ПДФО

Як заповнити форму № 1ДФ

03.02.2017 / 16:52

09.02.2017 р. — останній день подання форми № 1ДФ за IV квартал 2016 р. Про основні моменти подання та заповнення зазначеної форми, а також коригування її показників, читайте далі.

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати форму № 1ДФ у строки, встановлені Податковим кодексом для податкового кварталу, до органу ДФС за місцем свого розташування (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 розділу ІV Кодексу).

Така форма подається лише у разі нарахування (виплати) сум доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Форму № 1ДФ та порядок її заповнення і подання затверджено наказом № 4.

Термін подання

Форма № 1ДФ подається до контролюючих органів за місцезнаходженням податкового агента — юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до контролюючого органу за податковою адресою фізичної особи — податкового агента протягом 40 календарних днів, що настають за звітним періодом:

  • звітна — подається у термін протягом 40 календарних днів, що настають за звітним періодом (табл. 1);

Таблиця 1

Термін подання 
за IV квартал 2016 р.

Термін подання 
за I квартал 2017 р.

до 10.02.2017 р.

до 11.05.2017 р.

Останній день подання

Останній день подання

09.02.2017 р.

10.05.2017 р.

  • нова звітна — подається податковим агентом у термін протягом 40 календарних днів, що настають за звітним періодом, у разі виявлення помилок, що містяться у раніше поданій формі № 1ДФ для проведення коригування показників (табл. 1);
  • уточнююча — подається податковим агентом після встановленого законодавством терміну, наприклад, за IV квартал 2016 р. після 10.02.2017 р. у разі виявлених помилок, що містяться у раніше поданій формі № 1ДФ.

Нюанси подання

Форма № 1 ДФ формується у двох примірниках. Один примірник подається до контро­люючого органу, а другий повертається (залишається) податковому агенту.

Подання зазначеної форми засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електрон­ному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.

Крім того, у разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, форму № 1ДФ у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію цієї форми до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку. У порції, яка подається за відокремлений підрозділ, зазначаються відомості стосовно фізичних осіб (працюючих) цього підрозділу.

Заповнення

Відображення відомостей у розділі I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку»:

у графі 1 «№ з/п» відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;

у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація у формі № 1ДФ;

у графі 3а «Сума нарахованого доходу» — дохід за звітний квартал, нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння);

у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, відображається у формі № 1ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано.

Наприклад, за IV квартал 2016 р. входить заробітна плата за жовтень (нарахована у жовтні та виплачена в листопаді), за листопад (нарахована у листопаді та виплачена в грудні), за грудень (нарахована в грудні та виплачена у січні);

у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;

у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Сума нарахованого та виплаченого доходу у графах 3а, 3, сума нарахованого, перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графах 4а, 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у грн з копійками);

у графі 5 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4.

Стосовно кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов’язковим заповненням графи 2;

у графі 6 «Дата прийняття на роботу» проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття — 11 жовтня 2016 року, то у графі 6 потрібно зазначити «11.10.2016»;

у графі 7 «Дата звільнення з роботи» проставляється дата звільнення фізичної особи з роботи, наприклад, потрібно зазначити «23.12.2016»;

у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг за ознаками залежно від розміру пільги, наприклад:

ознака 01 у розмірі, що дорівнює 100 %;

ознака 02 у розмірі, що дорівнює 150 %;

ознака 03 у розмірі, що дорівнює 200 %;

ознака 04 у розмірі, що дорівнює 100 %, для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (у розрахунку на кожну таку дитину) (табл. 2).

Таблиця 2

Сума ПСП у 2016 р., грн

100 %

150 %

200 %

689

1034

1378

За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк.

Якщо фізична особа, наприклад, мала право на дві ПСП (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу), то у формі № 1ДФ потрібно зазначити її наявність кількома рядками з однією ознакою доходу «101»;

у графі 9 «Ознака (0, 1)» відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа 9 заповнюється тільки для звітної нової та уточнюючої форми № 1ДФ.

В останньому рядку розділу I зазначаються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу — за графою 3, нарахованого податку — за графою 4а, перерахованого податку — за графою 4.

Відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір»

Необхідно зазначити, що у цьому розділі відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховано доходи у вигляді процентів, виграшів (призів) у лотерею, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

У рядках «Оподаткування процентів», «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відображається загальна сума нарахованого доходу, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

Тобто незалежно від того, чи є об’єктом оподаткування нарахована сума на користь фізичної особи, її необхідно зазначити у розділі II форми № 1ДФ у складі загального нарахованого доходу.

Наприклад, громадянину Артеменко Б.П. надано матеріальну допомогу у сумі 230 грн., яка не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. При цьому її необхідно відобразити у розділі II цієї форми у складі загального доходу (графи 3, 3а).

Коригування та відповідальність

Коригування поданої і прийнятої форми № 1ДФ проводиться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

У разі встановлення розбіжності між даними, які відображені в бухгалтерській звітності, та зазначеними платником податку показниками у формі № 1ДФ податковий агент подає нову звітну або уточнюючу форму для коригування відповідних даних.

У разі необхідності проведення коригувань форми № 1 ДФ до закінчення строку її подання подається звітна нова форма.

Уточнююча форма № 1ДФ подається у разі необхідності проведення коригувань цієї форми після закінчення строку її подання. Уточнююча форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітної нової та уточнюючої форми № 1ДФ є однаковим. Звітна нова та уточнююча форми подаються на підставі інформації з попередньо поданої форми і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які надсилаються контролюючими органами податковому агенту.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну. У такому разі в першому рядку в графі 9 зазначається «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Порушення

Розмір штрафу, грн

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками форми № 1ДФ

510

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення

1 020

Коригування показників розділу II:

  • підрозділ «Оподаткування процентів»:
  • для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення**» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;
  • підрозділ «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею»:
  • для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;
  • підрозділ «Військовий збір»:

для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

У графі 9 «Ознака (0, 1)» відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа 9 заповнюється тільки для звітної нової та уточнюючої форми № 1ДФ.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 4 — наказ Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №  1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку». Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42