Акциз

Ідентифікація підакцизних товарів

24.04.2017 / 14:47

Для того щоб товар (продукцію) ідентифікувати як підакцизний, його потрібно, зокрема, класифікувати згідно з УКТ ЗЕД.  Правильне визначення коду товару має велике значення, оскільки від цього безпосередньо залежить розмір ставки акцизного податку.
У статті, зокрема, з’ясуємо, чи відносяться відпрацьовані нафтопродукти до підакцизних товарів.

Класифікація товарів

Перелік підакцизних товарів та їх коди згідно з УКТ ЗЕД наведено у ст. 215 Податкового кодексу. Підпунктом 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу визначено, що підакцизні товари (продукція) — це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Перелік підакцизних товарів та ставки, за якими обчислюється акцизний податок при справлянні податку з цих товарів, визначено п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу. Зокрема, пп. 215.3.4 зазначеного пункту встановлено перелік підакцизних товарів, віднесених до пального.

У розумінні Податкового кодексу пальне — це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу (пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД, тобто визначення їх кодів, здійснюється відповідно до Митного тарифу України, встановленого Законом № 584, та з урахуванням визначальних для класифікації характеристик товару.

Так, класифікація нафтопродуктів здійснюється за їх фізико-хімічними показниками (на підставі висновків компетентних експертних установ, відповідних документів, де наведено, зокрема, фракційний склад і призначення товару).

З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТ ЗЕД, затверджені наказом № 401.

Відпрацьовані нафтопродукти

У правовому полі України термін «відпрацьовані нафтопродукти» має кілька визначень, які не суперечать одне одному.

Відпрацьовані нафтопродукти це:

  • відходи, що містять переважно нафту або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (описані в примітці 2 до групи 27 «Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні» розділу V «Мінеральні продукти» Митного тарифу України), змішані або незмішані з водою. До них включаються:

нафтопродукти, непридатні для подальшого використання як первинні продукти (наприклад, відпрацьовані мастила, гідравлічні та трансформаторні масла)

нафтопродукти, що існують у вигляді шламу з баків — сховищ нафтопродуктів і містять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрації (наприклад, хімічних речовин) і використовуються у виробництві первинних продуктів

нафтопродукти у вигляді водних емульсій чи сумішей з водою, що утворюються, наприклад, у результаті витоку нафтопродуктів або в процесі промивання бака — сховища нафтопродуктів, а також використані мастильно-охолоджувальні рідини, що застосовуються для механічної обробки (примітка 3 до зазначеної групи)

  • нафтопродукт, під час експлуатації якого відбулися зміни деяких властивостей, регламентованих нормативною документацією (Інструкція № 281/171/578/155)
  • відпрацьовані нафтопродукти (нафтові масла і нафтові промивні рідини), а також суміші нафти і нафтопродуктів, які утворюються при зачистці засобів зберігання, транспортування та добуванні з очисних споруд і вод з вмістом нафтопродуктів, де термін «відпрацьоване нафтове масло» означає нафтове масло, яке відпрацювало термін або втратило в процесі експлуатації властивості, встановлені нормативно-технічною документацією, та злите з робочої системи, а термін «відпрацьовані нафтові промивні рідини» означає нафтові промивні рідини (бензини, керосини, дизельне паливо), які втратили свої експлуатаційні властивості в результаті використання для промивання виробів та інших промислово-технічних цілей (ГОСТ 21046-86)

Утилізація

Згідно з п. 13.19 Інструкції № 281/171/578/155 нафта та нафтопродукти, зібрані під час зачищення резервуарів, трубопроводів, цистерн, нафтоналивних суден та іншого обладнання, а також ті, що використовуються як промивні рідини, переводяться за актом переведення нафтопродуктів (нафти) з однієї марки до іншої за формою № 18-НП залежно від якості до інших марок або до відпрацьованих нафтопродуктів на підставі висновків лабораторії. Нафта та нафтопродукти, які за якістю не можуть бути переведені до інших марок, у тому числі відпрацьовані нафтопродукти, підлягають утилізації.

Також з метою збереження якості нафто­продуктів, забезпечення надійної експлуатації резервуарів і устаткування при транспортуванні, зберіганні нафтопродуктів, які здійснюються згідно з вимогами ДСТУ 4454:2005, при зачищенні резервуарів разом з залишками нафтопродуктів видаляються відстійні води і забруднення (механічні домішки, хлористі солі тощо).

Утилізацію відпрацьованих нафтопродуктів здійснюють підприємства, яким Мінприроди України видано ліцензію на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Перелік ліцензіатів оприлюднено на офіційному сайті відомства за адресою:
www.menr.gov.ua/license.

Підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення відпрацьованих нафтопродуктів, проводять в установленому порядку атестацію виробництва на відповідність обов’язковим вимогам, що встановлені нормативно-правовими актами та нормативними документами з охорони навколишнього природного середовища, а також на відповідність санітарним і пожежним нормам, правилам та нормативам екологічної безпеки відповідно до вимог Закону № 1393.

Відпрацьовані нафтопродукти піддаються регенерації (наприклад, шляхом очищення) та використовуються замість інших нафтопродуктів згідно з нормативно-технічною документацією, а також як сировина у нафтопереробці, як компонент котельного палива.

З метою переробки, утилізації або знищення відпрацьовані нафтопродукти можуть прийматися підприємствами нафтопродуктозабезпечення від суб’єктів підприємницької діяльності згідно
з ГОСТ 21046-86 за результатами лабораторних випробувань.

Коли відпрацьовані продукти є підакцизними

Відпрацьовані нафтопродукти, зокрема масла, мастила та нафтопродукти, зібрані під час зачистки резервуарів, цистерн та інших ємностей, які згідно з вимогами УКТ ЗЕД класифікуються за кодами 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00, не є пальним у розумінні норм Податкового кодексу і не належать до підакцизних товарів.

У результаті перероблення відпрацьованих нафтопродуктів одержуються нафто­продукти, які залежно від фракційного складу, фізико-хімічних показників, призначення можуть відноситися до підакцизних товарів.

При цьому такий нафтопродукт, хоча і виготовлений з відпрацьованого, вже не може розглядатись як відпрацьований нафтопродукт, оскільки внаслідок переробки отримав інші відмінні властивості, відповідно не може класифікуватися згідно з Митним тарифом України у товарних підкатегоріях 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00.

Наприклад, при виготовленні товару «паливо пічне побутове», що відповідає вимогам ГСТУ 320.00149943.010-98, може використовуватися дизельне паливо, одержане з відпрацьованого дизельного палива шляхом обробки на фільтрувальній установці.

Товар «паливо пічне побутове» призначено для комунально-побутових потреб, для підприємств сільського господарства, а також для постачання населенню. Паливо пічне побутове може містити до 80 % середньодистильованих фракцій і лише 20 % важких залишків переробки нафтової сировини.

Згідно з Податковим кодексом товар «паливо пічне побутове», що використовується з метою економії дизельного палива (на якому працюють котли парові й водогрійні, тепло­генератори, зерносушарки, установки для приготування кормів тощо) та який виділено окремо від інших видів пального, віднесено до підакцизних товарів, на який встановлено ставку акцизного податку у розмірі 139,50 євро за 1 000 л.

В УКТ ЗЕД термін «паливо пічне побутове» не визначено, тому такий товар класифікується серед інших товарів, які згідно з вимогами УКТ ЗЕД належать до важких дистилятів.

Відповідно до інформації, зазначеної у ГСТУ 320.00149943.010-98, товар «паливо пічне побутове» може класифікуватися за кодами УКТ ЗЕД, який віднесено до підакцизних товарів, а саме: 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20, 2710 19 68 90, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00 та 2710 20 39 00.

Складання акцизної накладної

У разі якщо відпрацьовані нафтопродукти утворилися в особи, яка здійснює реалізацію пального та, відповідно, зареєстрована платником акцизного податку з реалізації пального, то така особа на дату їх утворення має скласти акцизну накладну на ці обсяги. В акцизній накладній до рядка «Особа — отримувач пального» вноситься «Неплатник», а до рядка «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; фізична особа — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» — умовний код «1000000000».

Оскільки формою акцизної накладної і Порядком № 218 не передбачено окремого типу причини для утворених з підакцизного пального відпрацьованих нафтопродуктів, в акцизній накладній зазначається тип причини:

4 — втрачене пальне, щодо якого відповідно до п. 216.3 ст. 216 розділу VI Податкового кодексу не виникає податкове зобов’язання з акцизного податку, а саме:

  • пальне, втрачене внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин, — за умови документальної фіксації цих втрат та надання контролюючому органу необхідних доказів втрат пального та неможливості його використання на митній території України (пп. «а» п. 216.3 ст. 216 розділу VI Податкового кодексу);
  • пальне, втрачене внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, — у межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (пп. «б» п. 216.3 ст. 216 розділу VI Кодексу).

Водночас у разі якщо відпрацьовані нафто­продукти, що не відносяться до підакцизних товарів, утворилися в особи, яка не здійснює реалізацію пального, а здійснює лише його використання, то при передачі таких нафтопродуктів особам, які здійснюють перероблення таких нафтопродуктів згідно з отриманими ліцензіями, акцизна накладна не складається.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 584 — Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VII «Про Митний тариф України». Закон № 1393 — Закон України від 14.01.2000 р. № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції». Наказ № 401 — наказ ДФС України від 09.06.2015 р. № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності». Порядок № 218 — Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затверджений наказом Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218. Інструкція № 281/171/578/155 — Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затверджена наказом Мінпалива України, Мінекономіки України, Мінтрансу України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 р. № 281/171/578/155. ГОСТ 21046-86 — ГОСТ 21046-86 «Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия». ГСТУ 320.00149943.010-98 — ГСТУ 320.00149943.010-98 «Паливо пічне побутове (ППП). Технічні умови». ДСТУ 4454:2005 — ДСТУ 4454:2005 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»