Бухоблік

Спільна діяльність

26.06.2017 / 11:31

В умовах сучасних ринкових відносин суб’єктам господарювання іноді вигідніше тимчасово об’єднати свої підприємницькі зусилля для виробництва продукції на підставі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, ніж здійснювати довгострокові інвестиції у створення нового спільного підприємства як окремої юридичної особи.
Розглянемо правові аспекти укладання та розірвання таких договорів, а також особливості їх обліку.

Як здійснюється спільна діяльність

Статтею 134 Господарського кодексу передбачено, що суб’єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі права власності, на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб’єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право надавати майно іншим суб’єктам для використання його на праві власності, на праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших передбачених Господарським кодексом форм правового режиму майна. Майно, що використовується у господарській діяльності, може перебувати у спільній власності двох або більше власників.

Пунктом 1 ст. 359 Цивільного кодексу визначено, що продукція від використання майна, що є у спільній частковій власності, надходить до складу спільного майна і розподіляється між співвласниками відповідно до їх часток у праві спільної частковоївласності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Тобто чинне законодавство розглядає два способи здійснення господарської діяльності підприємством:

 • одноосібно, коли право власності на вироб­лену продукцію належить тільки цьому підприємству;
 • спільно з іншими учасниками, при цьому продукція набуває статусу спільної часткової власності всіх учасників договору про спільну діяльність на підставі умов договору.

Так, відповідно до п. 2 ст. 1131 Цивільного кодексу умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

Отже, якщо сторонами господарського договору передбачено спільне виробництво без створення юридичної особи, результатом якого є отримання спільного продукту, право власності на яке належить усім сторонам у частках, передбачених домовленістю між ними, то така господарська діяльність розглядається як один із видів спільної діяльності, в результаті якої виникає право спільної часткової власності на спільно вироблену  продукцію.

Господарською діяльністю з метою оподаткування є діяльність особи, пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, яка спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно
та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14.1 Податкового кодексу).

Облік результатів спільної діяльності ведеться платниками податку, уповноваженими на це іншими сторонами згідно з умовами договору окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Отже, господарські відносини між учасниками спільної діяльності для цілей оподаткування прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Порядок податкового обліку та звітності про результати спільної діяльності встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Довідково
Договори про спільне виробництво, виробничу кооперацію та інші договори, що не передбачають створення юридичної особи, у розрізі законодавства розглядаються як різновиди договору про спільну діяльність.

Облік у контролюючих органах

Відповідно до п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб повинні перебувати на обліку у контролюючих органах і на них поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом.

Водночас у контролюючих органах не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені цим Кодексом. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку у контролюючих органах та виконує обов’язки платника податків самостійно.

Згідно з п. 2.7 Порядку № 1588 уповноваженій особі (оператору) за кількома договорами про спільну діяльність податковий номер присвоюється на кожний із зазначених договорів (угод) при взятті їх на облік згідно з цим Порядком. Податковий номер, наданий уповноваженій особі, не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах відповідного договору.

Отже, виходячи з вищезазначених норм Податкового кодексу будь-які види договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, включаючи договори про спільне виробництво, виробничу кооперацію, з метою оподаткування мають перебувати на обліку в контролюючому органі та сплачувати податки, передбачені для них відповідними розділами Податкового кодексу.

Якщо дві чи більше особи здійснюють спільну діяльність без створення юридичної особи, то вони вважаються окремою особою для цілей оподаткування ПДВ у межах такої діяльності (пп. «ґ» пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 39 Податкового кодексу).

Порядок реєстрації платником ПДВ особи, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність, визначено Положенням № 1130. Особі, яка реєструється як платник ПДВ, присвоюється індивідуальний 9-значний податковий номер, який використовується для сплати податку.

Бухгалтерський облік

З 01.01.2015 р. договори про спільну діяльність без створення юридичної особи було виключено з переліку платників податку на прибуток.

Відповідальність за своєчасний та повний облік фінрезультатів спільної діяльності з метою оподаткування податком на прибуток перенесено з оператора спільної діяльності на кожного з учасників такої діяльності без створення юридичної особи.

Тому для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток враховуються дані бухобліку та фінзвітності щодо доходів, витрат і фінрезультату до оподаткування всіх учасників спільної діяльності (абзац перший п. 44.2 ст. 44 Податкового кодексу).

Розглянемо порядок обліку для учасників спільної діяльності фінрезультатів від здійснення спільної господарської діяльності.

Так, відповідно до ст. 1 Закону про бух­облік господарська операція — дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства. Активами вважаються ресурси, конт­рольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Порядок бухобліку та розкриття у фінзвітності доходів та витрат, набутих учасниками у результаті здійснення спільної діяльності, визначаються нормами ПБО 12.

