Рентна плата

Видобування вугілля: оподаткування супутнього метану

21.11.2016 / 11:09

Національним класифікатором корисних копалин ДК 008:2007, затвердженим наказом № 357, у підгрупі газу горючого природного групи газоподібних горючих корисних копалини виділено окремий вид корисних копалин  — газ (метан) вугільних родовищ та вуглевмісних товщ (далі — газ-метан).
У більшості випадків використання ділянок надр при видобуванні запасів вугілля в Україні супутньою корисною копалиною є газ-метан.
У цій статті розглянемо особливості оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата) в частині обсягів супутнього метану родовищ вугілля.

Об’єкт оподаткування

Користувачі надр під час розробки родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробки мінеральної сировини, керуючись приписами ст. 51 Кодексу про надра, провадять свою діяльність згідно із затвердженими проектами і планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр. Правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини погоджуються користувачами надр з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, в частині додержання вимог законодавства про надра, про зміст яких дозвільні органи повідомляють контролюючі органи відповідно до вимог пп. 252.4.6 п. 252.4 ст. 252 Податкового кодексу.

Зокрема, техніко-технологічні схеми розробки вугільних родовищ передбачають вибір однієї або декількох технологічних схем ефективного управління газовим середовищем гірничих виробок з метою дотримання безпечних умов праці, таких як випереджувальна дегазація або поточна дегазація виробленого простору під час видобування покладів вугілля на ділянках надр, для яких у порядку, встановленому Інструкцією № 523, затверджено запаси газу-метану.

Газ-метан випереджувальної дегазації

Результатом застосування технологій випереджувальної дегазації (у значенні терміна, наведеного у «Керівництві з найкращої практики ефективної дегазації джерел метановиділень та утилізації метану на вугільних шахтах» Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй, 2010 р.) є газ-метан, вилучений із невідпрацьованих або відпрацьованих вугільних пластів за допомогою свердловин.

При цьому газ-метан випереджувальної дегазації є товарною продукцією гірничого підприємства, яка має якісні характеристики, що відповідають технічним вимогам до газу природного горючого, придатного для транспортування засобами магістральних трубопроводів, і таким чином відповідають визначенню природного газу, наведеного в Законі про нафту і газ та Законі про ринок природного газу.

Отже, метан вугільних пластів, вилучений із невідпрацьованих або відпрацьованих вугільних пластів за допомогою свердловин, який відповідає технічним вимогам до газу природного горючого, є об’єктом оподаткування рентною платою.

Газ-метан поточної дегазації виробленого простору

Добувається з надр у вигляді повітряно-метанових сумішей як при видобуванні запасів вугілля, так і гірничих робіт з підготовки до видо­бування. Такий добутий газ-метан формує обсяги контрольованої емісії в атмосферне повітря або утилізується з отриманням теплової чи електричної енергії. При цьому обсяг викидів повітряно-метанових сумішей є величиною, тотожною обсягу погашених запасів газу-метану.

Згідно з пп. 10.35 п. 10 Інструкції № 225 підрахунок запасів супутніх корисних копалин і компонентів здійснюється за кондиціями, які обґрунтовані техніко-економічними розрахунками або оціню­ються та підраховуються за наявності в надрах при можливості їх вилучення з використанням діючих технологічних схем за умови відповідності якості чинним стандартам, технологічним вимогам чи районним (басейновим) кондиціям.

Обсяг емісії газу-метану поточної дегазації виробленого простору є об’єктом оподаткування екологічним податком за викиди в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення у вигляді метану вентиляційних потоків.

Водночас з метою зменшення екологічного впливу від викидів метану вентиляційних потоків повітряно-метанової суміші реалізуються проекти утилізації газу-метану поточної дегазації виробленого простору в безполуменевих реакторах з отриманням теплової енергії. При цьому користувач ділянки надр отримує економічну вигоду від використання такого виду товарної продукції гірничого підприємства, як метан вентиляційних потоків, який не відповідає технічним характеристикам для газу природного, що використовується для зрідження або транспортується магістральними трубопроводами, ставки оподаткування рентною платою для якого встановлено у п. 252.20 ст. 252 Податкового кодексу.

Податковим кодексом не встановлено порядок визначення розміру об’єкта оподаткування рентною платою для газу-метану поточної дегазації виробленого простору у частині метану вентиляційних потоків.

Техніко-технологічні заходи з підвищення ступеня каптажу газу-метану поточної дегазації виробленого простору можуть забезпечити високий вміст метану в газоповітряних сумішах (25 та більше вагових %).

Зростання вмісту метану значно розширює коло проектних рішень з економічно ефективної утилізації газу-метану, у тому числі з використанням такого метану, як носій для генерації теплової або електричної енергії.

Водночас Податковим кодексом не встановлено і порядок визначення розміру об’єкта оподаткування рентною платою для газу-метану поточної дегазації вироб­леного простору в частині метану з високим ступенем каптажу.

Таким чином, оскільки цим Кодексом не встановлено порядок обчислення об’єкта оподаткування платою для обсягів метану супутнього покладів вугілля, який не відповідає технічним вимогам стандартів до газу природного горючого, податкові зобов’язання з рентної плати для таких обсягів метану не обчислюються.

При цьому слід зазначити, що первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушіння, класифікацію (сортування), брикетування, збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристало­хімічної структури), за винятком агломерації/грудкування руди з термічною обробкою, агломерацію та збагачення фізико-хімічними методами, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм) (пп. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Кодекс про надра — Кодекс України про надра від 27.07.94 р. № 132/94-ВР. Закон про нафту і газ — Закон України від 12.07.2001 р. № 2665-III «Про нафту і газ». Закон про ринок природного газу — Закон України від 09.04.2015 р. № 329-VIII «Про ринок природного газу». Інструкція № 225 — Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державному комітеті природних ресурсів України від 25.10.2004 р. № 225. Наказ № 357 — наказ Держспоживстандарту України від 12.12.2007 р. № 357 «Про затвердження національних стандартів, національного класифікатора України, затвердження змін до національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту». Інструкція № 523 — Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічної оцінки загальних (емісійних) та видобувних запасів шахтного метану вуглегазових родовищ у зонах супутньої технологічно необхідної дегазації під час розробки вугільних пластів, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 07.11.2008 р. № 523