ПДВ

Податкова накладна: особливості заповнення

13.03.2017 / 11:59

З метою приведення у відповідність із нормами Податкового кодексу, що діють з 01.01.2017 р., та Закону № 1877, який регулює державну підтримку села, форму податкової накладної викладено у новій редакції.
Як правильно заповнити податкову накладну за новими правилами, читайте далі.

Форма податкової накладної

Наказом № 276, який набрав чинності 01.03.2017 р., форму податкової накладної та її додатків (у тому числі форму розрахунку коригування), затверджених наказом № 1307, викладено в новій редакції. При цьому загалом змін зазнав лише розділ Б табличної частини податкової накладної/розрахунку коригування.

Так, відповідно до вимог пп. «і» п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу код товару згідно з УКТ ЗЕД та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП) є обов’язковими реквізитами податкової накладної.

З метою реалізації наведеної норми Кодексу розділ Б табличної частини податкової накладної доповнено новими графами 3.2 «Ознака імпортованого товару» та 3.3 «Код послуги згідно з ДКПП» (відповідно графи 4.2 та 4.3 розрахунку коригування).

Крім того, з метою реалізації ст. 161 Закону № 1877 щодо надання сільськогосподарським товаровиробникам бюджетної дотації цей розділ податкової накладної також доповнено новою графою 11 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» (відповідно графа 13 додатка до податкової накладної та графа 14 розрахунку коригування).

Особливості заповнення зазначених граф розглянемо нижче.

Порядок заповнення

Змінено порядок заповнення другої частини (після знака дробу) порядкового номера податкової накладної. Відтепер платники ПДВ, включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код «2» (п. 6 Порядку).

У разі складання оператором для інвестора в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції податкової накладної відповідно до пп. «а» п. 337.4 ст. 337 розділу XVIII Податкового кодексу такий оператор, як і раніше, у другій частині порядкового номера такої податкової накладної зазначає код «5».

Також змінами передбачено уніфікацію з правилами, визначеними п. 11 Порядку для складання податкової накладної у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, правил складання податкової накладної у разі здійснення окремих операцій з товарами/послугами, придбаними або виготовленими до 01.07.2015 р., під час придбання або виготовлення яких суми податку було включено до складу податкового кредиту та за якими не було нараховано податкові зобов’язання, а саме у разі:

 • здійснення операцій з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання;
 • використання товарів/послуг в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування;
 • використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;
 • визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

Зокрема, в таких податкових накладних відтепер у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000» (на відміну від умовного ІПН «400000000000», що було передбачено п. 12 Порядку до внесення змін наказом № 276).

Таким чином, відповідно до Порядку з урахуванням внесених зазначеним наказом змін:

 • умовний ІПН «400000000000» проставляється у випадку складання податкової накладної за операціями з:

ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку;

переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;

постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку;

 • умовний ІПН «600000000000» проставляється у випадку складання податкової накладної у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, в тому числі у разі здійснення операцій з товарами/послугами, придбаними або виготовленими до 01.07.2015 р., під час придбання або виготовлення яких суми податку було включено до складу податкового кредиту та за якими не було нараховано податкові зобов’язання, а саме у разі:

здійснення операцій з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання;

використання товарів/послуг в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування;

використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;

визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

Також порядок складання податкових накладних у разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, передбачений п. 15 Порядку, приведено у відповідність із вимогами п. 201.4 ст. 201 цього Кодексу, згідно з яким платники податку у разі здійснення постачання таких товарів/послуг можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

Враховуючи наведене, Порядком запроваджено єдиний тип причини (15 — складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання) відповідно до п. 8 Порядку, що зазначається у верхній лівій частині таких податкових накладних, на відміну від трьох типів (15 — 17), які було передбачено цим Порядком до внесення змін наказом № 276. Таким чином, типи причин 16 та 17 із п. 8 Порядку виключено.

У зв’язку з наданням Податковим кодексом права на складання вказаних зведених податкових накладних пп. 1 п. 16 Порядку передбачено, що у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» податкової накладної крім номенклатури товарів/послуг також зазначається: «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання».

Далі розглянемо особливості заповнення графи 3.1 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» та нових граф 3.2 «Ознака імпортованого товару» та 3.3 «Код послуги згідно з ДКПП» податкової накладної.

У разі постачання товару обов’яз­ковою для заповнення є графа 3.1 податкової накладної, в якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД, як і раніше, зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

Слід звернути увагу, що УКТ ЗЕД не містить вичерпного переліку товарів, які, зокрема, постачаються на митній території України. З метою врегулювання цього питання у Порядку передбачено норму, відповідно до якої Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до ст. 201 Податкового кодексу (пп. 2 п. 16 Порядку).

У разі постачання послуги обов’язковою для заповнення є графа 3.3 податкової накладної, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП.

Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду. При цьому код згідно з УКТ ЗЕД зазначається відповідно до Митного тарифу України на рівні:

 • позиції (чотири перші цифри коду);
 • підпозиції (шість перших цифр);
 • категорії (вісім перших цифр);
 • підкатегорії (10 цифр коду).

Платники податку у випадку постачання підакцизних товарів і товарів, ввезених на митну територію України, зазначають повний код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 цифр коду).

При цьому у разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка «Х».

Щодо особливостей заповнення графи 11 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» слід зазначити таке.

До графи 11 вносяться дані щодо коду виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника відповідно до підпунктів 161.3.1 — 161.3.16 п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, за результатами якої виготовлено товар, що постачається, у форматі: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, такі коди відповідно тотожні підпунктам: 161.3.1, 161.3.2, 161.3.3, 161.3.4, 161.3.5, 161.3.6, 161.3.7, 161.3.8, 161.3.9, 161.3.10, 161.3.11, 161.3.12, 161.3.13, 161.3.14, 161.3.15, 161.3.16 п. 161.3 ст. 161 цього Закону.

 

Підпункти п. 161.3 ст. 161 Закону № 1788, які передбачають види діяльності

Види діяльності,  передбачені відповідним підпунктом,
які дають право на одержання
бюджетної дотації

Код виду діяльності, що зазначається у графі 11 податкової накладної

161.3.1

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13 КВЕД у частині:

вирощування листкових і стеблових овочів, таких як: артишоки; аспарагус; капуста; цвітна капуста та броколі; салат-латук і цикорій; шпинат;

вирощування баштанних культур, таких як:

огірки та корнішони; баклажани; помідори; кавуни; мускусні дині; інші види баштанних культур (кабачки, гарбузи столові тощо);

вирощування коренеплідних, цибулинних і бульбоплідних овочів, таких як: морква; турнепс; часник; цибуля (у тому числі шалот); цибуля-порей та інші види цибулинних; інші коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні овочі (буряк столовий тощо);

вирощування грибів і трюфелів;

вирощування цукрового буряку;

вирощування інших овочів;

вирощування коренеплідних і бульбоплідних культур, таких як: картопля;

солодка картопля; маніок; ямс; інші коренеплідні та бульбоплідні культури

701

161.3.2

Вирощування винограду 01.21 КВЕД у частині:

вирощування винограду для виробництва вина та винограду столових сортів на виноградниках

702

161.3.3

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.24 КВЕД у частині:

вирощування зерняткових і кісточкових фруктів: яблук; абрикосів; вишень і черешень; персиків і нектаринів; груш і айви; слив і терну; інших видів зерняткових і кісточкових фруктів

703

161.3.4

Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 01.25 КВЕД у частині:

вирощування ягід: чорниці; смородини; аґрусу; ківі; малини; суниці та полуниці; інших видів ягід;

вирощування їстівних горіхів: мигдалю; кеш’ю; каштанів; фундука (ліщини); фісташок; волоських горіхів; інших видів їстівних горіхів

704

161.3.5

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41 КВЕД у частині:

вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід;

одержування сирого молока корів, у тому числі м’ясних порід, і буйволиць

705

161.3.6

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.42 КВЕД у частині:

вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволів для одержування м’яса;

одержування сперми бугаїв для запліднення

706

161.3.7

Розведення коней та інших тварин родини конячих 01.43 КВЕД у частині:

вирощування та розведення коней, віслюків, мулів і лошаків;

