Інші податки

Бюджетна дотація для аграріїв

18.04.2017 / 15:04

Згідно зі ст. 161 Закону № 1877 контролюючими органами з 24.03.2017 р. розпочато внесення сільгосптоваровиробників до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі — Реєстр). Механізм включення  визначено пунктами 5 — 18 Порядку № 179.
З’ясуємо, хто з виробників сільгосппродукції має право на держпідтримку та які кроки необхідно зробити сільгосптоваровиробнику для внесення до Реєстру.

Право на отримання бюджетної дотації має сільгосптоваровиробник (юридична особа або фізична особа — підприємець), який:     

 • має питому вагу вартості сільгосптоварів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, що становить не менш як 75 % вартості всіх поставлених товарів:

сукупно (сумарно) за результатами попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається заява, — для сільгосптоваровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання не менш як 12 календарних місяців

за результатами кожного окремого звітного податкового періоду (місяця) починаючи з місяця, в якому проведено держреєстрацію сільгосптоваровиробника як суб’єкта господарювання, — для новоутвореного сільгосптоваровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців

 • здійснює види діяльності, визначені п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр)
 • включений до реєстру платників ПДВ, і така реєстрація платником ПДВ не є анульованою на дату подання заяви

Внесення до Реєстру

Для внесення до Реєстру сільгосптоваровиробнику необхідно подати до контро­люючого органу за місцем свого обліку як платника ПДВ заяву про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру за формою № 1-РОБД, затвердженою наказом № 275 (далі — Заява).

У цій Заяві щодо сільгосптоваровиробника зазначаються:

 • перелік видів діяльності (КВЕД), здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, з посиланням на відповідний підпункт п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877;
 • реквізити поточного банківського рахунку отримувача бюджетної дотації для пере­рахування бюджетної дотації;
 • суми вартості реалізованої сільгосптоваровиробником сільгосппродукції (товарів) (у визначенні п. 2.15 ст. 2 Закону № 1877), виробленої ним на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільгосптоварів становить не менш як 75 % вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно, які передують місяцю, в якому подається Заява.

Пояснення щодо заповнення Заяви викладено на зворотному боці аркуша Заяви.

Слід зауважити, що Заява подається протягом п’яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації з ПДВ за звітний податковий період (місяць), в якому досягнуто необхідних обсягів (п. 7 Порядку № 179).

Пунктом 8 зазначеного Порядку передбачено такі способи подання Заяви:

 • безпосередньо до контролюючого органу керівником або представником сільгосптоваровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень. У цьому разі датою подання Заяви є дата її отримання контролюючим органом;
 • засобами електронного зв’язку в електрон­ній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб за підписом керівника юридичної особи чи фізичної особи — підприємця (через «Електронний кабінет платника» або «Єдине вікно подання електронної звітності»). У цьому разі датою подання Заяви є дата, зафіксована у першій квитанції.

Розгляд заяви

Відповідно до п. 10 Порядку № 179 Заява, яка прийнята до розгляду, розглядається контролюючим органом протягом трьох робочих днів з дня її отримання. Перебіг трьох робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем  отримання Заяви. У разі коли останній день строку розгляду Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Якщо в Заяві відсутні або недостовірно заповнені обов’язкові реквізити, дані Заяви не відповідають відомостям Єдиного державного реєстру чи в Заяві відсутні дані про види діяльності відповідно до п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, контролюючий орган у першій або у другій квитанції звертається до особи з письмовою пропозицією подати нову Заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Слід звернути увагу на те, що після усунення виявлених недоліків сільгосптоваровиробник може подати нову Заяву (п. 11 Порядку № 179).

Пунктом 161.2 ст. 161 Закону № 1877 визначено такі підстави для відмови у внесенні сільгосптоваровиробника до Реєстру:                                          

 • невідповідність вимогам щодо питомої ваги вартості сільгосптоварів
 • відсутність реєстрації платником ПДВ
 • прийняття рішення про припинення товаровиробника

Згідно з п. 161.2 ст. 161 Закону № 1877 у разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільгосптоваровиробника до Реєстру контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження до нього Заяви внести такого сільгосп­­то­варовиробника до Реєстру.

Пунктом 13 Порядку № 179 установлено, що датою включення до Реєстру є дата внесення контролюючим органом відповідного запису до Реєстру. Датою набуття сільгосптоваровиробником статусу отримувача бюджетної дотації є перше число звітного податкового періоду (місяця), за результатами якого подано Заяву.

Зауважимо, що інформація про результати розгляду Заяви, а також дані Реєстру оприлюднюються на офіційному веб-порталі ДФС (в «Електрон­ному кабінеті платника»).

Умови отримання дотації

Як зазначалося, процедуру надання бюджетної дотації сільгосптоваровиробникам викладено в ст. 161 Закону № 1877. Так, відповідно до п. 16¹.1 зазначеної статті право на бюджетну дотацію має сільгосптоваровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироб­лених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості таких товарів становить не менше 75 % вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, який здійснює види діяльності, визначені п. 16¹.3 ст. 16¹ Закону № 1877, після його внесення контролюючим органом до Реєстру.

