Бухоблік

Річна фінансова звітність

23.01.2017 / 14:04

Правильне складання фінансової звітності має велике значення, оскільки на підставі її показників визначається об’єкт оподаткування податком на прибуток.
З метою допомоги бухгалтерам при складанні звітності у цій статті наведено рекомендації, зокрема, з яких рахунків бухгалтерського обліку необхідно брати дані для правильного заповнення рядків Балансу, Звіту про фінансовий результат, Звіту про рух грошових коштів тощо.

Загальні аспекти

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх запов­нення встановлюються центральним органом виконавчої влади.

Так, зокрема, форми фінансової звітності юридичних осіб, що подають таку звітність на загальних підставах, затверджені НПБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і включають: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал (форма № 1 — форма № 4).

НПБО 1 передбачено також Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) форма № 3-н, проте зазначений звіт на практиці бухгалтерами застосовується досить рідко у зв’язку зі складністю його формування.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність. Консолідовані форми фінансової звітності затверджені НПБО 1 і включають: Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан), Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом, форма № 3-кн), Консолідований звіт про власний капітал (форма № 1к — форма № 4к).

Основні вимоги до складання

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку. Звітність підписують керівник та головний бухгалтер.

Підприємства складають фінансову звітність у тисячах гривень без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками). Зазначене передбачено формами фінансової звітності, затвердженими НПБО 1.

У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають НПБО або МСФЗ та/або інші нормативно-правові акти Мінфіну України з питань бухобліку.

Слід звернути увагу, що у червні 2016 р. у ст. 14 Закону про бухоблік було внесено доповнення, відповідно до яких державні і комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі чи територіальній громаді, а також господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави чи територіальної громади в яких становить 100 %, зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність (квартальну, річну фінансову звітність, у тому числі консолідовану, за останні три роки) шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта управління об’єктами державної або комунальної власності. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.

Річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів господарювання оприлюднюється до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. Якщо річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів господарювання підлягає обов’язковому аудиту, аудиторський висновок публікується разом із звітністю.

Склад звітності

Як уже зазначалось вище, повний пакет фінансової звітності включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Баланс

Баланс відображає суму активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства, які сформувалися в результаті безперервної діяльності підприємства з дати його створення на дату складання фінансової звітності.

Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання такого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відоб­раженню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються НПБО або МСФЗ. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Тому в Балансі за 2016 р. відображаються залишки за рахунками бухгалтерського обліку станом на 31.12.2016 р.

Баланс складається із двох розділів: Активи і Пасиви. Розглянемо склад цих розділів.

Активи

Необоротні активи — це активи, що не є оборотними. Тобто це активи, строк використання або реалізації яких більше операційного циклу або 12 місяців з дати балансу. До таких активів, зокрема, відносяться: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції (незавершені), довгострокові біологічні активи, відстрочені податкові активи, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи.

Оборотні активи — гроші та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу. До таких активів, зокрема, відносяться: запаси, грошові кошти, короткострокові векселі одержані, поточні фінансові інвестиції, поточна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, витрати майбутніх періодів.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох причин — балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

Пасив

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. У зазначеному розділі Балансу на дату складання фінансової звітності узагальнюється інформація про стан коштів різновидностей власного капіталу — статутного, пайового, у дооцінках, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Зобов’язання поділяються на довгострокові і поточні. НПБО 1 дає таке формулювання зобов’язань: «Зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди».

Довгострокові зобов’язання — всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями. До довгострокових зобов’язань належать: довгострокові кредити банків, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, довгострокові зобов’язання з оренди, інші довгострокові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання, довгострокові забезпечення.

Поточні зобов’язання — зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців починаючи з дати балансу. Поточні зобов’язання включають: короткострокові кредити банків; поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками з внутрішніх розрахунків; короткострокові векселі видані; поточні забезпечення; інші поточні зобов’язання.

У підрозділі «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» відображаються зобов’язання, що визначаються відповідно до ПБО 27.

Розглянемо питання щодо практичного заповнення Балансу з використанням відповідних рахунків бухгалтерського обліку, затверджених Інструкцією № 291. Нагадуємо, що в Балансі відображаються залишки на відповідних бухгалтерських рахунках, що утворилися у суб’єкта господарювання на відповідну звітну дату.

Баланс із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку, з яких формуються звітні дані, наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на ___________ 20__ р.

