ЗЕД

Операції з іноземною валютою

29.05.2017 / 18:29

Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (далі — ЗЕД) в Україні мають усі суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та обраної системи оподаткування. Розрахунки за операціями у сфері ЗЕД здійснюються в іноземній валюті. Розглянемо, як визначаються доходи і витрати у платника єдиного податку, який знаходиться на третій групі та застосовує ставку податку 5 %, що виникають від курсових різниць.

Що є об’єктом оподаткування

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності — особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, передбачених п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV цього Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Об’єктом оподаткування єдиним податком вважається отриманий у податковому (звітному) періоді будь-який дохід (пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу). При цьому дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним курсом, встановленим Нацбанком України на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ст. 292 Кодексу).

Як визначити доходи та витрати

Юридичні особи — платники єдиного податку, керуючись пунктами 44.2 та 44.3 ст. 44 та пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу, з метою визначення об’єкта оподаткування єдиним податком визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (п. 10 розділу І ПБО 25).

Зокрема, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінку доходу може бути достовірно визначено (п. 5 ПБО 15). При цьому критерії визнання доходу в зазначеному ПБО застосовуються окремо до кожної операції. За­уважимо, що критерії ПБО 15 потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).

Водночас платник податку для визначення доходу, що виникає в результаті операцій з іноземною валютою, у тому числі і як різниця вартості валюти в гривні, визначеної за курсом Нацбанку України на дату надходження такої валюти на поточний рахунок (рахунки) (далі — рахунок), у попередніх податкових (звітних) періодах із вартості валюти в гривні, отриманої на рахунок у поточному податковому (звітному) періоді, має керуватися, зокрема, нормами ПБО 21.

Бухгалтерський облік господарської операції здійснюється на підставі первинних документів, що фіксують факт здійснення такої операції як дії або події, що викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства (ст. 1 Закону про бухоблік). У результаті будь-яка операція, підтверджена первинними документами, які фіксують факти здійснення господарських операцій, відображається згідно з правилами бухгалтерського обліку під час формування фінансового результату.

Податковим кодексом визначено термін «курсова різниця» для цілей порядку оподаткування доходів фізичних осіб під час здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів, номінованих в іноземній валюті (пп. 14.1.961 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). Так, курсова різниця для цілей розділу IV Податкового кодексу — позитивна різниця між офіційним обмінним курсом іноземної валюти до гривні, встановленим Нацбанком України на день придбання та на день продажу (погашення, іншого відчуження) цінного паперу, у разі якщо такий цінний папір номіновано в іноземній валюті.

Водночас у 2017 р. при визначенні об’єкта оподаткування єдиним податком у частині доходу, отриманого в іноземній валюті, підприємству слід керуватися таким.

Дохід платника єдиного податку третьої групи включає позитивну різницю між доходом, отриманим у податковому (звітному) періоді від продажу іноземної валюти, що надійшла на рахунок платника від здійснення господарських операцій з експорту або отримання такої валюти у формі відсот­ків за валютним депозитним рахунком, та доходом, отриманим (облікованим) від здійснення перерахунку вартості валюти за курсом Нацбанку України на дату надходження такої валюти на рахунок у такому податковому (звітному) періоді.

Дохід платника єдиного податку включає позитивну різницю між перерахунком вартості іноземної валюти за курсом Нацбанку України на дату надходження валюти на рахунок платника єдиного податку, у тому числі кошти, що були внесені на депозитний рахунок у валюті, та вартості валюти за курсом Нацбанку України на дату закінчення звітного кварталу, пропорційно частині, що залишилася на рахунку платника, у тому числі коштів, внесених на депозитний рахунок у валюті.

Дохід платника єдиного податку, що реалізував валюту після дати звітного балансу, включає позитивну різницю між вартістю валюти на дату продажу та доходом, отриманим від здійснення перерахунку такої валюти в гривні на дату закінчення попереднього звітного кварталу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290. ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193. ПБО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39