При цьому з метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності сільгосптоваровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менш як 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяль­ності.

Складання податкових накладних

Платники ПДВ, включені до Реєстру, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 16¹.3 ст. 16¹ Закону № 1877, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код «2» (п. 6 Порядку № 1307).

При цьому до графи 11 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» податкової накладної вносяться дані щодо коду виду діяльності сільгосптоваровиробника відповідно до підпунктів 161.3.1 — 161.3.16 п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, за результатами якої виготовлено товар, що постачається, у форматах: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716. Такі коди відповідно тотожні підпунктам: 161.3.1, 161.3.2, 161.3.3, 161.3.4, 161.3.5, 161.3.6, 161.3.7, 161.3.8, 161.3.9, 161.3.10, 161.3.11, 161.3.12, 161.3.13, 161.3.14, 161.3.15, 161.3.16 п. 161.3 ст. 161 цього Закону.

Зміна даних КВЕД

У разі зміни даних про отримувача бюджетної дотації, зокрема щодо видів діяльності (КВЕД), сільгосптоваровиробник подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку як платник ПДВ, заяву з позначкою «Перереєстрація» винятково в електронному вигляді у порядку, встановленому для реєстрації. В іншому випадку до Реєстру вноситься позначка про невідповідність даних про види діяльності (КВЕД) сільгосптоваровиробника даним Єдиного державного реєстру.

Підстави для виключення з Реєстру

Сільгосптоваровиробник виключається з Реєстру в разі, коли:

 • подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;
 • не дотримано вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільгосптоваровиробником, передбаченої п. 161.1 ст. 161 Закону № 1877;
 • щодо сільгосптоваровиробника прийнято рішення про його припинення шляхом ліквідації або реорганізації;
 • анульовано реєстрацію сільгосптоваровиробника платником ПДВ.

У разі подання сільгосптоваровиробником заяви про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації виключення з Реєстру здійснюється за його заявою, в інших випадках — за заявою сільгосптоваровиробника або за рішенням контролюючого органу.

Електронне повідомлення про виключення сільгосптоваровиробника з Реєстру надсилається контролюючим органом сільгосптоваровиробнику у день його виключення з Реєстру.

Рішення контролюючого органу про виключення сільгосптоваровиробника з Реєстру може бути оскаржене у порядку, визначеному статтями 55 і 56 Податкового кодексу.

Розмір та виплата дотації

Алгоритм розрахунку розміру бюджетної дотації (який розраховується щомісяця та в автоматичному режимі) визначено постановою № 83.

Розмір бюджетної дотації для розвитку сільгосптоваровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 р. визначено розпорядженням № 124-р на рівні 4 000 000 тис. грн.

Розмір дотації розраховується окремо для сільгосптоваровиробників, які займаються розведенням свійської птиці та/або виробництвом м’яса свійської птиці та/або виробництвом яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку (коди згідно з КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80), та для інших товаровиробників, які здійснюють види діяльності, визначені в п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877 (крім кодів згідно з КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80).

Бюджетна дотація виплачується сільгосптоваровиробникам щомісяця з урахуванням вартості реалізованої продукції пропорційно частці сплаченої до бюджету суми ПДВ за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати ПДВ за умови, що такі сільгосптоваровиробники не мають податкового боргу з ПДВ на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

Отже, розмір бюджетної дотації, що виплачується сільгосптоваровиробникам за відповідний звітний період, залежить від сплаченої ними у такому звітному періоді до бюджету суми ПДВ за визначеними у п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877 видами діяльності в загальній сумі сплати ПДВ.

Якщо сільгосптоваровиробник після отримання бюджетної дотації за відповідний звітний період (місяць) подав уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що призвело до зменшення суми податкових зобов’язань за звітний період, пропорційно яким здійснено бюджетну дотацію за такий звітний період, на суму надміру виплаченої бюджетної дотації зменшується бюджетна дотація такого сільгосптоваровиробника у наступних звітних періодах.

Бюджетна дотація виплачується Казначейством в автоматичному режимі на поточні рахунки сільгосптоваровиробників, реквізити яких зазначаються в заявах про внесення сільгосптоваровиробників до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Вищезазначений порядок виплати бюджетної дотації поширюється на сільгосптоваровиробників — платників ПДВ, які подали заяви про внесення їх до Реєстру та відповідно включені до Реєстру, за результатами їх діяльності починаючи зі звітного податкового періоду — березня  2017 р.

Розрахунок і виплата бюджетної дотації платникам — сільськогосподарським підприємствам за результатами діяльності у лютому 2017 р. здійснюються з урахуванням вимог постанови № 178.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс  —  Податковий кодекс України від  02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1877 — Закон України від 24.06.2004 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України». Постанова № 83 — постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 83 «Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році». Постанова № 178 — постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. № 178 «Деякі питання виплати бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції». Наказ № 275 — наказ Мінфіну України від 23.02.2017 р. № 275 «Про затвердження форм заяв про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації». Розпорядження № 124-р — розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 124-р «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті у 2017 році Міністерству аграрної політики та продовольства для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників». Порядок № 179 — Порядок ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 179. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307