Актив

Код рядка

Формування статті згідно з даними бухгалтерського обліку

1

2

3

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи


1000

 
Рядок 1000 = рядок 1001 – рядок 1002

первісна вартість

1001

Сальдо Дт 12 «Нематеріальні активи»

накопичена амортизація

1002

Сальдо Кт 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо Дт 15 «Капітальні інвестиції»

Основні засоби

1010

Рядок 1010 = рядок 1011 – рядок 1012

первісна вартість

1011

сальдо Дт 10 «Основні засоби» + сальдо Дт 11 «Інші необоротні матеріальні активи» – сальдо Дт 100 «Інвестиційна нерухомість»

знос

1012

сальдо Кт 131 «Знос основних засобів» + сальдо Кт 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

Інвестиційна нерухомість

1015

Сальдо Дт 100 «Інвестиційна нерухомість» – сальдо Кт 135 «Знос інвестиційної нерухомості» (якщо облік ведеться за первісною вартістю) або сальдо Дт 100 «Інвестиційна нерухомість» (якщо облік ведеться за справедливою вартістю)

Довгострокові біологічні активи

1020

Сальдо Дт 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю» + сальдо Дт 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю» + сальдо Дт 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю» – сальдо Кт 134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» (якщо облік ведеться за первісною вартістю) або сальдо Дт 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» + сальдо Дт 163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю» + сальдо Дт 165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю» (якщо облік ведеться за справедливою вартістю)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Сальдо Дт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі
в капіталі»

інші фінансові інвестиції

1035

сальдо Дт 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам» + сальдо Дт 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Сальдо Дт 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

Відстрочені податкові активи

1045

Сальдо Дт 17 «Відстрочені податкові активи»

Гудвіл*

1050

Сальдо Дт 19 «Гудвіл»

Інші необоротні активи

1090

У статті зазначено вартість необоротних активiв, для відображення яких зa ознаками суттєвості не мoжна було виділити окрeму статтю або якi не можуть бyти включені в наведені вищe статті роздiлу «Необоротні активи»

Усього за розділом I

1095

Сума рядків: 1000 + 1005 + 1010 + 1015 + 1020 + 1030 + 1035 + 1040 + 1045 + + 1050 + 1090

II. Оборотні активи
Запаси


1100


Сальдо Дт 20 «Виробничі запаси» + сальдо Дт 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» + сальдо Дт 23 «Виробництво» + сальдо Дт 25 «Напівфабрикати» + + сальдо Дт 26 «Готова продукція» + Сальдо Дт 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» + сальдо Дт 28 «Товари» – сальдо Дт 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо Дт 21 «Поточні біологічні активи»

Векселі одержані*

1120

Сальдо Дт 34 «Короткострокові векселі одержані»

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Розгорнуте сальдо Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» – сальдо Кт 38 «Резерв сумнівних боргів» (у частині щодо товарів, робіт, послуг)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

Сальдо Дт 371 «Розрахунки за виданими авансами», може відображатися розгорнуте сальдо Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», якщо для обліку виданих авансів підприємством не використовується рахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами»

з бюджетом

1135

сальдо Дт 641 «Розрахунки за податками», сальдо Дт 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»

у тому числі з податку на прибуток

1136

сальдо Дт 641 «Розрахунки за податками» субрахунок «Податок на прибуток»

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів*

1140

Сальдо Дт  373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків*

1145

Сальдо Дт 682 «Внутрішні розрахунки», сальдо Дт  683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо Дт субрахунків: 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 374 «Розрахунки за претензіями», 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами», 65 «Розрахунки за страхуванням»

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо Дт 352 «Інші поточні фінансові інвестиції»

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо Дт 30 «Готівка»; 31 «Рахунки в банках»; 33 «Інші кошти»; 351 «Еквіваленти грошових коштів»

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо Дт 39 «Витрати майбутніх періодів»

Інші оборотні активи

1190

Сальдо Дт субрахунків: 643 «Податкові зобов’язання», 644 «Податковий Кт»

Усього за розділом II

1195

Сума рядків: 1100 + 1110 + 1120 + 1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155 + + 1160 + 1165 + 1170 + 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо Дт 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

Баланс

1300

Сума рядків: 1095 + 1195 + 1200

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

1

2

3

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

 

Сальдо Кт 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»

Капітал у дооцінках

1405

Сальдо Кт 41 «Капітал у дооцінках»

Додатковий капітал

1410

Сальдо Кт 42 «Додатковий капітал»

Резервний капітал

1415

Сальдо Кт 43 «Резервний капітал»

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо Кт 441 «Прибуток нерозподілений» + сальдо Дт 442 «Непокриті збитки»

Неоплачений капітал

1425

Сальдо Дт 46 «Неоплачений капітал»

Вилучений капітал

1430

Сальдо Кт 45 «Вилучений капітал»

Усього за розділом I

1495

Сума рядків: 1400 + 1405 + 1410 + 1415 + (–) 1420 – 1425 – 1430

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання


1500


Сальдо Кт 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

Довгострокові кредитори банків

1510

Сальдо Кт субрахунків:
501 «Довгострокові кредитори банків у національній валюті», 502 «Довгострокові кредитори банків в іноземній валюті», 503 «Відстрочені довгострокові кредитори банків у національній валюті», 504 «Відстрочені довгострокові кредитори банків в іноземній валюті».

