Єдиний податок

Розділ 3. Доходи платника єдиного податку третьої групи

24.03.2017 / 09:00

Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права юридичній особі зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу.

При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Що є доходом

Доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу.

✎ Довідково
Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону (п. 292.10 ст. 292 Податкового кодексу).

✎ Довідково
Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання такого доходу.

При продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.
Якщо основні засоби продано після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

✎ Довідково
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Ситуація
Чи включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, до суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який не є платником ПДВ?

Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб) дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку) (п. 292.13 ст. 292, пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу), який здійснюється згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Мінфіну України з питань бухгалтерського обліку.

Відповідно до ПБО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства) за умови, що оцінку доходу може бути достовірно визначено.

Списання суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, призводить до зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, а тому визнається доходом, який підлягає оподаткуванню єдиним податком.

Отже, для платника єдиного податку (юридичної особи) сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, підлягає оподаткуванню єдиним податком незалежно від того, чи є він платником ПДВ.

При цьому датою отримання доходу є дата списання такої кредиторської заборгованості (п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу).

Таким чином, для цілей оподаткування суму кредиторської заборгованості має бути списано у податковому (звітному) періоді, у якому закінчився строк її позовної давності.

Податковий кодекс не регулює порядок списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Сума списаної кредиторської заборгованості включається до доходу, що підлягає оподаткуванню єдиним податком, у податковому (звітному) періоді, в останньому кварталі якого таку заборгованість було списано (перший квартал, півріччя, три квартали, рік).

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримано попередню оплату (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом.

✎ Довідково
Відвантаження товару під час перебування суб’єкта господарювання на спрощеній системі оподаткування без його оплати не призводить до виникнення об’єкта оподаткування єдиним податком.

У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

✎ Довідково
Порядок отримання винагороди за посередницькі послуги визначається відповідним договором. Договірні відносини регулюються Цивільним кодексом.

✎ Довідково
Порядок витрат доходу після оподаткування визначається обліковою політикою Заявника та не регламентується главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу. Витрати обліковуються згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Мінфіну України з питань бухгалтерського обліку.

Дата визнання доходу

Датою визнання доходу є дата надходження коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримано попередню оплату (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом.

У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності РРО, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

Що не включається до складу доходів

До складу доходів не включаються:

  • суми ПДВ;
  • суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;
  • суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

Ситуація
Під час перебування на загальній системі оподаткування підприємству було надано поворотну фінансову допомогу, яку вже під час його перебування на спрощеній системі так і не повернуто.

У випадку обрання підприємством спрощеної системи оподаткування до закінчення 365-денного терміну повернення допомоги у підприємства не виникає обов’язок відображення суми такої неповерненої допомоги у декларації з податку на прибуток за період, що передує переходу на спрощену систему.

Отже, у разі невключення підприємством в період перебування на загальній системі сум допомоги до доходу при обчисленні податку на прибуток підприємств підприємство має визнати такі суми допомоги доходом платника єдиного податку третьої групи на дату отримання такого доходу.

Водночас згідно з пп. 3 п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу не включаються до доходу суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів.

Зазначена норма Кодексу не обмежує умови отримання поворотної фінансової допомоги, тобто не визначається, що і надання, і повернення цієї допомоги мають відбуватися під час перебування суб’єкта господарювання на спрощеній системі оподаткування.

Той факт, що поворотну фінансову допомогу отримав платник податків, який перебував на загальній системі оподаткування, а питання щодо оподаткування цієї допомоги стосується платника єдиного податку, не змінює порядку справляння єдиного податку, оскільки в обох випадках задіяно одну і ту саму юридичну особу.

  • суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
  • суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
  • суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, вартість яких було включено до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи — підприємця;
  • суми ПДВ, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом;
  • суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

Ситуація
Як бути у разі придбання учасниками акціонерного товариства акцій додаткової емісії?

Відповідно до ПБО 15 «Дохід» дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій (п. 1 ст. 155 Цивільного кодексу). Розміщення додаткових акцій збільшує статутний капітал акціонерного товариства, та відповідно власний капітал акціонерного товариства (ст. 15 Закону № 514, ст. 155 Цивільного кодексу).

Крім того, згідно з пп. 6.7 п. 7 ПБО 15 надходження від первинного розміщення цінних паперів не визнаються доходами.

Таким чином, придбання учасниками акціонерного товариства акцій додаткової емісії не вважається доходом та не включається до бази оподаткування єдиним податком.

Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ст. 6 Закону № 3480).

  • суми коштів у частині надміру сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;
  • дивіденди, отримані платником єдиного податку — юридичною особою від інших платників податків, оподатковувані в порядку, визначеному Податковим кодексом.

При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди (п. 292.15 ст. 292 Податкового кодексу).

! Зверніть увагу

Визначення доходу здійснюється для двох цілей: оподаткування єдиним податком і надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Тобто якщо юридична особа — платник єдиного податку отримує суму коштів як компенсацію (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди, то така сума, якщо її визначено згідно з бухгалтерським обліком як дохід, має включатися до об’єкта оподаткування єдиним податком у податковому (звітному) періоді, у якому таку суму отримано.

Водночас дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди, не включається до об’єкта оподаткування єдиним податком при визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді (п. 292.15 ст. 292 Кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42