ПДФО/ВЗ

Приклад 3

30.01.2017 / 16:15

Заповнення декларації про майновий стан і доходи фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, наприклад приватного адвоката, та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування.

Розділ І. Загальні відомості

№ рядка

Відомості, що відображаються

1

Тип декларації (звітна, звітна нова чи уточнююча) — позначкою Х

2

Звітний податковий період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний податковий період, що уточнюється

3

ПІБ платника податку згідно з даними паспортного документа (у разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у році, що настає за ним, платник податку змінив прізвище (ім’я, по батькові), у цьому рядку спочатку слід зазначити нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — попереднє прізвище (ім’я, по батькові));

реєстраційний номер облікової картки платника податків відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (для фізичних осіб, які мають позначку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, — серія та номер паспорта

4

Податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника податку контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки

5

Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація

6

Резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент) — позначкою Х

7

Ким заповнено декларацію (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою) — позначкою Х

8

Категорія, до якої слід віднести платника: громадянин; особа, яка провадить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) — самостійно платником податків.

Фізичні особи зазначають категорію платника, проставляючи позначку Х в клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність»

9

Відомості про особу, уповноважену на заповнення декларації

У рядку 8 розділу І декларації платник податків самостійно визначає категорію, до якої слід віднести платника: громадянин; особа, яка провадить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Фізичні особи, що провадять незалежну професійну діяльність та одночасно здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, зазначають категорію платника, проставляючи позначку «Х» в клітинці «підприємець».

Для заповнення розділу ІI декларації «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» рекомендуємо спочатку заповнити додаток Ф2 до декларації.

Додаток Ф2

У вступній частині додатка Ф2 до декларації зазначаються:

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають познач­ку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
  • тип декларації;
  • звітний податковий період та звітний (податковий) період, що уточнюється (значення зазначених полів вступної частини додатків до декларації повинні збігатися зі значеннями відповідних рядків 1 – 3 розділу I декларації).

Зверніть увагу, що у розділах І та ІІ додатка Ф2 до декларації відображаються доходи та витрати від здійснення підприємницької діяльності, а у розділах ІІІ та ІV додатка Ф2 до декларації — доходи та витрати від провадження незалежної професійної діяльності.

Для заповнення додатка Ф2 до декларації використовуємо Книгу обліку доходів та витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наказ № 481).

Отже, при заповненні розділу I додатка Ф2 «Доходи від провадження підприємницької діяльності» доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

У графі 4 зазначається сума одержаного доходу від провадження окремого виду підприємницької діяльності (наприклад, сума одержаного доходу 1 250 000,00 грн).

У графах 5 — 7 зазначається сума документально підтверджених витрат, пов’язаних з провадженням господарської діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції (280 000,00), витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату (300 000,00), інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг) (80 000,00) (вар­тість документально підтверджених витрат, в тому числі сума сплаченого єдиного внеску) 660 000,00 грн).

У графі 8 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою: показник графи 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7 = сума чистого оподатковуваного доходу) (1 250 000 грн – 280 000 грн – 300 000 грн – 80 000 грн = 590 000 грн.

Показники рядка «Усього» граф 4, 6, 7, 8 та 9 Книги обліку доходів та витрат повинні збігатись з показниками рядка «Усього» граф 4, 5, 6, 7 та 8 розділу І додатка Ф2 до декларації відповідно.

Показник рядка «Усього» графи 8 розділу І додатка Ф2 до декларації «Сума чистого оподатковуваного доходу» переноситься у графу 3 рядка 10.7 розділу ІІ декларації.

Звертаємо увагу, що у графі З розділу ІІ декларації відображається сума доходу без урахування витрат, тобто сума чистого доходу.

У розділі ІІ «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору» особа здійснює остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб з доходу, отриманого від підприємницької діяльності, за звітний податковий рік, та визначає суму військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами звітного року.

У рядку 1.1 розділу ІІ додатка Ф2 до дек­ларації розраховується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року за формулою: додатне значення графи 8 рядка «Усього» розділу І × ставка податку (590 000 грн × на 18 % = 106 200,00 грн).

Сума переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації.

У рядку 1.2 зазначається загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що розраховані платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім IV) та сплачені до бюджету протягом 2016 звітного (податкового) року (пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу) (наприклад, сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, сплачених протягом 2016 р.,  — 98 000 грн).

У рядку 1.3 зазначається залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету з урахуванням фактично сплачених авансових платежів протягом звітного (податкового) року, яка розраховується за формулою: показник рядка 1.1 – показник рядка 1.2 (106 200,00 – 98 000,00 = 8 200,00 грн).

У рядку 1.4 сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 розділу IV Кодексу (від’ємне значення (рядок 1.1 – рядок 1.2)) (значення зазначається без знака «–»).

У рядку 2.1 зазначається cума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року. Податкове зобов’язання з військового збору розраховується за такою формулою: показник «Усього» графи 8 розділу 1 × ставку військового збору (590 000,00 × 1,5 % = 8 850,00 грн).

Показник рядку 2.1 розділу ІІ додатка Ф2 до декларації відображається у графі 7 рядку 10.7 розділу ІІ декларації.

У розділі ІІI додатка Ф2 до декларації відображаються доходи, отримані від провадження незалежної професійної діяльності, в окремому рядку із зазначенням у графі 3 назви (діяльність у сфері права) та у графі 4 коду виду незалежної професійної діяльності згідно з КВЕД (69.10), за здійснення якого одержано дохід.

Одним із нововведень при заповненні додатка Ф2 до декларації є визначення категорії незалежної професійної діяльності. Приватний адвокат у графі 2 розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації проставляє категорію «2».

Для заповнення розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації використовуємо Книгу обліку доходів та витрат (наказ № 481).

У графі 5 зазначається сума одержаного доходу від провадження окремого виду незалежної професійної діяльності (наприклад, сума одержаного доходу 1 800 000,00 грн).

У графах 6 — 8 зазначається сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (наприклад, сума витрат становить 700 000,00 (вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей) + 200 000,00 (витрати на оплату праці) = 900 000,00 грн).

У графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за формулою: графа 5 – графа 6 – графа 7 – графа 8 (наприклад, сума чистого доходу 900 000,00 грн).

Показники рядка «Усього» граф 4, 6, 7, 8 та 9 Книги обліку доходів та витрат повинні збігатись з показниками рядка «Усього» граф 5, 6, 7, 8 та 9 розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації відповідно.

У рядку 3.1 розділу ІV додатка Ф2 до декларації зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, яка розраховується за такою формулою: додатне значення графи 9 рядка «Усього» розділу ІІІ × ставку податку на доходи фізичних осіб (900 000,00 грн × на 18 % = 162 000,00 грн).
Сума переноситься до графи 6 рядка 10.8 декларації.

У рядку 4.1 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка «Усього» розділу ІІІ × на ставку збору (1,5 %))

Податкове зобов’язання з військового збору розраховується за такою формулою: додатне значення графи 9 рядка «Усього» розділу ІІІ  × ставка збору (900 000,00 × на 1,5 % = 13 500,00 грн).

Сума переноситься до графи 7 рядка 10.8 декларації.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно.

Додаток Ф2 до декларації підписуються фізичною особою — незалежником або уповноваженою особою.

Розділ ІІ. Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу

Заповнюємо розділ ІI декларації і переносимо показник рядка «Усього» графи 8 розділу І додатка Ф2 до декларації 590 000 грн до графи 3 рядка 10.7 «Доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування» розділу ІI декларації.

№ рядка

Доходи, що відображаються

10

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 10.1 — 10.9 декларації (900 000 + 590 000 = 1 490 000 грн)

Графи 6 та 7 заповнюються відповідно сумарним значенням граф 6 та 7 рядків 10.1 та 10.9 декларації (графа 6 рядка 10 декларації 162 000 +106 200 = 268 200 грн; графа 7 рядка 10 декларації 13 500 + 8 850 = 22 350 грн)

10.7

Увага! Зазначаємо суму чистого доходу (за вирахуванням витрат та суми сплаченого єдиного внеску.

Графа 6 — сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 1.1 розділу ІІ додатка Ф2 до декларації (податок на доходи фізичних осіб 106 200 грн)

Графа 7 — сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 2.1 розділу ІІ додатка Ф2 до декларації (військовий збір 8 850 грн)

10.8

Графа 6 — сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 3.1 розділу ІV додатка Ф2 до декларації (податок на доходи фізичних осіб 162 000 грн)

Графа 7 — сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 4.1 розділу ІV додатка Ф2 до декларації (військовий збір 13 500 грн)

10.1 — 10.6

У разі отримання фізичною особою доходів: нарахованих/вип­­лачених, пов'язаних з трудовими відносинами та цивільно-правовими договорами; з операцій продажу; лізингу тощо; інвестиційного прибутку; спадку; іноземних доходів

Розділ ІV. Загальна сума річного доходу

У рядку 12 декларації зазначається сумарний підсумок всіх видів доходів, отриманих платником податку протягом звітного року (загальна сума річного доходу 1 490 000 грн).

Розділ VІ. Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору

Для заповнення розділу VІ декларації показник із графи 6 рядка 10 розділу ІІ декларації переносимо до рядку 18 «Загальна сума податкових зобов’язань» розділу VІ декларації (загальна сума податкових зобов’язань — 268 200 грн), і у разі відсутності показників у рядках 19 — 21 розділу VІ декларації, дублюється у рядку 22.1 «Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (додатне значення (рядок 18 – рядок 19 – рядок 20 – рядок 21))» розділу VІ декларації (сума податку на доходу фізичних осіб, що підлягає сплаті, — 268 200 грн).

Показник із графи 7 рядка 10 розділу ІІ декларації переносимо в рядок 23.1 розділу VІ декларації «Сума податкових зобов’язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року» (сума військового збору, що підлягає сплаті, — 22 350 грн).

Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)

У розділі «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)» зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності або оренді (суб­оренді) платника податку станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами із зазначенням категорії об’єктів.

Позначкою «Х» зазначається відповідна форма поданого додатка до декларації (Ф2) та проставляється дата подання декларації.

У кінці декларації проставляється підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

Заповнення декларації фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування

З метою декларування доходів, одержаних від провадження незалежної професійної діяльності фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність (наприклад, адвокатську діяльність) та одночасно здійснює підприємницьку (відмінну від адвокатської) діяльність на спрощеній системі оподаткування, подає декларацію про майновий стан і доходи.

В декларації поряд з доходами від провадження адвокатської діяльності така особа зазначає інші доходи з джерел їх походження в Україні та іноземні доходи, крім доходів, одержаних від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування.

При визначенні «Категорії платника» фізична особа, яка провадить незалежну адвокатську діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на спрощеній системі, проставляє позначку «Х» в клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність».

У рядку 10 декларації зазначається загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 10.1 — 10.9 декларації.

Суму доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі, така особа зазначає у рядку 11.1 «Доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом року» розділу ІІІ декларації «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу».

У рядку 12 декларації зазначається сумарний підсумок всіх видів доходів, отриманих платником податку протягом звітного року.

Зауважимо, що у рядку 11.1 розділу ІІ декларації сума доходу від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування зазначається довідково, та не звільняє платника єдиного податку від обов’язку подання декларації платника єдиного податку за формою, затвердженою наказом № 578.

Зразок заповнення декларації та додатка Ф2.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Земельний кодекс — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 1388 — постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».  Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 821 — наказ Мінфіну України від 15.09.2016 р. № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №  859». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Наказ № 578 — наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»