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Сальдо Кт 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті», 506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті», 51 «Довгострокові векселі видані», 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», 55 «Інші довгострокові зобов’язання»

Довгострокові забезпечення

1520

Сальдо Кт 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» у частині забезпечень, термін погашення яких понад 1 рік

Цільове фінансування

1525

Сальдо Кт 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

Страхові резерви*

1530

Сальдо Кт 49 «Страхові резерви»

Усього за розділом II

1595

Сума рядків: 1500 + 1510 + 1515 + 1520 + 1525 + 1530

III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредитори банків


1600


Сальдо Кт 60 «Короткострокові позики»
Сальдо Кт 31 «Рахунки в банках» (овердрафт) 

Векселі видані*

1605

Сальдо Кт 62 «Короткострокові векселі видані»

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо Кт 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

товари, роботи, послуги

1615

розгорнуте сальдо Кт 63 «Розрахунки з постачальниками
та підрядниками»

розрахунками з бюджетом

1620

сальдо Кт субрахунків 641 «Розрахунки за податками», 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»

у тому числі з податку на прибуток

1621

сальдо Кт 641 «Розрахунки за податками» субрахунок «Податок на прибуток»

розрахунками зі страхування

1625

сальдо Кт 65 «Розрахунки за страхуванням»

розрахунками з оплати праці

1630

сальдо Кт 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами*

1635

Сальдо Кт 681 «Розрахунки за авансами одержаними»

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками*

1640

Сальдо Кт 67 «Розрахунки з учасниками»

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків*

1645

Сальдо Кт 682 «Внутрішні розрахунки», 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»

Поточні забезпечення

1660

Сальдо Кт 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» у частині забезпечень, які очікуються до погашення протягом 1 року

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо Кт 69 «Доходи майбутніх періодів»

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 643 «Податкові зобов’язання», 644 «Податковий Кт»

Усього за розділом III

1695

Сума рядків: 1600 + 1605 + 1610 + 1615 + 1620 + 1625+ 1630 + 1635 + 1640 + 1645 + 1660 + 1665 +1690

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо Кт 680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу»

Баланс

1900

Сума рядків: 1495 + 1595 + 1695 + 1700

_______________
*Відображено додаткові статті Балансу.

НПБО 1 для Балансу передбачено ряд додаткових статей. Частину додаткових статей, які мають відповідні рахунки бухгалтерського обліку, надано в табл. 1 «Баланс». Інші додаткові статті із поясненнями щодо інформації, яка в них відображається, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Перелік додаткових статей фінансової звітності

Статті

Код рядка

Показники, що відображаються

1

2

3

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Сума аквізиційних витрат страховика, що мали місце протягом поточного та/або попередніх звітних періодів, але які належать до наступних звітних періодів та визнаються у витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої премії протягом строку дії страхового договору (контракту). Сума відстрочених аквізиційних витрат включається до підсумку балансу

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Кошти у централізованих страхових резервних фондах страховиків, зокрема, які перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового бюро України, але які належать страховикам. Інформація про залишки коштів у централізованих страхових резервних фондах включається до підсумку балансу

Депозити перестрахування

1115

Сума за угодами перестрахування, які характеризуються передачею незначного страхового ризику або відсутністю передачі страхового ризику і використовуються переважно як засіб оптимізації грошових потоків у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Сума за угодами перестрахування включається до підсумку балансу

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

Наводиться визначена та оцінена сума частки перестраховиків у страхових резервах кожного виду відповідно до вимог чинного законодавства.
Рядок 1180 = сума рядків: 1181 + 1182 + 1183 + 1184.
До підсумку балансу включається загальна сума частки перестрахувальника у страхових резервах

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181

 

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

 

резервах незароблених премій

1183

 

інших страхових резервах

1184

 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Внески, які надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів. Сальдо Кт 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу»

 

 

До підсумку балансу включається у складі рядка 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал»

Емісійний дохід

1411

Прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сальдо Кт 421 «Емісійний дохід».
До підсумку балансу включається у складі рядка 1410 «Додатковий капітал»

