ПДВ

Безоплатне постачання товарів

03.02.2017 / 16:47

Розглянемо, як оподатковуються ПДВ операції з постачання товарів/послуг своїм працівникам та іншим особам (наприклад, профспілці) на безоплатній основі, які було придбано платником податку як з ПДВ, включеним до складу податкового кредиту, так і без цього податку.

Операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Податкового кодексу розташоване на митній території України, у тому числі операції з безоплатної передачі, є об’єктом оподаткування ПДВ (підпункти «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 цього Кодексу).

Виходячи із визначень, наведених у ст. 14 Податкового кодексу:

 • під постачанням товарів слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника для його подальшого використання з метою, не пов’язаною з господарською діяльністю такого платника; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню);
 • під постачанням послуг слід розуміти будь-яку операцію, яка не є постачанням товарів, чи іншу операцію з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. При цьому з метою оподаткування ПДВ постачанням послуг, зокрема, є постачання послуг іншій особі на безоплатній основі;
 • безоплатно надані товари, роботи, послуги — це:

товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.

Платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначено для їх використання або починають використовуватися:

 • в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 196 Податкового кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 цієї статті) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;
 • в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 197.1.28 п. 197.1 та п. 197.11 зазначеної статті);
 • в операціях, що здійснюються платником податку в межах його балансу, в тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
 • в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ст. 189 Податкового кодексу) (п. 198.5 ст. 198 цього Кодексу).

Таким чином, якщо придбані товари/пос­луги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності платника податку, то у такого платника виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу.

База оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів) (п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу).

При цьому база оподаткування операцій з постачання това­­рів/пос­­луг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), за винятком:

 • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
 • газу, який постачається для потреб населення.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Водночас у разі якщо вартість безоплатно переданих товарів (подарунків до свят і корпоративних змагань) працівникам та наданих послуг (перевезення, водопостачання, опалення та електроенергія) іншим особам (профспілці), придбаних з ПДВ, включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг та компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ, то такі това­­ри/по­­слуги слід вважати використаними в оподатковуваних операціях, а тому передача/надання зазначених товарів/послуг не розглядається як окрема операція з постачання (у тому числі з безоплатного постачання) товарів/послуг, яка підлягає оподаткуванню ПДВ, і додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ не відбувається. Такі безоп­латно передані товари/послуги визнаються оподатковуваними ПДВ у складі тієї операції, до вартості якої їх було включено.

У разі якщо вартість таких безоплатно переданих товарів працівникам та наданих послуг іншим особам, придбаних з ПДВ, не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, то така передача/надання товарів/послуг розглядається як операція з безоплатного постачання товарів/послуг, яка є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу. За такою операцією платник податку зобов’язаний скласти дві податкові накладні та зареєструвати їх в ЄРПН.

Особливості складання податкової накладної при здійсненні операції з безоплатного постачання товарів/послуг, яка визнається окремим об’єктом оподаткування ПДВ, передбачено п. 15 Порядку № 1307.

Так, у разі якщо база оподаткування ПДВ визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості необоротних активів або звичайних цін і перевищує суму постачання таких това­­рів/по­­слуг, необоротних активів, обраховану виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання/балансова (залишкова) вартість/звичайна ціна перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні:

 • одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання;
 • іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/балансової (залишкової) вартості/звичайної ціни над фактичною ціною.

У податковій накладній, яку складено на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до п. 8 Порядку № 1307 (15 — складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 — складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання). Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнен­ня відомостей про покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

При нарахуванні платником податку податкових зобов’язань з ПДВ виходячи із бази оподаткування таким подат­ком, визначеної п. 188.1 ст. 188 Податко­вого кодексу (як у разі включення безоплат­­но переданих/наданих товарів/послуг до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, так і у разі визнання безоплатно переданих/наданих товарів/послуг окремою операцією з постачання товарів/послуг), додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 цього Кодексу не здійснюється.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної»

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42