Бухгалтерський облік спільної господарської діяльності без створення юридичної особи веде оператор спільної діяльності окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінзвітності спільної діяльності без створення юридичної особи (п. 20 цього ПБО). Слід зазначити, що чинним законодавством не передбачено надання такої фінансової звітності оператора спільної діяльності до органів статистки та фіскальної служби.

Кожний учасник відображає у складі інших операційних доходів та інших операційних витрат свою частку учасника в доходах і витратах спільної діяльності без створення юридичної особи.

Водночас слід враховувати вимоги п. 3 розділу НПБО 1, відповідно до якого згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними ПБО або МСФЗ.

Зазначимо, що ПБО 12 не передбачено згортання інших операційних доходів та інших операційних витрат для учасників спільної діяльності без створення юридичної особи. Тому такі учасники обліковують і розкривають свої частки в спільних доходах та витратах теж розгорнуто.

Таким чином, виходячи з вимог пунктів 19 та 20 ПБО 12 кожний учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає розгорнуто у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) й у фінзвітності частку спільних доходів і частку спільних витрат, набутих в ході спільної діяльності, а не частку набутого спільного прибутку чи спільно понесеного збитку.

На підставі даних окремого бухобліку та звіту про фінрезультати оператора спільної діяльності частка кожного учасника у спільних доходах відображається на рахунку 719 «Інші операційні доходи», частка в спільних витратах — на рахунку 949 «Інші операційні витрати».

Розглянемо на прикладі облік учасниками своєї частки доходів і витрат спільної діяльності без створення юридичної особи.

Приклад 1

Договором про спільну діяльність передбачено розподіл фінрезультатів від спільної діяльності між учасником А та учасником Б у пропорції 40  та 60 % відповідно незалежно від пропорції вкладів, як це дозволено п. 2 ст. 1131 Цивільного кодексу. Учасник А є оператором спільної діяльності і веде окремий бухгалтерський облік спільної діяльності.

Учасниками А і Б здійснено у І кварталі 2017 р. спільне виробництво та спільну реалізацію продукції, виробленої в рамках договору про спільну діяльність. Спільно набуті доходи перевищили спільно набуті витрати, тобто отримано прибуток.

Оператором спільної діяльності (учасник А) надано учаснику Б таку інформацію про спільні доходи/витрати/прибуток, обліковані ним в окремому бухгалтерському обліку за січень — березень 2017 р.

Спільно набуті доходи:

 • виручка від реалізації продукції — 120 000 грн, у тому числі сума ПДВ 20 000 грн;
 • чистий дохід від реалізації продукції без ПДВ — 100 000 грн;
 • інші операційні доходи — 25 000 грн;
 • інші доходи — 15 000 грн.

Усього обліковано спільних доходів без ПДВ — 140 000 грн (100 000 грн + 25 000 грн + 15 000 грн).

Спільно понесені витрати:

 • собівартість реалізованої продукції — 50 000 грн;
 • адміністративні витрати — 15 000 грн;
 • витрати на збут — 20 000 грн;
 • інші операційні витрати — 5 000 грн.

Усього спільних витрат — 90 000 грн (50 000 грн + 15 000 грн + 20 000 грн + 5  000 грн).

Спільний фінансовий прибуток/збиток:

 • спільний прибуток — 50 000 грн (140 000 грн (спільні доходи) – 90 000 грн (спільні витрати)).

На підставі зведених даних окремого бухобліку оператором спільної діяльності (учасник А) складено окремий звіт про фінрезультати по договору про спільну діяльність у І кварталі 2017 р., показники якого наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Стаття

Код рядка
форми № 2

Сума за звітний період, 
тис. грн

Чистий дохід від реалізації продукції

2 000

100

Собівартість реалізованої продукції

2 050

50

Валовий прибуток
(р. 2000 – р. 2050)

2 090

50
(100 – 50 = 50)

Інші операційні доходи

2 120

25

Адміністративні витрати

2 130

15

Витрати на збут

2 150

20

Інші операційні витрати

2 180

5

Інші доходи

2 241

15

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
(р. 2090 + р. 2120, – р. 2130 – р. 2150 – р. 2180 + р. 2241)

2 190

50
(50 + 25 – 15 – 20 – 5 + 15 = 50)

Витрати з податку на прибуток

2 300

Чистий фінансовий результат:
прибуток (р. 2190 – р. 2300)

