Оплата праці

Чи можливе прийняття на роботу без трудового договору

22.05.2017 / 21:16

Усім відомо, що працівника не може бути допущено до роботи без оформлення трудових відносин. Але з метою захисту від нечесних працівників та перевірки відповідності кандидата посаді, на яку він приймається, роботодавцю необхідно встановити випробування. Чи правомірне таке випробування та чи можливо запровадити стажування без попереднього оформлення на роботу, читайте далі.

Випробування при прийнятті на роботу

Відповідно до частини першої ст. 26 КЗпП при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Тобто при випробуванні працівник вважається прийнятим на роботу, але з умовою, що укладений з ним трудовий договір буде розірвано, якщо він не витримає випробування.

Випробувальний термін при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців. Для робітників термін випробування не може перевищувати одного місяця (ст. 27 КЗпП).

Якщо протягом випробувального терміну встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, роботодавець має право розірвати трудовий договір (частина друга ст. 28 КЗпП).

Отже, звільнення за результатами випробування можливо, якщо буде встановлено саме виявлену невідповідність. Виявленою невідповідністю можуть бути неякісне виконання роботи, неналежне виконання трудових обов’язків з причин недостатньої кваліфікації.

Окремий порядок доведення невідповідності працівника роботі, на яку його прийнято, трудовим законодавством не визначено.

Зазначення мети випробування — перевірка відповідності працівника посаді не означає, що дійсно має проводитися будь-яка перевірка, крім здійснюваного звичайного контролю роботи працівника і її результатів. Результатами роботи можуть бути різноманітні документи, предмети, які свідчать про якість роботи, що її працівник виконує відповідно до кваліфікаційних вимог за посадою, яку він обіймає.

Розірвання трудового договору за результатами випробування може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

Спір про неправомірність звільнення — це спір за заявою про поновлення на роботі.

Трудові спори про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору розглядаються безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах за заявою працівника (ст. 232 КЗпП).

Стажування

Поняття «стажування» трудовим законодавством не передбачено. Проте з метою збільшення конкурентоспроможності молоді Законом про зайнятість може запроваджуватися стажування для студентів вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) та учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ).

Стажування студентів ВНЗ і учнів ПТНЗ є формою підвищення їх професійного рівня, створює умови для професійної адаптації та отримання ними досвіду практичної роботи.

Пунктом 1 ст. 29 Закону про зайнятість визначено, що право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях (далі — підприємство) незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час, мають студенти ВНЗ та учні ПТНЗ, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Отже, керівник підприємства може прийняти на стажування студента ВНЗ та учня ПТНЗ, який має відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Укладання договору

Згідно з п. 8 постанови № 20 студенти ВНЗ та учні ПТНЗ подають керівникові підприємства:

  • заяву, типову форму якої наведено у додатку до вищезазначеної постанови;
  • копію паспорта;
  • копію документа про освіту (за наявності);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Крім того, особами, які проходитимуть стажування (далі — стажисти) згідно із переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду, додатково подається медична книжка.

Після надання всіх необхідних документів між підприємством та стажистом укладається договір про стажування. Типову форму такого договору наведено в додатку до Порядку, затвердженому постановою  № 20.

Разом з договором про стажування керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування.

У наказі зазначаються:

  • строки і місце його проходження (структурний підрозділ);
  • спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста;
  • режим стажування (тобто розподіл часу стажування, тривалість стажування і відпочинку);
  • керівник стажиста — це відповідальний за проведення стажування працівник підприємства, який має досвід та стаж роботи за відповідною спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) не менш як три роки. За керівником стажування може бути закріп­лено не більше двох стажистів.

Запис у трудову книжку

Згідно з п. 2.17 Інструкції № 58 запис у трудову книжку про стажування студентів ВНЗ, учнів ПТНЗ, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, вноситься підприємством, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста. Підставою для таких записів є наказ про проходження стажування.

Якщо стажист не має трудової книжки, то підприємство повинно оформити її не пізніше п’яти днів після початку проходження практики, що передбачено ст. 48 КЗпП.

Стажування без попереднього оформлення трудового договору можливе лише для студентів ВНЗ і учнів ПТНЗ, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. У цьому випадку між роботодавцем та стажистом укладається договір про стажування.

З метою перевірки відповідності працівника посаді, на яку він приймається, роботодавець має право при укладанні трудового договору встановлювати випробування.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про зайнятість — Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення». Постанова № 20 — постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 р. № 20 «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях». Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мін'юсту України, Мінпраці України, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 р. № 58