Бухоблік

Бухгалтерська довідка

18.04.2017 / 11:21

Майже кожен бухгалтер має справу зі складанням бухгалтерських довідок, важливість яких в облікових цілях важко переоцінити. Адже за допомогою цього документа не тільки виправляють помилки, а й складають необхідні розрахунки фінансових показників. Таку довідку як тимчасовий замінник відсутніх документів, на підставі яких фіксують витрати в бухобліку, визнано і Мінфіном України. Про те, в яких випадках складається така довідка, читайте у цій статті.

Як за допомогою довідки виправити помилки

Згідно з нормативними документами про бухоблік бухгалтерську довідку, зокрема, застосовують при виправленні облікових помилок минулих періодів.

Так, згідно з п. 4.3 Положення № 88 помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляють способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку вписують:

  • помилку (суму, кореспонденцію рахунків) червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або зі знаком «–»;
  • відповідний правильний запис — чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору.

Таким чином, у місяці виявлення помилки:

  • анулюють неправильний запис;
  • відображають правильну суму і кореспонденцію рахунків бухобліку.

У довідці наводять причину помилки і посилання на документи та облікові регістри, в яких її допущено. Бухгалтерську довідку підписує працівник, що її склав, а також після перевірки — головний бухгалтер.

Слід зауважити, що у такий спосіб виправляють помилки звітного року (порядок виправлення помилок минулих років наведено в підпунктах 4, 5 ПБО 6).

При цьому при комп’ютерному обліку коректуючий запис роблять зі знаком «–».

Деякі уточнення щодо порядку виправлення помилок, складання і форми бухгалтерської довідки передбачено п. 9 Методрекомендацій № 356. Зокрема, в облікових регістрах підчищення і необумовлені виправлення тексту та цифрових даних недопустимі.

Крім того, встановлено, що виправлення помилок, допущених:

  • у минулих роках — оформлюють бухгалтерською довідкою, в якій наводять зміст помилки та суму і кореспонденцію рахунків, якою її виправляють. Нагадаємо, що помилки, допущені в попередніх роках, виправляють шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року — якщо вони впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Таке виправлення вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінзвітності (підпункти 4, 5 ПБО 6). У місяці складання довідки її дані вносять до облікового реєстру і головної книги;
  • в облікових регістрах за звітний рік, але виявлених після перенесення підсумків у головну книгу. Такі помилки виправляють способом сторно, що також передбачає оформлення бухгалтерської довідки. У неї вписують: помилку (суму, кореспонденцію рахунків) — червоним чорнилом (пастою кулькових ручок тощо) (або в дужках); правильний запис (суму, кореспонденцію рахунків) — чорнилом, пастою кулькових ручок темного кольору (п. 4.3 Положення № 88). Таким чином, внесенням цих даних до регістру бух­обліку і головної книги в місяці виявлення помилки ліквідують неправильний запис і відображають правильну суму і кореспонденцію рахунків.

Щодо помилок звітного періоду (виявлених в облікових регістрах до перенесення підсумків у головну книгу), то їх виправляють коректурним способом, який передбачає, що неправильний текст (та/або цифри) закреслюють і над закресленими даними пишуть правильний текст та/або цифри. Закреслення здійснюють однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом «виправлено» та підтверджено підписами відповідальних осіб із зазначенням дати виправлення (п. 9 Методрекомендацій № 356, п. 4.2 Положення № 88). В таких ситуаціях бухгалтер (якщо вважатиме за потрібне) також має право скласти бухгалтерську довідку.

Крім того, в Методрекомендаціях № 356 наведено форму бухгалтерської довідки, про необхідність дотримання якої йдеться далі. Але спочатку розглянемо, чи є бухгалтерська довідка первинним документом.

Отже, бухгалтерська довідка — це первинний документ чи ні? Взагалі первинним є документ, що містить відомості про господарську операцію, якою в свою чергу є дія (чи подія), що викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства (ст. 1 Закону про бух­облік).

З’ясуємо, чи містить бухгалтерська довідка відомості про господарські операції. Зауважимо, що у більшості випадків так,  адже на підставі зазначених в ній розрахунків (виправних проведень), як правило, формуються (коригуються) відповідні фінансові показники, які прямо або побічно впливають на структуру активів, зобов’язань і власного капіталу. Тому, як правило, бухгалтерська довідка може вважатися первинним документом.

Більше того, у листі № 31-11410-06-5/11705 зазначено, що для відображення витрат, за якими на момент складання фін­звітності не отримано від контрагентів первинних документів, відповідальна особа повинна скласти і передати до бухгалтерської служби документ (наприклад, бухгалтерську довідку) із зазначенням розрахункової суми витрат. Це означає, що бухгалтерську довідку не тільки визнано первинним документом (адже тільки на їх підставі відповідно до ст. 9 Закону про бухоблік можна робити записи в бухобліку), а й делеговано їй повноваження замінника первинних документів постачальника, оскільки в цьому листі зазначено, що достатнім до моменту отримання первинних документів від контрагента є застосування первинних документів, створених підприємством самостійно в довільній ф­ормі з дотриманням вимог Закону про бухоблік щодо обов’язкових реквізитів первинного документа.

Крім того, у зазначеному листі йдеться про те, що підприємство має право самостійно визначити методику оцінки документально непідтверджених витрат, що доцільно включити до наказу про облікову політику разом з переліком відповідальних осіб і строків подання ними відповідної інформації. Дані витрати можна класифікувати за групами (наприклад, комунальні витрати, витрати на зв’язок і т. п.) і визначати методику оцінки для кожного виду витрат.

Звертаємо увагу, що така бухгалтерська довідка може використовуватися не тривалий час, а тільки до моменту отримання первинних документів від постачальника.

Статус такої довідки як первинного документа підтверджується і в листі № 31-11410-08/23-2303/2333 (якщо нею оформлюють господарські операції). Наведений висновок підтверджує те, що довідка як первинний документ повинна відповідати вимогам ст. 9 Закону про бухоблік. Тобто довідку можна складати в паперовій або електронній формі, але вона повинна містити всі обов’язкові реквізити.

Однак наведена в Методрекомендаціях № 356 форма довідки не містить такого обов’язкового реквізиту первинного документа як найменування підприємства. Тому при її складанні слід вписувати цей реквізит. Тим більше що наведена форма довідки не є обов’язковою, і на підставі п. 2.7 Положення № 88 документувати господарські операції можна з використанням і самостійно виготовлених бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити (або реквізити типових чи спеціалізованих форм). До того ж типова форма довідки не підходить для випадків складання розрахунків фінансових показників (табл. с. 10). Таким чином, форму довідки можна розробити самостійно, але з дотриманням вимог ст. 9 Закону про бухоблік.

Роль довідки у податковому обліку

Податок на прибуток

Як вже зазначалося, в листі № 31-11410-06-5/11705 бухгалтерську довідку визнано первинним документом для відображення витрат на період відсутності документів постачальника саме з метою бухобліку та складання фінзвітності. Однак в цьому листі не зазначено, що його висновки поширюються також на податковий облік.

Зауважимо, за загальною нормою, передбаченою пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу, встановлено, що об’єктом оподаткування є прибуток, який визначають шляхом коригування фінрезультату до оподаткування (прибуток або збиток), визначеного у фінзвітності за ПБО або МСБО, на різниці, що виникають відповідно до розділу III цього Кодексу. Будь-яких коригувань при відображенні витрат на підставі бухгалтерської довідки при тимчасовій відсутності документів постачальника цей розділ не містить.

Зауважимо, що наразі немає однозначного роз’яснення щодо того, чи буде при перевірці визнано в цілях оподаткування витрати, відображені в бухгалтерському обліку на підставі довідки (при тимчасовій відсутності документів постачальника). Тому на практиці бухгалтери, як правило, уникають подібних ситуацій. Вважаємо, що безпечніше на момент перевірки отримати первинні документи від постачальника на підтвердження понесених витрат.

Для уникнення подібних ситуацій рекомендуємо в договорах купівлі-продажу товарів (надання послуг) передбачити терміни надання первинних документів постачальниками і відповідальність останніх за їх порушення.

Податок на додану вартість

Згідно з пп. «в» п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу бухгалтерська довідка, складена відповідно до п. 36 підрозділу 2 розділу ХX цього Кодексу, є однією з підстав для зарахування сум ПДВ до податкового кредиту без отримання податкової накладної.

Так, платник податків має право включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу, суми ПДВ, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., які до цієї дати не було включено до податкового кредиту при їх придбанні (виготовленні), та/або ж за такими товарами до 01.07.2015 р. було визначено податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ст. 198 Кодексу (у редакції, чинній до 31.01.2015 р.), якщо ці активи (послуги) почали після 01.07.2015 р. використовувати повністю (або частково) в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, включаючи переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих.