2 350

50

Інформацію про результати спільної діяльності та про частки у спільно набутих доходах та понесених витратах передано оператором спільної діяльності (учасник А) до відома уповноважених осіб учасників шляхом проведення спільного з ним комітету або шляхом надсилання відповідних рекомендованих листів. Інформацію, необхідну учасникам для своєчасного та повного обліку доходів та витрат, набутих в ході спільної діяльності за І квартал 2017 р., наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Показники результатів
спільної діяльності

За даними окремого обліку оператора спільної діяльності (учасник А), грн

Частка 40 % учасника А у спільних доходах
та спільних витратах, грн

Частка 60 % учасника Б у спільних доходах та спільних витратах, грн

Спільно набуті доходи

140 000

140 000 × 40  % = 56 000

140 000 × 60 % = 84 000

Спільно набуті витрати

90 000

90 000 × 40  % = 36 000

90 000 × 60 % = 54 000

Спільний фінансовий прибуток/збиток

50 000

50 000 × 40  % = 20 000

50 000 × 60 % = 30 000

На підставі отриманої від оператора спільної діяльності інформації учасники відображають в своїх регістрах бухобліку за січень — березень 2017 р. свою частку у спільних доходах та витратах у складі інших операційних доходів та інших операційних витрат. При цьому ці доходи та витрати не згортаються.

Дані про інші операційні доходи та інші операційні витрати будуть перенесені учасниками з бухобліку у відповідні рядки власних звітів про фінрезультати за І квартал 2017 р. Відповідно загальні фінансові результати до оподаткування цих учасників враховуватимуть кінцевий прибуток або збиток, набутий ними від спільної діяльності.

Бухгалтерські записи з обліку частки спільних доходів та витрат в бухгалтерському обліку учасника А наведено в табл. 3, учасника Б — у табл. 4.

Таблиця 3


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Облік 40 % частки спільних доходів:
140 000 грн х 40 % = 56 000 грн

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

719 «Інші операційні доходи»

56 000

2

Облік 40  % частки спільних витрат:
90 000 грн х 40 % = 36 000 грн

949 «Інші операційні витрати»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

36 000

Таблиця 4


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Сума, грн

11

Облік 60 % частки спільних доходів:
140 000 грн х 60 % = 84 000 грн

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

719 «Інші операційні доходи»

84 000

22

Облік 60 % частки спільних витрат:
90 000 грн х 40 % = 54 000 грн

949 «Інші операційні витрати»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

54 000

Показники звіту про фінрезультати, що стосуються спільної діяльності за І квартал 2017 р., наведено для учасника А в табл. 5, учасника Б — у табл. 6.

Таблиця 5

Стаття

Код рядка
форми № 2

Сума за звітний період,
тис. грн

Чистий дохід від реалізації продукції

2 000

 

Собівартість реалізованої продукції

2 050

 

Валовий прибуток (р. 2000 – р. 2050)

2 090

 

Інші операційні доходи

2 120

56

Адміністративні витрати

2 130

 

Витрати на збут

2 150

 

Інші операційні витрати

2 180

36

Інші доходи

2 241

 

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
(р. 2090 + р. 2120, – р. 2130 – р. 2150 – р. 2180 + р. 2241)

2 190

20

(56 – 36 = 20)

Витрати з податку на прибуток

2 300

Чистий фінансовий результат: прибуток (р. 2190 – р. 2300)

2 350

20

Таблиця 6

Звіт про фінрезультати за І квартал 2017 р. учасника Б

Стаття

Код рядка
форми № 2

Сума за звітний період,
тис. грн

Чистий дохід від реалізації продукції

2 000

 

Собівартість реалізованої продукції

2 050

 

Валовий прибуток (р. 2000 – р. 2050)

2 090

 

Інші операційні доходи

2 120

84

Адміністративні витрати

2 130

 

Витрати на збут

2 150

 

Інші операційні витрати

2 180

54

Інші доходи

2 241

 

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
(р. 2090 + р. 2120, – р. 2130 – р. 2150 – р. 2180 + р. 2241)

2 190

30

(84 – 54 = 30)

Витрати з податку на прибуток

2300

Чистий фінансовий результат: прибуток (р. 2190 – р. 2300)

2350

30

Оподаткування

Податок на прибуток. Фінрезультат, що включає прибуток від спільної діяльності, буде перенесено учасниками до своїх декларацій з податку на прибуток у складі загального фінрезультату від усіх видів господарської діяльності.

На сьогодні Податковим кодексом не передбачено складання оператором спільної діяльності декларації з податку на прибуток та коригування фінрезультату до оподаткування.

