Інші податки

Основне/неосновне місце податкового обліку

20.03.2017 / 17:18

Платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку), з метою здійснення податкового контролю.

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Податкового кодексу.

Обов’язки платника податків — стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомити про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Основне місце обліку

Взяття на облік за основним місцем обліку платників податків, відомості щодо яких включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), здійснюється контролюючими органами за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами.

Згідно з нормами Податкового кодексу взяття на облік за основ­ним місцем обліку юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб — підприємців як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру, наданих державним реєстратором згідно із Законом про держреєстрацію, у день отримання зазначених відомостей контролюючими органами.

Дані про взяття на облік у контролю­ючих органах платників податків, відомості щодо яких включаються до Єдиного державного реєстру, передаються до Єдиного державного реєстру в день взяття їх на облік.

Обмін відомостями (запитами) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб — підприємців здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами ДФС України в робочий час з інтервалом не більше ніж дві години (пп. 1 п. 2 наказу № 759/5/371).

Взяття на облік за основним місцем обліку платників податків — юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного ре­єстру, а також фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, відбувається у день надходження від них відповідної заяви (за формами № 1-ОПП, № 1-РПП або № 5-ОПП) та інших документів, визначених у розділах ІV — VI Порядку № 1588.

Такі платники податків зобов’язані подати документи для взяття їх на облік до контролюючого органу за основним місцем обліку в десятиденний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) або державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Відповідно до п. 3.10 розділу ІІІ Порядку № 1588 у разі взяття на облік як платників податків і зборів у контролюючих органах платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючий орган за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП.

Ця довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік.

За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік таку довідку може бути видано платнику податків чи уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі.

Неосновне місце обліку

Пунктом 7.1 розділу VІІ Порядку № 1588 передбачено: якщо відповідно до законодавства у платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

У контролюючому органі за не­основ­ним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватися на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів (п. 7.3 розділу VІІ зазначеного Порядку).

Слід зауважити, що контролюючим органом за основним місцем обліку в разі звернення платника податків може бути надано перелік контро­люючих органів, у яких такий платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку.

Взяття на облік за неосновним місцем обліку

Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку

до 20.03.2017 р.

з 20.03.2017 р.

Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов’язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов’язані з оподаткуванням, подати до відповідного контролюючого органу реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП або формою № 5-ОПП з позначкою «облік за неосновним місцем обліку».

Контролюючим органом за неосновним місцем обліку платнику податків може бути видане повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 16-ОПП, строк дії якого обмежується бюджетним періодом. Видачу такого повідомлення відповідний контролюючий орган здійснює на письмовий запит платника податків протягом двох робочих днів після надходження звернення від платника податків.

Процедури взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків спрощено та удосконалено наказом № 1125.

Затверджено нову спрощену форму заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП, в якій зазначаються тільки контролюючі органи, в яких платник бажає стати на облік за неосновним місцем обліку.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 17-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Таку заяву може бути подано як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за неосновним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити контролюючий орган, до якого подається заява, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються таким органом.

У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, в яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.

Також взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі удосконалених:

повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, у якому платник податків визначив контролюючий орган, в якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;

заяви за формою № 5-ОПП, поданої нотаріусом, та якщо в такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.

При цьому в разі якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, в повідомленні за формою № 20-ОПП або заяві за формою № 5-ОПП, такий платник звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за формою № 17-ОПП.

Повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 16-ОПП скасовано наказом № 1125.

Дані про об’єкти оподаткування та перелік контролюючих органів, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, можна переглянути в «Електронному кабінеті платника».

Зняття з обліку за неосновним місцем обліку

Пунктами 7.5 та 7.6 розділу VII Порядку № 1588 передбачено, що платники податків, у яких відсутні об’єкти, закриті відокремлені підрозділи, у зв’язку з чим такий платник податків був узятий на облік за неосновним місцем обліку, знімаються з обліку за неосновним місцем обліку в разі надходження (наявності) відповідних підтвердних документів або у зв’язку із закінченням бюджетного періоду за умови сплати податків, зборів до бюджету на підставі службових документів контролюючого органу. Інформація про зняття з обліку за неосновним місцем обліку вноситься до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

У разі зняття з обліку за основним місцем обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого контролюючого органу у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного із зміною адміністративно-територіальної одиниці чи включенням/невключенням платника податків до Реєстру великих платників податків тощо, за наявності за попереднім місцем обліку об’єктів, відокремлених підрозділів чи обов’язків податкового агента, такий платник податків одночасно із зняттям з обліку за основним місцем обліку згідно з Порядком № 1588 береться на облік за неосновним місцем обліку контролюючим органом за попереднім місцем обліку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Наказ № 759/5/371 — наказ Мін’юсту України та Мінфіну України від 18.03.2016 р. № 759/5/371 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України». Наказ № 1125 — наказ Мінфіну України від 21.12.2016 р. № 1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість». Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42