Бухоблік

Скорочена фінзвітність

13.02.2017 / 11:44

Зазвичай на підприємствах, які застосовують спрощену систему оподаткування або тих, що належать до суб‘єктів мікропідприємництва, працює один бухгалтер, який самотужки і облік веде, і відповідну звітність складає, а її — чимало. Складання річної фінзвітності є непростою та копіткою працею, тому переконані, що рекомендації, надані у цій статті з її складання, стануть для таких бухгалтерів у нагоді.

Зверніть увагу
Останній день подання спрощеного фінансового звіту до органів статистики — 28.02.2017 р.

Переваги ведення спрощеного бухобліку

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування або є суб’єктами мікропідприємництва, мають право вести бухоблік та складати фінансову звітність за спрощеною формою, передбаченою ПБО 25, крім тих підприємств, які складають консолідовану звітність або ведуть облік за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Пунктом 10 розділу І цього ПБО визначено, що при складанні спрощеної фінансової звітності юридичні особи зобов’язані визнавати доходи і витрати за загальними правилами, передбаченими національними ПБО.

Проте на відміну від загальних правил ведення бухобліку положення п. 8 розділу І ПБО 25 надає право відповідним юридичним особам — суб’єктам малого підприємництва на спрощені принципи ведення обліку окремих господарських операцій (схема).

 

Крім того, юридичні особи на спрощеній системі оподаткування без реєстрації платниками ПДВ можуть систематизувати інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, у регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису, за змістом п. 9 розділу I ПБО 25.

Таким чином, при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності юридична особа, що застосовує спрощену систему оподаткування або здійснює діяльність як суб’єкт мікропідприємництва, має право:

 • не нараховувати амортизацію необоротних активів (рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»);
 • не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»);
 • не створювати резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю (рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»).

Застосування спрощених облікових оцінок при веденні бухгалтерського обліку юридичні особи відображають у відповідному наказі про облікову політику згідно з вимогами п. 5 ст. 8 Закону про бух­облік.

Відповідно до п. 2 наказу № 186 юридичні особи, що ведуть спрощений бухоблік, можуть на свій вибір застосовувати:

 • або загальний план рахунків (Інструкція № 291),
 • або спрощений план рахунків (наказ № 186).

При цьому записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного плану рахунків і на позабалансових рахунках здійснюються відповідно до Інструкції № 291.

ДОВІДКОВО

Критерії віднесення підприємств до різних суб’єктів підприємництва

Суб’єкт
господарювання

Обмеження за кількістю працівників

Обмеження
за розміром доходу

Суб’єкт малого підприємництва

Не перевищує
50 осіб

Не перевищує суму,
еквівалентну 10 млн євро

Суб’єкт мікропідприємництва

Не перевищує
10 осіб

Не перевищує суму,
еквівалентну 2 млн євро

Спрощений фінансовий звіт

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва заповнюється на підставі інформації рахунків бухгалтерського обліку.

Форму звітності наведено в додатку 2 до ПБО 25.

Показники звіту зазначаються у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

АКТИВ БАЛАНСУ

Розділ І. Необоротні активи

Стаття «Основні засоби».Коди рядків активу балансу 1010, 1011, 1012:

 • зазначаються залишкова та окремо первісна (переоцінена) вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках);
 • до підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною переоціненою вартістю зазначених необоротних активів і сумою їх зносу на дату ба­лансу;
 • вказується вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довір­чого управління об’єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів; державні (казенні) та комунальні підприємства відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, та об’єктів інвестиційної нерухомості;
 • зазначається вартість нематеріальних активів (п. 1.1 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1011,
переноситься розгорнуте сальдо за Дт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

10 «Основні засоби»;

11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

12 «Нематеріальні активи»;

15 «Незавершені капітальні інвестиції»;

16 «Довгострокові біологічні активи»

10 «Основні засоби» (на рахунку ведеться облік узагальнення інформації щодо основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів);

15 «Незавершені капітальні інвестиції»;

16 «Довгострокові біологічні активи»

Таким чином, рядок 1010 відповідає залишковій вартості основних засобів, яка обчислюється як різниця між первісною вартістю основних засобів у рядку 1011 «Основ­ні засоби: первісна вартість» та сумою нарахованого зносу в рядку 1012 «Основні засоби: знос».

РЯДОК 1012,
переноситься розгорнуте сальдо з Кт рахунку:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

13 «Знос необоротних активів»

 

13 «Знос необоротних активів» (нарахування зносу здійснюється, якщо це передбачено обліковою політикою підприємства)

Стаття «Інші необоротні активи». Код рядка 1090:

 • зазначаються суми інших необоротних активів, у тому числі довгострокові фінансові інвестиції;
 • інші необоротні активи відображаються за первісною вартістю (історичною собівартістю) (п. 1.2 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1090,
переноситься розгорнуте сальдо за Дт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

17 «Відстрочені податкові активи» (при переході на застосування ПБО 25);

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»;

18 «Інші необоротні активи»;

31 «Рахунки в банку» (кошти, які не можна використати для операцій протягом року)

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

18 «Інші необоротні активи» (на цьому рахунку
ведеться облік та узагальнення інформації про відстрочені податкові активи при переході на застосування ПБО 25, довгострокову
дебіторську заборгованість, інші необоротні
активи);

31 «Рахунки в банку» (кошти, які не можна використати
для операцій протягом року)

Розділ ІІ. Оборотні активи

Стаття «Запаси». Код рядка 1100:

 • відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купівельних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу;
 • зазначаються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги);
 • валова заборгованість замовників за будівельними контрактами;
 • поточні біологічні активи;
 • готова продукція;
 • сільськогосподарська продукція (п. 1.3 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1100,
переноситься сальдо за Дт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

20 «Виробничі запаси»;

21 «Поточні біологічні активи»;

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»;

24 «Брак у виробництві»;

26 «Готова продукція»;

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»;

28 «Товари»

20 «Виробничі запаси» (на рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про виробничі запаси, поточні біологічні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети);

23 «Виробництво» (на рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про виробництво, брак у виробництві);

26 «Готова продукція» (на рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про готову продукцію, продукцію сільськогосподарського виробництва, товари)

Стаття «Поточна дебіторська заборгованість». Код рядка 1155:

 • відображається фактична заборгованість покупців або замовників за реалізовану їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями;
 • інших дебіторів;
 • відображається заборгованість засновників з формування статутного капіталу;
 • визнано дебіторську заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності (п. 1.4 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1155,
переноситься розгорнуте сальдо за Дт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

34 «Короткострокові векселі одержані»;

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

38 «Резерв сумнівних боргів» (якщо нарахування резерву передбачено обліковою політикою);

62 «Короткострокові векселі видані»;

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (якщо підприємство не організувало окремий бухгалтерський облік авансів, виданих постачальникам товарів (робіт, послуг) на рахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами»);

64 «Розрахунки за податками та платежами», крім рахунку 643 «Податкові зобов‘язання» та рахунку 644 «Податковий кредит»;

65 «Розрахунки за страхування»;

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;

67 «Розрахунки з учасниками»;

68 «Розрахунки за іншими операціями»

37 «Розрахунки з різними дебіторами» (на цьому рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про короткострокові векселі одержані, розрахунки з покупцями та замовниками, розрахунки з різними дебіторами, резерв сумнівних боргів, якщо його створення передбачено обліковою політикою підприємства);

68 «Розрахунки за іншими операціями» (на цьому рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про короткострокові векселі видані, розрахунки з постачальниками та підрядниками, розрахунки з учасниками, розрахунки за іншими операціями);

64 «Розрахунки за податками і платежами», крім рахунку 643 «Податкові зобов’язання» та рахунку 644 «Податковий кредит» (на рахунку 64 ведеться облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками і платежами, розрахунки за страхуванням);

66 «Розрахунки з оплати праці»

Стаття «Гроші та їх еквіваленти». Код рядка 1165:

 • відображаються готівкові кошти в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей;
 • наводиться інформація про кошти в національній або іноземних валютах;
 • кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи (п. 1.5 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1165,
переноситься розгорнуте сальдо за Дт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

30 «Готівка»;

31 «Рахунки в банках», крім обмежених у використанні більше 12 місяців;

33 «Інші кошти»;

351 «Еквіваленти грошових коштів»

30 «Готівка» (на рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи);

31 «Рахунки в банках», крім обмежених у використанні протягом 12 місяців (на рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках в банках, еквіваленти грошових коштів та грошові кошти в дорозі)

Стаття «Інші оборотні активи». Код рядка 1190:

 • наводяться суми оборотних активів, не включені до вищезазначених статей розділу «Оборотні активи», зокрема поточні фінансові інвестиції.

РЯДОК 1190,
переноситься розгорнуте сальдо за Дт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

352 «Інші поточні фінансові інвестиції»;

39 «Витрати майбутніх періодів»;

643 «Податкові зобов’язання»;

644 «Податковий кредит»

352 «Інші поточні фінансові інвестиції»;

39 «Витрати майбутніх періодів»;

643 «Податкові зобов’язання»;

644 «Податковий кредит»

ПАСИВ БАЛАНСУ

Розділ І. Власний капітал

Стаття «Капітал». Код рядка 1400:

 • зазначається сума фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства;
 • відображаються вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу;
 • зазначається сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал, сума резервного капіталу (п. 1.7 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1400,
переноситься сальдо за Кт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»;

41 «Капітал у дооцінках»;

42 «Додатковий капітал»;

43 «Резервний капітал»;

45 «Вилучений капітал»»

46 «Неоплачений капітал»

40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» (на рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий, у дооцінках, резервний, неоплачений і вилучений капітал)

Стаття «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». Код рядка 1420:

 • відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку;
 • сума непокритого збитку зазначається в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу (п. 1.8 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1420,
переносяться згорнуті сальдо за Кт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»;

79 «Фінансові результати»

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»;

79 «Фінансові результати»

Розділ ІІ. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

Стаття «Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення». Код рядка 1595:

 • зазначаються сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є поточним зобов’язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов’язаннями;
 • відображаються сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих із бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо) (п. 1.9 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1595,
переноситься сальдо за Кт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»;

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»;

49 «Страхові резерви»;

50 «Довгострокові позики»;

51 «Довгострокові векселі видані»;

52 «Довгострокові зобов‘язання за облігаціями»;

53 «Довгострокові зобов‘язання з оренди»;

 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»
(при переході на ПБО 25);

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»;

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»;

55 «Інші довгострокові зобов’язання» (на рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, довгострокові зобов’язання з оренди та інші довгострокові зобов’язання, у тому числі податкові при переході на ПБО 25)

 

Розділ ІІІ. Поточні зобов’язання

Стаття «Короткострокові кредити банків». Код рядка 1600:

відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик;

зобов’язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування;

зазначаються суми зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом 12 місяців (п. 1.10 розділ ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1600,
переноситься розгорнуте сальдо за Кт рахунку:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

31 «Рахунки в банках» (в частині овердрафту);

60 «Короткострокові позики»;

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»;

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

31 «Рахунки в банках» (в частині овердрафту);

68 «Розрахунки за іншими операціями» (в частині короткострокових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями, нарахованими відсотками»

Стаття «Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги». Код рядка 1615:

 • зазначається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями;
 • відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні (п. 1.11 розділ ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1615,
переноситься розгорнуте сальдо за Кт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

62 «Короткострокові векселі видані»;

63 «Розрахунки з постачальниками
та підрядниками»;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

68 «Розрахунки за іншими операціями» (в частині розрахунків з постачальниками та підрядниками, з учасниками, за короткострокові векселі видані)

Стаття «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом». Код рядка 1620:

 • відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства (п. 1.12 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1620,
переноситься розгорнуте сальдо за Кт рахунків:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

64 «Розрахунки за податками й платежами», крім рахунків 643 «Податкові зобов’язання»;

644 «Податковий кредит»

64 «Розрахунки за податками й платежами», крім рахунків 643 «Податкові зобов’язання» та 644 «Податковий кредит» і витрат на соціальне страхування

Стаття «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування». Код рядка 1625:

 • відображається сума заборгованості з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування його працівників (п. 1.13 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1625,
переноситься розгорнуте сальдо за Кт рахунку:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

65 «Розрахунки за страхування»

 

64 «Розрахунки за податками й платежами» (в частині витрат на соціальне страхування)

Стаття «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці». Код рядка 1630:

 • відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою;
 • заборгованість працівників перед підприємством за операціями з оплати праці наводиться у статті «Поточна дебіторська заборгованість (п. 1.14 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1630,
переноситься розгорнуте сальдо за Кт рахунку:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

Стаття «Інші поточні зобов’язання». Код рядка 1690:

 • відображаються суми зобов’язань, не включені до вищезазначених статей розділу «Поточні зобов’язання», зокрема:
 • заборгованість за одержаними авансами;
 • заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку;
 • заборгованість пов’язаним сторонам;
 • сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами (п. 1.15 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 1690,
переноситься розгорнуте сальдо за Кт рахунків:

Загальний план рахунків 

Спрощений план рахунків

37 «Розрахунки з різними дебіторами» (якщо обліковується кредитове сальдо);

67 «Розрахунки з учасниками»;

68 «Розрахунки за іншими операціями», крім рахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

68 «Розрахунки за іншими операціями» (в частині заборгованості за одержаними авансами, заборгованості перед засновниками у зв’язку з розподілом прибутку, заборгованості пов’язаним сторонам, суми валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами)

Звіт про фінансові результати

Інформація спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва заповнюється на підставі інформації рахунків бухгалтерського обліку.

Стаття «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Код рядка 2000:

 • відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу (п. 2.1 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 2000,
переноситься оборот у кореспонденції з Дт рахунку 79 «Фінансові результати»:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

70 «Доходи від реалізації», після здійснених вирахувань з доходів

70 «Доходи від реалізації», після здійснених вирахувань з доходів

Стаття «Інші доходи». Код рядка 2160:

 • відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • дохід від операційної оренди активів;
 • дохід від операційних курсових різниць;
 • відшкодування раніше списаних активів;
 • дохід від реалізації оборотних активів, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;
 • дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів;
 • дохід від неопераційних курсових різниць;
 • інші доходи (п. 2.2 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 2160,
переноситься оборот у кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати»:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

71 «Інший операційний дохід»;

72 «Дохід від участі в капіталі»;

73 «Інші фінансові доходи»;

74 «Інші доходи»;

76 «Страхові платежі»

74 «Інші доходи» (на рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Стаття «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)». Код рядка 2050:

 • зазначається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів;
 • зазначається собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг:

прямих матеріальних витрат;     

прямих витрат на оплату праці та соціальне страхування;

амортизації основних засобів і нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з їх виробництвом (наданням);

інших прямих витрат, зменшених на суму зменшення залишку на кінець періоду (порівняно із залишком на початок періоду) незавершеного виробництва і готової продукції, який визначається на підставі первинних документів, якими оформляється рух (придбання, виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) запасів, або за результатами інвентаризації на кінець звітного періоду;

залишок готової продукції оцінюється за ціною реалізації, за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми очікуваного прибутку, а залишок незавершеного виробництва оцінюється за матеріальними витратами і витратами на оплату праці (п. 2.3 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 2050,
переноситься оборот у кореспонденції з Кт рахунку 79 «Фінансові результати»:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків

90 «Собівартість реалізації»

90 «Собівартість реалізації»

Стаття «Інші витрати». Код рядка 2165:

 • наводиться інформація про інші витрати операційної діяльності та інші витрати діяльності: адміністративні витрати, витрати на збут, собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів);
 • сума списаних безнадійних боргів;
 • втрати від знецінення виробничих запасів;
 • втрати від операційних курсових різниць;
 • визнані економічні санкції;
 • інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства, витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями;
 • втрати від участі в капіталі;
 • собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; втрати від неопераційних курсових різниць;
 • інші витрати підприємства.

У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів (п. 2.4 розділу ІІІ ПБО 25).

РЯДОК 2165,
переноситься оборот у кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати»:

Загальний план рахунків

Спрощений план рахунків 

92 «Адміністративні витрати»;

93 «Витрати на збут»;

94 «Інші витрати операційної діяльності»;

95 «Фінансові витрати»;

96 «Витрати від участі в капіталі»;

97 «Інші витрати»;

98 «Податок на прибуток»

96 «Інші витрати», крім податку на прибуток (на рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про інші витрати операційної діяльності та інші види діяльності, а також обліковується належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів (обов’язкових платежів)

Стаття «Податок на прибуток». Код рядка 2300:

 • відображається сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період.

Платники, які застосовують спрощену систему оподаткування та не є платниками податку на прибуток, не заповнюють цю статтю.

РЯДОК 2300,
переноситься оборот у кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати»:

Загальний план рахунків 

Спрощений план рахунків

98 «Податок на прибуток»

96 «Інші витрати» (в частині податку на прибуток)

Стаття «Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування». Код рядка 2310:

 • відображається різниця між витратами і доходами, які не визнаються витратами або доходами Податковим кодексом та не відображені у складі витрат і доходів в інших статтях (п. 2.7 розділу ІІІ ПБО 25).

Нагадаємо, що об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітностіпідприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу (п. 134.1.1 Податкового кодексу).

Отже, чинною редакцією Податкового кодексу не передбачено порядок невизнання доходів та витрат, нарахованих у бухгалтерському обліку, тому стаття «Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінрезультат після оподаткування», рядок 2310, не заповнюється.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Наказ № 186 — наказ Мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186 «Про затвердження спрощеного Плану рахунків  бухгалтерського обліку». ПБО 25 — Положення фінансової звітності 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2009 р. № 39. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42