Митна справа

Переробка на території України

18.04.2017 / 16:10

Митний режим переробки на митній території України характеризується тим, що поміщені у нього товари може бути використано тільки для однозначно визначеної мети згідно з установленими законодавством вимогами та певними пільгами щодо товарів, які в митному режимі переробки на митній території переміщуються через митний кордон України. Цей режим відрізняється від інших економічних режимів гнучкішим використанням митно-правових інструментів регулювання та адаптує їх до потреб учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Переробка на митній території — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються в установленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки (ст. 147 Митного кодексу).

Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених зазначеним Кодексом.

Митний режим, у який поміщено товари, може бути змінено на інший, обраний декларантом відповідно до частини першої ст. 71 цього Кодексу, за умови дотримання заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, встановлених законодавством для товарів, що поміщуються у такий інший митний режим.

Окремо слід зазначити, що питання визначення країни походження товару та критерії достатньої переробки товару висвітлено у положеннях глави 6 Митного кодексу.

Митний статус товарів

За митним статусом товари поділяються на українські та іноземні.

Іноземні товари, поміщені у митний режим переробки на митній території, зберігають статус іноземних товарів.

Продукти переробки, залишки (відходи), виготовлені (одержані) у процесі здійснення операцій з переробки іноземних товарів, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим переробки на митній території.

Українські товари, що використовувалися в процесі переробки іноземних товарів на митній території України, отримують статус іноземних товарів у момент вивезення продуктів переробки за межі митної території України.

Дозвіл на переробку

Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території допускається з письмового дозволу митниці ДФС (керівника або уповноваженої ним посадової особи митниці ДФС, у зоні діяльності якої буде розпочато або здійснено повний цикл операцій з переробки товарів на митній території України) за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи.

Митне оформлення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється митницею ДФС, якою надано відповідний дозвіл на переробку.

Якщо товари, ввезені на митну територію України для переробки, пред’являються для митного оформлення митниці ДФС, якою відповідний дозвіл на переробку не надавався, митне оформлення цих товарів здійснюється такою митницею ДФС відповідно до частини четвертої ст. 247 Митного кодексу.

Для отримання дозволу на переробку разом із заявою власник товарів або уповноважена ним особа має подати до митниці ДФС такі документи, засвідчені в установленому порядку:

 • зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів і які повинні містити, зокрема, відомості про обов’язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання. Якщо зовнішньоекономічний договір або документ, що його замінює, не містить зазначених відомостей, такі відомості подаються окремим документом;
 • технологічні схеми переробки (крім випадків увезення товарів з метою ремонту, в тому числі модернізації, відновлення та регулювання), в яких має бути зазначено відомості про всі етапи переробки та процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, на продукти переробки, кількісні показники товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, та інших товарів, що використовуються підприємством для здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
 • договори на переробку товарів з іншими підприємствами, якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться цими підприємствами. Якщо окремі операції або повний цикл переробки товарів на митній території України здійснюватимуться переробником (переробниками), то в заяві має бути зазначено відомості про всіх переробників, які здійснюватимуть переробку чи окремі операції з переробки товарів на митній території України, в тому числі зберігання товарів, що поміщуються в митний режим переробки, та продуктів переробки;
 • інші документи за бажанням власника товарів або уповноваженої ним особи — висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, тощо.

У заяві також зазначається інформація про інші митні органи, в яких передбачається здійснення митного оформлення продуктів переробки товарів, залишків і відходів переробки.

ДОВІДКОВО
Дозвіл на переробку — письмовий дозвіл митного органу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території або митний режим переробки за межа­ми митної території.
Заявник режиму переробки — підприємство-резидент, яке отримало дозвіл митного органу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території або митний режим переробки за межами митної території.
Переробник — підприємство-резидент, яке за дорученням заявника режиму переробки на митній території та з дозволу митного органу виконує окремі операції або повний цикл переробки товарів на митній території України.

Для прийняття рішення про надання дозволу на переробку митницею ДФС:

 • проводиться детальний аналіз документів, наданих для розгляду;
 • вивчаються державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи та креслення, відповідно до яких має здійснюватися переробка товарів, поміщених у митний режим переробки;
 • розглядаються можливість дотримання підприємством установлених законодавством умов переробки, технологічні особливості процесу переробки та можливість ідентифікації товарів, поміщених у митний режим переробки, в продуктах переробки.

Видачі дозволу на поміщення товарів у митний режим може передувати огляд територій, приміщень складів та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, з метою встановлення наявності у заявника режиму переробки та/або переробника:

 • технологічного обладнання, що забезпечує виконання операцій з переробки, зазначених у заяві підприємства, а також отримання продуктів переробки за найменуваннями та у кількості, зазначеними у заяві підприємства, з товарів, які згідно із заявою планується помістити у режим переробки на митній території;
 • приміщень (резервуарів, майданчиків), призначених для зберігання всіх найменувань та кількості товарів, поміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки, зазначених у заяві, з метою встановлення їх відповідності заявленим відомостям;
 • умов для забезпечення обліку та зберігання товарів, поміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки та унеможливлення несанкціонованого вилучення їх з місць переробки та зберігання;
 • можливості забезпечення дотримання встановлених законодавством норм переробки, у тому числі технологічних особливостей процесу переробки та можливості ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки.

Рішення щодо проведення такого огляду приймається в установленому порядку посадовою особою митниці ДФС, якою надається дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території, з урахуванням номенклатури товарів, що піддаються операціям з переробки, характеристики таких операцій та інших обставин, із визначенням завдань для такого огляду.

Якщо у підприємства відсутні технологічні можливості забезпечити окреме зберігання товарів, поміщених у митний режим переробки, та продуктів їх переробки від інших товарів, то для еквівалентних товарів допускається невідокремлене зберігання.

Рішення про надання дозволу на переробку товарів або відмову в наданні такого дозволу оформлюється митницею ДФС шляхом заповнення відповідних розділів заяви.

Дозвіл на переробку товарів на митній території України видається митницею ДФС підприємству безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви.

Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним договором, але не більше ніж на один рік.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на переробку митниця ДФС зобов’язана повідомити про причини та підстави такої відмови.

Завірена митницею ДФС копія дозволу або відмови у наданні такого дозволу залишається у справах цієї митниці разом із копіями документів, наданих із заявою.

При цьому в разі відкликання дозволу на переробку на митній території України протягом 20 днів від дати відкликання дозволу підприємство повинно завершити розпочаті операції з переробки, а товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, у строк до 30 днів з дати відкликання дозволу на переробку товарів повинні бути вивезені за межі митної території України або заявлені в інший митний режим в порядку, визначеному Митним кодексом.

Якщо завершення розпочатих операцій з переробки протягом 20 днів є неможливим без спричинення безповоротної шкоди товарам або технологічному обладнанню, переробка зазначених товарів завершується відповідно до її технологічної схеми. У такому разі товари протягом 10 днів з дати фактичного завершення їх переробки підлягають вивезенню за межі митної території України або поміщенню в інший митний режим.

У разі невиконання підприємством зазначених вимог зобов’язання, забезпечені фінансовою гарантією (якщо така гарантія надавалася відповідно до частини третьої ст. 148 Митного кодексу), підлягають виконанню.

Рішення про відкликання дозволу оформлюється листом митниці ДФС, в якому зазначаються дата й причини відкликання цього дозволу та повідомляються права й обов’язки заявника режиму переробки та переробника (якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюються переробником).

Лист реєструється в установленому порядку в митному органі та видається або надсилається поштою (з повідомленням про вручення) особі, відповідальній за дотримання митного режиму.

Операції з переробки

Кількість операцій з переробки товарів у митному режимі переробки на митній території не обмежується.

Операції з переробки товарів можуть включати:  

переробку товарів

ремонт товарів

у тому числі обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки

у тому числі модернізацію, відновлення та регулювання, калібрування

 Окремі операції з переробки товарів або повний цикл переробки за дорученням підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митниці ДФС можуть здійснюватися іншими підприємствами. При цьому відповідальність за порушення визначеного порядку переробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення таких операцій. Дозволи на виконання окремих операцій з переробки або повного циклу переробки надаються одночасно з дозволом на переробку товарів на митній території України або за необхідності — на підставі заяви відповідної особи після надання цього дозволу та відображаються у ньому.

Строки переробки

Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митницею ДФС у кожному випадку під час видачі дозволу підприємству виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпоряджання продуктами їх переробки. Обчислення зазначеного строку починається з дня завершення митного оформлення митницею ДФС іноземних товарів для переробки. Строк переробки товарів на митній території України може бути продовжено з документально підтверджених причин за заявою підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів.

Згідно з частиною другою ст. 151 Митного кодексу більший строк переробки товарів може визначатися законами України.

За заявою підприємства строк переробки товарів продовжується митницею оформлення з унесенням відповідних змін до дозволу на переробку. Про прийняте рішення митниця ДФС зобов’язана невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

Ідентифікація товарів

Вимоги до ідентифікації окремих товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, можуть встановлюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу.

Якщо митниця ДФС не може забезпечити ідентифікацію товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, то відповідно до ст. 326 Митного кодексу може бути застосовано інші способи забезпечення ідентифікації з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад:

 • посилання на опис спеціального виробничого маркування або номерів;
 • пломби, печатки, штампи або інше індивідуальне маркування;
 • зразки, ілюстрації чи технічний опис;
 • проби;
 • документальне підтвердження, яке стосується передбачених операцій (наприклад, контракти, рахунки-проформи, комерційна переписка) і свідчить про те, що продукти переробки вироблено з товарів, які ввозяться для переробки.

Можливість встановлення наявності ввезених товарів у продуктах переробки не є обов’язковою для допуску товарів для переробки на митній території України у випадках, якщо:

 • такі товари може бути ідентифіковано шляхом представлення докладних даних про витрачені ресурси та технології виробництва продуктів переробки чи шляхом здійснення митного контролю під час проведення операцій з пере­­робки, або
 • митний режим переробки на митній території завершується реекспортом продуктів переробки товарів, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, допущеним для переробки на митній території України.

Оподаткування

Відповідно до п. 1.2 ст. 1 Податкового кодексу правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, крім правил оподаткування товарів митом, які встановлюються Митним кодексом та іншими законами з питань митної справи.

Статтею 148 Митного кодексу встановлено, що поміщення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами.

Так, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 23 Митного кодексу, зокрема умов дотримання строків та цільової спрямованості використання товарів, увезених у режимі переробки на митну території України:

 • ввізне мито відповідно до п. 1 частини першої ст. 284 та частини 12 ст. 286 Митного кодексу не сплачується;
 • до операцій із ввезення товарів на митну територію України в митному режимі переробки на митній території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ПДВ (п. 206.12 ст. 206 Податкового кодексу);

Також пп. 213.3.3 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу встановлено, що у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) з-за меж митної території України на митну територію України, якщо при цьому згідно із законом не справляється ПДВ у зв’язку з розміщенням таких товарів, зокрема, у митному режимі переробки на митній території, такі операції звільняються від оподаткування акцизним податком.

У разі реалізації продуктів переробки на митній території України податки сплачуються у повному обсязі.

Крім цього, постановою № 461 затверджено перелік товарів, увезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів.

Статтею 306 Митного кодексу передбачено три способи забезпечення сплати митних платежів:

 • фінансові гарантії;
 • гарантування на умовах Конвенції МДП;
 • гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення із застосуванням книжки (карнету) А. Т. А.

Кожен із видів забезпечення має свій порядок та механізм застосування, але най­ґрунтовнішим на сьогодні є механізм фінансових гарантій, який детально описано у главі 45 Митного кодексу.

Обсяг виходу продуктів

Митниці ДФС здійснюють контроль за обов’язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів на митній території України. Дані про обов’язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в зовнішньоекономічному договорі (конт­ракті) на переробку товарів або в окремому документі, що подається митниці ДФС підприємством для отримання дозволу на переробку товарів на митній території України.

Для підтвердження даних про обсяг виходу продуктів переробки центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, може звертатися до інших центральних органів виконавчої влади або експертних установ. Такі звернення не є підставою для відмови у видачі дозволу на переробку товарів на митній території України або для зупинення дії раніше виданих дозволів протягом всього періоду їх розгляду.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, може встановлювати обов’язкові норми виходу продуктів переробки у випадках, коли операції з переробки на митній території України здійснюються за типовими (однаковими) технічними умовами, а товари та продукти їх переробки мають постійні характеристики.

Митне оформлення

Продукти переробки до завершення строку переробки товарів підлягають митному оформленню митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, в обраний декларантом митний режим залежно від умов зовнішньоекономічного договору (контракту) та з додержанням вимог Митного кодексу й інших нормативно-правових актів України з питань державної митної справи.

Митне оформлення продуктів, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території України, при їх реекспорті здійснюється митницею ДФС, зазначеною у дозволі на переробку, на підставі митної декларації на такі продукти з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, із зазначенням їх кількості та вартості.

Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту встановлено главою 16 Митного кодексу.

При цьому п. 3 частини першої ст. 86 цього Кдексу передбачено, що митний режим реекспорту може бути застосовано до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних і були поміщені в митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, або у вигляді продуктів їх переробки.

Вивезення продукції, виготовленої на митній території України з товарів, увезених у митному режимі переробки, у митному режимі реекспорту звільняється від оподаткування ПДВ, крім операцій з вивезення відповідно до п. 5 частини першої ст. 86 Митного кодексу, що оподатковуються ПДВ за ставкою, визначеною пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу (п. 206.5 ст. 206 цього Кодексу). 

Декларант має право заявити українські товари (крім пального та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, у митний режим експорту із застосуванням нульової ставки ПДВ (пп. «а» пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу). Митне оформлення в такому випадку здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом та іншими законами України для митного оформлення експорту українських товарів.

Продукти переробки можуть реекспортуватися однією чи кількома партіями. Допускається вивезення продуктів переробки за межі митної території України не через ту митницю ДФС, через яку товари ввозилися на цю територію для переробки.

Питання умов реалізації продуктів переробки на митній території України та переробки товарів для вільного обігу на митній території України висвітлено у положеннях статей 155 та 156 Митного кодексу відповідно.

Еквівалентна компенсація

Еквівалентна компенсація допускається щодо товарів, зазначених у додатку до заяви за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 657.

Продукти, отримані в результаті переробки еквівалентних товарів, для цілей застосування глави 23 Митного кодексу вважаються продуктами переробки іноземних товарів.

Під еквівалентними товарами слід розуміти українські та іноземні товари, що є ідентичними за описовими, кількісними і технічними характеристиками іноземним товарам, які вони замінюють, ввезеним для операцій з переробки на митній території України.

Дозволяється здійснення реекспорту продуктів переробки, одержаних із використанням еквівалентних товарів, до ввезення товарів для переробки на митній території України або до завершення операцій з їх переробки.

Залишки і відходи

Залишки або відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки іноземних товарів і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, підлягають поміщенню в цьому стані у відповідний митний режим до закінчення строку переробки товарів (частина перша ст. 157 Митного кодексу).

За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи такі залишки або відходи можуть декларуватися за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД, але за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, застосовуються передбачені законом заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий спосіб декларування не звільняє декларанта від дотримання зазначених заходів щодо цих товарів.

Інші відходи, ніж встановлено частиною першою ст. 157 Митного кодексу, з дозволу митниці ДФС підлягають видаленню відповідно до законодавства України до закінчення строку переробки товарів. Такі відходи перебувають під митним контролем до моменту подання власником цих відходів або уповноваженою ним особою документів, які підтверджують видалення відходів (договорів, актів приймання-передачі, актів видалення тощо) шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1 — D 15 розділу A додатка 1 до Положення, затвердженого постановою № 1120. Документи, що підтверджують видалення відходів, долучаються до відповідної митної декларації, за якою було здійснено випуск товарів у митний режим переробки на митній території.

Завершується контроль за дотриманням режиму переробки на митній території після здійснення митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до ст. 160 Митного кодексу та залишків і відходів переробки згідно зі ст. 157 цього Кодексу.

Організація, координація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму переробки покладаються на митницю оформлення.