одержування сирого молока кобил і ослиць

707

161.3.8

Розведення овець і кіз 01.45 КВЕД у частині:

вирощування та розведення овець і кіз;

одержування сирого молока овець і кіз;

одержування вовни овець і кіз

708

161.3.9

Розведення свиней 01.46 КВЕД у частині:

відтворювання поголів’я свиней;

вирощування свиней;

одержування сперми кнурів

709

161.3.10

Розведення свійської птиці 01.47 КВЕД у частині:

розведення та вирощування свійської птиці (курей, індиків, качок, гусей, цесарок);

одержування яєць свійської птиці;

діяльності інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці

710

161.3.11

Розведення інших тварин 01.49 КВЕД у частині:

вирощування та розведення напівсвійських та інших тварин:

страусів;

інших видів птиці, наприклад, перепелів;

комах;

кролів та інших хутрових тварин з цінним хутром;

одержування шкур хутрових сільськогосподарських тварин, шкіри плазунів і птахів у результаті діяльності з їх розведення на фермах;

діяльності ферм із розведення хробаків, равликів, молюсків тощо;

розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда;

бджільництва, одержування меду та бджолиного воску

711

161.3.12

Вирощування тютюну 01.15 КВЕД у частині:

вирощування тютюну і махорки (крім первинного оброблення листя тютюну — сушіння, сортування тощо)

712

161.3.13

Виробництво м’яса 10.11 КВЕД у частині:

забою худоби, оброблення та фасування м’яса: яловичини, свинини, баранини, кролятини, верблюжатини тощо;

виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса в тушах;

виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса у відрубах;

одержування щипаної вовни;

одержування щетини свиней

713

161.3.14

Виробництво м’яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:

забою, оброблення та фасування м’яса свійської птиці;

виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса (тушки та окремі частини тушок)

714

161.3.15

Перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51 КВЕД у частині:

виробництва незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого;

виробництва напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки тощо);

виробництва вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;

виробництва сметани

715

161.3.16

 

Виробництво інших харчових продуктів 10.80 КВЕД у частині:

виробництва яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку

716

Зверніть увагу
Пунктом 3 Порядку заповнення податкової накладної передбачено, що всі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) за формою, чинною на день такої реєстрації. Водночас з метою створення комфортних  умов для платників ПДВ, а також доопрацювання програмного забезпечення для формування і подання податкових накладних/розрахунків коригування до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) до реєстрації в ЄРПН  (у зв’язку із внесенням наказом № 276 змін), податкові накладні/розрахунки коригування прийматимуться до реєстрації в ЄРПН за новою формою (у редакції цього наказу) починаючи з 16.03.2017 р. До зазначеної дати податкові накладні/розрахунки коригування реєструються в ЄРПН за старою формою (до внесення змін наказом № 276). Про це повідомлено на офіційному порталі ДФС у розділах «Анонси» та «Повідомлення та нагадування».
Таким чином, починаючи з 16.03.2017 р. до реєстрації в ЄРПН прийматимуться податкові накладні/розрахунки коригування за формою у редакції наказу № 276 незалежно від дати їх складання (до дати набрання чинності цим наказом чи після) з урахуванням граничних строків такої реєстрації, встановлених Податковим кодексом.

Графа 11 заповнюється винятково платниками ПДВ — сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877 (податкові накладні, в яких у другій частині порядкового номера зазначено код «2» відповідно до п. 6 Порядку).

При цьому в податкових накладних, складених у разі:

 • нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу (особливості заповнення яких викладено у п. 11 Порядку), — графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 — 9, 11 не заповнюються;
 • постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (особливості заповнення яких викладено у п. 15 Порядку), — графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 не заповнюються.

Усе вищезазначене стосується і порядку заповнення розрахунку коригування, оскільки відповідно до п. 25 Порядку показники у графах 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 8, 9, 11 — 14 розрахунку коригування заповнюються в аналогічному порядку, передбаченому для податкових накладних.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1791 — Закон від 20.12.2016 р.№ 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році». Закон № 1877 — Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України». Наказ № 276 — наказ Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України». Наказ № 1307 — наказ Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної»