Інші податки

Ліцензії: особливості обліку

03.04.2017 / 15:36

Здійснення певних видів діяльності потребує наявності ліцензії. Як правильно відобразити витрати на отримання ліцензії у бухобліку та за яким методом нарахувати амортизацію, розглянемо у цій статті.

Документальне оформлення

Основним законом, що регулює відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, є Закон № 222, відповідно до якого ліцензія — це запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, яке підлягає ліцензуванню.

Згідно з п. 1.5 Методрекомендацій  № 1327 на кожен з об’єктів НМА складається акт, у якому зазначаються, зокрема, правові умови введення цього об’єкта в господарський оборот, тобто наводиться назва документів, згідно з якою об’єкт вводиться в господарський оборот. Зокрема, в акті слід зазначити всі реквізити і дані щодо ліцензії — коли і ким видано, термін дії (або — безстрокова), вартість, місце провадження діяльності. Вибуття ліцензії повинно бути підтверджено актом ліквідації об’єкта НМА, який складається на кожний з об’єктів окремо (п. 1.7 цих Метод­рекомендацій).

У разі проведення інвентаризації наявності ліцензій слід керуватися вимогами частини третьої п. 2 Положення № 879 та п. 7.1 Методрекомендацій № 1327:

  • наявність НМА встановлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, якими оформлено (підтверджуються) відповідні права. Тобто з метою ідентифікації інвентаризаційна комісія пересвідчується у наявності та чинності ліцензії (ліцензій);
  • до інвентаризаційного опису вносяться дані про назву НМА (у даному випадку — номер ліцензії та від діяльності), характеристику, призначення, дату придбання (введення в експлуатацію), первісну (переоцінену) вартість, суму накопиченої амортизації, строк корисного використання тощо.

Облік НМА

Відповідно до Інструкції № 291 на субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи» ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення діяльності (ліцензія), використання економічних та інших привілеїв тощо). Облік ліцензій ведеться за кожною ліцензією окремо. Витрати, пов’язані з їх придбанням, акумулюються на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів».

Витрати підприємства, пов’язані з отриманням права на провадження діяльності, яке засвідчується ліцензією, враховуються при формуванні первісної вартості відповідного НМА. До введення в господарський оборот права на провадження діяльності такі витрати відображаються за Дт субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» до рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

Введення в господарський оборот права на провадження діяльності відображається бухгалтерським записом за Дт субрахунку  127 у кореспонденції з Кт субрахунку 154.

У разі якщо підприємство надалі не може отримувати економічні вигоди від використання НМА, то такий актив списується з балансу (п. 34 ПБО 8). Крім того, з балансу списується такий НМА, як право на провадження діяльності, якщо термін дії відповідної ліцензії закінчився.

Списати з балансу НМА (право на провадження діяльності) слід також у разі, коли підприємство припинило займатися ліцензованим видом діяльності і надалі не планує ним займатися (хоча відповідну ліцензію може бути видано на необмежений строк). У цьому випадку вже не існує ймовірності одержання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з використанням такого НМА, а отже, згідно з п. 6 ПБО 8 такий актив не повинен відображатися в балансі.

Списання з балансу НМА (права на провадження діяльності) відображається за Кт суб­рахунку 127. Зменшення суми накопиченої амортизації при списанні об’єкта відображається за Дт субрахунку 133. Залишкова вартість списаних необоротних активів, у тому числі НМА, і витрати, пов’язані з їх ліквіда­цією, відображаються за Дт суб­рахунку 976 «Списання необоротних активів» до рахунку  97 «Інші витрати» (Інструкція № 291).

Слід зазначити, що ліцензії бувають строковими або безстроковими. Наприклад, ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями видається лише на один рік, а на здійснення туроператорської діяльності — без зазначення строку, тобто є безстроковою.

Якщо ліцензія безстрокова, тобто немає обмеження строку її дії, то згідно з абзацом другим п. 25 ПБО 8 такий НМА амортизації не підлягає. Якщо ліцензія має певний строк, то згідно з абзацом першим п. 25 цього ПБО нарахування амортизації здійснюється протягом установленого строку її корисного використання.

Водночас п. 26 ПБО 8 встановлено, що при визначенні строку корисного використання об’єкта НМА слід враховувати низку чинників. Так, для ліцензій як об’єктів НМА таким фактором є правові або інші подібні обмеження щодо строків їх використання. Тобто у разі якщо ліцензію видано на рік, то строк її дії й амортизації також становить рік.