Відповідальність та контроль

За порушення встановленого Митним кодексом та іншими актами законодавства України порядку здійснення операцій з переробки товарів, у тому числі невивезення за межі митної території України (неввезення на митну територію України) товарів, що переміщувалися через митний кордон України з метою переробки, та/або продуктів їх переробки після закінчення строку переробки, передбачено накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) (ст. 480 Митного кодексу).

Крім того, п. 206.16 ст. 206 Податкового кодексу встановлено, що у разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або в разі невиконання у строки, встановлені Митним кодексом, заходів щодо завершення таких митних режимів особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання, на яку було надано таке звільнення або умовне звільнення, та пеню, нараховану відповідно до ст. 129 Митного кодексу, розраховану з дня надання звільнення або умовного звільнення від оподаткування.

ДОВІДКОВО
Постановою № 429 затверджено Порядок проведення контрольного аналізу сировини, матеріалів і продуктів переробки, контрольного запуску у виробництво сировини та матеріалів.
Контрольні запуски сировини та матеріалів у виробництво дають змогу виявити недоліки і порушення в нормуванні й технології виробництва, викрити канали створення необлікованих надлишків незавершеного виробництва і готової продукції за рахунок застосування завищених норм витрат сировини, необґрунтованого списання наднормативних витрат, змін технологічного режиму, перекручення якісних характеристик продукції, перевірити фактичний вихід готової продукції при дотриманні технологічних норм використання сировини, матеріалів та інших компонентів.
Контрольний аналіз сировини, матеріалів і продуктів переробки та/або конт­рольний запуск у виробництво сировини та матеріалів можуть проводитися винятково під час проведення митним органом документальних виїзних перевірок.
Призначення контрольного аналізу та/або контрольного запуску здійснюється наказом митного органу, в якому, зокрема, зазначаються посадові особи митного органу та/або уповноважені експерти, яким доручено проведення таких заходів.

Особа, відповідальна за дотримання митного режиму переробки, на письмову вимогу митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів.

Наявність, стан товарів, що перебувають у митному режимі переробки, а також їх цільове використання контролюються митними органами із застосуванням форм митного контролю, визначених ст. 336 Митного кодексу.

Вибірковість та періодичність здійснення митного контролю визначається з урахуванням положень ст. 320 зазначеного Кодексу, характеристики товарів, мети, строку та інших умов перебування товарів у митному режимі переробки.

Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі переробки, а також обміну інформацією між митними органами щодо таких товарів використовується Єдина автоматизована інформаційна система (далі — ЄАІС).

До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, які виконуються щодо товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів, зокрема, про*:  

 • надання дозволу на переробку, перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення
 • поміщення товарів у митний режим переробки
 • засоби, застосовані для ідентифікації товарів
 • зміни, що вносяться до дозволу на переробку
 • надання дозволу на еквівалентну компенсацію
 • продовження строку переробки
 • поміщення у відповідний митний режим продуктів, залишків та відходів переробки
 • видалення відходів переробки
 • проведення митного огляду
 • складення протоколу про порушення митних правил
 • накладення арешту або тимчасове вилучення товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів у справі про порушення митних правил
 • завершення режиму переробки
 • припинення режиму переробки

 * Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, який здійснює відповідну митну формальність, невідкладно після її виконання.

Завершення митного режиму  

Митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною другою ст. 160 Митного кодексу, а саме у разі:

 • конфіскації товарів;
 • повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

У разі припинення митного режиму переробки на митній території внаслідок наведених підстав реекспорт товарів та продуктів їх переробки не вимагається, а фінансові гарантії, надані відповідно до ст. 148 Митного кодексу, підлягають поверненню.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс —Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс —Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Конвенція МДП — Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 р.  Конвенція про тимчасове ввезення — Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 р.). Постанова № 429 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 429 «Про затвердження Порядку проведення контрольного аналізу сировини, матеріалів і продуктів переробки, контрольного запуску у виробництво сировини та матеріалів». Постанова № 461 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 461 «Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів». Постанова № 1120 — постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів». Порядок № 657 — Порядок виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затверджений наказом Мінфіну України від 31.05.2012 р. № 657