Накопичені курсові різниці

1412

Узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.
Сальдо Кт 423 «Накопичені курсові різниці».
До підсумку балансу включається у складі рядка 1410 «Додатковий капітал»

Інші резерви

1435

Наводяться інші компоненти власного капіталу страховиками, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу. Сума інших резервів включається до підсумку балансу

Пенсійні зобов’язання

1505

Сума довгострокових зобов’язань, пов’язаних з виплатами після закінчення трудової діяльності. Сума пенсійних зобов’язань включається до підсумку балансу.
Сальдо Кт 472 «Додаткове пенсійне забезпечення».
Сума пенсійних зобов’язань включається до підсумку балансу

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Сума довгострокових виплат персоналу.
Сальдо Кт 471 «Забезпечення виплат відпусток», 477 «Забезпечення матеріального заохочення» — за виплатами персоналу строк погашення яких складає понад 1 рік.
До підсумку балансу включається у складі рядка 1520 «Довгострокові забезпечення»

Благодійна допомога

1526

Залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Інформація щодо суми благодійної допомоги наводиться у додатковій статті в межах суми цільового фінансування. До підсумку балансу включається загальна сума цільового фінансування.
До підсумку балансу включається у складі рядка 1525 «Цільове фінансування»

Інвестиційні контракти

1535

Страховики наводять суму за контрактами, які створюють фінансові активи чи фінансові зобов’язання і мають юридичну форму договору страхування, але які не передбачають передачу страховику значного страхового ризику, отже, не відповідають визначенню страхового контракту. Сума за інвестиційними контрактами включається до підсумку балансу

Призовий фонд

1540

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення підприємствами, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України.
Сальдо Кт 475 «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)».
Сума призового фонду включається до підсумку балансу

Резерв на виплату джек-поту

1545

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї підприємствами, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України.
Сальдо Кт 476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї».
Інформація щодо зазначеної суми включається до підсумку балансу

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

Суму кредиторської заборгованості за страховими виплатами, страховими преміями, отриманими авансами, суму кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами та посередниками і премій до сплати перестраховикам, іншу кредиторську заборгованість за страховою діяльністю страховиків.
Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Неамортизований залишок комісійних винагород, отримуваних від перестраховиків, які були віднесені на майбутні періоди для їх відповідності преміям, переданим у перестрахування страховиками. Інформація щодо відстрочених комісійних доходів від перестраховиків включається до підсумку балансу

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Недержавні пенсійні фонди наводять різницю між вартістю активів пенсійного фонду на звітну дату та сумою зобов’язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на звітну дату. Інформація щодо зазначеної вартості активів включається до підсумку балансу

Звіт про фінансові результати

У Звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. Тобто на відміну від Звіту про фінансовий стан інформація у Звіті про фінансові результати надається за поточний рік (або інший звітний період: квартал, півріччя, дев’ять місяців фінансового року).

Фінансові результати

Частина «Фінансові результати» Звіту про фінансові результати відображає доходи, витрати, прибутки і збитки, що утворилися у суб’єкта господарювання протягом звітного календарного року.

У цій частині звіту, зокрема, відображаються: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; адміністративні вит­рати; витрати на збут, інші операційні витрати; фінансові доходи і витрати; доходи і витрати від участі в капіталі; інші доходи і витрати; витрати (дохід) з податку на прибуток, прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування, чистий фінансовий результат:прибуток (збиток).

Приклад заповнення розділу І «Фінансові результати» Звіту про фінансові результати із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку, з яких формуються звітні дані, наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за ____________ 20__ р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

Формування статті згідно з даними бухгалтерського обліку

1

2

3

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрахунків 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» із Кт субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» – оборот за Дт субрахунку 704 «Вирахування з доходу»

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт субрахунків 901 «Собівартість реалізованої готової продукції», 902 «Собівартість реалізованих товарів», 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

Валовий:
прибуток

 

2090

 

Позитивний результат: рядок 2000 – рядок 2050

збиток

2095

негативний результат (рядок 2000 – рядок 2050)

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рахунку 71 «Інший операційний дохід» із Кт субрахунку 791 «Результат операційної діяльності»

Адміністративні витрати

2130

Обороти за Кт рахунку 92 «Адміністративні витрати із Дт субрахунку 791 «Результат операційної діяльності»

Витрати на збут

2150

Обороти за Кт рахунку 93 «Витрати на збут» із Дт субрахунку 791 «Результат операційної діяльності»

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт рахунку 94 «Інші операційні витрати» із Дт субрахунку 791 «Результат операційної діяльності»