Щодо вибору методу нарахування амортизації, то згідно з п. 27 ПБО 8 підприємство самостійно визначає такий метод виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигід. Якщо умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Цей метод амортизації передбачає, що річна сума амортизації розраховується шляхом ділення вартості ліцензії на строк її дії (строк корисного використання).

Розрахунок амортизації здійснюється згідно з вимогами ПБО 7.

Приклад 1

Вартість ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами становить 2 000  грн на кожне місце торгівлі, строк її дії — один рік (ст. 15 Закону № 481). У такому разі сума 2 000 грн буде річною сумою амортизації, а місячна сума становитиме 166,66 грн (2000 : 12).

Сума амортизації ліцензій як об’єкта НМА належить до витрат, пов’язаних з обслуговуванням та управлінням підприємством, оскільки відповідно до п. 18 ПБО 16 зазначені витрати належать до адміністративних.

Відображення операцій з ліцензіями у бухобліку регламентується Інструкцією № 291 та Методрекомендаціями № 1327.

Кореспонденцію рахунків (субрахунків) при здійсненні операцій з придбання та застосування ліцензій на підприємстві наведено у табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст
 господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Здійснено оплату за видачу ліцензії

377

311

2

Отримано ліцензію

154

377

3

Введено ліцензію у господарський оборот, тобто розпочато використання у діяльності підприємства

127

154

4

Нараховано знос (амортизацію) ліцензії як об’єкта НМА

92

133

5

Списано ліцензію після закінчення строку її дії

133

127

6

Списано безстрокову ліцензію у разі її анулювання або прийняття рішення про припинення діяльності, яка ліцензується, або якщо згідно із законодавством скасовано ліцензування такої діяльності

976

127

Зміна місцезнаходження ліцензіата

У разі зміни місцезнаходження ліцензіата виникає запитання, чи потрібно переоформляти ліцензію.

Виключний перелік підстав для переоформлення ліцензії згідно із Законом № 222:

  • зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця (частина 15 ст. 13);
  • перехід права на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, від ліцензіата, який був фізичною особою — підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем (частина сьома ст. 15).

Отже, у разі зміни місцезнаходження ліцензіата ліцензія не підлягає переоформленню. Водночас ліцензіат зобов’язаний повідомити орган ліцензування про всі зміни даних, зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, установлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.

Розглянемо на прикладах порядок відображення операцій з ліцензіями.

Приклад 2

Підприємство роздрібної торгівлі придбало ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями вартістю 8 тис. грн на одну одиницю РРО та здійснило поквартальну оплату за ліцензію у сумі 2 000 грн. У бухобліку ці операції відображаються таким чином (табл. 2):

Таблиця 2


з /п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, 
грн

Дебет

Кредит

Грудень 2016 р.

1

Перераховано за ліцензію

377

311

2 000,00

Січень 2017 р.

2

Відображено вартість ліцензії

154

377

8 000,00

3

Оприбутковано як об’єкт НМА отриману ліцензію

127

154

8 000,00

4

Нараховано амортизацію (щомісяця у розмірі 1/12 вартості ліцензії починаючи з місяця, що настає після місяця введення в експлуатацію)

92

133

666,67

5

Здійснено щоквартальну сплату за ліцензію (у березні, червні, вересні 2017 р.)

377

 

311

2 000,00

Грудень 2017 р.

6

Списано об’єкт НМА (ліцензії), оскільки закінчився термін її дії

 

133

 

127

 

8 000,00

 Приклад 3

Підприємство 01.04.2017 р. придбало ліцензію на туроператорську діяльність. Розмір плати за видачу ліцензії становить один прожитковий мінімум виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії (п. 1 ст. 14 Закону № 222). Станом на 01.04.2017 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб становив  1 600 грн. Строк дії на туроператорську діяльність не визначено, тому амортизація не нараховується. У бухгалтерському обліку зазначену операцію відображено таким чином  (табл. 3):

Таблиця 3


з /п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, 
грн

Дебет

Кредит

1

Сплачено за ліцензію

377

311

1 600,00

2

Відображено вартість ліцензії

154

377

1 600,00

3

Оприбутковано як об’єкт НМА отриману ліцензію

127

154

1 600,00

4

Списано об’єкт НМА (ліцензія) у разі прийняття рішення про припинення діяльності, що ліцензується

976

127

1 600,00

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон № 222 — Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».  Закон № 481 — Закон України від 19.12.95 р.  № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. ПБО 8 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242. ПБО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. за № 318. Положення № 879 — Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. за № 291. Методрекомендації № 1327 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджені  наказом Мінфіну України від 16.11.2009 р. № 1327