Податок на додану вартість. Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, що здійснюються договором про спільну діяльність, то такий порядок визначається нормами, передбаченими розділом V Податкового кодексу, без будь-яких особливостей. Характерною відмінністю такої діяльності є лише окремий облік таких операцій, який здійснюється відповідальною особою.

Зазначимо, що передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності та передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг, з метою оподаткування ПДВ вважаються операціями з постачання послуг (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При здійсненні спільної (сумісної) діяльності передача товарів (робіт, послуг) на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, вважається постачанням таких товарів (робіт, послуг) (пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 197 зазначеного Кодексу).

Таким чином, операції з передачі товарів/послуг на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, а також їх повернення є об’єктом оподаткування ПДВ.

При цьому особа — учасник спільної діяльності — платник ПДВ, яка передає до спільної діяльності активи, має визначити податкові зобов’язання з ПДВ. Якщо передача здійснюється учасником, який не є платником ПДВ, то такі зобов’язання не нараховуються та право на податковий кредит у особи — платника ПДВ, уповноваженої вести облік такої діяльності, не виникає.

При виконанні договорів про спільну діяльність податкова накладна складається особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету (п. 1 Порядку № 1307). Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи.

У разі припинення дії договору про спільну діяльність реєстрація платника ПДВ анулюється шляхом виключення з реєстру платників податку (п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу).

Анулювання реєстрації у такому випадку здійснюється на дату припинення дії договору про спільну діяльність. Рішення про анулювання реєстрації приймається контро­люючим органом на підставі документа, який підтверджує припинення дії договору про спільну діяльність.

Як обліковуються фактичні вклади учасників

Кожен учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) й у фінзвітності:

 • активи, задіяні у спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих активах;
 • зобов’язання, які він узяв для провадження цієї діяльності;
 • свою часткув будь-яких зобов’язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності;
 • дохід або витрати, набуті в процесі спільної діяльності.

Відповідно до ст. 1134 Цивільного кодексу внесене до спільної діяльності майно, яким учасники володіли на праві власності, а також вироблена в результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом.

Власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю (ст. 356 Цивільного кодексу).

Згідно з визначеннями п. 3 НПБО 1 до активів належать ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Відповідно до п. 19 ПБО 12:

 • вклади, внесені у спільну діяльність без створення юридичної особи, відображаються учасником у складі іншої довгострокової заборгованості або розрахунків з іншими дебіторами залежно від строку, на який укладено договір про спільну діяльність;
 • вклади учасників в окремому балансі спільної діяльності без створення юридичної особи відображаються у складі інших довгострокових зобов’язань або розрахунків з іншими кредиторами залежно від строку, на який укладено договір про спільну діяльність.

Таким чином, сума фактичного вкладу у спільну діяльність, що належить учаснику на правах власності, відображається у складі іншої довгострокової заборгованості в активі балансу такого учасника — рахунок 183 «Інша дебіторська заборгованість» та одночасно в довгострокових зобов’язаннях в пасиві балансу оператора спільної діяльності — рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання», якщо договір діє більше одного року, або рахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», якщо договір діє менше одного року (Інструкція № 291). При цьому суми набутих учасниками спільних доходів та спільних витрат відображаються кожним учасником у власному звіті про фінансові результати у складі інших операційних доходів та операційних витрат, пропор­ційно тій частці, яка передбачена договором про спільну діяльність.

Приклад 2

Договором про спільну діяльність передбачено, що учасник А зобов’язується внести кошти в розмірі 40 % усіх вкладів, учасник Б — кошти та право використання ліцензії, дія якої поширюється на спільну діяльність, що в цілому становить 60 % усіх вкладів.

Станом на 31.03.2017 р. за даними бухобліку оператора спільної діяльності було внесено 100 000 грн (умовно рахуємо як 100 %), із них: вклад учасника А — 95 000 грн (95 %), вклад учасника Б — 5 000 грн (5 %).

Протягом дії договору учасник А не передавав право власності на вклад іншому учаснику Б, за компенсацію чи безоплатно.

Таким чином, за даними окремого балансу оператора спільної діяльності станом на 31.03.2017 р. вклад учасника А у спільно контрольовані активи становитиме 95 % у частковій спільній власності, а не 40 %, як було заявлено на дату підписання відповідних умов договору про спільну діяльність.

Виходячи із фактичної частки свого вкладу учасник А при складанні балансу відображає в активах у складі довгострокової заборгованості фактичновнесену частку у спільно контрольовані активи та зобов’язання 95 %.

Учасник Б відповідно відображає 5 % свого вкладу, оскільки не може включити до свого балансу вклад учасника А, що не належить йому за правом спільної часткової власності.

