Митна справа

Документи про походження товарів з країн ЄС

03.04.2017 / 17:29

Відповідно до вимог п. 1 ст. 29 глави 1 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС кожна зі Сторін зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони згідно з графіками, встановленими у додатку I-A до цієї Угоди.
Про те, як суб’єктам ЗЕД скористатися зазначеними преференціями, які вимоги встановлено до заповнення експортером сертифіката та заяви для його отримання або складання декларації інвойс, як здійснюються перевірки підтверджень походження товару та про випадки, коли сертифікати визнаються непридатними для цілей застосування преференцій без здійснення перевірки їх достовірності, йтиметься у цій статті.

ДОВІДКОВО

Повна назва «Європейський Союз» та скорочена назва «ЄС» офіційними мовами Європейського Союзу

LANGUAGE

EU

European Union (EU)

EC

European Community (EC)

BG

EC

Европейски съюз (ЕС)

ЕО

Европейската общност

CS

EU

Evropská unie

ES

Evropské společenství

DA

EU

Den Europæiske Union

EF

Det Europæiske Fællesskab

DE

EU

Europäische Union

EG

Europäischen Gemeinschaft

EL

EE

Ευρωπαϊκή Ένωση

EK

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

EN 

EU

European Union

EC

European Community

ES

UE

Unión Europea

CE

Comunidad Europea

ET

EL

Euroopa Liit

Euroopa Ühendus

FI

EU

Euroopan unioni

EY

Euroopan yhteisö

FR

UE

Union européenne

CE

Communauté européenne

HR

EU

Europska unija

EZ

Europska zajednica

HU

EU

Európai Unió

EK

Európai Közösség

IT

UE

Unione europea

CE

Comunità Europea

LT

ES

Europos Sąjunga

EB

Europos Bendrija

LV

ES

Eiropas Savienība

EK

Eiropas Kopiena

MT

UE

Unjoni Ewropea

KE

Komunità Ewropea

NL

EU

Europese Unie

EG

Europese Gemeenschap

PL

UE

Unia Europejska

WE

Wspólnota Europejska

PT

UE

União Europeia

CE

Comunidade Europeia

RO

UE

Uniunea Europeană

CE

Comunitatea Europeană

SK

Európska únia

ES

Európske spoločenstvo

SL

EU

Evropska unija

ES

Evropska skupnost

SV

EU

Europeiska unionen

EG

Europeiska gemenskapen

Походження товарів

Для цілей глави 1 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі — Угода) термін «походження» означає, що товар підпадає під правила походження, викладені в Протоколі 1 «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди (далі — Протокол 1).Положення цієї глави застосовуються до торгівлі товарами, що походять з територій Сторін.

Відповідно до п. 1 ст. 16 Протоколу 1 товари, що походять з ЄС, і товари, що походять з України, після ввезення до України чи ЄС, відповідно, підпадають під дію Угоди за умови подання одного з таких документів:

(a) сертифіката з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведено у додатку III до цього Протоколу; або

(b) у випадках, зазначених у ст. 22 (1) Протоколу 1, — декларації, що надалі йменуватиметься «декларація інвойс», наданої експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари досить детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати; текст декларації інвойс наведено у додатку IV до цього Протоколу.

Заповнення сертифіката

Відповідно до вимог п. 7 ст. 17 Протоколу 1 сертифікат має бути видано митними органами й передано експортерові одразу після здійснення чи забезпечення фактичного експортування товару.

Пунктом 2 цієї статті встановлено, що для видачі експортер або його уповноважений представник має заповнити сертифікат, а також бланк заяви, зразок якої наведено у додатку III. Ці бланки має бути заповнено однією з мов, якими складено Угоду, і відповідно до норм законодавства країни експорту.

Згідно зі ст. 485 Угоди вона складена українською, англійською, болгарською, грецькою, данською, естонською, іспанською, італійською, латиською, литовською, мальтійською, нідерландською, німецькою, польською, португальською, румунською, словацькою, словенською, угорською, фінською, французькою, хорватською, чеською та шведською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9 та 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером, графи 3, 6 та 10 заповнюються за бажанням експортера, графа 11 — митним органом ЄС.

У графі 2 сертифіката «Certificate used in prefential trade between ____and_______» («Сертифікат, що використовується у преференційній торгівлі між _______ та ____») зазначаються назви Сторін, що підписали Угоду: Україна та Європейський Союз (назва однієї з країн ЄС або скорочена назва «ЄС»).

У графі 4 сертифіката «Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating» («Країна, група країн або територія призначення, з яких походять товари») зазначається повна назва «Європейський Союз», або скорочена назва «ЄС», або назва однієї з країн ЄС, з якої походять товари.