З метою застосування п. 36 підрозділу 2 розділу ХX Податкового кодексу податковий кредит визначають на дату початку фактичного використання активів (послуг), визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону про бухоблік (лист № 19847/6/99-99-15-03-02-15).

Але необхідно мати на увазі, що на підставі бухгалтерської довідки можна включити до податкового кредиту суми податку згідно з п. 36 підрозділу 2 розділу XX Кодексу тільки за наявності податкової накладної постачальника, зареєстрованої в ЄРПН (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу, листи № 15911/6/99-99-15-03-02-15, № 2962/6/99-99-15-03-02-15).

Адже відповідно до вимог, встановлених п. 6 розділу ІІІ Порядку № 21, дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

У податковій декларації з ПДВ дані бухгалтерської довідки за вищезазначеними операціями відображаються відповідно у рядках 10.1, 10.2 та 11.1, 11.2.

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 подається додаток 5 до податкової декларації з ПДВ (далі — додаток 5).

У таблиці 2 «Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %» розділу II «Податковий кредит» додатка 5 зазначаються дані такої бухгалтерської довідки:

  • у графі 2 «Постачальник (індивідуальний податковий номер)» — індивідуальний податковий номер платника податку;
  • у графі 3 «Податкова накладна, інший документ/період складання» — дата складання бухгалтерської довідки.

Також у відповідних графах зазначаються обсяг постачання (без ПДВ) (графа 6) та сума ПДВ (графи 7 та 8 відповідно до ставки податку — 20 % чи 7 %).

У яких випадках складається довідка

Для зручності найпоширеніші випадки, коли без складання бухгалтерської довідки не обійтися, наведено у таблиці.

Таблиця


з/п

Зміст господарської операції

Нормативні документи,
листи

1. Основні засоби

1.1

Розрахунок первісної вартості основних засобів

Пункти 8 — 13 ПБО 7

1.2

Розрахунок суми:

збільшення первісної вартості основних засобів на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта;

зменшення залишкової вартості і зносу основних засобів у зв’язку з частковою ліквідацією об’єкта

Пункти 14, 35 ПБО 7

1.3

Переоцінка основних засобів (первісної вартості та зносу)

Пункти 16 — 20 ПБО 7

1.4

Розрахунок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, при їх вибутті

Пункт 14 ПБО 7

1.5

Розрахунок амортизації основних засобів

Пункти 22 — 30 ПБО 7

1.6

Розрахунок:

втрат від зменшення корисності об’єктів основних засобів;

суми вигід від відновлення корисності об’єкта основних засобів

Пункти 31, 32 ПБО 7, ПБО 28

2. Нематеріальні активи

2.1

Визначення первісної вартості нематеріальних активів

Пункти 10 — 17 ПБО 8

2.2

Розрахунок суми збільшення первісної вартості нематеріальних активів у зв’язку з їх удосконаленням і підвищенням можливостей та терміну використання, які сприяють збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід

Пункт 18 ПБО 8

2.3

Переоцінка нематеріальних активів

Пункти 19 — 23 ПБО 8

2.4

Розрахунок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів при вибутті, які раніше були переоцінені

Пункт 24 ПБО 8

2.5

Розрахунок амортизації нематеріальних активів

Пункти 25 — 31 ПБО 8

2.6

Розрахунок:

втрат від зменшення корисності об’єкта нематеріальних активів;

суми вигід від відновлення корисності об’єкта нематеріальних активів

Пункти 32, 33 ПБО 8, ПБО 28

2.7

Розрахунок фінрезультату від вибуття об’єктів нематеріальних активів

Пункт 35 ПБО 8

3. Інвестиційна нерухомість

3.1

Розрахунок первісної вартості інвестиційної нерухомості

Пункти 10 — 13 ПБО 32

3.2

Розрахунок суми витрат, пов’язаних з поліпшенням (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що збільшує первісну вартість інвестиційної нерухомості, що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання інвестиційної нерухомості

Пункт 14 ПБО 32

3.3

Оцінка інвестиційної нерухомості на дату балансу

Пункти 16 — 23 ПБО 32

3.4

Оцінка інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю, при переведенні до операційної нерухомості (або до складу запасів)

Пункти 26 — 28 ПБО 32

3.5

Визначення фінрезультату від вибуття інвестиційної нерухомості

Пункт 31 ПБО 32

3.6

Визначення доходів і витрат від продажу інвестиційної нерухомості з її подальшою орендою

Пункт 32 ПБО 32, ПБО 14

4. Фінансові інвестиції

4.1

Визначення первісної вартості фінансової інвестиції

Пункти 4 — 6 ПБО 12

4.2

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

Пункти 8 — 15, 17 ПБО 12

5. Запаси

5.1

Визначення первісної вартості запасів, придбаних за плату

Пункт 9 ПБО 9

5.2

Розрахунок торгової націнки на товари, що надійшли (при їх обліку за методом ціни продажу)

Пункт 22 ПБО 9

5.2

Розрахунок суми транспортно-заготівельних витрат на реалізовані запаси і на залишок запасів (при обліку ТЗВ на окремому субрахунку)

Пункт 9 ПБО 9

5.3

Розрахунок вартості запасів, що вибули, якщо при вибутті їх оцінка здійснюється за середньозваженою собівартістю (або за методом нормативних витрат)

Пункт 16 ПБО 9

5.4

Розрахунок торгової націнки на товари, що вибули (якщо їх обліковують за методом ціни продажу) і собівартості реалізованих товарів

Пункт 22 ПБО 9

5.5

Визначення чистої вартості реалізації запасів (якщо на дату балансу вона менше первісної вартості)

Пункти 24 — 28 ПБО 9

5.6

Оцінка запасів, отриманих в процесі ремонту і поліпшення (модернізації, добудови, реконструкції і т. п.), ліквідації основних засобів

Пункт 2.12 Методрекомендацій № 2

6. Дебіторська заборгованість

6.1

Розрахунок резерву сумнівних боргів

Пункт 8 ПБО 10

6.2

Списання з балансу безнадійної дебіторської заборгованості

Пункт 11 ПБО 10

6.3

Розрахунок теперішньої вартості довгострокової дебіторської заборгованості, на яку нараховуються відсотки

Пункт 12 ПБО 10

7. Зобов’язання та забезпечення

7.1

Визначення теперішньої вартості довгострокових зобов’язань, на які нараховуються відсотки

Пункт 10 ПБО 11

7.2

Визначення поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

Пункт 11 ПБО 11

7.3

Розрахунок резерву на оплату майбутніх відпусток персоналу

Пункти 13, 14 ПБО 11

7.4

Розрахунок резерву гарантійних зобов’язань

Пункти 13, 14 ПБО 11

7.5

Створення забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію (при наявності затвердженого керівництвом плану реструктуризації з конкретними заходами, термінами їх виконання та сумою витрат, які будуть понесені, і після початку реалізації цього плану)

Пункти 15, 14 ПБО 11

7.6

Визначення забезпечення щодо обтяжливого контракту

Пункт 16 ПБО 11

8. Фінансові витрати

8.1

Визначення суми фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу

Пункт 8 ПБО 31

9. Доходи

9.1

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг

Пункт 11 ПБО 15

9.2

Визначення доходів за бартерним контрактом

Пункти 23, 24 ПБО 15

10. Витрати

10.1

Розподіл загальновиробничих витрат

ПБО 16

10.2

Розрахунок втрат від участі в капіталі

11. Оренда

11.1

Визначення критеріїв, що характеризують фінансову оренду об’єкта

Пункт 4 ПБО 14

11.2

Визначення орендарем теперішньої вартості суми мінімальних орендних платежів за фінансовою орендою

Пункт 5 ПБО 14

11.3

Розрахунок орендарем амортизації об’єкта фінансової оренди

Пункт 7 ПБО 14

11.4

Розрахунок орендарем фінансових витрат за фінансовою орендою, розподіл їх між звітними періодами

Додаток 1 до ПБО 14

11.5

Розрахунок орендодавцем суми дебіторської заборгованості орендаря за наданий у фінансову оренду об’єкт

Пункт 10 ПБО 14

11.6

Розрахунок орендодавцем фінансового доходу від фінансової оренди та його розподіл між звітними періодами

Додаток 2 до ПБО 14

11.7

Визначення орендодавцем доходу від операційної оренди (крім доходу від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості)

Пункт 17 ПБО 14

12. Спільна діяльність

12.1

Розподіл витрат, понесених учасником спільної діяльності, для здійснення власної та спільної діяльності, між цими видами діяльності

Пункт 20 ПБО 12

13. Інші випадки

13.1

Виправлення помилок в бухгалтерському обліку

Пункт 4.3 Положення № 88, п. 9 Методрекомендацій № 356

13.2

Визнання витрат в бухгалтерському обліку на час відсутності документів контрагента

Лист № 31-11410-06-5/11705

14. Податковий облік

14.1

Визнання податкового кредиту з ПДВ

Пункт «в» п. 201.11 ст. 201, п. 36 підрозділу 2 розділу ХX Податкового кодексу

Як уже зазначалося, цей перелік не є вичерпним, і бухгалтер має право оформити бухгалтерську довідку також у тих випадках, коли вважатиме за потрібне (і в інших випадках, коли відповідними нормативними документами передбачено складання розрахунків).

Розглянемо ситуацію, в якій необхідно оформити бухгалтерську довідку.

Ситуація

ТОВ «Успіх» у березні 2017 р. виявило помилку, допущену в грудні 2016 р., — було помилково віднесено до товарів (субрахунок 281 «Товари на складі») вартість офісного меблевого гарнітура в розмірі 10 000 грн (без ПДВ). Вартість гарнітура слід було віднести до основних засобів з відображенням на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». На момент виявлення помилки гарнітур ще не передано в експлуатацію, перебуває на складі підприємства.

Зауважимо, що в зазначеному випадку виправлення помилки не впливає на нерозподілений прибуток, оскільки об’єкт не введено в експлуатацію, тому на нього не нараховується амортизація. Але помилка призвела до недостовірності даних статей балансу (форма № 1) за оборотними та необоротними активами.

Зразок оформлення бухгалтерської довідки в зв’язку з виправленням цієї помилки.

ТОВ «Успіх»
Бухгалтерська довідка

у зв’язку з виправленням помилки за грудень 2016 р.
(неправильно відображено в оборотній відомості з обліку товарів вартість офісного меблевого гарнітура, який надійшов згідно з товаро-транспортною накладною від ТОВ «Ділові меблі» від 12.12.2016 р.).
Причина помилки — відсутність на момент одержання гарнітура інформації щодо його подальшого використання.


з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Відкориговано суму вартості гарнітура, помилково віднесену на субрахунок 281 «Товари на складі» методом «червоне сторно»

281

631

10 000

2

Відображено вартість гарнітура у складі капітальних інвестицій

152

631

10 000

 

Виконавець                Петренко                                                                  бухгалтер           Петренко З. І.         

                                (підпис)                                                                            (посада, прізвище)

Головний бухгалтер                    Іванцова                                                   Іванцова М. О.        

                                                  (підпис)                                                     (прізвище)

«  17  »     03     2017 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». ПБО 6 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137. ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. ПБО 8 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242. ПБО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246. ПБО 10 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237. ПБО 11 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20. ПБО 12 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91. ПБО 14 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290. ПБО 28 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р. № 817. ПБО 31 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» затверджене наказом Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415. ПБО 32 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну України від 02.07.2007 р. № 779. Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88. Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21. Методрекомендації № 2 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2. Методрекомендації № 356 — Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356. Лист № 2962/6/99-99-15-03-02-15 — лист ДФС України від 14.02.2017 р. № 2962/6/99-99-15-03-02-15 «Щодо порядку відображення у податковій звітності сум ПДВ, які відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України включаються до складу податкового кредиту на підставі бухгалтерської довідки». Лист № 31-11410-06-5/11705 —лист Мінфіну України від 22.04.2016 р. № 31-11410-06-5/11705 «Щодо особливостей відображення в бухгалтерському обліку витрат». Лист № 31-11410-08/23-2303/2333 — лист Мінфіну України від 05.08.2014 р. № 31-11410-08/23-2303/2333 «Щодо оформлення господарської операції бухгалтерською довідкою». Лист № 15911/6/99-99-15-03-02-15 — лист ДФС України від 22.07.2016 р. № 15911/6/99-99-15-03-02-15 «Щодо порядку включення сум ПДВ до складу податкового кредиту на підставі бухгалтерської довідки відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу XX ПКУ та порядку обрахунку суми, на яку платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних, і можливості збільшення такої суми на підставі бухгалтерської довідки». Лист № 19847/6/99-99-15-03-02-15 — лист ДФС України від 13.09.2016 р. № 19847/6/99-99-15-03-02-15 «Щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ сум податкового кредиту, сформованого відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України»