Соціальне страхування

Наукова пенсія

27.03.2017 / 17:55

Право на наукову пенсію мають особи, які відповідають вимогам Закону № 848. За яких умов призначається наукова пенсія, яка робота зараховується до наукового стажу та в яких розмірах виплачується така пенсія,  дізнаємося із цієї статті. Крім того, розглянемо особливості проведення перерахунку та виплати пенсії працюючим пенсіонерам.

Умови призначення

Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається при дотриманні таких умов:

 • досягнення пенсійного віку: чоловіками — 62 років, жінками — визначеного ст. 26 Закону про пенсійне страхування;

До досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають чоловіки — наукові (науково-педагогічні) працівники
1955 р. народження і старші після досягнення ними такого віку:

60 років — які народилися до 31.12.52 р. включно;

60 років 6 місяців — які народилися з 01.01.53 р. до 31.12.53 р. включно;

61 року — які народилися з 01.01.54 р. до 31.12.54 р. включно;

61 року 6 місяців — які народилися з 01.01.55 р. до 31.12.55 р. включно

 • наявності страхового стажу для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років;
 • наявності наукового стажу для чоловіків — 20 років, для жінок — 15 років;
 • звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника або укладення після досягнення пенсійного віку строкового трудового договору (контракту).

Науковий стаж

До стажу наукової роботи зараховується час роботи на посадах, визначених ст. 35 Закону № 848.

Крім того, ст. 34 цього Закону передбачено, що наукові (науково-педагогічні) працівники, аспіранти та докторанти можуть направлятися науковими установами (вищими навчальними закладами) на наукове стажування, у тому числі довгострокове, до інших наукових установ та вищих навчальних закладів, у тому числі за кордон на строк до двох років.

При цьому час наукового стажування, у тому числі в іноземній науковій установі (вищому навчальному закладі), за умови сплати страхових внесків відповідно до Закону про ЄСВ зараховується до наукового стажу.

Слід звернути увагу на те, що до стажу наукової роботи зараховується також час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених  у ст. 118 КЗпП. Це стосується працівників, звільнених від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади до державних  органів, а також партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організацій (далі — виборні посади). Час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на виборних посадах зараховується до наукового стажу за умови, що виборній роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота на посаді наукових та науково-педагогічних працівників або робота особи, яка має науковий ступінь і працювала (продовжує працювати) за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, за якою присуджено науковий ступінь.

Приклад 1

Чоловік має науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У період з 28.04.87 р. по 17.07.95 р. працював учителем у школі, з 20.07.95 р. по 28.02.2002 р. — на виборній посаді в профспілковій організації, з 02.03.2002 р. по 18.01.2016 р.  — у школі на посаді вчителя.

За  умови документального підтвердження (довідки), що у період з 28.04.87 р. по 17.07.95 р. та з 02.03.2002 р. по 18.01.2016 р. чоловік працював у школі (назва школи) на посаді вчителя за спеціальністю (назва спеціальності) відповідно до групи спеціальностей (назва групи спеціальностей) галузі науки (назва галузі науки), за якою присуджено науковий ступінь кандидата наук, як період роботи на посаді вчителя у школі, так і час роботи на виборній посаді будуть зараховані до стажу наукової роботи.

Заробітна плата, що враховується

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60 % суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, на яку нараховується єдиний внесок.

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника  починаючи з 01.07.2000 р. Водночас слід зазначити, що в цьому  випадку враховується заробітна плата як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

У разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника  починаючи з 01.07.2000 р.  становить менше ніж 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника поспіль до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

Слід звернути увагу на те, що заробітна плата до 01.07.2000 р., отримана за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах за сумісництвом, до розрахунку пенсії не враховується.

Приклад 2

Чоловік працював на посадах, які дають право на призначення наукової пенсії у період з 24.03.85 р. по 31.03.2005 р. Зважаючи на те що період страхового стажу на посадах наукового працівника починаючи з 01.07.2000 р. становить менше ніж  60 календарних місяців, для обчислення пенсії буде враховано за вибором чоловіка заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців на наукових посадах до 01.07.2000 р. При цьому заробітна плата за ці 60  календарних місяців визначатиметься лише за основним місцем роботи без урахування сумісництва. А за період з 01.07.2000 р. по 31.03.2005 р. буде враховано заробітну плату на посаді наукового працівника як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

За вибором особи, яка звертається за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців поспіль за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 % тривалості наукового стажу.

У будь-якому разі період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення не може бути менше ніж 60 календарних місяців.

Для обчислення заробітної плати під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Заробітна плата для обчислення пенсії не може перевищувати максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (з 01.01.2017 р. — це 40 000 грн).

Перерахунок пенсії

Слід зазначити, що пенсіонери, які після призначення наукової пенсії відпрацювали за строковим трудовим договором (конт­рактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, мають право на проведення перерахунку пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. При цьому враховується заробітна плата як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 01.07.2000 р., яка була врахована під час призначення (попереднього перерахунку) наукової пенсії, не враховується.

Заробітна плата за роботу за сумісництвом враховується винятково за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах.

Отже, для врахування заробітної плати за роботу за сумісництвом особа має документально підтвердити, що займана нею посада (посади) належить до наукових (науково-педагогічних). Підтвердженням зазначеного факту є відповідна довідка.

З періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, за вибором особи, яка звернулася за перерахунком пенсії, виключається період до 60 календарних місяців поспіль за умови, що зазначений період становить не більш як 10 % тривалості наукового стажу. При цьому період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення не може бути меншим за 60 календарних місяців.

У разі проведення перерахунку пенсії застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час її призначення (попереднього перерахунку).

Перерахунок пенсій проводиться з урахуванням норм законодавства, що діють на час його проведення. Крім того, пенсія визначається в розмірі 60 % від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Приклад 3

Жінці з 01.02.2014 р. призначено наукову пенсію в розмірі 80 % від заробітної плати наукового працівника. Пенсію обчислено із заробітної плати, визначеної за період роботи на наукових посадах з 01.02.86 р. по 31.01.91 р. та з 01.07.2000 р. по 31.01.2014 р. Після її призначення жінка продовжила працювати за строковим трудовим договором на наукових посадах, в тому числі за сумісництвом, та набула право на проведення перерахунку пенсії.

Для проведення перерахунку пенсії жінці слід надати до органу Пенсійного фонду України довідки, що підтверджують належність займаних посад, у тому числі за сумісництвом, до наукових, а також довідки про заробітну плату як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

При проведенні перерахунку пенсії буде враховано заробітну плату на наукових посадах (у тому числі за сумісництвом) починаючи з 01.07.2000 р. Пенсія визначатиметься в розмірі 60 % від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Приклад 4

Чоловік отримує наукову пенсію з грудня 2013 р. у розмірі 80 % від заробітної плати наукового працівника. Пенсія обчислювалась із заробітної плати науково-педагогічного працівника, визначеної за період роботи з 01.06.88 р. по 31.05.93 р. та з 01.04.2011 р. по 30.11.2013 р. Після призначення наукової пенсії чоловік працює на посаді науково-педагогічного працівника з 04.02.2015 р. і по цей час і набув право на перерахунок пенсії. При цьому у період з 04.02.2015 р. працює викладачем Національного економічного університету і за сумісництвом на посадах викладача Національного педагогічного університету та Національного авіаційного університету.

Враховуючи те, що після 01.07.2000 р. чоловік не відпрацював на наукових (науково-педагогічних) посадах 60 місяців, під час проведення перерахунку пенсії крім заробітку за період після 01.07.2000 р. буде враховано заробітну плату за період з 01.06.88 р. по 31.05.93 р., при цьому за цей період її буде враховано лише за основним місцем роботи, тобто враховуватимуться суми заробітної плати, з яких розраховувалася пенсія під час її призначення.

Заробітну плату за період з 01.04.2011 р. по 30.11.2013 р. та з 04.02.2015 р. буде враховано як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом.

Чоловік має надати до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання довідки, які підтверджують, що займані ним посади як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом належать до наукових (науково-педагогічних), а також довідки про заробітну плату за роботу на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників.

Пенсія визначатиметься в розмірі 60 % від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Інвалідність або втрата годувальника

Згідно з нормами Закону № 848 призначаються також пенсії по інвалідності науковим (науково-педагогічним) працівникам та пенсії у разі втрати годувальника непрацездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника.

Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також внаслідок каліцтва чи захворювання у зв’язку з Чорнобильською катастрофою науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах:

 • інвалідам I групи — 60 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;
 • інвалідам II групи — 50 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;
 • інвалідам III групи — 40 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Науковим (науково-педагогічним) працівникам, визнаним інвалідами I, II і III груп, призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника — 60 % від заробітної плати  незалежно від віку за наявності стажу на­укової роботи для чоловіків — 20 років, для жінок — 15 років та страхового стажу, передбаченого ст. 32 Закону про пенсійне страхування, а особам із числа інвалідів з дитинства — незалежно від часу встановлення інвалідності.

Непрацездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), призначається пенсія у разі втрати годувальника у такому розмірі:

 1. 60 % пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника  — на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї;
 2. 50 % — на двох непрацездатних членів сім’ї;
 3. 40 % — на одного непрацездатного члена сім’ї.

На призначення пенсії у разі втрати годувальника за померлого наукового (науково-педагогічного) працівника мають право:

 • чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування;
 • діти (у тому числі діти, які народилися до закінчення 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;
 • діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;
 • чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років.

Перелік документів

Постановою № 10 затверджено Перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) наукових пенсій.

Документи, які подаються для призначення наукової пенсії:
заява про призначення пенсії;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті); документи про стаж, визначені постановою № 22, та довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації або їх правонаступників; довідка про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника;
диплом про вищу освіту;
диплом про присудження наукового ступеня — для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь;
документи про місце проживання (реєстрації) особи.

Виплата пенсії працюючим пенсіонерам

Слід також звернути увагу на те, що у період до 31.12.2017 р. діє особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Порядок виплати наукових пенсій відрізняється від порядку виплати пенсій іншим працюючим пенсіонерам.

Розмір, у якому виплачуватиметься пенсія працюючим науковим (науково-педагогічним) працівникам, залежить деякою мірою не тільки від посади, яку обіймає особа, та органу, з яким вона перебуває у трудових відносинах, а й від часу виходу на наукову пенсію.

У разі коли наукову пенсію призначено до 01.10.2011 р. (до набрання чинності Законом № 3668) особам, які займають посади державної служби, визначені Законом № 889, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами № 1697, № 2453 та № 2790, її виплата здійснюється у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування.

Наукова пенсія, призначена особам після 01.10.2011 р. (після набрання чинності Законом № 3668) у період їх роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених Законом № 848, які займають посади державної служби, визначені Законом № 889, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами № 1697, № 2453 та № 2790, виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону пенсійне страхування.

Тимчасово, до 31.12.2017 р., у період роботи особи на інших посадах/роботах наукові пенсії, розмір яких перевищує 150  % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються у розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії згідно із Законом № 848 поновлюється.

Зазначений порядок виплати пенсій не поширюється на інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551.

Приклад 5

Наукову пенсію особі призначено 18.09.2011 р. і її розмір становить 3 678 грн. З квітня 2014 р. і по цей час особа працює на науковій посаді. Пенсія в період роботи виплачується в розмірі 85 % від 3 678 грн.

Приклад 6

Наукову пенсію особі призначено 15.07.2014 р. і її розмір становить 4 321,18 грн. З 22.04.2014 р. особа працює на науковій посаді. Зважаючи на те що таку пенсію призначено після 01.10.2011 р., її виплата здійснюється в розмірі 85 % від розміру пенсії, визначеної відповідно до Закону про пенсійне страхування.

Зазначимо, що у період до 31.12.2017 р. максимальний розмір пенсії, зокрема на­укової (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати 10 740 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про ЄСВ — Закон україни від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 848 — Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність». Закон № 889 — Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу». Закон № 1697 — Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII «Про прокуратуру». Закон № 2453 — Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій  і статус суддів». Закон № 2790 — Закон України від 17.11.92 р. № 2790-XII «Про статус народного депутата України». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Закон № 3668 — Закон України від 08.07.2011 р. «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Постанова № 10 — постанова правління Пенсійного фонду України від 06.04.2011 р. № 10-3 «Про затвердження Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Постанова № 22 — постанова правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»