Єдиний податок

Камеральна перевірка — коли чекати

11.07.2017 / 14:04

Камеральна перевірка — засіб контролю правильності та достовірності даних, указаних у податковій декларації. Таку перевірку посадові особи контролюючого органу проводять без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) органу або направлення на її проведення.
Але якщо платник податків не згоден з результатами камеральної перевірки, то він має право подати свої заперечення до контролюючого органу в чітко визначений термін.

На підставі яких даних

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального (пп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу).

Предметом камеральної перевірки також може бути своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків) та/або своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах.

Що перевіряється

Порядок проведення камеральної перевірки визначено ст. 76 Податкового кодексу, п. 76.1 якої передбачено, що камеральну перевірку посадові особи контролюючого органу  проводять без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення.

Перелік функцій контролюючих органів, у тому числі функції проведення перевірок, визначено ст. 191 Податкового кодексу.

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

При цьому згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.

У п. 86.2 ст. 86 Кодексу зазначено порядок оформлення результатів камеральної перевірки.

Протягом якого строку

Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, — за днем їх фактичного подання, камеральна перевірка з інших питань проводиться з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу (п. 76.3 ст. 76 Кодексу).

Згідно з п. 86.2 ст. 86 Податкового кодексу за результатами камеральної перевірки в разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 цього Кодексу.

Якщо не згодні з результатом

Абзацами першим та другим п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу визначено, що у разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті перевірки, вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта.

Такі заперечення та/або додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), і платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень та/або додаткових документів, про що такий платник зазначає у запереченнях та/або листі про надання додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу.

Як узяти участь у розгляді заперечень

У разі якщо платник податків виявив бажання брати участь у розгляді своїх заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів, зазначивши про це в запереченні та/або листі про надання додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу, контро­люючий орган зобов’язаний повідомити такому платнику про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень та/або листа про надання додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 зазначеного Кодексу, але не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду. Повідом­лення має бути надіслано у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу.


Проведення камеральної перевірки податкової декларації або уточнюючого розрахунку проводиться контро­люючим органом ДФС, на який покладено функцію контрольно-перевірочної роботи, протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше — за днем їх фактичного подання


За результатами камеральної перевірки в разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, що підписується посадовими особами органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI