ПДФО

Зміни в оподаткуванні доходів

03.05.2017 / 17:14

Законом № 1989 з метою усунення неузгодженостей і технічних помилок, які виникли після прийняття Закону № 1797, викладено у новій редакції п. 38 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу. Що нового відбулося в оподаткуванні доходів фізичних осіб — детальніше далі.

Важливо
Закон № 1989 набрав чинності з 15.04.2017 р., але його положення застосовуються до податкових періодів починаючи з 01.01.2017 р.

Особливий порядок

Так, зокрема, уточнюється, що особливий порядок справляння податків і зборів, визначений п. 38 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу, поширюється на платників податків, які станом на 14.04.2014 р. мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території, що визнана такою відповідно до Постанови № 254, або в населених пунктах на лінії зіткнення, та/або платників податків, які мають об’єкти оподаткування місцевими податками, зборами на цих територіях.

При цьому зазначений порядок справляння податків і зборів не поширюється на територію України, визнану тимчасово окупованою згідно із Законом № 1207.

Відповідно до оновленої редакції пп. 38.2 п. 38 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу на період проведення АТО для платників податків, місце­знаходженням (місцем проживання) яких станом на 14.04.2014 р. була тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів на лінії зіткнення і які станом на 01.01.2017 р. не змінили своє місцезнаходження (місце проживання) із зазначених територій на іншу територію України:

  • зупиняється нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені за несвоєчасне погашення визначених станом на 14.04.2014 р. грошових зобо­в’язань;
  • зупиняється застосування норм статей 59, 60 (у частині податкових вимог), 87 — 101 Податкового кодексу.

Відлік строку давності, визначений ст. 102 цього Кодексу, зупиняється на період, протягом якого до таких платників не застосовувалися заходи стягнення, передбачені статтями 59, 60, 87 — 101 Кодексу.

Норми пп. 38.2 п. 38 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу не застосовуються з дати реєстрації зміни місця проживання фізичною особою — платником податків і переселення на іншу територію України на постійне місце проживання, місце проживання внутрішньо переміщеної особи та проведення реєстраційної дії щодо зміни місця проживання фізичної особи — підприємця.

При цьому для платників податків — самозайнятих фізичних осіб під час особливого періоду, визначеного Законом № 3543, призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, норми вищезазначеного підпункту застосовуються на весь строк їх військової служби.

Податок на нерухоме майно

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 Податкового кодексу в період з 14.04.2014 р. по 31 грудня року, в якому буде завершено проведення АТО.

Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення АТО, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у такого платника рахунку в банку.

До зазначених сум надміру сплачених грошових зобов’язань не застосовуються строки давності, встановлені ст. 102 Податкового кодексу, крім сум надміру сплачених податкових зобов’язань платників податків, які припиняють свою діяльність.

Довідково
Для цілей особливого порядку справляння податків і зборів тимчасово окупованою територією вважається територія окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, визначена відповідно до Постанови № 254, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Плата за землю

Відповідно до внесених Законом № 1989 змін не нараховується та не сплачується у період з 14.04.2014 р. по 31 грудня року, в якому буде завершено проведення АТО, плата за землю за земельні ділянки, що розташовані на тимчасово окупованій території та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних осіб.

Крім того, не нараховується та не сплачується у період з 14.04.2014 р. по 31 грудня року, в якому буде завершено проведення АТО, плата за землю за земельні ділянки (крім земель сільськогосподарського призначення), що розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних осіб.

Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми плати за землю відповідно до статей 269 — 289 Податкового кодексу за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення АТО, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у такого платника рахунку в банку.

До зазначених сум надміру сплачених грошових зобов’язань не застосовуються строки давності, встановлені ст. 102 цього Кодексу, крім сум надміру сплачених податкових зобов’язань платників податків, які припиняють свою діяльність.

Оподаткування доходів ФОП

Відповідно до пп. 38.9 п. 38 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу під час нарахування (виплати) фізичним особам — підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія п. 177.8 ст. 177 Кодексу.

Дивіденди

З 15.04.2017 р. набрали чинності зміни до п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу, відповідно до яких встановлено нову ставку податку на доходи фізичних осіб у половинному розмірі ставки, визначеної у п. 167.1 цієї статті (тобто 9 %), — для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, у тому числі отриманих з іноземних джерел.

Водночас відповідно до Закону № 1989 зазначені зміни застосовуються до податкових періодів починаючи з 01.01.2017 р.

При цьому залишено ставку 5 % для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Ставка ПДФО для доходів у вигляді дивідендів

9 %*

5 %

Для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, у тому числі отриманих з іноземних джерел

Для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

* Починаючи з 01.01.2017 р.

Довідково
Дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини). Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування. Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів. Дивіденди, нараховані платникові податку по акціях або інших корпоративних правах, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану за будь-яку іншу акцію (корпоративне право), для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1207 — Закон України від 15.04.2014 р. № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Закон № 1989 — Закон України від 23.03.2017 р. № 1989-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Закон № 3543 — Закон України від 21.10.93 р. № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Постанова № 254 — Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 р. № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»