Бухоблік

Реконструкція без виведення з експлуатації

03.02.2017 / 16:41

Іноді об’єкт основних засобів (ОЗ) необхідно реконструювати без виведення його з експлуатації, зокрема за технологічними причинами (безперервність виробництва).
З’ясуємо, чи буде порушенням, якщо в період проведення підрядниками робіт із реконструкції на цей об’єкт нараховуватиметься амортизація, та чи можливо такі роботи відображати в обліку як капітальне будівництво.

Відповідно до п. 23 ПБО 7 нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством/установою (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Строк корисного використання визначається підприємством самостійно з урахуванням потужності (продуктивності), фізичного та морального зносу об’єкта, правових або інших обмежень щодо строків його використання. Обсягом продукції (робіт, послуг), який буде виготовлено (виконано) підприємством з використанням об’єкта основних засобів, вважається такий обсяг, який підприємство запланувало виробити (виконати) з використанням цього об’єкта.

Слід зазначити, що строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основ­них засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання.

Відповідно до п. 27 Методрекомендацій № 561 нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, що настає за місяцем вибуття об’єкта ОЗ, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації поновлюється починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об’єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дня, що настає за датою вибуття об’єкта основних засобів.

Приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція тощо) оформлюється актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (пункти 28 та 29 вищезазначених Методрекомендацій).

Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об’єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигід, чи здійснюються вони для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. Зокрема, заміну окремих важливих компонентів (частин) основних засобів (двигунів тощо) може бути відображено як заміну об’єкта основних засобів, якщо термін корисного використання такої частини відрізняється від терміну корисного використання ОЗ, до яких належить цей компонент. У такому разі заміна цього компонента відображається як капітальні інвестиції у придбання нового об’єкта основних засобів та як списання заміненого об’єкта. Витрати на поліпшення основ­них засобів для відновлення майбутніх економічних вигід, очікуваних від їх використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування.

Тобто виходячи із вищезазначеного можна зробити такі висновки:

  • амортизація ОЗ нараховується на підставі розпорядчого документа підприємства (установи) і акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за формою № ОЗ-1, затвердженою наказом № 352;
  • припинення нарахування амортизації здійснюється внаслідок вибуття об’єкта основних засобів або його переведення на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. При цьому таке вибуття  або переведення має здійснюватися на підставі розпорядчого документа по підприємству (установі), оскільки рішення повинно прийматися його керівником з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. Це рішення має бути закріплено відповідним наказом.

За відсутності розпорядчого документа на підприємстві про виведення об’єкта основних засобів із експлуатації у  зв’язку з його реконструкцією, модернізацією, добудовою, дообладнанням, консервацією тощо підстав для припинення нарахування амортизації немає.

Більше того, відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку виведення об’єкта основних засобів з експлуатації у зв’язку з його реконструкцією, модернізацією, добудовою, дообладнанням, консервацією не призводить до припинення нарахування амортизації.

Так, згідно з п. 55 МСБО 16 амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки такий актив не буде амортизовано повністю.

Водночас у листі №  23598/6/99-99-19-02-02-15 зроб­лено висновок, що у податковому обліку амортизація виробничих основних засобів, які перебувають на капітальному ремонті чи консервації, не нараховується.

Таким чином, у податковому обліку є ризики невизнання витрат за сумами амортизації, що нараховані на основні засоби, які перебували на стадії реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації, незалежно від того, чи виводились такі основні засоби з експлуатації чи ні.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Наказ № 352 — наказ Мінстату України від 29.12.95 р. № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку». МСБО 16 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. №  72. Методрекомендації № 561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. №  561. Лист № 23598/6/99-99-19-02-02-15 — лист ДФС України від 05.11.2015 р. №  23598/6/99-99-19-02-02-15 «Щодо порядку розрахунку амортизації основних засобів, що знаходяться на капітальному ремонті, згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності»