Соціальне страхування

Працевлаштування інвалідів

13.02.2017 / 15:08

До 1 березня роботодавці повинні самостійно подати або надіслати рекомендованим листом до відділень Фонду соцзахисту інвалідів, у яких вони зареєстровані, звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2016 р. за формою № 10-ПІ.
У цій статті розглянемо, який норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, як реєструватися у відділеннях Фонду соцзахисту інвалідів, як заповнюється та подається звітність за формою № 10-ПІ та яка відповідальність за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Норматив робочих місць

Згідно з абзацом першим ст. 19 Закону № 875 для роботодавців установлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % середньо­облікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працюють від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Роботодавці самостійно здійснюють розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу і забезпечують їх праце­влаштування.

Порядок розрахунку середньооблікової чмсельності працівників, необхідної для визначення кількості робочих місць для праце­влаштування інвалідів відповідно до нормативу, визначено п. 2 Інструкції № 286.

Для забезпечення виконання нормативу роботодавці можуть здійснювати пошук інвалідів на вакантні місця самостійно або звернутися за допомогою до територіального центру зайнятості.

Реєстрація у Фонді соцзахисту інвалідів

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працюють вісім і більше осіб (далі — роботодавці), самостійно реєструються у відповідних відділеннях Фонду соцзахисту інвалідів (далі — відділення Фонду) за своїм місцезнаходженням (ст. 19 Закону № 875).

Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, визначено постановою № 70 (далі — Порядок № 70), якою встановлено процедуру реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду.

Новостворені роботодавці, у яких кількість працюючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділеннях Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

Роботодавці зобов’язані зареєструватися у відділеннях Фонду в період з 1 січня по 1 лютого поточного року в разі, якщо у попередньому році кількість працюючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб.

Реєстрація роботодавців у відділеннях Фонду здійснюється за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців.

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) до відділень Фонду відповідну заяву за формою, затвердженою наказом № 98.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій, видану органом ДФС (далі — довідка).

Роботодавець, у якого кількість працю­ючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб або змінилася назва чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи — підприємця, подає заяву і копію довідки упродовж 10 робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою і копією довідки подають (надсилають) відомості про такі підрозділи за формою, встановленою наказом № 98.

Господарські об’єднання, утворені відповідно до ст. 19 Закону № 875, разом із заявою, копією довідки подають:

  • копію установчого договору та/або статуту господарського об’єднання;
  • перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання.

Оригінали документів надаються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у п. 3 Порядку № 70, а у разі надсилання їх поштою — дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Відділення Фонду протягом 10 робочих днів після реєстрації документів надсилає роботодавцеві рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію.

Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

У разі якщо роботодавець не зареєстрований у відповідному відділенні Фонду, але має намір подати звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ), він може зареєструватися перед поданням цього звіту.

Документи, надіслані або надані роботодавцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації або зміни місцезнаход­ження юридичної особи чи місця реєстрації проживання фізичної особи — підприємця.

Заповнення та подання звіту

Згідно з Порядком № 70 роботодавці, в яких за основним місцем роботи працюють вісім і більше осіб, щороку до 1 березня наступного за звітним року, повин­ні подавати (надсилати рекомендованим листом) до відділень Фонду за місцем їх реєстрації звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ (далі — Звіт), затвердженою наказом № 42.

Подання Звіту до відділення Фонду ­в електронному вигляді не передбачено. Водночас подання за формою № 10-ПІ представником роботодавця за дорученням не заборонено законодавством.

Адресна частина Звіту та її сітка кодів заповнюються роботодавцями за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку 01 Звіту відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, яка визначається відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286.

У рядку 02 відображається середньо­облікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність.

Фізична особа, яка використовує найману працю, якщо їй відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, збільшує показник рядка 02 на одиницю.

У рядку 03 відображається кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого ст. 19 Закону № 875.

Таким чином, якщо фізична особа, яка використовує найману працю, є інвалідом, то вважається, що вона виконала норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів і при заповненні Звіту повинна відображати себе у рядках 01 та 02.

Відповідальність за невиконання нормативу

Статтею 20 Закону № 875 установлено, що роботодавці, в яких середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим ст. 19 цього Закону, щороку сплачують відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції (табл.).

Розмір адміністративно-господарських санкцій для роботодавців, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом

Середньорічна заробітна плата на відповідному  підприємстві, в установі, організації, у тому числі на підприємстві, в організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інвалідів і не зайняте інвалідом

Для роботодавців з нормативом робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік

Половина середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі на підприємстві, в організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за робоче місце, призначене для працевлаштування інвалідів і не зайняте інвалідом

Для роботодавців, у яких працюють від 8 до 15 осіб

Слід зазначити, що положення частини першої ст. 20 Закону № 875 не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Суми адміністративно-господарських санкцій роботодавці обчислюють самостійно і сплачують їх до відділень Фонду на рахунки, відкриті в органах Держказначейства за місцем державної реєстрації, до 15 квітня року, що настає за роком, у якому відбулося порушення нормативу.

У разі порушення строків сплати суми адміністративно-господарських санкцій роботодавець сплачує пеню, яка нараховується у розмірі 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діяла на час сплати, на повну суму недоїмки, за кожен календарний день прострочення.

При цьому необов’язково, щоб джерелом сплати штрафних санкцій роботодавця був його прибуток. У разі коли роботодавець не одержує прибутку, сума адміністративно-господарських санкцій сплачується за рахунок інших джерел відповідно до законодавства.

Крім того, згідно з частиною другою ст. 1881 КпАП невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання відділенням Фонду Звіту тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, за порушення посадовою особою нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, а також за неподання нею Звіту накладається адміністративний штраф від 170 до 340 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Закон № 875 — Закон України від 21.03.91 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Постанова № 70 — постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»». Наказ № 42 — наказ Мінсоцполітики України від 10.02.2007 р. № 42 «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»». Наказ № 98 — наказ Мінсоцполітики України від 14.03.2007 р. № 98 «Про затвердження форм документів для реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів». Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286