Інші податки

Середньозважене значення показника рентабельності

06.06.2017 / 15:50

Серед новацій трансфертного ціноутворення (далі — ТЦ), які набрали чинності у 2017 р., є запровадження розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності при використанні фінансової інформації юридичних осіб за кілька податкових періодів (років). У «Віснику» № 15 від 14.04.2017 р. уже друкувалась інформація щодо визначення такого показника. Наразі розглянемо практичні аспекти його розрахунку та використання для цілей ТЦ.

З 01.01.2017 р. ст. 39 Податкового кодексу доповнено пп. 39.3.2.8, яким визначено джерела інформації, що використовуються під час визначення діапазону рентабельності. Зокрема, це може бути фінансова інформація про зіставних юридичних осіб за кілька податкових періодів (років). У разі використання такої інформації необхідно розрахувати середньозважене значення показника рентабельності.

Запровадження в національних правилах проведення ТЦ такої норми передбачає насамперед:

  • запобігання можливим суперечкам між платниками та контролюючими органами за відсутності єдиної методології використання фінансових показників за кілька років;
  • отримання з використанням статистичного інструментарію найбільш справедливого «ринкового» значення показника рентабельності, який би враховував фактор ринкових коливань фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в окремі роки.

Що відбувалося раніше

Поки на законодавчому рівні не було врегулювано це питання, платники та консультанти при використанні інформації змушені були вирішувати дилему під час розрахунку діапазону рентабельності.

Здебільшого використовувався «суцільний» підхід, коли для кожної відібраної для порівняння компанії розраховувався показник рентабельності за кожний рік, а потім усі ці показники включалися до загальної вибірки даних, з якої формувався діапазон рентабельності.

Тобто якщо для порівняння було відібрано чотири компанії та за результатами функціонального й економічного аналізу прийнято рішення про використання даних за три роки, то до вибірки даних, з якої розраховується діапазон, включались усі значення показників рентабельності кожної компанії за кожен рік.

Альтернативний варіант полягав у використанні для розрахунку діапазону рентабельності середнього арифметичного значення показників рентабельності кожної компанії за всі роки, відібрані для порівняння. Таким чином, до вибірки, яка використовувалася для розрахунку діапазону рентабельності для чотирьох компаній, включалися чотири показники (одне середнє арифметичне значення для кожної компанії).

Деякі платники та консультанти застосовували середньозважені показники рентабельності для кожної компанії, які полягали у використанні для визначення відповідного показника рентабельності, розрахованого відповідно до пп. 39.3.2.5 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу у вигляді сумарного значення відповідних фінансових (бухгалтерських) даних за кілька років. У такому випадку до вибірки для чотирьох  компаній включалися чотири середньозважених значення. Саме такий підхід у подальшому було відображено у Порядку № 191 (більш детально ми його розглянемо далі).

За відсутності єдиного підходу виникала певна податкова невизначеність щодо визнання в подальшому контролюючим органом того чи іншого розрахунку, а отже, платники мали певний ризик податкових нарахувань у разі застосування контролюючим органом іншого підходу до розрахунку діапазону рентабельності.

З метою мінімізації цього ризику використовувалася практика «узагальненого» підходу, коли діапазон рентабельності розраховувався за двома або трьома різними методиками. Крім того, для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (порівняння показника рентабельності контрольованої операції) використовувалися найменш ризикові показники мінімального та максимального значень розрахованих діапазонів.

У табл. 1 наведено результати розрахунку діапазону рентабельності для чотирьох зіставних юридичних осіб за кожним з цих підходів.

Таблиця 1

Діапазон
рентабельності

Розрахований із використанням:

«суцільного» підходу

«середньо-
арифметичного» підходу

«середньозваженого» підходу

«узагальненого» підходу

min значення

1,55 %

0,55 %

 – 0,38 %

1,55 %

медіана

2,28 %

2,35 %

2,26 %

2,3 %

max значення

2,85 %

3,84 %

3,19 %

2,85 %

Для розрахунку використано фінансові показники компаній, взяті для прикладу розрахунку середньозваженого значення показника чистої рентабельності відповідно до Порядку № 381 (табл. 1).

Застосування різних підходів для розрахунку діапазону рентабельності суттєво впливає на результат розрахунків, а отже, й на можливий результат податкових нарахувань.

Розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності

З метою усунення вищезазначеної податкової невизначеності затверджено Порядок № 191.

Згідно з цим Порядком середньозважене значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи визначається як відношення сум відповідних даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності за кілька податкових періодів (років) за формулою

Rcp = (∑Pn/∑Dn) х 100,

де Rcp — середньозважене значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи;

Pn, Dn — дані бухобліку та фінансової звітності n-ого податкового періоду (року) зіставної юридичної особи, які використовуються під час розрахунку відповідного показника рентабельності згідно з пп. 39.3.2.5 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу.

Розглянемо застосування середньозваженого значення показника рентабельності на прикладі.

Приклад

За результатами порівняльного аналізу для застосування методу чистого прибутку було відібрано чотири зіставні компанії та прийнято рішення про використання фінансової інформації за кілька податкових періодів — звітний 2015 р. та два попередніх роки: 2013 та 2014 рр. Показником рентабельності для застосування методу чистого прибутку використовуватиметься чиста рентабельність.

Фінансові показники зіставних юридичних осіб, необхідні для розрахунку показника чистої рентабельності (таблиця 2), беремо із фінзвітності компаній:

Таблиця 2

Зіставна юридична особа

Чистий дохід (виручка) від реалізації
товарів (робіт, послуг), тис. грн

Прибуток від операційної діяльності,
тис. грн

 

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Компанія А

288 760

195 677

143 833

5 009

11 989

2 900

Компанія Б*

331 786

86 300

30 740

7 835

5 525

Компанія С

62 771

26 977

65 402

1 790

418

– 118

Компанія Д**

135 546

13 369

– 3 471

332

* Для компанії Б у фінзвітності відсутні дані прибутку від операційної діяльності за 2013 р. Тому для розрахунку середньозваженого показника не використовуватимуться  інші дані цього періоду — чистий дохід (30 740 тис грн).
** Для компанії Д відсутні фінансові показники за 2014 р., але це не означає, що не можна використовувати її середньозважений показник рентабельності (розрахований на показниках 2013 та 2015 рр.) для подальшого розрахунку діапазону рентабельності.

Згідно з пп. «в» пп. 39.3.2.5 пп. 39.3.2 п.392 ст. 39 Податкового кодексу чиста рентабельність визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, ПДВ, інших податків та зборів:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Чиста рентабельність =                               прибуток від операційної діяльності                     х 100 %
                                              чистий дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг)

Таким чином, чисельником Pn для формули, наведеної у Порядку № 191, має бути прибуток від операційної діяльності компанії, а знаменником Dn — чистий дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг).

Отже, відповідно до формули, наведеної у Порядку № 191, розраховуємо середньозважені показники для кожної компанії:

Таблиця 3

Зіставна
юридична особа

Прибуток від операційної діяльності / Чистий дохід (виручка)
від реалізації товарів (робіт, послуг), тис. грн × 100 %
∑ Pn / ∑ Dn х 100 %

Середньозважений показник чистої рентабельності,
Rcp

Компанія А

(5 009 + 11 989 + 2 900) / (288 760 + 195 677 + 143 833) × 100%

3,17 %

Компанія Б

(7 835 + 5 525) / (331 786 + 86 300) × 100 %

3,20 %

Компанія С

(1 790 + 418 – 118) / (62 771 + 26 977 + 65 402) × 100 %

1,35 %

Компанія Д

(– 3 471 + 332) / (135 546 + 13 369) × 100 %

– 2,11 %

У результаті такого розрахунку отримано середньозважені показники чистої рентабельності для кожної із чотирьох зіставних юридичних осіб, які використовуватимуться для розрахунку діапазону рентабельності згідно з вимогами Порядку № 381:

Таблиця 4

діапазон рентабельності

min значення

медіана

max значення

 – 0,38 %

2,26 %

3,19 %

Отже, порядок розрахунку та використання середньозваженого значення показника рентабельності для зіставних юридичних осіб не є складним у практичному застосуванні (хоч і вимагає уваги та точності розрахунків), але усуває податкову невизначеність і зайві ризики під час дотримання правил ТЦ в Україні.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 191 — Порядок визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення, затверджений постановою КМУ від 29.03.2017 р. № 191. Порядок № 381 — Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення, затверджений постановою КМУ від 04.06.2015 р. № 381