Бухоблік

Цільове фінансування

12.06.2017 / 14:36

У ході здійснення господарської діяльності виникають ситуації, коли підприємства вимушені залучати кошти інших суб’єктів господарювання. Одним  із варіантів такого залучення є цільове фінансування, тобто підприємство отримує кошти на певних умовах та/або на певні цілі. Як відображається в обліку цільове фінансування, читайте далі.

Чим керуватися

Методологічні основи обліку цільового фінансування наведено у ПБО 15, а саме:

 • цільове фінансування не визнається доходом, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування (п. 16 ПБО 15);
 • отримане цільове фінансування (у то­му числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств) визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов такого фінансування (п. 17 ПБО 15);
 • цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (ОЗ, НМА тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об’єктів (п. 18 ПБО 15);
 • якщо здійснюється фінансування для компенсації витрат (збитків) підприємства та  для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів, таке фінансування визнається дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу (п. 19 ПБО 15).

Як відобразити в обліку

Бухгалтерський облік

Відповідно до Інструкції № 291 для обліку коштів цільового фінансування передбачено рахунок 48 «Цільове фінансування і цільове надходження». За Кт цього рахунку відображаються надходження коштів цільового призначення для фінансування певних цілей, за Дт — використані суми за відповідними напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Рахунок 48 має такі субрахунки:

 • субрахунок 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування». На ньому ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства
 • субрахунок 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів». На цьому субрахунку ведеться облік надходження коштів, отриманих з бюджету, і державних цільових фондів та їх використання
 • субрахунок 483 «Благодійна допомога», де ведеться облік надходження та використання платниками ПДВ коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування ПДВ
 • субрахунок 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень». На ньому ведеться облік надходження та використання інших коштів цільового фінансування і цільових надходжень

Основні кореспонденції рахунків (субрахунків) при здійсненні операцій з цільовим фінансуванням наведено у табл.


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Отримано на поточний рахунок цільове фінансування

311

48

2

Здійснено сплату поточних та/або капітальних витрат за рахунок цільового фінансування

631

311

3

Відображено капітальні витрати

152

631

641/ПДВ

631

4

Введено в експлуатацію об’єкти ОЗ

10

152

5

Нараховано знос (амортизацію) ОЗ

23, 91, 92

131

6

Одночасно з отриманням цільового фінансування відображено доходи майбутніх періодів

48

69 «Доходи майбутніх періодів»

7

Відображено дохід від цільового фінансування (одночасно та у розмірі нарахованої амортизації згідно із записом № 5)

69

745 «Дохід від безкоштовно отриманих активів»

8

Відображено дебіторську заборгованість щодо цільового фінансування поточних витрат

377

719 «Інші доходи від операційної діяльності»

9

Здійснено витрати поточного характеру

23, 91, 92, 20, 2

631

10

Одночасно (із записом № 9) відображено суму використаного цільового фінансування

48

377

ДОВІДКОВО
Отримане цільове фінансування визначається доходом протягом тих періодів, у яких було понесено витрати, пов'язані з використанням умов такого фінансування.

Податковий облік

Податок на прибуток

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до ПБО або МСФЗ, на податкові різниці (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу).

Якщо річний дохід (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток за останній річний звітний період не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінрезультату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних років).Якщо річний дохід (за вирахуванням непрямих податків) у подальшому річному періоді перевищив 20 млн грн, то з такого періоду платник податку на прибуток зобов’язаний коригувати фінрезультат до оподаткування на податкові різниці.

Для цілей цього підпункту до складу річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухобліку, включаються дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. Розділом III Податкового кодексу передбачено податкові різниці, що виникають при:

 • нарахуванні амортизації необоротних активів (ст. 138 Податкового кодексу);
 • формуванні резервів (забезпечень) (ст. 139 цього Кодексу);
 • здійсненні фінансових операцій (ст. 140 Кодексу).

Будь-які коригування фінрезультату, пов’язані з отриманням та використанням коштів цільового фінансування, Податковим кодексом не передбачено.

Оскільки кошти, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, також вважаються отриманим цільовим фінансуванням, зупинимося на цих пільгах, які наведено у ст. 142 Податкового кодексу:

 • звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці. Такі підприємства мають право застосовувати цю пільгу за наявності відповідного дозволу;
 • на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 • звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів,  передбачених у державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми — Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

Податок на додану вартість

Безпосередньо отримання цільового фінансування не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки не пов’язано з постачанням товарів (послуг). У разі якщо підприємство починає використовувати отримані кошти на закупівлю товарів (послуг), виникає право на податковий кредит. Згідно з підпунктами «а» і «б» п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу до нього належать суми ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні або виготовле­н­­ні товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг, придбанні (будівництві, спорудженні, виготовленні) необоротних активів. Відповідно до п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу датою віднесення сум до податкового кредиту є дата події, що відбулася раніше:

 • дата списання коштів з банківського рахунку в оплату товарів (послуг);
 • дата отримання товарів (послуг).

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від факту використання товарів/послуг, основних фондів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу). Проте слід пам'ятати про вимоги п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291