Інші податки

Звітність приватного нотаріуса

03.02.2017 / 16:58

При вчиненні нотаріальних дій приватні нотаріуси мають подавати відповідну податкову звітність. Розглянемо, які звіти подає приватний нотаріус та у які терміни має сплачувати податкові зобов’язання.

Податок на доходи фізичних осіб

Правовий порядок регулювання оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність в Україні, встановлюється Податковим кодексом.

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, — 18 %.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

При цьому якщо довідка про взяття на облік особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, відсутня, то об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без вирахування витрат.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності та за результатами звітного року подавати Податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — декларація) у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, тобто до 1 травня року, що настає за звітним.

Слід зазначити, що наказом № 821 внесено зміни до форми декларації. Нова форма декларації набрала чинності з 01.01.2017 р.

Таким чином, за результатами 2016 р. приватні нотаріуси мають право подати дек­ларацію, затверджену наказом № 821, та заповнити додаток Ф2.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником податку самостійно згідно з даними, зазначеними в декларації.

При цьому до 1 серпня року, що настає за звітним, самозайнята особа зобов’язана самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій декларації (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).

Якщо останній день строку подання дек­ларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 цього Кодексу).

Зверніть увагу, що перенесення останнього дня сплати податкового зобов’язання, якщо останній день сплати припадає на вихідний або святковий день, чинним законодавством не передбачено.

Форма № 1 ДФ за найманих працівників

Приватні нотаріуси, які провадять незалежну професійну діяльність, виступають податковими агентами стосовно працівників, які перебувають з ними у трудових відносинах.

Згідно з пп. б п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені зазначеним Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок за формою № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Форму розрахунку за формою № 1ДФ, порядок його заповнення та подання податковими агентами затверджено наказом № 4 (далі — Порядок № 4).

Відповідальність

Згідно з п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку (розрахунок за формою № 1ДФ), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1 020 грн.

Зазначені штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 цього Кодексу.

Форма № 1 ДФ при вчиненні окремих нотаріальних дій

Фізична особа, яка здійснює приватну нотаріальну діяльність, повинна виконувати свій обов’язок, передбачений п. 172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173, п. 174.4 ст. 174 Податкового кодексу щодо поквартального подання звітності та надання інформації про посвідчені договори та видані свідоцтва (включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого податку) до контролюючого органу за місцем розташування свого робочого місця при вчиненні таких нотаріальних дій:

  • посвідченні договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами) цього договору;
  • видачі свідоцтв про право на спадщину;
  • посвідченні договорів дарування.

Строки подання форми № 1 ДФ

Відповідно до п. 2.1 розділу ІІ Порядку № 4 податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Граничні строки подання податкового розрахунку можуть бути збільшені за правилами та на підставах, передбачених Податковим кодексом.

Слід зазначити, що податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду (п. 2.2 розділу ІІ Порядку № 4).

У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок (п. 4.2 розділу ІV Порядку № 4).

Якщо коригування податкового розрахунку проведено після закінчення строку його подання, то подається уточнюючий податковий розрахунок. Такий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за по­передні періоди (п. 4.3 розділу ІV Порядку № 4).

Військовий збір

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують суму військового збору в розмірі 1,5 % сукупного чистого доходу, відображають в річній податковій декларації та сплачують у терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період.

Також особи, які використовують працю фізичних осіб і мають статус податкових агентів, відповідальні за нарахування та сплату військового збору при виплаті доходу фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах.

Крім цього, при нотаріальному посвідченні договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами) цього договору, видачі свідоцтв про право на спадщину та/або нотаріальному посвідченні договорів дарування приватні нотаріуси відображають у розрахунку за формою № 1ДФ суму сплаченого військового збору.

Відповідальність

Пунктом 120.1 ст. 120 Податкового кодексу встановлено, що неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Єдиний внесок

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати регулюються Законом про ЄСВ.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність і отримують дохід від цієї діяльності, є платниками єдиного внеску (п. 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Слід зауважити, що з 01.01.2017 р. до цього Закону внесено низку змін згідно із Законом № 1774.

Базою нарахування єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (абзац перший п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язанийвизначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (абзац другий п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону).

Отже, у разі якщо приватним нотаріусом з будь-якої причини (отримано збитки, діяльність не велась) не отримано дохід у звітному році або окремому місяці звітного року, такий нотаріус зобов’язанийвизначитисуму єдиного внеску, не меншу за розмір мінімального страхового внеску, тобто 3 200 грн × 22 % = 704 грн за кожний такий місяць.

Відповідно до п. 4 розділу ІІІ Порядку № 435 особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до контролюючих органів звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням типу форми «початкова».

Абзацами четвертим та п’ятим частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ передбачено, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня року, що настає за звітним.

Крім цього, фізична особа, що здійснює приватну нотаріальну діяльність, є платником єдиного внеску як роботодавець, якщо використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору).

Платники єдиного внеску, приватні нотаріуси — роботодавці зобов’язані сплачувати цей внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця (п. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ) та подавати звіт за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435. Звітним періодом є календарний місяць.

Відповідальність

Згідно з п. 2 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно несплачених сум.

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом про ЄСВ, контролюючим органом здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою (п. 7 частини 11 ст. 25 цього Закону).

Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності, передбаченої зазначеним Законом.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-IV «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 1774 — Закон України від 06.12.2016 р. № 1774-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Наказ № 4 — наказ Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнен­ня та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку». Наказ № 821 — наказ Мінфіну України від 15.09.2016 р. № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42