Рентна плата

Виявлено помилку у декларації

11.11.2016 / 16:52

Право на виправлення помилок, допущених у раніше поданій податковій декларації, передбачено ст. 50 Податкового кодексу.
Так, п. 50.1 цієї статті визначено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, установлених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлено.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Податкового кодексу:

  • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
  • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, то штрафи, зазначені вище, не застосовуються.

При цьому якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.

Одним із поширених питань, яке виникає у платників рентної плати за спеціальне використання води (далі — рентна плата), є порядок подання уточнюючого розрахунку з рентної плати в частині зміни коду водного об’єкта. Розглянемо це питання детальніше.

Сума податкових зобов’язань з рентної плати декларується платником такої плати у додатку 5 до Податкової декларації з рентної плати (далі — Декларація), форму якої затверджено наказом № 719.

Облікові показники нарахованих та сплачених сум з рентної плати до бюджетів відображаються в інтегрованій картці платника, яка відкривається за кодом бюджетної класифікації згідно з Класифікацією доходів бюджету, затвердженої наказом № 11 відповідно до типу та напряму використання води переданого у користування користувачу водного об’єкта.

Кодифікація водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води визначено у додатку 16 до Декларації.

Зазначення коду водного об’єкта, переданого у користування платнику рентної плати, передбачено у рядку 6 додатка 5 до Декларації, який визначається відповідно до Кодифікації водних об’єктів (додаток 16 до Декларації).

У разі виявлення помилково зазначеного у рядку 6 додатка 5 до Декларації коду водного об’єкта виникає необхідність коригування податкових зобов’язань з рентної плати, зокрема у частині визначення міжбюджетних відносин.

Для виправлення такої помилки до настання граничного терміну подання звітності, установленого у п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу, платником рентної плати подається нова звітна Декларація за відповідний звітний (податковий) період із всіма додатками до неї, у яких обчислюються податкові зобов’язання для всіх наявних у платника об’єктів оподаткування, зокрема додаток 5 до Декларації, у рядку 6 якого зазначається необхідний код водного об’єкта.

Водночас відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, такий платник зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку та сплатити суму недоплати і штраф у розмірі 3 % такої суми (пп. «а» зазначеного пункту) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобо­в’я­зання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку (пп. «б» цього пункту).

Таким чином, для виправлення помилково зазначеного коду водного об’єкта у рядку 6 додатка 5 до Декларації після настання граничного терміну подання звітності платником рентної плати подається уточнююча Декларація за відповідний звітний (податковий) період, яка складається з двох уточню­ючих розрахунків (додатків 5), порядковий номер якої та додатків до неї збільшується на одиницю для спрощення внутрішнього контролю за складанням звітності з рентної плати.

У першому уточнюючому розрахунку податкове зобов’язання, визначене за кодом водного об’єкта, який підлягає виправленню, зменшується на всю задекларовану у раніше поданому податковому розрахунку суму рентної плати.

У другому уточнюючому розрахунку платником рентної плати у рядку 6 додатка 5 до Декларації зазначається необхідний код водного об’єкта, установлений відповідно до Кодифікації водних об’єктів (додаток 16 до Декларації), у рядку 13 декларується сума податкового зобов’я­зання з рентної плати за відповідний податковий (звітний) період, обчислена для обсягів використаної ним води за зазначеним кодом водного об’єкта, у рядку 14 — сума податкового зобов’язання, що уточнюється, у рядку 14.1 — сума податкового зобов’я­зання, яка підлягає збільшенню, у рядку 15 — розмір необхідної штрафної санкції відповідно до пп. «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, у рядку 16 — обчислена сума штрафної санкції та у рядку 17 — сума пені, визначена відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Кодексу.

Приклад

Підприємство, яке провадить господарську діяльність із вироблення напоїв, за І квартал 2016 р. у межах установленого річного ліміту використало 5 000 м3 води загальнодержавного значення, видобутої із власної свердловини (код водного об’єкта відповідно до додатка 16 до Декларації — 2.1.1).

За І квартал 2016 р. підприємством задекларовано та сплачено податкове зобов’язання з рентної плати, обчислене із застосуванням ставки у розмірі 49,94 грн за 1 м3 підземної води за напрямом використання «води, які входять виключно до складу напоїв»(пп. 255.5.6 п. 255.5 ст. 255 розділу IX Податкового кодексу), у сумі: 5 000 м3 × 49,94 грн за 1 м3 = 249 700,00 грн.

Після настання граничного терміну подання звітності у результаті виконання перевірки правильності складання Декларації за І квартал 2016 р. підприємством самостійно виявлено помилку в частині зазначення коду водного об’єкта у рядку 6 додатка 5 до Декларації, а саме замість коду водного об’єкта 2.1.1 «джерела та підземні водні об’єкти загальнодержавного значення, які входять виключно до складу напоїв» зазначено код водного об’єкта 2.2.1 «джерела та підземні водні об’єкти місцевого значення, які входять виключно до складу напоїв».

Для виправлення зазначеної помилки підприємство складає уточнюючу Декларацію (приклад заповнення 1) із двома уточнюючими розрахунками (додатків 5 до Декларації), у якої заповнюються такі показники: у рядку 4.4 зазначається податкове зобов’язання, визначене як сума рядків 13 уточнюючих розрахунків до неї, у рядку 4.4.1 — сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 розрахунків, у рядку 4.4.2 — сума штрафу, обчислена як сума рядків 16 розрахунків, у рядку 4.4.3 — сума пені, обчислена як сума рядків 17 розрахунків.

У першому уточнюючому розрахунку (додатку 5 до Декларації) (приклад заповнення 2) підприємство декларує суму податкового зобов’язання, визначену за кодом водного об’єкта 2.2.1 «джерела та підземні водні об’єкти місцевого значення, які входять виключно до складу напоїв», яка дорівнює нулю, та у рядку 14.2 зазначає суму податкового зобов’язання, що зменшується у розмірі 249 700,00 грн.

У другому уточнюючому розрахунку (додатку 5 до Декларації) за кодом водного об’єкта 2.1.1 «джерела та підземні водні об’єкти загальнодержавного значення, які входять виключно до складу напоїв» (приклад заповнення 3) у рядках 11 та 13 підприємство декларує суму податкового зобов’язання у розмірі 249 700,00 грн, у рядку 14 — суму податкового зобов’язання, що уточнюється, яка дорівнює нулю, у рядку 14.1 — суму податкового зобов’язання, що збільшується, — 249 700,00 грн, у рядку 15 — розмір штрафної санкції відповідно до абзацу четвертого п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу — 0,03, у рядку 16 — суму штрафної санкції у розмірі:  249 700,00 грн × 0,03 = 7 491,00 грн та у рядку 17 — суму пені, обчислену за таких умов: період заниження податкового зобов’язання — 30 днів, облікова ставка Нацбанку України, що діяла на день заниження, — 19,19, кількість днів у звітному календарному році — 366, у розмірі: 249 700,00 × 19,19 / 100 × 120 / 100 / 366 × 30 = 4 713,19 грн.

Приклад

 Приклад

Приклад

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Водний кодекс — Водний кодекс України від 06.06.95 р. № 213/95-ВР. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.  Наказ № 11 — наказ Мінфіну України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію». Наказ № 719 — наказ Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати»