Юридична практика

Якщо інвестиційний прибуток від нерезидента відсутній

16.12.2016 / 16:55

Суть справи

ДПІ проведено позапланову документальну невиїзну перевірку з питання повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб від доходів, отриманих з продажу корпоративних прав фізичною особою за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., за результатами якої було складено акт.

Як свідчать обставини справи, фізична особа до ДПІ подала декларацію про майновий стан і доходи за 2014 р., в якій задекларувала суму отриманого доходу у розмірі 82 362 000,00 грн від продажу 50 % частки корпоративних прав ТОВ «К» та витрати на придбання та формування такої частки в розмірі 82 363 500,00 грн. Фінансовий результат операцій з інвестиційними активами становить інвестиційний збиток 1 500,00 грн.

На підставі наданих до перевірки фізичною особою документів встановлено, що така особа згідно з договором купівлі-продажу корпоративних прав № 12 від 05.12.2007 р. та копії виписки від 05.12.2007 р. ТОВ «Б» за особовим рахунком № 22550011 придбала у ТОВ «Б» 100 % частки статутного капіталу ТОВ «К», вартість якої становить 6 663 000,00 грн.

Відповідно до договору від 08.07.2010 р. фізична особа на користь акціонерної компанії «K» відчужила 50 % частки корпоративних прав ТОВ «К» та отримала дохід у сумі 3 330 000 грн.

Згідно з рішенням загальних зборів учасників від 23.07.2010 р. фізична особа внесла додатковий внесок до статутного капіталу ТОВ «К» коштами в розмірі 79 032 000,00 грн, що підтверджується копією платіжного доручення № 1 на зазначену суму з призначенням платежу «Поповнення статутного фонду».

При розгляді матеріалів скарги встановлено, що відповідно до договору про відступлення частки корпоративних прав ТОВ «К» від 25.05.2014 р. фізична особа відчужила 50 % належної їй частки компанії «M», яка є юридичною особою, належним чином зареєстрованою і діє згідно з законодавством Британських Віргінських Островів.

Відповідно до зазначеного договору фізична особа передає таку частку компанії «M», яка зобов’язується сплатити за цією операцією фізичній особі на банківський рахунок 82 362 000,00 грн (вартість установлено за погодженням сторін).

Враховуючи зазначене, перевіркою зроблено висновок, що дохід, отриманий фізичною особою з продажу корпоративних прав ТОВ «К» у сумі 82 362 000,00 грн від компанії «M», є доходом, отриманим з джерел за межами митної території України, що оподатковується як іноземний дохід (без урахування витрат на придбання інвестиційного активу), у порядку, визначеному п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу, що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 14 001 325,40 грн.

На підставі акта перевірки ДПІ фізичній особі винесено податкове повідом­лення-рішення про збільшення грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і застосування штрафних санкцій.

Позиція платника

У поданій скарзі фізична особа не погоджується із прийнятим податковим повідомленням-рішенням, з висновками акта перевірки, вважає їх безпідставними та неправомірними і просить скасувати. Платник податків вважає, що дохід, отриманий від продажу частки корпоративних прав українського емітенту, слід оподатковувати у порядку, встановленому п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу. При цьому витрати, понесені на придбання частки у статутному капіталі, перевищили дохід від його продажу, тому інвестиційний прибуток відсутній та відсутні підстави для нарахування податку на доходи фізичних осіб.

Витяг з рішення

Підпунктом 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу визначено, що платниками податку на доходи фізичних осіб є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Іноземні доходи, що є об’єктом оподаткування резидента, це доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України (пп. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 Кодексу).

Підпунктом 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що дохід, отриманий з джерел за межами України, — будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи, зокрема, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам.

Дохід з джерелом їх походження з України — будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді, зокрема, процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України; доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку регламентується п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу.

Підпунктом 170.2.1 зазначеного пункту визначено, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

При здійсненні фізичними особами операцій з інвестиційними активами (зокрема, корпоративними правами) оподаткуванню підлягає інвестиційний прибуток від таких операцій, який відповідно до пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 цього Кодексу розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 — 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу (крім операцій з деривативами).

Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими цією статтею, виникає від’ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком (пп. 170.2.3 п. 170.2 ст. 170 цього Кодексу).

Підпунктом 170.2.6 зазначеного пункту передбачено, що до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року. Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Згідно пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець (крім операцій з цінними паперами, визначеними у пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу). Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті.

Підпунктом 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу встановлено, що платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Відповідно до п. 56.4 ст. 56 Податкового кодексу під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролю­ючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контро­люючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Зверніть увагу

Податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасовано контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках — у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства (п. 55.1 ст. 55 цього Кодексу).

У ході розгляду повторної скарги фізичної особи було з’ясовано судову практику, зокрема, ухвалою ВАСУ № К/800/5358/14 встановлено, що висновок контролюючого органу про те, що дохід, отриманий внаслідок продажу частки корпоративних прав у статутному фонді юридичної особи нерезиденту, оподатковується як іноземний дохід, є помилковим, оскільки позивач отримав дохід від діяльності на території України з відчуження корпоративних прав, та при цьому від такої операції позивачем не отримано інвестиційний прибуток, у зв’язку з чим відсутній об’єкт оподаткування.

Отже, враховуючи вищезазначене, рішенням, прийнятим за розглядом пов­торної скарги, податкове повідомлення- рішення про нарахування податку на доходи фізичних осіб скасовано, а скаргу платника податку задоволено.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Ухвала ВАСУ № К/800/5358/14 — Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.06.2014 р. № К/800/5358/14 «Про скасування податкового повідомлення-рішення»