Податок на прибуток

Оновлено звітність «неприбутківців»

24.07.2017 / 15:13

Наказом № 469, який  набрав чинності з 20.06.2017 р. , викладено у новій редакції форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт).
Прийняття цього наказу обумовлено внесенням протягом останнього часу низки суттєвих змін та доповнень до Податкового кодексу в частині оподаткування неприбуткових організацій.
Розглянемо, що саме змінилося і як заповнити Звіт без помилок.

Що важливо врахувати при заповненні вступної частини

Відповідно до ст. 46 Податкового кодексу Звіт прирівнюється до декларації та складається з урахуванням вимог Податкового кодексу.

За відсутності такої інформації Звіт втрачає визначений Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ст. 48 Податкового кодексу).

При цьому в рядках 7 та 8 зазначаються дата і номер останнього рішення контролюючого органу про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру та присвоєння або зміну ознаки неприбутковості.

Зверніть увагу
Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу та внесені до Реєстру, встановлено річний податковий (звітний) період. Місячний податковий (звітний) період передбачено для неприбуткових організацій, які порушили вимоги п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Який звітній період передбачено

У новій формі Звіту порівняно із поперед­ньою його формою, затвердженою наказом № 533, рядки 2 «Звітний (податковий) період 20__року» та 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється 20__року» вступної частини передбачають лише два звітні (податкові) періоди: рік та місяць.

Скорочення кількості звітних (податкових) періодів пов’язано з тим, що для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу та внесені до Реєстру, встановлено річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Виняток — професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, які річний Звіт не подають.

Зазначимо, що місячний податковий (звітний) період передбачено для неприбуткових  організацій (у тому числі для професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок, утворених у порядку, визначеному законом), які порушили вимоги п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Такі підприємства складають Звіт з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Нове у заповненні окремих рядків Звіту

Звіт складається із заголовної, основної частин і додатків.

Частина І Звіту

Хто заповнює

Усі неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, чи ні.

Що змінилося

Кількість рядків, що відображають доходи неприбуткової організації, скорочено з 16 до 11.

У рядках 1.1 — 1.11 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 — 2.6 Звіту — суми видатків (витрат). При цьому в зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

Якими рядками доповнено

Рядок 1.5 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій».

Рядок 1.7 «разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів» (у попередній формі Звіту такі доходи відображались у рядках 1.8 та 1.9).

Рядок 2.3 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій».

Рядок 2.6 «інші видатки (витрати)».

При цьому формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухобліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Частина ІІ Звіту

Хто заповнює

Неприбуткові організації, які не дотрималися вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу і повинні розрахувати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств.

Що змінилося

У зв’язку із редакційними змінами положень п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу змінився розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, який відображається у рядку 5 Звіту та дорівнює сумі рядків 3 та 4.

Так, об’єкт оподаткування розраховується із суми операції (операцій) нецільового використання активів (рядок 3) та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (рядок 4).

Водночас сума операції (операцій) нецільового використання активів складається із суми рядка 3.1 ГД «гуманітарна допомога» (дорівнює рядку «Усього9» графи 7 розділу 4 додатка ГД) та рядка 3.2 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій».

Як відобразити безповоротну фіндопомогу

Загальна сума отриманої неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо відображається у рядку 1.6 Звіту та дорівнює сумі рядків 1.6.1, 1.6.2 ГД (до рядка переноситься сумарне значення рядка «Усього6» графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту) та 1.6.3.

Сума використаної неприбутковою організацією безповоротної фіндопомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо відображається у рядку 2.4 Звіту та дорівнює сумі рядків 2.4.1, 2.4.2 ГД (до рядка переноситься сумарне значення рядка «Усього8» графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту) та 2.4.3 Звіту.

При цьому у рядку 1.6 Звіту (та відповідно у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3) відображається вартість фактично отриманих безоплатних надходжень активів (коштів, майна), товарів (робіт, послуг), у тому числі надходжень на розрахунковий рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фіндопомоги чи добровільних пожертвувань.

Відповідно у рядку 2.6 (та рядках 2.6.1, 2.6.2 ГД і 2.6.3) відображається вартість фактично переданих безоплатно (використаних) активів (коштів, майна), товарів (робіт, послуг), сум безповоротної фіндопомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі перерахованих з розрахункового рахунку (або/та виданих з каси).

Що нового у додатках

Змінено редакцію додатка ВП до рядків 7 — 9 Звіту, передбаченого для розрахунку податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку (помилки), для виправлення показників у складі Звіту за поточний звітний (податковий) період. Показники оновленої редакції додатка ВП приведено у відповідність із показниками оновленої форми Звіту.

Фінзвітність як додаток

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу неприбуткові організації разом зі Звітом обов’язково мають подавати до контролюючих органів річну фінзвітність, яка є додатком та невід’ємною частиною цього Звіту.

Крім того, інформація про додатки до Звіту є обов’язковим реквізитом форми Звіту відповідно до п. 48.3 ст. 48 Кодексу.

У новій формі Звіту інформація про обов’язкові додатки у вигляді фінзвітності відображається у блоці «Наявність додатків4» та проставляється позначка у полі «ФЗ6».

Крім того, у блоці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків — форм фінансової звітності6» проставляються такі позначки:

«Баланс (Звіт про фінансовий стан)», «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» або «Звіт про результати фінансової діяльності», «Звіт про рух грошових коштів» (крім бюджетних установ), «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності» (крім бюджетних установ).

Суб’єкти малого підприємництва та суб’єк­ти мікропідприємництва, які визнано такими відповідно до ст. 55 Господарського кодексу, подають разом зі Звітом скорочену фінзвітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати і проставляють такі відмітки відповідно у графах «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та «Спро­щений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

У які строки подавати

Оскільки у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду Звіт за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, то ДФС України рекомендовано подавати Звіт за оновленою формою починаючи зі звітного (податкового) періоду — липень 2017 р. у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду.

Важливо
Неприбуткові організації разом зі Звітом обов’язково мають подавати до контролюючих органів річну фінзвітність, яка є додатком та невід’ємною частиною цього Звіту.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс  — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 469 — наказ Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 469 «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації». Наказ № 553 — наказ Мінфіну України від 17.06.2016 р. № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації»

«Гарячі лінії»

Дата: 23 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42