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


Позитивне значення: рядок 2090 (рядок 2095) + рядок 2120 – рядок 2130 – рядок 2150 – рядок 2180

збиток

2195

негативне значення: рядок 2090 (рядок 2095) + рядок 2120 – рядок 2130 – рядок 2150 – рядок 2180

Дохід від участі в капіталі

2200

Обороти за Дт рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі» із Кт субрахунку 792 «Результат фінансових операцій»

Інші фінансові доходи

2220

Обороти за Дт рахунку 73 «Інші фінансові доходи» із Кт субрахунку 792 «Результат фінансових операцій»

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рахунку 74 «Інші доходи» із Кт субрахунку 793 «Результат іншої діяльності»

Фінансові витрати

2250

Обороти за Кт рахунку 95 «Фінансові витрати» із Дт субрахунку 792 «Результат фінансових операцій»

Втрати від участі в капіталі

2255

Обороти за Кт рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» із Дт субрахунку 792 «Результат фінансових операцій»

Інші витрати

2270

Обороти за Кт рахунку 97 «Інші витрати» із Дт субрахунку 793 «Результат іншої діяльності»

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


Позитивне значення: рядок 2190 (рядок 2195) + рядок 2200 + рядок 2220 + рядок 2240 – рядок 2250 – рядок 2255 – рядок 2270  

збиток

2295

негативне значення: рядок 2190 (рядок 2195) + рядок 2200 + рядок 2220 + рядок 2240 – рядок 2250 – рядок 2255 – рядок 2270

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Обороти за Дт субрахунку 793 «Результат іншої діяльності» із Кт рахунку 98 «Податок на прибуток» (витрати) або обороти за Дт рахунку 98 «Податок на прибуток» із Кт субрахунку 793 «Результат іншої діяльності» (дохід) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Вибірка із кредитових або дебетових оборотів рахунку 79, яка відображає фінрезультат від припиненої діяльності

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


Позитивне значення:
рядок 2290 (рядок 2295) + (–) рядок 2300 + (–) рядок 2305

збиток

2355

негативне значення: рядок 2290 (рядок 2295) + (–) рядок 2300 + (–) рядок 2305

Сукупний дохід

У розділі «Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати відображаються доходи і витрати, не включені до розділу «Фінансові результати» зазначеного Звіту. Це, зокрема, доходи і витрати підприємства, які були отримані протягом року внаслідок господарських операцій та інших подій і (через специфіку їх бухгалтерського обліку) не були відображені на бухгалтерських рахунках 7 та 9 класів. Це, зокрема, дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, курсові різниці, що відображаються у складі власного капіталу, доходи від безоплатно отриманих основних засобів, відстрочені податкові зобов’язання, що визнаються в капіталі тощо.

Сукупний дохід підприємства за звітний період є алгебраїчною сумою чистого фінансового результату за звітний період (розділ І «Фінансові результати») та іншого сукупного доходу після оподаткування (розділ ІІ «Сукупний дохід»).

Розділ ІІ «Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку, з яких формуються звітні дані, наведено в табл. 4.

Таблиця 4

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код
рядка

Формування статті згідно з даними бухгалтерського обліку

1

2

3

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка: обороти за Кт субрахунків 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів», 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» із Дт рахунків 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 15 «Капітальні інвестиції», 12 «Нематеріальні активи».
Уцінка: обороти за Дт субрахунків 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів», 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» із Кт рахунків 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 15 «Капітальні інвестиції», 12 «Нематеріальні активи»

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Дооцінка: обороти за Кт субрахунку 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів».
Уцінка: обороти за Дт субрахунку 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів»

Накопичені курсові різниці

2410

Обороти по субрахунку 423 «Накопичені курсові різниці» 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Вибірка оборотів по субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» у частині іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 

Інший сукупний дохід

2445

Обороти по субрахунках 414 «Інший капітал у дооцінках», 424 «Безоплатно одержані необоротні активи», 425 «Інший додатковий капітал» та суми іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або який не може бути включений до інших статей 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Сума рядків: 2400 + 2405 + 2410 + 2415 + 2445 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Вибірка оборотів за Кт рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» у частині сум податку на прибуток, пoв’язaних з операціями з цього розділу звіту 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Рядок 2450 – рядок 2455 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

Рядок 2350 (2355) + 2460 

Елементи операційних витрат

У розділі III Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

Розділ ІІІ «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку, з яких формуються звітні дані, наведено в табл. 5.

Таблиця 5

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код
рядка

Формування статті згідно з даними бухгалтерського обліку

1

2

3

Матеріальні витрати

2500

Обороти за Дт рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» iз Кт рахунків 20 «Виробничі запаси», 21 «Поточні біологічні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 28 «Товари»

Витрати на оплату праці

2505

Обороти за Дт рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» iз Кт рахунків 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти за Дт рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» iз Кт рахунків 65 «Розрахунки за страхуванням», 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Амортизація

2515

Обороти за Дт рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» iз Кт рахунку 13 «Амортизація»

Інші операційні витрати

2520

Обороти за Дт рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» із Кт не врахованих вище рахунків 

Разом

2550

Сума рядків: 2500 + 2505 + 2510 + 2515 + 2520 

Розрахунок показників прибутковості акцій

Розділ IV Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій.

Розділ ІV «Розрахунок показниквів прибутковості акцій» Звіту про фінансові результати із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку, з яких формуються звітні дані, наведено в табл. 6.

Таблиця 6

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код
рядка

Формування статті

1

2

3

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Середньоарифметичне зважене (кількість простиx акцій в обігу × кількість днів в обігу / 365)

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Рядок 2600 + середньорічна кількість потенційних простих акцій 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Рядок 2350 (або 2355) – дивіденди, нараховані за привілейовані

акції / рядок 2600 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Скоригований чистий прибуток (збиток) / рядок 2605 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Сума оголошених дивідендів / кількість простих акцій, зa якими сплачуються дивіденди 

Звіт про рух грошових коштів

Рух грошових коштів — надходження і вибуття грошей та їх еквівалентів.

Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до Звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до Звіту про рух грошових коштів.

За прямим методом

У Звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку, з яких формуються звітні дані, наведено в табл. 7.

Таблиця 7

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 20__ р.

Стаття

Код
рядка

Формування статті згідно з даними бухгалтерського обліку

1

2

3

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

3000

 

Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 681 «Розрахунки за авансами одержаними»

Повернення податків і зборів

3005

Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 64 «Розрахунки за податками й платежами»

у тому числі податку на додану вартість

3006

Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт відповідного субрахунку 64

Цільового фінансування

3010

Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (у частині надходжень від операційної діяльності)

Інші надходження

3095

Аналітичні дані  Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 71 «Інший операційний дохід», 68 «Розрахунки за іншими операціями»

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

Аналітичні дані  Дт рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями», 371 «Розрахунки за виданими авансами» з  Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Праці

3105

Дт рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Відрахувань на соціальні заходи

3110

Дт рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Зобов’язань з податків і зборів

3115

Дт рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Інші витрачання

3190

Аналітичні дані за Дт рахунків 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 68 «Розрахунки за іншими операціями», 94 «Інші витрати операційної діяльності» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Рядки (3000 + 3005 + З010 + 3015 + 3095) – (3100 + 3105 + 3110 + + 3115 + 3190)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200


Аналітичні дані за Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 74 «Інші доходи»

необоротних активів

3205

аналітичні дані за Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» (у частині реалізації необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу)

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

Аналітичні дані Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт відповідного субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» (в частині отриманих відсотків)

дивідендів

3220

аналітичні дані Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт відповідного субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» (в частині отриманих дивідендів)

Надходження від деривативів

3225

Аналітичні дані  Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт суб­рахунку 379 «Розрахунки за операціями з деривативами»

Надходження від погашення позик

3230

Аналітичні дані Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з  Кт субрахунків 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 183 «Інша дебіторська заборгованість»

Інші надходження

3250

Аналітичні дані  Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з  Кт рахунків 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 68 «Розрахунки за іншими операціями» тощо

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

Аналітичні дані  Дт рахунків 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

необоротних активів

3260

аналітичні дані  Дт рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» з  Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Виплати за деривативами

3270

Дт субрахунку 379 «Розрахунки за операціями з деривативами» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Витрачання на надання позик

3275

Аналітичні дані Дт субрахунків 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 183 «Інша дебіторська заборгованість» з Кт  рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» 

Інші платежі

3290

Аналітичні дані  Дт рахунків 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 68 «Розрахунки за іншими операціями» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Рядки (3200 + 3205 + 3215 + 3220 + 3225 + 3230 + 3250) – (3255 + + 3260 + + 3270 + 3275 + 3290)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу


3300


Аналітичні дані Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал», 42 «Додатковий капітал», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал»

Отримання позик

3305

Аналітичні дані Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з  Кт рахунків 50 «Довгострокові позики», 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», 55 «Інші довгострокові зобов’язання», 60 «Короткострокові позики»

Інші надходження

3340

Аналітичні дані  Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з  Кт субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Дт рахунку 45 «Вилучений капітал» з  Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Погашення позик

3350

Дт рахунків 50 «Довгострокові позики», 51 «Довгострокові векселі видані», 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», 55 «Інші довгострокові зобов’язання», 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Сплату дивідендів

3355

Дт рахунку 67 «Розрахунки з учасниками» з  Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Інші платежі

3390

Аналітичні дані Дт субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» тощо з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Рядки (3300 + 3305 + 3340) – (3345 + 3350 + 3355 + 3390)

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Рядки 3195 +(–) 3295 +(–) 3395

Залишок коштів на початок року

3405

Рядок 1165 графи 3 Балансу

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Аналітичні дані рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» у кореспонденції з субра­хунками 714 «Дохід від операційної курсової різниці», 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці», 945 «Втрати від операційної курсової різниці», 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»

Залишок коштів на кінець року

3415

Сума рядків: 3405 +(–) 3400 +(–) 3410 

За непрямим методом

У Звіті про рух грошових коштів, складеному за непрямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку, даних Балансу і Звіту про фінансові результати, з яких формуються звітні дані, наведено в табл. 8.

Таблиця 8

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 20__ р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

надходження

видаток

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування


3500


Рядок 2290 графа 3 форма № 2


Рядок 2295 форма № 2

Коригування на:
амортизацію необоротних активів


3505


Рядок 2515 графа 3 форма № 2 

 
Х

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

(1520 + 1660 графа 4 форма № 1) – (1520 + 1660 графа 3 форма № 1)

(1520 + 1660 графа 3 форма № 1) – (1520 +1660 графа 4 форма № 1)

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

позитивне значення різниці між оборотами за Дт 945 «Втрати від операційної курсової різниці» та Кт 714 «Дохід від операційної курсової різниці»

позитивне значення різниці між оборотами за Кт 714 «Дохід від операційної курсової різниці» тa Дт 945 «Втрати від операційної курсової різниці»

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

(2255 + 2270) – (2200 + 2220 + 2240) + (2180 – 2120) графа 3 форма № 2

(2200 + 2220 + 2240) – (2255 + 2270) + (2120 – 2180) графа 3 форма № 2

Фінансові витрати

3540

Рядок 2250 Звіту про фінансові результати

Х

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Різниця між гpафою 3 та графою 4 рядка 1195 форми № 1, скоригованими на суму рядків 1165, 1160 форми № 1 (з урахуванням певних обме­жень щодо сум, які відносяться до інвестиційної та фінансової діяльності)

Різниця між графою 4 та графою 3 рядка 1195 форми  № 1, скоригованими на суму рядків 1165, 1160 форми  № 1 (з урахуванням певних обмежень щодо сум, які відносяться до інвестиційної та фінансової діяльності)

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Різниця між графою 4 та графою 3 рядка 1695 форми  № 1, скоригованими на суму рядків 1600, 1610, 1660, 1640 форми № 1

Різниця між графою 3 та графою 4 рядка 1695 форми  № 1, скоригованими на суму рядків 1600, 1610, 1660, 1640 форми № 1

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

(3500 + 3505 + 3510 + 3515 + 3520 + + 3540 + 3550 + 3560 графа 3) – (3505 +  + 3510 + 3515 + 3520 + 3550 + 3560 графа 4)

(3500 + 3505 + 3510 + 3515 + 3520 + + 3550 + 3560 графа 4) – (3505 + + 3510 + 3515 + 3520+3540 + 3550 + + 3560 графа 3)

Сплачений податок на прибуток

3580

Х

Аналітичні дані за Дт субрахунку 641 «Податок на прибуток» у кореспонденції з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Сплачені відсотки

3585

Х

Аналітичні дані за Дт субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» у корес­понденції з Кт рахунків 30 «Готівка» , 31 «Рахунки в банках»

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

3570 графа 3 – 3580 – 3585 графа 4

3570 + 3580 + 3585 графа 4 або (3580 + + 3585) графа 4 – 3570 графа 3

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

 

3200

 

Аналітичні дані за Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 74 «Інші доходи»

 

Х

необоротних активів

3205

аналітичні дані за Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» (у частині реалізації необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу)

Х

Надходження від отриманих:

відсотків

 

3215

Аналітичні дані Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт відповідного субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» (у частині отриманих відсотків)

Х

дивідендів

3220

аналітичні дані Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт відповідного субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» (у частині отриманих дивідендів)

Х

Надходження від деривативів

3225

Аналітичні дані  Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт субрахунку 379 «Розрахунки за операціями з деривативами»

Х

Надходження від погашення позик

3230

Аналітичні дані Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт субрахунків  377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 183 «Інша дебіторська заборгованість»