Отже, можна вважати, що учасник Б контролює одноосібно свій актив (ліцензію), відповідно розкриває його вартість повністю у власному балансі.

У разі якщо учасник Б документально оформить передачу повного вкладу, баланс оператора спільної діяльностіавтоматично збільшиться. За таких умов у активах і зобов’язаннях у балансі оператора спільної діяльності фактично обліковуватимуться 40 % + 60 % = 100 % вкладів учасників, що відповідатимуть виконанню ними домовленостей щодо пропорцій у вкладах під час підписання договору про спільну діяльність.

Відповідно до п. 2.5 Методрекомендацій № 1873:

 • у разі передачі учасником як вкладу у спільну діяльність прав користування майном (основними засобами, нематеріальними активами, іншими необоротними матеріальними активами тощо), яке йому належить на праві власності або господарського відання, оператор спільної діяльності оприбутковує відповідний нематеріальний актив (права користування майном) у сумі, узгодженій учасниками. Амортизація об’єктів, права користування якими передано у спільну діяльність, відображається в бухобліку учасника та враховується при визначенні результатів його власної господарської діяльності;
 • якщо договір про спільну діяльність укладено на невизначений строк, то право користування майном як нематеріальний актив у спільній діяльності не амортизується, оскільки прирівнюється до нематеріальних активів із невизначеним строком корисного використання;
 • право користування майном як нематеріальний актив списується з окремого балансу спільної діяльності при її припиненні та/або у зв’язку з неможливістю отримання в подальшому економічних вигід від його використання.

Із змісту вищенаведених Методрекомендацій випливає, що інший учасник Б може документально оформити заявлений ним вклад до спільної діяльності у формі права користування необоротним активом (ліцензією), що перебуває на його балансі за правом власності, щоб усім учасникам привести свої частки вкладів у балансі оператора спільної діяльностідо рівня 40 % + 60 % = 100 % (відповідно до їхньої попередньої домовленості).

Таким чином, сума вкладу у спільну діяльність, що належить учасникам на правах власності станом на 31.03.2017 р., відображається у складі іншої довгострокової заборгованості в активі балансу кожного учасника за Дт рахунку 183 «Інша дебіторська заборгованість» у таких сумах:

 • учасник А — Дт 183, сума 95 000 грн (95 %);
 • учасник Б — Дт 183, сума 5 000 грн (5 %);
 • оператор спільної діяльності — Кт 55 (685), сума 100 000 грн (100 %).

Після внесення повного вкладу учасником Б на суму 137 500 грн (право користування ліцензією) його повний вклад становитиме 142 500 грн (5 000 грн (вклад коштами) + 137 500 грн (вклад ліцензією) = 142 500 грн).

Тоді суми вкладів у спільну діяльність учасників на правах власності станом на наступну звітну дату відображатимуться так:

 • учасник А — Дт 183, сума 95 000 грн (40 %);
 • учасник Б — Дт 183, сума 142 500 грн (60 %);
 • оператор спільної діяльності — Кт 55 (685), сума 237 500 грн (100 %).

Підсумовуючи вищенаведене, можна дійти висновків:

 • якщо сторонами господарського договору передбачено спільне виробництво без створення юридичної особи, результатом якого є отримання спільного продукту, право власності на яке належить усім сторонам у частках, передбачених домовленістю між ними, то здійснювана господарська діяльністьна підставі такого договору вважатиметься спільноюз іншими учасниками, тобто розглядається як один із видів спільної діяльності в Україні взагалі, в результаті якої виникає право спільної часткової власності на спільно вироблену продукцію, і такий договір має перебувати на податковому обліку в фіскальній службі як платник окремих податків;
 • кожний учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає розгорнуто у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) й у фінансовій звітності частку спільних доходів і частку спільних витрат, набутих під час спільної діяльності, а не частку набутого спільного прибутку чи спільно понесеного збитку;
 • з метою обрахунку податку на прибуток учасники спільної діяльності без створення юридичної особи не здійснюють додаткового коригування фінансового результату до оподаткування на операції, що відображені в окремому бухгалтерському обліку оператора спільної діяльності;
 • учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає в балансі на звітну дату суму фактичного вкладу у спільну діяльність, що належить учаснику на правах власності, а не частку вкладу, заявлену в договорі під час його підписання.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Господарський кодекс
 — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291. НПБО 1 — Національне положення (стандарт) фінансової звітності 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73. ПБО 12 — Положення (стандарт) фінансової звітності 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04. 2000 р. № 91. Положення № 1130 — Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну України 14.11.2014 р. № 1130. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588. Методрекомендації № 1873 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджені наказом Мінфіну України від 30.12.2011 р. № 1873