Інші податки

Податкові спори

04.04.2017 / 16:33

У випадку коли платник податку не згоден з результатами проведеної перевірки, він може скористатися правом на оскарження. З’ясуємо, в чому полягає основна відмінність між запереченням самозайнятої особи до акта перевірки та скаргою на податкове повідомлення-рішення, а також які строки подання цих документів до контролюючого органу.

Заперечення до акта перевірки

Порядок розгляду заперечень самозайнятої особи до акта перевірки визначено Податковим кодексом і Порядком № 395.

У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки).

Такі заперечення розглядаються контро­люючим органом протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник зазначає у запереченнях (п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу).

Якщо платник податків виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, зазначивши про це в запереченні, контролюючий орган зобов’я­заний повідомити такому платнику податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду, у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу.

За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті перевірки висновки, факти та дані, відносно яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції контролю­ючого органу щодо кожного питання, порушеного в запереченнях, та підводиться підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

На підставі висновку складається обґрунтована письмова відповідь щодо результатів розгляду заперечень, яка підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу та надсилається самозайнятій особі у порядку, встановленому ст. 58 Податкового кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Зазначений висновок є складовою частиною (додатком) матеріалів перевірки, залишається в контролюючому органі та враховується керівником (заступником керівника) контро­люючого органу при їх розгляді та прийнятті податкового повідомлення-рішення.

Водночас у разі встановлення під час розгляду заперечень фактів, що свідчать про необхідність здійснення повного або часткового перегляду результатів відповідної перевірки чи у разі коли платник податків у своїх запереченнях посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки, керівник контролю­ючого органу може прийняти рішення про проведення документальної позапланової перевірки згідно з пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу.

Зазначена перевірка здійснюється у порядку, встановленому цією статтею, та з дотриманням строків, визначених ст. 82 Кодексу.

Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності).

Скарга на податкове повідомлення-рішення

Податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом за результатами перевірки, можуть бути оскаржені платником податків в адміністративному або судовому порядку.

Статтею 56 Податкового кодексу передбачено, що у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, яке суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контро­люючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби — з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які самозайнята особа вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 Податкового кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Строк розгляду скарг платників податків визначено п. 56.8 ст. 56 Податкового кодексу, а саме: контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, що настають за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

При цьому керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги самозайнятої особи понад 20-денний строк, визначений у вищеза­значеному пункті, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це самозайняту особу до закінчення строку, визначеного у п. 56.8 ст. 56 Податкового кодексу.

За наявності обставин, передбачених пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу, може бути ініційовано проведення документальної позапланової перевірки. Зазначена перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження.

Таким чином, основна відмінність між запереченням самозайнятої особи до акта перевірки та скаргою на податкове повідом­лення-рішення полягає у тому, що заперечення подається до моменту прийняття податкового повідомлення-рішення, а скарга — після прийняття податкового повідомлення-рішення.

Крім того, встановлено, що:

  • заперечення подається до контролюючого органу, який проводив перевірку самозайнятої особи, протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки);
  • скарга на податкове повідомлення-рішення подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання самозайнятою особою податкового повідомлення-рішення.

Слід також зауважити, що висновки акта перевірки та власне сам акт перевірки не є рішенням органу владних повноважень, а відтак — не пов’язані для платника податків з настанням будь-яких юридичних наслідків і не впливають на його права, обов’язки та законні інтереси, що, у свою чергу, виключає можливість такого платника податків на їх оскарження.

Зверніть увагу!
У разі якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається йому протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь такого платника з дня, що настає за останнім днем зазначених строків.

Використана література
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 395 — Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків — фізичними особами, затверджений наказом Мінфіну України від 14.03.2013 р. № 395