 

Інші надходження

3250

Аналітичні дані  Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 68 «Розрахунки за іншими операціями» тощо

Х

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

Х

Аналітичні дані  Дт рахунків 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

необоротних активів

3260

Х

аналітичні дані  Дт рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Виплати за деривативами

3270

Х

Дт субрахунку 379 «Розрахунки за операціями з деривативами» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Витрачання на надання позик

3275

Х

Аналітичні дані Дт субрахунків 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 183 «Інша дебіторська заборгованість» з Кт  рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» 

Інші платежі

3290

Х

Аналітичні дані  Дт рахунків 37 «Розрахунки з різними дебіторами»,  68 «Розрахунки за іншими операціями» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(3200 + 3205 + 3215 + 3220 + 3225 +  3230 + 3250 графа 3) – (3255 +  3260 + 3270 + 3275 + 3290 графа 4)

(3255 + 3260 + 3270 + 3275 + 3290 графа 4) – (3200 + 3205 + 3215 +  3220 + 3225 + 3230 + 3250 графа 3)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

 

 

 

3300

Аналітичні дані Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал», 42 «Додатковий капітал», 45 «Вилучений капітал»,  46 «Неоплачений капітал»

Х

Отримання позик

3305

Аналітичні дані Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт рахунків 50 «Довгострокові позики», 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», 55 «Інші довгострокові зобов’язання», 60 «Короткострокові позики»

Х

Інші надходження

3340

Аналітичні дані  Дт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з Кт субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» тощо

Х

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Х

Дт рахунку 45 «Вилучений капітал» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Погашення позик

3350

Х

Дт рахунків 50 «Довгострокові позики», 51 «Довгострокові векселі видані», 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», 55 «Інші довгострокові зобов’язання», 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Сплату дивідендів

3355

Х

Дт рахунку 67 «Розрахунки з учасниками» з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Інші платежі

3390

Х

Аналітичні дані Дт субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсот­ками» тощо з Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

(3300 + 3305 + 3340 графа 3) – (3345 + 3350 + 3355 + 3390 графа 4)

(3345 + 3350 + 3355 + 3390 графа 4) – (3300 + 3305 + 3340 графа 3)

Залишок коштів на початок року

3405

Рядок 1165 графа 3 форма № 1 

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Рядок 3515 графа 4

Рядок 3515 графа 3

Залишок коштів на кінець року

3415

3400 + 3405 + 3410 графа 3 або (3405 графа  3) – (3400 + 3410 графа 4), або (3400 + 3405 графа 3) – (3410 графа 4), або (3405 + 3410 графа 3) – (3400 графа 4)

Х 

Звіт про власний капітал

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

У Звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах Звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» пасиву Балансу. У консолідованому Звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації Звіту про власний капітал підприємства мають додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.

Звіт про власний капітал із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку, з яких формуються звітні дані, наведено в табл. 9.


 

Примітки до фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності — сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Розкриття — надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Суттєва інформація — інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства.

Інформація, що підлягає розкриттю і не зазначена безпосередньо у фінансових звітах, наводиться у примітках до фінансової звітності.

Типову форму Приміток до фінансової звітності (форма № 5) затверджено наказом № 302. Зазначену форму Приміток застосовують як підприємства, що зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність згідно з чинним законодавством, так і підприємства, що не зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

Типова форма фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» не застосовується банками, бюджетними установами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, суб’єктами малого підприємництва, визнаними такими відповідно до законодавства, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Крім інформації, наведеної у формі № 5, НПБО 1 вимагає відображати в примітках до фінансової звітності окрему інформацію.

Підприємство має висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

принципів оцінки статей звітності;

методів обліку щодо окремих статей звітності.

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

 • сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;
 • вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;
 • загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку;

2. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

 • кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;
 • номінальна вартість акції;
 • зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;
 • права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;
 • акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;
 • перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;
 • кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %;
 • акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

3. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

4. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

 • розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками;
 • права, привілеї або обмеження щодо цих часток;
 • зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі.

У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

 • склад грошових коштів;
 • склад статей Звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків;
 • наявність значних сум грошей, які наявні у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

 • загальну їх вартість придбання або продажу;
 • частину їх загальної вартості, яка відповідно була сплачена або отримана грошима;
 • суму грошей у складі їх активів, що були придбані чи продані;
 • суму активів (крім грошей) і зобов’язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Наказ № 302 — наказ Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності». НПБО 1 — Національне положення бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73. ПБО 27 — Положення бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Мінфіну України від 07.11.2003 р. № 617. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42