Інші податки

Декларування доходів нотаріусом

13.02.2017 / 14:35

За результатами 2016 р. приватні нотаріуси подають декларацію про майновий стан і доходи (далі —  декларація), затверджену наказом № 821, та заповнюють додаток Ф2 до неї.
Зразок покрокового заповнення декларації фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (приватний нотаріус) та не зареєстрована як ФОП, наведено у цьому матеріалі.

Розділ І. «Загальні відомості»

№ рядка

Дані,
що відображаються

1

Тип декларації (звітна, звітна нова чи уточнююча)

2

Звітний податковий період (календарний рік арабськими цифрами), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації — також звітний податковий період, що уточнюється

3

ПІБ платника податку згідно з даними паспортного документа (у разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у році, що настає за ним, платник податку змінив прізвище (ім’я, по батькові), у цьому рядку спочатку слід зазначити нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — попереднє прізвище (ім’я, по батькові));

реєстраційний номер облікової картки платника податків відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (для фізичних осіб, які мають позначку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, — серія та номер паспорта)

4

Податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника податку контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки

5

Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація

6

Резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент) — позначкою Х

7

Ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою) — позначкою Х

8

Категорія, до якої слід віднести платника: громадянин; особа, яка провадить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) (визначається самостійно платником податків). Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, проставляють позначку Х у клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність»

9

Відомості про особу, уповноважену на заповнення декларації

Для заповнення розділу ІI декларації «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» радимо спочатку заповнити додаток Ф2 до декларації (приклад наведено нижче).

У вступній частині додатка Ф2 до декларації зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають у паспорті позначку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), а також тип декларації, звітний податковий період та звітний (податковий) період, що уточнюється (значення цих полів вступної частини додатків до декларації повинні співпадати зі значеннями відповідних рядків 1 — 3 розділу I декларації).

Зверніть увагу! Розділи І та ІІ додатка Ф2 до декларації заповнюються фізичними особами — підприємцями, а розділи ІІІ та ІV цього додатка — фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Одним із нововведень при заповненні додатка Ф2 до декларації є визначення категорії незалежної професійної діяльності. Приватний нотаріус у графі 2 розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації проставляє «1».

Доходи, отримані від провадження кожного виду незалежної професійної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу ІІI додатка Ф2 до декларації із зазначенням у графі 3 назви (діяльність у сфері права) та у графі 4 — коду виду незалежної професійної діяльності згідно з КВЕД (69.10), за здійснення якого одержано дохід.

Для заповнення розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації використовуємо Книгу обліку доходів та витрат (наказ № 481).

№ графи

Показники, що відображаються

5

Сума доходу, одержаного від провадження окремого виду незалежної професійної діяльності (наприклад, 821 000 грн)

 6 — 8

Сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (наприклад, сума витрат становить 435 000 грн: 120 000 грн (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей) + 240 000 грн (витрати на оплату праці) + 75 000 грн (інші витрати))

9

Сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за формулою: графа 5 – графа 6 – графа 7 – графа 8 (наприклад, сума чистого доходу: 821 000 грн – 120 000 грн – 240 000 грн – – 75 000 грн = 386 000 грн)

Показники рядка «Усього» граф 4, 6, 7, 8 та 9 Книги обліку доходів та витрат повинні збігатись з показниками рядка «Усього» граф 5, 6, 7, 8 та 9 розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації відповідно.

Ще одним нововведенням при запов­ненні додатка Ф2 до декларації є відсутність обов’язку визначення кількості місяців, протягом яких фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одержувала доходи від такої діяльності.

У рядку 3.1 розділу ІV додатка Ф2 до декларації зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, яка розраховується за такою формулою:

додатне значення графи 9 рядка «Усього» розділу ІІІ х на ставку податку на доходи фізичних осіб:
386 000 грн х 18 % = 69 480 грн.

Сума переноситься до графи 6 рядка 10.8 декларації.

Нагадаємо, що за результатами 2016 р. фізичні особи, які провадять незалежну  професійну діяльність, самостійно розраховують військовий збір у розмірі 1,5 % чистого оподатковуваного доходу, відображають його в річній податковій декларації та сплачують у терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб (п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу).

Отже, у рядку 4.1 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, яка розраховується за такою формулою:

додатне значення графи 9 рядка «Усього» розділу ІІІ х на ставку збору: 386 000 грн х 1,5 % = 5 790 грн.

Сума переноситься до графи 7 рядка 10.8 декларації.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) рік здійснюється платником самостійно.

Додаток Ф2 до декларації підписується фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, або уповноваженою особою.

Розділ ІІ. «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

№ рядка

Показники, що відображаються

10

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 10.1 — 10.9 декларації.

Графи 6 та 7 цього рядка декларації заповнюються відповідно сумарним значення рядків 10.1 — 10.9 декларації

10.1 — 10.6

Заповнюються у разі отримання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, інших доходів з джерел їх походження в Україні та іноземних доходів, а також заповнюється додаток Ф1 до декларації за правилами, встановленими для платників податку — фізичних осіб

10.8

Переноситься показник з рядка «Усього» графи 9 розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації — до графи 3 рядка 10.8 «Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність» розділу ІI декларації (386 000 грн). У графі 6 цього рядка зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 3.1 розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації (податок на доходи фізичних осіб — 69 480 грн).

У графі 7 цього рядка проставляється сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 4.1 розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації (військовий збір — 5 790 грн).

Увага! У цьому рядку декларації зазначаємо суму чистого доходу (за мінусом витрат та суми сплаченого єдиного внеску)

Довідково
Відповідно до абзацу другого п. 178.4 ст. 178 Податкового кодексу іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи, є резидентами і у річній податковій декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Розділ ІІІ. «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

Рядок 11 заповнюється у разі, якщо отримано доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі:

  • доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року;
  • доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна;
  • інші доходи, що не підлягають оподаткуванню.

Розділ ІV. «Загальна сума річного доходу»

У рядку 12 зазначається сумарний підсумок усіх видів доходів, отриманих платником податку протягом звітного року (загальна сума річного доходу — 386 000 грн).

Розділ V «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно зі ст. 166 розділу ІV Податкового кодексу України»

Цей розділ заповнюється фізичною особою з метою реалізації права на податкову знижку.

Нагадаємо, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному (податковому) році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу (пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Кодексу).

Розділ VІ. «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору»

№ рядка

Показники, що відображаються

18

Переноситься показник із графи 6 рядка 10 розділу ІІ декларації до цього рядка «Загальна сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб» (69 480 грн)

22.1

У разі відсутності показників у рядках 19 — 21 розділу VІ декларації у цьому рядку дублюється сума податку на доходу фізичних осіб, що підлягає сплаті (69 480 грн)

23.1

Переноситься показник із графи 7 рядка 10 розділу ІІ декларації до цього рядка розділу VІ декларації «Сума податкових зобов’язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року» (сума військового збору, що підлягає сплаті, — 5 790 грн)

Розділ VІІ. «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах»

У цьому розділі значення сум податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах відображається окремо з податку на доходи фізичних осіб та військового збору в графах «Податок на доходи фізичних осіб» та «Військовий збір» розділу VII декларації:

№ рядка

Показники, що відображаються

24

Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними раніше поданої декларації за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

25

Уточнена сума податкових зобов’язань або сума до повернення за звітний податковий період, у якому виявлена помилка

26.1

Сума, на яку збільшується податкове зобов’язання з податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов’язань (значення рядка 25 декларації більше, ніж значення рядка 24 декларації)

Значення цього рядка розраховується як різниця між значеннями рядка 25 та рядка 24.

У разі заповнення цього рядка декларації платник податку зобов’язаний відобразити суму штрафу у рядку 27 декларації

26.2

Сума, на яку зменшується податкове зобов’язання з податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов’язань (значення рядка 25 декларації менше, ніж значення рядка 24 декларації).

Значення цього рядка розраховується як різниця між значеннями рядка 25 та рядка 24 і проставляється без знака «–»

27

Сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з п. 50.1 ст. 50 глави 2 розділу ІІ Кодексу.

У разі якщо платник податку надсилає декларацію з позначкою «Уточнююча», у цьому рядку зазначається штраф у розмірі 3 % суми недоплати (рядок 26.1 декларації).

У разі якщо платник податку відображає суму недоплати у складі декларації, яка подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, у цьому рядку зазначається штраф у розмірі 5 % суми недоплати (рядок 26.1 декларації).

Розмір штрафу 3 або 5 % зазначається платником податку в цьому рядку декларації самостійно перед символом «%»

28

Сума пені (нараховується платником податку
самостійно відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129
глави 12 розділу ІІ Кодексу).

Важливо
За неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов'язок подання якої до контролюючих органів передбачено Податковим кодексом, накладається штраф у розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. За ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — 1020 грн.

Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку

У рядку 29 зазначаються реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку: номер рахунку, найменування установи банку та МФО банку.

Довідково
За результатами 2016 р. фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, самостійно розраховують військовий збір у розмірі 1,5 % чистого оподатковуваного доходу, відображають його в річній податковій декларації та сплачують у терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб.

Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)

У цьому розділі зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності або оренді (суборенді) платника податку станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами із зазначенням категорії об’єктів.

У разі подання доповнення до декларації у довільній формі у випадках, визначених п. 46.4 ст. 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу, платник позначкою Х вказує на наявність доповнень, які подаються разом із декларацією на паперовому носії, а також у графі «Зміст доповнення» зазначає стислий зміст доповнення до декларації (таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання).

Позначкою Х визначається відповідна форма поданого додатка до декларації (Ф2), а також проставляється дата подання декларації.

Декларація підписується платником податку або особою, уповноваженою на запов­нення декларації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 821 — наказ Мінфіну України від 15.09.2016 р. № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859»