Єдиний податок

Розділ 12. Реєстрація/анулювання реєстрації платників єдиного

24.03.2017 / 09:00

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Реєстру в разі відсутності визначених Податковим кодексом підстав для відмови у такій реєстрації. Реєстрація здійснюється контролюючим органом протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему.

На реєстрацію платником єдиного податку четвертої групи зазначена вимога не поширюється. Пов’язано це з необхідністю камеральної перевірки пакету документів (загальної та звітної податкових декларацій з додатками).

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою, водночас для платників четвертої групи передбачено щорічне підтвердження перебування на спрощеній системі.

Підстави, за яких Відмова у реєстрації гарантована

Відмова у реєстрації платником єдиного податку видається протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви.

Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову в реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є:

  • невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим ст. 291 Податкового кодексу, щодо умов перебування на спрощеній системі;
  • наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;
  • недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу, щодо подання заяви про перехід на спрощену систему.

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з Реєстру. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

Як анулювати реєстрацію

Реєстрацію може бути анульовано шляхом виключення з Реєстру за рішенням контролюючого органу у разі:

  • подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
  • припинення юридичної особи (крім перетворення) згідно із законом — у день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
  • у випадках, визначених пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу, щодо порушення умов перебування на спрощеній системі (перевищення обсягу доходу; застосування недозволеного способу розрахунків; здійснення недозволених видів діяльності або видів діяльності, не зазначених у Реєстрі; наявність податкового боргу);
  • якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менше 75 %.

Узагальнену інформацію щодо умов перебування на третій та четвертій групах наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Критерії

Групи платників єдиного податку — юридичних осіб

Третя

Четверта

 

Суб’єкти господарювання — юридичні особи

Умови, що дають право на застосування спрощеної системи

Обсяг доходу за календарний рік — 5 млн грн

Частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75 %

Використання праці найманих працівників

Не обмежується

Здійснювані види діяльності

Виробництво, продаж товару, надання послуг населенню та суб’єктам господарської діяльності незалежно від системи оподаткування (крім заборонених видів діяльності)

Виробництво сільськогосподарської продукції та/або розведення, вирощування та вилов риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробка на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснення операції з її постачання

Обмеження щодо застосування спрощеної системи

Перелік видів діяльності, на які не поширюється спрощена система:

страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

юридичні особи — нерезиденти;

суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)

Перелік видів діяльності, на які не поширюється спрощена система:

суб’єкти господарювання, у яких понад 50 % доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід

 

 

від реалізації такої енергії не перевищує 25 % доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта оподаткування;

суб’єкти господарювання, які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин)

Форма розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги)

Винятково в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій)

Ставки податку

3 % доходу — у разі сплати ПДВ згідно з Податковим кодексом;

 

5 % доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку

За 1 га сільгоспугідь або земель водного фонду (%):

для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) — 0,95;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,57;

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,19;

для земель водного фонду — 2,43;

для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, — 6,33

Звітний період

Квартал

Рік

Подання декларації

За місцем податкової адреси

За місцем податкової адреси

та за місцем розташування земельної ділянки

Строки подання декларації

40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя)

До 20 лютого поточного року

Сплата єдиного податку

За місцем податкової адреси

За місцем розташування земельної ділянки

Порядок сплати єдиного податку

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал

Протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в таких розмірах (% від річного розміру податку):

у I кварталі — 10;

у II кварталі — 10;

у III кварталі — 50;

у IV кварталі — 30

Звільнення від податків і зборів

Податок на прибуток підприємств;

ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку в розмірі 5 %;

податок на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку третьої групи для провадження господарської діяльності

Податок на прибуток підприємств;

ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку в розмірі 5 %;

податок на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

рентна плата за спеціальне використання води

Ведення обліку і складання звіт­ності платниками єдиного податку

Ведення обліку за даними спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат

Застосування РРО

Так

Перехід на спрощену систему оподаткування

Подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного податкового (звітного) періоду

Подання до контролюючих органів (за місцем обліку та місцем розташування земельних ділянок) пакету документів до 20 лютого поточного року

Реєстрація платника єдиного податку

Безстрокова

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42