Оплата праці

Нове у контролі

22.05.2017 / 21:26

З 16.05.2017 р. набрала чинності постанова № 295, відповідно до якої суттєво змінюється державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю роботодавцями.

Про те, які підстави можуть призвести до перевірки, які права мають інспектори праці, що їм заборонено, що тепер є підтвердженням факту неоформлення трудових відносин, чи може роботодавець не допустити до перевірки та які наслідки у разі створення перешкод, а також коли можна уникнути відповідальності, читайте далі.

Хто має право перевіряти

Статтею 34 Закону № 280 органам місцевого самоврядування (далі — ОМС) делеговано здійснення повноважень Держ­праці у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення на відповідних територіях. Також інспекторів праці ОМС наділили правом складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати штрафи за порушення законодавства про працю.

З моменту набрання чинності постановою № 295 державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють інспектори праці:

  • Держпраці та її територіальних органів;
  • ОМС (виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад).

Проте якщо інспектори праці Держпраці контролюють законодавство про працю у повному обсязі, то інспектори праці ОМС — тільки з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

Без посвідчення перевірка неможлива

Право інспектора праці на проведення перевірок підтверджується службовим посвідченням. Форма такого посвідчення затверджується Мінісоцполітики України та має бути висвітлена на офіційному веб-сайті Держпраці.

Крім того, Держпраці веде реєстр посвідчень інспекторів праці. Якщо посвідчення в реєстрі відсутнє, то воно є недійсним.

Що може призвести до перевірки

Відтепер не передбачено планових або позапланових перевірок. Інспекційні відвідування здійснюються при наявності певних підстав (схема).

Підстави для проведення інспекційних відвідувань:

  • звернення працівника про порушення його трудових прав або особи, яка працювала (працює) без оформлення трудових відносин
  • рішення суду, повідомлення правоохоронних органів
  • повідомлення державних (Держстату, ДФС України, Пенсійного фонду України, контролюючих органів) та профспілкових органів

Крім того, керівник органу контролю може прийняти рішення про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених працівників на підставі повідомлень у ЗМІ, іншої доступної інформації.

Проведення інспекційного відвідування за відсутності визначених підстав не допускається.

Дії до початку перевірки

У разі прийняття рішення про проведення інспекційного відвідування до його початку воно підлягає повідомній реєстрації Держпраці або її територіальним органом. Також інспектор може до проведення відвідування проаналізувати наявну інформацію про стан додержання законодавства про працю або одержати від роботодавця інформацію (документи) з питань, які стали підставою для проведення перевірки.

За погодженням із роботодавцем до участі у інспекційних відвідуваннях може бути залучено представників профспілок та організацій роботодавців.

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці може повідомити роботодавця, але якщо, на його думку, таке повідомлення може нашкодити ефективності контролю при виявленні неоформлених працівників, то інспекційне відвідування буде проведено без попередження.

Тривалість інспекційного відвідування може тривати не більше 10 робочих днів, а для малих підприємств — двох робочих днів.

Які права мають інспектори праці

Під час інспекційних відвідувань інспектори праці мають право ознайомлюватися з документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, отримувати завірені копії або витяги з них, спілкуватися з керівником та працівниками, в тому числі конфіденційно, на наданому роботодавцем робочому місці.

При виявленні неоформлених працівників інспектори праці також мають право самостійно, але з дотриманням вимог законодавства про охорону праці, проходити до приміщень, де використовується наймана праця, та фіксувати процес відвідування аудіо-, фото- та відеотехнікою.

Що заборонено інспекторам праці

За наявності доволі широких прав інспекторам праці забороняється втручатися до індивідуальних або колективних трудових спорів, особливо тих, що розглянуті або розглядаються судом, проводити розрахунки, передавати іншим особам документи або їх копії, отримані від роботодавця, розголошувати інформацію про джерело скарги або виробничі (комерційні) таємниці роботодавця, вилучати оригінали документів, комп’ютерів і їх частин.

Права роботодавця під час перевірки

Роботодавець, у свою чергу, має право перевіряти наявність у інспектора службового посвідчення, надавати пояснення, зауваження до акта або припису, бути поінформованим про свої права та обов’язки, вимагати нерозголошення комерційної таємниці, оскаржувати дії інспектора праці, отримувати консультації від інспектора праці.

У разі наявності журналу перевірок перед наданням для підпису акта перевірки роботодавець має право вимагати від інспектора праці внесення відповідного запису про здійснення інспекційного відвідування.

Чи може роботодавець не допустити до перевірки

Роботодавець може не допустити інспектора праці до здійснення інспекційного відвідування, якщо:

  • у інспектора праці відсутнє службове посвідчення;
  • на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики України про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;
  • строк проведення інспекційного відвідування перевищує встановлені строки (10 (2) робочих днів).

Які наслідки у разі створення перешкод

Якщо роботодавець затягуватиме строк інспекційного відвідування шляхом створення перешкод інспектору (ненадання документів, їх копій тощо), інспектор складає акт про неможливість проведення інспекційного відвідування. На підставі цього акта до роботодавця будуть застосовані заходи впливу, в тому числі фінансові санкції (абзаци шостий, сьомий частини другої ст. 265 КЗпП) та адміністративні штрафи (ст. 1886 КпАП).

Якщо інспекційне відвідування не пов’язане із встановленням фактів неоформлених трудових відносин, то за рішенням керівника (заступника керівника) органу контролю та за погодженням із роботодавцем може бути проведено невиїзне інспектування у приміщенні органу контролю шляхом документів та пояснень, наданих роботодавцем, тобто без приїзду інспектора праці безпосередньо за місцем здійснення діяльності роботодавця.

Як оформлюються результати перевірки

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування незалежно від наявності або відсутності порушень законодавства про працю в останній день складається акт у двох примірниках, які підписуються інспектором та роботодавцем.

Якщо роботодавець не погоджується із змістом акта, він може упродовж трьох робочих днів з дати підписання акта подати зауваження. Відповідь на зауваження надається інспектором праці впродовж трьох робочих днів з дня їх одержання.

Зверніть увагу, що зауваження є невід’ємною частиною акта.

Усунення порушень

У разі виявлення порушень законодавства про працю роботодавцю вноситься припис про їх усунення у встановлені строки. Припис вноситься не пізніше наступного дня після підписання акта.

Про виконання припису роботодавець повідомляє інспектора праці у встановлені строки. Якщо припис виконано у повному обсязі у встановлені строки, то заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.

Якщо у ході інспекційного відвідування виявлено порушення щодо оформлення трудових відносин, мінімальних гарантій в оплаті праці, а також несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, заходи до притягнення до відповідальності застосовуються одночасно із внесенням припису.

Оскарження результатів перевірки

Припис інспектора праці може бути оскаржений упродовж 10 днів з дати його одержання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці, а у разі незгоди із його рішенням — до керівника або заступника керівника Держпраці. Подання такої скарги зупиняє виконання припису до дня її розгляду.

Коли відповідальності можна уникнути

За письмовим зверненням роботодавця інспектори праці можуть проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування. За результатами такого аналізу складається довідка, заходи щодо притягнення до відповідальності (навіть у разі виявлення порушень) не застосовуються.

Участь ДФС у притягненні до відповідальності

З моменту набрання чинності постановою № 295 фінансові санкції відповідно до ст. 265 КЗпП можуть бути застосовані не тільки на підставі акта або рішення суду, а й акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлено порушення законодавства про працю, тобто без здійснення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Розгляд таких справ віднесено до виключної компетенції уповноважених осіб Держпраці та її територіальних органів.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. КпАП —Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Закон № 280 — Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». Постанова № 295 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»