Податок на прибуток

Нові зміни у неприбуткових

18.04.2017 / 12:13

З метою приведення Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі — Порядок № 440) у відповідність із вимогами Податкового кодексу постановою № 195 внесено зміни до постанови № 440 та цього Порядку.

Зокрема, зазначено, що неприбуткові організації, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) на день набрання чинності Законом № 652 та повідомлені про невідповідність установчих документів вимогам Податкового кодексу, зобов’язані до 01.07.2017 р. привести їх у відповідність та у цей самий строк подати копії таких документів до контролю­ючого органу.

Житлово-будівельні кооперативи, внесені до Реєстру, також до 01.07.2017 р. повин­ні подати до контролюючого органу завірені копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку, для включення їх до нового Реєстру.

В іншому випадку такі установи й організації виключатимуться контролюючим органом із Реєстру з 01.07.2017 р.

Водночас неприбутковим релігійним організаціям надано преференції: зазначені організації не можуть бути виключені з Реєстру у разі невідповідності їх вимогам Податкового кодексу. Проте така норма діятиме тимчасово до 01.01.2018 р.

Що стосується Порядку № 440, то він в цілому не зазнав принципових змін.

Уточнено редакцію абзацу першого п. 4 цього Порядку, яким передбачено, що до Реєстру включаються неприбуткові організації — юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ. Отже, відповідно до пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу платниками податку на прибуток підприємств є суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її ме­жами, крім юридичних осіб, визначених, зокрема, п. 133.4 цієї статті. Таким чином, включенню до нового Реєстру підлягають неприбуткові організації, що відповідають вимогам, встановленим зазначеним пунктом, та мають статус юридичної особи.

Крім того, п. 4 Порядку № 440 доповнено нормою, передбаченою пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, відповідно до якої новостворені неприбуткові організації мають можливість отримати для цілей оподаткування статус неприбуткових організацій з дня їх державної реєстрації у разі подання в установленому порядку документів для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня такої реєстрації та дотримання вимог до установчих документів.

Також конкретизовано вимоги щодо установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня. Такі неприбуткові організації разом із реєстраційною заявою за формою № 1-РН подають засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації.

Необхідно зазначити, що пп. 17 п. 2 ст. 9 Закону про держреєстрацію передбачено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань містяться відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування. При цьому оприлюднення саме документа, який підтверджує включення неприбуткової організації до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації (наприклад, рішення, протоколу зборів тощо) положеннями Закону № 755 не передбачено. Саме тому Порядком № 440 встановлено необхідність надавати контролюючому органу паперову засвідчену копію такого документа (на відміну від копій самих установчих документів, які у разі їх оприлюднення на порталі електронних сервісів неприбуткові організації не зобов’язані надавати у паперовому вигляді).

Також зазнав змін п. 7 Порядку № 440. Перш за все із нього виключено абзац п’ятий щодо умов використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Внаслідок цього положення цього Порядку приведено у відповідність із нормами п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, яким хоча і передбачено вимоги щодо використання доходів неприбуткової організації виключно для фінансування видатків на її утримання та реалізації мети та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, але при цьому не встановлено вимогу щодо включення таких положень до установчих документів неприбуткової організації.

Натомість п. 7 Порядку № 440 доповнено такими положеннями:

  • для цілей цього пункту не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу;
  • положення третього і четвертого абзаців цього пункту стосовно вимог щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Новацією є те, що збільшено з 10 робочих до 30 календарних днів термін для подання контролюючому органу реєстраційної заяви з позначкою «зміни» та копій документів у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації або внесення змін до її установчих документів, у тому числі установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких вона діє.

Слід звернути увагу, що збільшення терміну подання заяви стосується лише уточнення даних у Реєстрі у разі відповідних змін, але не поширюється на загальний порядок реєстрації платників податків у контролюючих органах.

Усі інші реєстраційні процедури, зокрема внесення змін до облікових даних платників податків, здійснюються у порядку, встановленому Податковим кодексом та Законом про держреєстрацію.

Слід зауважити, що під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:

  • з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу;
  • з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);
  • з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.

Окремі уточнення внесено до додатків до Порядку № 440, а саме до форми реєстраційної заяви та рішення контролюючого органу. Зокрема, у додатку 2 до Порядку (рішення контролюючого органу) перелік рішень, що приймаються контролюючим органом за результатами розгляду документів платника, приведено у відповідність із п. 8 Порядку № 440 та вилучено посилання на пп. 133.4.5 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, оскільки контролюючий орган приймає відповідне рішення на підставі положень п. 133.4 цієї статті в цілому.

Отже, з прийняттям постанови № 195 конкретизовано положення постанови № 440 та Порядку № 440, що у свою чергу запобігатиме виникненню спірних питань між контролюючими органами та платниками податків при застосуванні положень Податкового кодексу щодо адміністрування неприбуткових організацій.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 652 — Закон України від 17.07.2015 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій». Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Постанова № 195 — постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. № 195 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440». Постанова № 440 — постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Порядок № 440 — Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42