Єдиний податок

Спрощена система оподаткування

16.01.2017 / 18:00

Ставки єдиного податку

Уточнено порядок встановлення ставок єдиного податку для платників першої та другої груп. Змінами до пунктів 293.1 та 293.2 ст. 293 Податкового кодексу визначено, що ставки єдиного податку для платників першої групи обчислюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017 р. — 1 600 грн), другої групи — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017 р. — 3200 грн), третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

З урахуванням прийнятих змін для фізичних осіб — підприємців встановлено такі ставки:

Перша група —

до 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2017 р. — до 160 грн)

 

Друга група —

до 20 % розміру мінімальної заробітної плати (у 2017 р. — до 640 грн)

Третя група: 

3 % доходу — у разі сплати ПДВ;

5 % доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку

Доходи та витрати

Встановлено, що не включаються до доходу фізичної особи — підприємця суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 177.3.1 п. 177.3 ст. 177 Податкового кодексу).

Розширено перелік витрат фізичної особи — підприємця від провадження господарської діяльності.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, фізичної особи — підприємця, зокрема, належать суми податків, зборів, які пов’язані з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи — підприємця (крім ПДВ для фізичної особи — підприємця, зареєстрованої як платник цього податку, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою — підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов’язані з господарською діяльністю фізичної особи — підприємця (пп. 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу).

Надано право фізичнім особам — підприємцям нараховувати амортизацію на основні засоби, що використовуються в діяльності. Змінами, внесеними до ст. 177 Податкового кодексу, передбачено, що не включаються до складу витрат фізичної особи — підприємця:

 • витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою — підприємцем;
 • витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;
 • витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених цією статтею;
 • документально не підтверджені витрати.

Підприємці мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.

При цьому амортизації підлягають:

 • витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;
 • витрати на самостійне виготовлення основних засобів.

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

 • проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;
 • ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Не підлягають амортизації основні засоби подвійного призначення:

 • земельні ділянки;
 • об’єкти житлової нерухомості;
 • легкові та вантажні автомобілі.

Розрахунок амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів і нематеріальних активів, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів і нематеріальних активів.

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом.

Амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно встановленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів і нематеріальних активів:

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, роки

Перша — капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

Друга — будівлі, споруди, передавальні пристрої

10

Третя — машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження тощо

5

Четверта — нематеріальні активи

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менше двох років

Припинення діяльності

Уточнено порядок подання фізичними особами — підприємцями податкової декларації в разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, що настає за днем закінчення поперед­нього базового податкового (звітного) періоду, до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу).

Дохід, отриманий в АТО

Встановлено: з доходів, які виплачуються підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є територія АТО або населені пункти, розташовані на лінії зіткнення, податкові агенти повинні утримувати ПДФО у джерела виплати (пп. 38.9 п. 38 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу).