗ під час прийняття товарів на тимчасове зберігання невідповідності відомостей, вказаних у товаросупровідних документах на товари, самим товарам; пошкодження товарів; пошкодження упаковки товарів, та/або пошкодження маркування цих товарів, він  має негайно інформувати про це митницю ДФС, посадова особа якого прийняла рішення про розміщення товарів на СТЗ.

За результатами огляду складається Акт про виявлені факти невідповідності товарів відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, пошкодження товарів або їх упаковки, або їх маркування (далі — Акт про невідповідність) за встановленою формою.

Утримувач СТЗ (СГД) має забезпечити окреме зберігання різних партій товарів.

Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні зберігатись на (в) спеціально пристосованих для цього складських об’єктах.

Товари, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем стали непридатними, були зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, підлягають митному оформленню як такі, що надійшли на митну територію України у непридатному, зіпсованому або пошкодженому стані.

Операції з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні

З товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем з дозволу митниці ДФС, можуть проводитися такі операції:

 • прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного режиму зберігання, сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба із шкідниками, інвентаризація;
 • огляд та вимірювання;
 • усунення пошкодження упаковки;
 • взяття проб та зразків;
 • підготовка товарів до продажу (відчуження) і транспортування: сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.

У разі відмови у наданні дозволу на проведення вказаних операцій контролюючі органи зобов’язані невідкладно письмово або в електронній формі повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини та підстави такої відмови.

Товари можуть бути розміщені на СТЗ без вивантаження їх з транспортних засобів.

Утримувач СТЗ має створити належні умови для забезпечення схоронності товарів і транспортних засобів, розміщених на СТЗ, відповідно до Митного кодексу.

У разі надходження товарів автомобільним транспортом на територію СТЗ відкритого типу прилегла до нього територія або її частина визначається митницею як місце доставки товарів.

СТЗ розташовується на митній території України, окрім території пунктів пропуску через державний кордон України для міжнародного чи міждержавного автомобільного сполучення.

Розташування СТЗ поза межами пунктів пропуску 

У випадках коли доставка товарів кінцевому одержувачу через умови перевезення (або з будь-яких інших причин) переривається, товари можуть розміщуватися на СТЗ, які розташовано поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів та у яких здійснюються прийняття, навантаження, перевантаження, вивантаження та видача товарів, що переміщуються через митний кордон України. Дозволом для розміщення товарів на такому СТЗ є дозвіл митниці ДФС на вивантаження товару з транспортного засобу.

Товари, розміщені на СТЗ, розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, до їх випуску із складу вважаються такими, що не пропущені на митну територію України.

Вивезення товарів з СТЗ, розташованих на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, здійснюється на підставі рішення митниці ДФС про пропуск цих товарів на митну територію України.

У разі прийняття митницею ДФС такого рішення до такої митниці з метою забезпечення контролю за доставкою зазначених товарів до митниці призначення подаються транспортні документи, що містять відомості про ці товари, та комерційні документи (за їх наявності).

У разі якщо митницею ДФС прийнято рішення про відмову в пропуску товарів, розміщених на СТЗ, розташованому поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів на митну територію України, то вивезення за межі митної території України зазначених товарів здійснюється перевізником, який здійснив їх ввезення. Випуск товарів із СТЗ за межі митної території України здійснюється на підставі товаросупровідних документів та дозволу, який надавала митниця ДФС на вивантаження товару з транспортного засобу.

Строк тимчасового зберігання

Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ (СГД) починається з дня їх фактичного розміщення на СТЗ (СГД) та закінчується днем:

 • завершення їх митного оформлення в обраний декларантом митний режим;
 • передачі їх на склад митниці ДФС.

Строк тимчасового зберігання товарів не переривається при переміщенні товарів з одного СТЗ (СГД) на інший.

Митниця ДФС встановлює строк для вивезення товарів із СТЗ виходячи з можливостей складських об’єктів СТЗ, наявних засобів для транспортування товарів, навантажувально-розвантажувальної техніки.

Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем становить 90 календарних днів.

Строк тимчасового зберігання товарів за заявою власника товарів або уповноваженої ним особи може бути подовжено митницею ДФС, але не більше ніж на 30 днів.

До закінчення строків зберігання товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, мають бути:

 • задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму; або
 • передані власником або уповноваженою ним особою, утримувачем СТЗ, митного складу, організацією — отримувачем гуманітарної допомоги відповідній митниці ДФС для зберігання та/або розпорядження відповідно до Митного кодексу; або
 • відправлені під митним контролем до іншої митниці ДФС для їх подальшого митного оформлення; або
 • вивезені за межі митної території України.

Якщо товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, декларувалися в митниці ДФС, але щодо них після закінчення строків зберігання двічі надавалася відмова у митному оформленні в порядку, встановленому Митним кодексом, такі товари підлягають обов’язковій передачі власником або уповноваженою ним особою, утримувачем СТЗ, митного складу, організацією — отримувачем гуманітарної допомоги на склад митниці ДФС.

Облік товарів

Утримувач СТЗ веде облік товарів, що розміщуються, зберігаються на СТЗ і випускаються з нього, в системі електрон­ного обліку товарів на СТЗ.

Утримувач СТЗ щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним, подає митниці ДФС звіт про рух товарів на СТЗ за попередній місяць за встановленою формою.

Цей звіт заповнюється за допомогою програмного забезпечення та подається у паперовому вигляді разом з його електронною копією або винятково в електронному вигляді за наявності в утримувача СТЗ цифрового електронного підпису.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Наказ № 613 — наказ Мінфіну України від 28.05.2012 р. № 613 «Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання»

«Гарячі лінії»

Дата: 3 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42