Єдиний податок

Розділ 8. Ведення обліку та подання звітності

24.03.2017 / 09:00

Платники єдиного податку третьої та четвертої груп використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів і витрат.

Попри те, що для платників єдиного податку передбачено ведення спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат, такий облік не звільняє суб’єктів господарювання від обов’язку зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою єдиного податку (пункти 44.1, 44.2, 44.3 ст. 44, пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу).

Як подається декларація третьою групою

Податкова декларація платниками єдиного податку третьої групи складається наростаючим підсумком.

Податковим кодексом передбачено, що платник податків зобов’язаний за кожний установлений цим Кодексом звітний період, у якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Ця норма застосовується до всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (п. 49.2 ст. 49 Кодексу). 

Ситуація
Чи подавати податкову звітність у разі відсутності протягом звітного періоду доходів, що підлягають оподаткуванню єдиним податком?

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал. Якщо у підприємства протягом звітного періоду відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, але у попередніх звітних періодах цього самого року було отримано та задекларовано дохід, то за поточний звітний період відповідно до п. 296.7 ст. 296 Податкового кодексу підприємство має знову задекларувати отриманий ним раніше дохід (без сплати єдиного податку).

У податковій декларації платники єдиного податку третьої групи окремо відображають:

  • обсяг доходу, оподатковуваний за відповідною обраною ставкою єдиного податку;
  • обсяг доходу, оподатковуваний за відповідною подвійною ставкою у разі перевищення обсягу доходу.

Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, платники єдиного податку — юридичні особи в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

Що необхідно врахувати платникам Четвертої групи

Для платників четвертої групи є особливості подання податкової звітності.

Податкова декларація на поточний рік станом на 1 січня подається не пізніше 20 лютого поточного року до:

  • контролюючого органу за місцезнаходженням платника податку;
  • контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки (табл. 2).

Дві адреси подання декларації передбачено Податковим кодексом у зв’язку з особливостями реєстрації суб’єкта господарювання як платника четвертої групи та уникненням дублювання такої реєстрації у разі існування у платника кількох об’єктів оподаткування (земельних ділянок) у різних регіонах України.

Рішення щодо реєстрації платника єдиного податку четвертої групи приймається контролюючим органом за місцезнаходженням платника податку (місцем перебування на податковому обліку) на підставі даних, що містяться у загальній податковій декларації, оскільки саме у загальній декларації наведено дані загалом щодо об’єктів оподаткування по всій території України.

✎ Довідково
Інформація із загальної декларації не враховується при обчисленні податкового зобов’язання. Податкове зобов’язання нараховується винятково на підставі даних звітної декларації, тому дублювання сум податку не відбувається.

Таблиця 2. Перелік звітності

Контролюючий орган, до якого подається декларація

Звітність

За місцезнаходженням платника податку

Загальна податкова декларація з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ);

звітна податкова декларація з податку на поточний рік (тільки щодо земельних ділянок, які знаходяться на території повноваження цього контролюючого органу);

додатки до декларації:

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за формою, затвердженою наказом № 772;

відомості (довідка) про наявність земельних ділянок

За місцем розташування земельної ділянки

Звітна податкова декларація з податку на поточний рік щодо земельних ділянок, які знаходяться на території повноваження цього контролюючого органу;

додатки до декларації:

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва;

відомості (довідка) про наявність земельних ділянок

Декларація подається платником незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку.

Як на подання впливають реорганізаційні зміни протягом звітного періоду

Платники єдиного податку четвертої групи, що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію.

У разі коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування, платники єдиного податку четвертої групи зобов’язані:

  • уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;
  • подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку.

У разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платнику податку платники єдиного податку четвертої групи враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується.

У разі оренди сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, платники єдиного податку четвертої групи враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації.

Способи подання декларації:

  • особисто платником або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

При цьому декларація подається на паперовому носії, якщо кількість рядків у додатку до декларації, що дорівнює кількості земельних ділянок, не перевищує десяти. Якщо кількість рядків більше десяти, декларація подається в електронній формі.