До графи 11 сертифіката «Customs Endorsement» («Митний дозвіл») вносяться відомості про номер та дату оформлення митної декларації на експорт товару, у разі якщо це передбачено законодавством країни ЄС, та дата видачі сертифіката (проставляється окремо або міститься у відбитку печатки митного органу ЄС).

Згідно із законодавством ЄС дата оформлення митної декларації на експорт товару є датою поміщення товару в митний режим експорту, при цьому видача сертифіката здійснюється на момент забезпечення фактичного вивезення товару за межі митної території ЄС

Це означає, що у графі 11 «Customs Endorsement» («Митний дозвіл») дата видачі сертифіката може бути пізнішою, ніж дата оформлення митної декларації на експорт товару, при цьому в графі 7 «Remarks» («Примітки») сертифіката не зазначається запис англійською мовою «ISSUED RETROSPECTIVELY» («видано заднім числом»), передбачений п. 4 ст. 18 Протоколу 1.

Видача сертифіката після експорту

Статтею 18 Протоколу 1 установлено, що сертифікат може у виняткових випадках бути виданий після експорту товару, якого він стосується.

Випадки, коли сертифікат може бути видано після експорту товару:

 • він не був виданий під час експортування через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини
 • було доведено перед митними органами, що сертифікат видано, але не прийнято під час імпортування з технічних причин

Сертифікати, видані після фактичного вивезення товару за межі митної території ЄС або на заміну сертифікатів, не прийнятих митницями ДФС з технічних причин при імпорті товарів в Україну, повинні мати у графі 7 «Remarks» («Примітки») запис англійською мовою «ISSUED RETROSPECTIVELY».

Допускається проставлення такого запису в зазначеній графі однією з офіційних мов Угоди.

Складання декларації інвойс

Статтею 22 Протоколу 1 встановлено вимоги до складання експортером декларації інвойс, зазначеної в ст. 16 (1) (b) цього Протоколу.

Зокрема, передбачено, що декларація інвойс може бути складена:

(a) затвердженим експортером у розумінні ст. 23 цього Протоколу; або

(b) експортером будь-якої партії товару, що складається з одного чи декількох місць товарів, що походять із певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6 000 євро.

Складання декларації інвойс здійснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи поліграфічного друкування на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншому комерційному документі декларації, текст якої наведено у додатку IV до Протоколу 1, з використанням однієї з мовних версій, викладених у цьому додатку (всього 24 мовні версії), і згідно з чинним законодавством країни експорту.

Допускається складення декларації інвойс на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншому комерційному документі разом з іншими товарами, які не користуються преференціями зі сплати мита відповідно до вимог Угоди або походять із третіх країн. У такому разі експортером має бути зазначено, на які товари поширюється декларація інвойс.

Не допускається складення декларації інвойс на транспортних документах перевізників.

Якщо декларацію складено від руки, це має бути зроблено чорнилом і друкованими літерами.

Декларації інвойс мають бути власноруч підписані експортером, що їх склав. Проте затверджений експортер у розумінні ст. 23 Протоколу 1 не повинен підписувати такі декларації, якщо він надав митним органам країни експорту письмове зобов’я­зання нести повну відповідальність за всі декларації інвойс, у яких його зазначено, так, ніби вони підписані ним власноруч.

Текст декларації інвойс українською мовою має такий вигляд:

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл № ... (1)),
заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є товарами преференційного походження... (2)»

_____________________________________________________________________________________________
                                                (Місце та дата) (3)

_____________________________________________________________________________________________
   (Підпис експортера, додатково прізвище та ім’я особи, яка підписала декларацію,
                               мають бути зазначені розбірливо) (4)

__________________
1
Якщо оформлення декларації здійснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження має бути зазначено у цьому місці. Якщо оформлення декларації здійснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках не заповнюються або залишається вільне місце.
2Зазначається походження продуктів. Якщо декларація стосується всіх продуктів або їх частини походженням із Сеути і Мелільї, то експортер повинен чітко зазначити це в документах, відповідно до яких здійснюється оформлення декларації, за допомогою символу «CM».
3Ці відомості можуть не зазначатись, якщо інформація міститься безпосередньо в документі.
4У випадку, коли не вимагається підпис експортера, звільнення від підпису також передбачає й звільнення від зазначення прізвища та імені особи, що підписує.

Проставлення печатки експортера в декларації інвойс не вимагається.

У декларації інвойс зазначається назва однієї з країн ЄС, або повна назва «Європейський Союз», або скорочена назва «ЄС» походження товарів.

