Єдиний податок

Зменшення бази оподаткування

24.04.2017 / 15:34

З 01.01.2017 р. внесено низку змін до ст. 177 Податкового кодексу, яка визначає оподаткування доходів приватних підприємців, що працюють на загальній системі оподаткування.

Одна з таких новацій — можливість зарахування до складу витрат приватного підприємця суми амортизаційних відрахувань за основними засобами (далі — ОЗ) та нематеріальними  активами (далі — НМА), що використовуються ним у власній господарській діяльності.

Відповідно до ПБО 7 амортизація — це систематичний розподіл вартості не­оборотних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Аналогічне визначення амортизації наведено у пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

Тому одразу зробимо кілька важливих акцентів:

 • нарахування амортизації активів є добровільним рішенням приватного підприємця: може амортизувати, а може й ні;
 • амортизації підлягають витрати на придбання ОЗ та НМА, а також витрати на їх самостійне виготовлення за вирахуванням ліквідаційної вартості таких активів;
 • усі витрати на придбання ОЗ та НМА, їх самостійне виготовлення мають бути підтверджені документально (п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу);
 • за об’єктами ОЗ і НМА з метою амортизації приватний підприємець має здійснювати окремий облік;
 • амортизація нараховується прямолінійним методом;
 • приватний підприємець самостійно встановлює строк корисного використання об’єктів ОЗ та НМА, але не менше мінімально допустимого строку, визначеного в пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу, як це наведено в таблиці:

Групи

Мінімально допустимі строки ­корисного використання/роки

1 — Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

2 — Будівлі, споруди, передавальні пристрої

10

3 — Машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження тощо

5

4 — Нематеріальні активи

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки

 • не підлягають амортизації ОЗ подвійного призначення, зокрема: земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі;
 • не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення ОЗ, а також сума залишкової вартості ОЗ при їх ліквідації.

Начебто нічого складного, але це на перший погляд. Адже все, що, на думку приватного підприємця, є витратами, зменшує базу оподаткування його підприємницького доходу. Саме тому треба виважено підійти до питання документального супроводу операцій із ОЗ і НМА.

Як відомо, Закон про бухоблік не поширюється на приватних підприємців, тобто вони не ведуть бухгалтерський облік. Водночас за своєю суттю амортизація, методи амортизації, ліквідаційна вартість, залишкова вартість є бухгалтерськими категоріями, тому не можна обійтися без деяких норм законодавства з бухобліку.

Розглянемо практичні аспекти нарахування амортизації ОЗ у приватного підприємця. Згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу ОЗ  — це матеріальні активи, вартість яких перевищує 6 000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом і очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію — більше року.

Приклад

Фізична особа — підприємець І. І. Іваненко, який застосовує загальну систему оподаткування, придбав обладнання вартістю 23 500,00 грн у ТОВ «Калина». Транспортні витрати на доставку, установку, монтаж обладнання становили 1 500,00 грн. Термін корисного використання підприємець визначив як 5 років, ліквідаційну вартість — 200,00 грн (вартість металобрухту).

З метою нарахування амортизації обладнання має бути введено в експлуатацію. Підприємець у січні 2017 р. увів це обладнання в експлуатацію та прийняв рішення нараховувати амортизацію прямолінійним методом виходячи з мінімально допустимого терміну для обладнання за пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу. Тобто при терміні корисного використання п'ять років амортизацію підприємець нараховуватиме протягом п'яти років.

Слід зауважити, що ст. 177 Податкового кодексу не містить регламенту документального супроводу операцій з ОЗ. Однак доцільно скласти акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) ОЗ типової форми ОЗ-1 або використати інший документ.

Відповідно до ПБО 7 амортизації підлягає первісна вартість, яка включає в себе:

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі);
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Відповідно до п. 26 ПБО 7 річна сума амортизації визначається шляхом ділення суми, що амортизується, на очікуваний період експлуатації. У наведеному прикладі, якщо річна сума амортизації становить 4 960,00 грн ((23 500,00 + 1 500,00 – 200,00) : 5 років)), амортизація за місяць — 413,33 грн (4 960,00 : : 12 міс.). Амортизація нараховується з місяця, що настає за місяцем введення обладнання в експлуатацію, тобто з лютого 2017 р. Нарахування амортизації доцільно оформити довідкою довільної форми, на підставі якої підприємець відображатиме суму нарахованої амортизації в Книзі обліку доходів і витрат, як це наведено в таблиці:

Період обліку (день, місяць, квартал, рік)

Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності

Сума повернутих коштів за товари (роботи, послуги)

Загальна сума отриманого доходу, яка підлягає декларуванню

(гр. 2 — гр. 3)

Витрати, пов’язані з господарською діяльністю або провадженням незалежної професійної діяльності

Сума чистого оподатковуваного доходу

(гр. 4 — гр. 6 — гр. 7 — гр. 8)

Реквізити документа, що підтверджує понесені витрати

Сума витрат, пов’язаних із придбанням товарів (робіт, послуг)

Витрати на оплату праці найманих осіб

Інші витрати, пов’язані з отриманням доходу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Лютий 2017 р.

 

 

 

Довідка

 

 

413,33

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Наказ № 352 — наказ Мінстату від 29.12.95 р. № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку»