Бухоблік

Продаж нерухомості неприбутковою організацією

06.03.2017 / 12:24

На балансі профспілкової організації, яку включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), обліковуються нежитлові приміщення, що належать їй на праві власності. Організація планує продати частину зазначеної нерухомості та спрямувати отримані від продажу кошти на ведення статутної діяльності.
Як оподатковується операція з продажу нерухомості неприбутковою організацією? Чи потрібно у такому разі реєструватися платником ПДВ та чи можливо згодом анулювати реєстрацію платника ПДВ? Розглянемо ці питання детальніше.

Податок на прибуток

Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу в редакції, чинній з 01.01.2017 р., неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • внесена контролюючим органом до Реєстру.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є платниками податку, можуть бути віднесені, зокрема, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок.

Таким чином, дохід, отриманий неприбутковою організацією від продажу власних об’єктів нерухомості, не підлягає оподаткуванню податком на прибуток за умови, що такий дохід спрямовано винятково на фінансування видатків такої неприбуткової організації на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутними документами такої організації.

Реєстрація платником ПДВ

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 та п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу.

Так, відповідно до п. 180.1 ст. 180 цього Кодексу платником ПДВ є, зокрема:

будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному ст. 183 цього Кодексу;

будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку.

При цьому під особою для цілей розділу V Кодексу слід розуміти, зокрема, юридичну особу, створену відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі (пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Статтями 181 та 182 цього Кодексу визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватися як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Так, обов’язок зареєструватися платником ПДВ виникає в особи, в якої нарахована (сплачена) загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ). Така особа зобов’язана заре­єструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцем знаходження (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 зазначеного Кодексу (п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу).

При цьому Податковим кодексом не передбачено будь-яких особливостей та/або винятків (крім платників єдиного податку першої — третьої груп) щодо реєстрації окремих категорій осіб платниками ПДВ.

Отже, якщо неприбуткова організація здійснює оподатковувані операції з постачання товарів/послуг на митній території України (у тому числі і операції з продажу нерухомості), загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн, то така організація повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (далі — Заява) не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного обсягу оподатковуваних операцій, і зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку.

Для здійснення обов’язкової реєстрації як платника ПДВ особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) Заяву.

До загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що згідно з нормами Податкового кодексу визначені як такі, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 %, нульовою ставкою ПДВ, та звільнені від оподаткування ПДВ. Обсяг операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг не враховується.

Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платника податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Постачанням товарів вважається будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Отже, у разі коли неприбутковою організацією здійснюється операція з постачання об’єкта нерухомості і така неприбуткова організація ще не є зареєстрованим платником ПДВ, операції з такого постачання враховуються при визначенні обсягу операцій, після досягнення якого неприбуткова організація зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ. Водночас при здійсненні таких операцій суми ПДВ не нараховуються, податкові накладні не складаються, оскільки нарахування ПДВ та складання податкових накладних можуть здійснюватись лише зареєстрованим платником ПДВ.

Якщо неприбуткова організація зареєстрована як платник ПДВ, операція з постачання нерухомості, як і будь-які інші операції, що згідно з Податковим кодексом є об’єктом оподаткування, підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах.

Анулювання реєстрації платника ПДВ

Згідно з п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається, зокрема, у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 цього Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених розділом V Кодексу.

Контролюючий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу.

Таким чином, у разі якщо обсяг оподатковуваних ПДВ операцій неприбуткової організації, яку зареєстровано платником ПДВ, за останні 12 календарних місяців не перевищуватиме 1 млн грн (без урахування ПДВ) та за умови сплати до бюджету належних сум зобов’язань з ПДВ, така організація має право подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Земельний кодекс — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Наказ № 193 — наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів». Наказ № 1130 — наказ Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130 «Про затвердження положення про реєстрацію платників податку на додану вартість». Правила № 219 — Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Мінекономіки від 24.07.2002 р. ПБО 9 — Положення бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 02.11.99 р. № 246. Інструкція № 291 — «План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування», затверджені наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. Методичні рекомендації № 157 — Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами», затверджені наказом Мінекономіки від 17.06.2003 р. № 157