Підстави визнання сертифікатів непридатними

З урахуванням Пояснення Комісії ЄС без здійснення верифікації (перевірки достовірності) для цілей застосування преференцій відповідно до ст. 18 (1) (б) Протоколу 1 вважаються непридатними сертифікати з таких технічних підстав:

 • бланк наданого сертифіката не відповідає зразку бланка, наведеному в додатку III до цього Протоколу (істотна різниця у розмірі чи кольорі, відсутній номер сертифіката, сертифікат заповнено мовою, що не є однією з офіційних мов Сторін Угоди); водночас як виняток із правил графу 11 сертифіката може бути розділено на дві частини для проставлення печатки митного органу країни ЄС;
 • не заповнено одну або декілька з обов’яз­кових граф сертифіката (наприклад, графу 4);
 • відсутній відбиток печатки митниці країни ЄС (графа 11);
 • у графах 2 та 5 сертифіката зазначено відомості про країну (групу країн), яка не є учасником Угоди;
 • граничний термін дії сертифіката закінчився, за винятком випадку, якщо такий сертифікат був дійсний та поданий митниці на момент поміщення товарів у митний режим «митний склад» (ст. 24 (1) Протоколу 1).

Розбіжності й формальні помилки у сертифікаті

У ст. 30 Протоколу 1 наведено розбіжності й формальні помилки, які можуть міститися в сертифікаті з перевезення форми EUR.1, але не впливають на походження товарів.

Так, виявлення незначних розбіжностей між відомостями, наведеними в підтвердженні походження й документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов’язаних з імпортуванням товарів, не спричиняє нікчемності такого підтвердження походження, якщо встановлено у належний спосіб, що цей документ відповідає представленим товарам.

Очевидні формальні помилки у підтвердженні походження, такі як помилки друку (наприклад, зміщення відомостей однієї чи декількох граф у іншу графу сертифіката), не є причиною для відхилення такого документа, якщо ці помилки не спричиняють сумнівів щодо правильності відомостей, наведених у документі.

Перевірки підтверджень походження

У разі неприйняття сертифіката з технічних причин митницею ДФС оригінал цього сертифіката повертається імпортеру для отримання нового сертифіката після здійснення експорту товарів відповідно до положень ст. 18 (1) (б) Протоколу 1, у справах митниці ДФС залишається копія цього сертифіката.

Згідно з вимогами п. 1 ст. 33 цього Протоколу подальші перевірки підтверджень походження товарів мають здійснюватись у довільному порядку або тоді, коли митні органи країни імпорту мають обґрунтовані сумніви щодо достовірності таких документів, статусу походження відповідних товарів або виконання інших вимог зазначеного Протоколу.

Перевірка підтверджень походження може також здійснюватися у довільному порядку (вибірково) за наявності відповідного доручення ДФС.

До обґрунтованих сумнівів щодо достовірності документів про походження товару належать такі випадки:

 • проставлений в сертифікаті відбиток печатки посадової особи митниці країни ЄС відсутній у зразках відбитків печаток, доведених до митниць ДФС
 • сертифікат або декларацію інвойс не підписано експортером (за винятком декларацій інвойсів, складених затвердженими експортерами)
 • структура номера авторизації затвердженого експортера не відповідає структурі номера, доведеного до митниць ДФС
 • у графі 11 сертифіката відсутні підпис та/або дата видачі (дата може бути проставлена окремо та/або міститися у відбитку печатки митниці країни ЄС у разі, якщо це передбачено доведеним до митниць ДФС зразком відбитка печатки)
 • маркування на продукції/пакувальній тарі або на інших супровідних документах свідчить про інше походження товару, ніж зазначено в документі про походження товару
 • код товарної номенклатури (на рівні перших чотирьох знаків), зазначений у документі про походження товару або в комерційних/товаросупровідних документах, відрізняється від коду, задекларованого в митній декларації, за умови зміни правила походження до товару
 • дата декларування експортером відомостей про країну походження товару в графі 12 сертифіката пізніша, ніж дата видачі сертифіката, зазначена у графі 11 цього сертифіката
 • до сертифіката внесено виправлення/дописування, які не засвідчені відбитком печатки митниці країни ЄС (виправлення/дописування може бути засвідчено відбитком печатки митниці країни ЄС, який відрізняється від відбитка печатки, проставленого у графі 11 цього сертифіката)

Окремо слід зазначити, що подання суб’єктами ЗЕД документів про походження товару з метою відновлення преференційного режиму відповідно до ст. 301 Митного кодексу не є підставою (причиною) для здійснення перевірки цих документів (без обґрунтованих сумнівів щодо достовірності документів про походження товару).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Угода про асоціацію між Україною та ЄС — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. Пояснення Комісії ЄС — Пояснення Комісії ЄС від 17.04.2007 р. № 2007/С 83/01

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42