Інші податки

Нова форма звіту № 3-ПН

06.03.2017 / 14:45

Закон про зайнятість зобов’язує кожного роботодавця (юридичну особу, фізичну особу — підприємця, які використовують працю найманих працівників) у разі наявності вільних робочих місць інформувати про це Державну службу зайнятості. Для цього наказом № 316 затверджено форму № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та порядок її подання.
З 07.02.2017 р. набрали чинності нова редакція цієї форми та порядок її подання. Розглянемо основні відмінності між попередньою та чинною редакціями.

Звітність за формою № 3-ПН подається роботодавцем винятково за наявності попиту на робочу силу (вакансії) до будь-якого зручного базового (районного, міського, районного у місті, міськрайонного) центру зайнятості незалежно від місце­знаходження роботодавця.

Відтепер за наявності попиту на робочу силу така звітність подається не пізніше ніж через три робочих дні з дати відкриття вакансії. Раніше роботодавець мав 10 днів на самостійний пошук працівників.

Датою відкриття вакансії вважається наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладено трудовий договір з найманим працівником.

Нова редакція форми № 3-ПН (наказ № 1476) дає змогу роботодавцю класифікувати звітність, тобто визначити її вид — первинна або уточнювальна.

Первинна звітність подається з метою інформування про наявність вакансії, уточнювальна — у разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади) не може бути змінено.

Приклад 1

Роботодавець заповнив форму № 3-ПН, зазначивши, що хоче взяти на роботу двох бухгалтерів на умовах повного робочого дня та готовий запропонувати заробітну плату на рівні 6 000 грн на місяць. Через кілька днів він подає звітність, у якій зазначає, що одного з бухгалтерів готовий працевлаштувати на непов­ний робочий день із заробітною платою 4 500 грн на місяць. Така звітність вважається уточнювальною, оскільки кількість вакансій (дві) та пропоновані посади (бухгалтер) не змінено.

Приклад 2

Роботодавець заповнив форму № 3-ПН, зазначивши, що хоче взяти на роботу трьох кур’єрів на умовах повного робочого дня із заробітною платою на рівні 5 000  грн на місяць. Через тиждень він подає звітність, у якій зазначає, що потребує двох менеджерів з продажів із заробітною платою 5 000 грн замість одного з кур’єрів. Така звітність вважається первинною, а не уточнювальною, оскільки змінилися кількість і назва вакантної посади, навіть якщо пропонована заробітна плата залишилась на тому самому рівні.

Порядок заповнення

У розділі I форми №  3-ПН відображаються основні дані про вакансії.

Графа

Інформація, що зазначається у розділі I

А

Порядковий номер запису*

1

Найменування професії (посади) відповідно до чинного класифікатора професій

2

Кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3 — 6

3

Розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, премій, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат

4

Винятково розмір основної заробітної плати**

5

Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село)***

6

Запис «так» — якщо у розділі ІІ форми № 3-ПН надано додаткові коментарі, або запис «ні» — якщо таких коментарів не надано

*Під одним порядковим номером наводяться дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями з однаковими даними щодо оплати праці та місця проведення робіт. У інших випадках дані про вакансії відображаються під окремими порядковими номерами.
**У попередній редакції звітності за формою № 3-ПН роботодавець зазначав лише розмір основної заробітної плати, яка на практиці виявлялася вищою за рахунок надбавок, премій, бонусів тощо. У новій редакції слід окремо наводити базовий рівень заробітної плати та зазначати її сумарний кінцевий розмір із урахуванням усіх інших складових.
***У разі якщо адміністративно-територіальна одиниця юридичної адреси підприємства відрізняється від адміністративно-територіальної одиниці фактичного місця роботи (наприклад, підприємство зареєстровано у м. Києві, а виробничі потужності, на яких наявна вакансія, знаходяться у м. Вишгороді, то слід зазначати саме місцезнаходження робочого місця (м. Вишгород).

Наведемо приклад заповнення розділу І форми № 3-ПН.

І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

№ з/п

Професія (посада)

Кількість вакансій

Розмір заробітної плати

Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село)

Наявність коментарів у додатку
(так/ні)

усього (у тому числі премії, надбавки, інші заохочувальні та компенсаційні виплати)

у тому числі основної

А

1

2

3

4

5

6

1

Майстер з ремонту

2

4 800

3 500

м. Київ

Так

2

Столяр

1

4 200

3 000

м. Київ

Так

3

Столяр

3

4 200

3 000

Київська обл., м. Вишгород

Так

4

Електрик цеху

1

4 620

3 300

Київська обл., м. Вишгород

Так

За наявності у роботодавців коментарів до вакансії заповнюється розділ ІІ, у якому відображаються порядковий номер відповідного запису в розділі І, а також характеристики вакансій (умови праці, розмір заробітної плати та вимоги до претендентів).

Пункт

Інформація, що зазначається у розділі ІІ

1

Порядковий номер відповідного запису з розділу І та кількість вакансій

2

Загальна кількість осіб із числа громадян, що мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню (відповідно до ст. 14 Закону про зайнятість), яких роботодавець може працевлаштувати*

3

Завдання, обов’язки, стислий опис роботи, яку має виконувати працівник на робочому місці, а також інші коментарі (за потреби)

4 — 6

Із запропонованого переліку вибираються режим роботи, характер виконуваної роботи, умови праці та проставляються  відповідні позначки

7

Із запропонованого переліку вибираються додаткові відомості щодо вакансії та проставляються  відповідні позначки

8, 9

Із запропонованого переліку вибираються освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні, наукові ступені та проставляються відповідні позначки

10

Спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація

11

Стаж роботи (в роках)

12

Вимоги роботодавця щодо додаткових умінь, знань, навичок (у довільній формі)

*За бажанням роботодавця може проводитись деталізація категорій претендентів з урахуванням категорій громадян, перелік яких наведено у ст. 14 Закону про зайнятість, а також внутрішньо переміщених осіб.

Розділ ІІ форми № 3-ПН підписується роботодавцем або уповноваженою ним особою окремо щодо кожної вакансії

Таким чином, основні відмінності між попередньою та діючою редакціями полягають у наступному:

  • з’явилась можливість подання уточнювальної звітності, що зручніше як для роботодавця, так і для центру зайнятості;
  • розмір пропонованої заробітної плати став прозорішим за рахунок окремого відображення базового розміру та заохочувальних (компенсаційних) виплат, що є більш привабливим для потенційного кандидата;
  • скоротився строк самостійного пошуку роботодавцем кандидата перед поданням звітності за формою № 3-ПН — з десяти до 3 днів;
  • змінено назви освітньо-кваліфікаційних рівнів претендентів на вакансію (у зв’язку зі змінами до законодавства про вищу освіту);
  • окремою графою до форми № 3-ПН включено учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про зайнятість — Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення». Наказ № 316 — наказ Мінсоцполітики України від 31.05.2013 р. № 316 «Про затвердження форми звітності №  3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання». Наказ № 1476 — наказ Мінсоцполітики України від 05.12.2016 р. №1476 «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 р. № 316»