Бухоблік

Цільове фінансування ЖКП

24.07.2017 / 15:35

Господарська діяльність житлово-комунальних підприємств, як правило, пов’язана з отриманням цільового фінансування. Як відобразити у бухобліку такі операції, читайте у цій статті.

Бухгалтерський облік

Специфікою житлово-комунальних підприємств (далі — ЖКП) є те, що вони отримують цільове фінансування з різних джерел за різними категоріями. В бухобліку такі надходження розглядаються як доходи від цільового фінансування коштів з бюджету.

Цільове фінансування може бути у вигляді:

 • житлових субсидій і пільг окремим категоріям громадян з оплати комунальних послуг
 • цільового фінансування для здійснення капітальних інвестицій
 • асигнування з бюджету у вигляді дотацій — різниці між затвердженим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами
  на виробництво таких послуг
 • внесків до статутних фондів комунальних підприємств
 • інших цільових внесків

Облік та узагальнення інформації про наявність і рух коштів фінансування цільових заходів, — а це обумовлює необхідність організації їх окремого обліку, а також контролю за використанням їх за призначенням, — таких надходжень ведеться на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

За Кт цього рахунку відображаються кошти цільового призначення для фінансування конкретних заходів, за Дт — використані суми за певними напрямами або визнані доходи в кореспонденції з Кт рахунків 719 «Інші доходи від операційної діяльності», 746 «Інші доходи від звичайної діяльності», 69 «Доходи майбутніх періодів», а також повернення невикористаних сум цільового фінансування. Кредитове сальдо по рахунку відображає наявність невикористаних коштів цільового фінансування, які повинні використовуватися тільки відповідно до рішень суб’єктів, що їх надали, та згідно зі встановленими (чи затвердженими розпорядниками коштів) кошторисами.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх використання провадяться за їх призначенням і джерелами надходжень.

Облік доходів від цільового фінансування в бухобліку регулюється пунктами 16 — 19 ПБО 15 і залежно від того, для яких цілей надходить фінансування, по-різному обраховується час визнання доходу, зокрема:

 • цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не буде підтвердження, що його отримають і підприємство виконає умови щодо такого фінансування;
 • отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких було понесено витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування;
 • цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об’єктів;
 • цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.
 • облік компенсації субсидій

Відповідно до наказу № 333 субсидії — безоплатні поточні виплати підприємствам, що не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі (субсидії малозабезпеченим громадянам на оплату комунальних послуг). Із бюджету здійснюється цільове фінансування на оплату пільг окремим категоріям громадян за житлово-комунальні послуги згідно з чинними законодавчими актами.

Трансферти населенню — це поточні платежі фізичним особам або надання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, передбачені для збільшення їх доходу. Трансферти можуть надаватись або у готівковій формі, або шляхом сплати рахунків. Подібні платежі можуть бути окремим додатком до бюджету певної сім’ї чи особи або компенсуванням певних видів витрат, наприклад: на харчування, комунальні послуги, оплату проїзду тощо.

Особливості обліку таких операцій визначаються такими чинниками:

 • адресністю надання громадянам щомісячних безготівкових субсидій і пільг для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг (зокрема, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, постачання природного газу та послуги, які входять до складу плати за утримання житла);
 • відшкодуванням субсидіями і пільгами частини тарифу на комунальні послуги, встановленого з урахуванням ПДВ, і відповідним перерахуванням цих коштів місцевими фінансовими органами на рахунки підприємств, які надають ці послуги;
 • відображенням в обліку податкових зобов’язань з ПДВ (за операціями з субсидіями та пільгами) за касовим методом;
 • визнанням доходів комунальних підприємств (у частині наданих субсидій і пільг) доходами від реалізації послуг.

Субсидії на оплату послуг і відшкодування пільг з бюджету включаються до доходу в бухобліку в момент нарахування споживачам рахунків за надані послуги, тоді як зобов’язання з ПДВ до бюджету (п. 187.10 ст. 187 Податкового кодексу) нараховуються в момент надходження бюджетних коштів на рахунки підприємств. В аналітичних бухгалтерських записах ураховується окремо нарахування субсидій на оплату послуг, пільг окремим категоріям споживачів (громадян) і малозабезпечених сімей.

Для обліку заборгованості за пільгами і субсидіями доцільно використовувати суб­рахунки рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами»:

 • 645 — заборгованість бюджету за пільгами;
 • 646 — заборгованість бюджету за субсидіями.

Приклад 1

Водоканал виставив рахунки споживачам  за лютий на суму 2 400 000 грн з ПДВ, включаючи пільги та субсидії у сумі 120 000 грн із ПДВ. Собівартість реалізованих послуг — 1 800 000 грн. Кореспонденцію рахунків для відображення доходів у частині субсидій і пільг громадянам на оплату комунальних послуг наведено у табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст
господарських операцій

Кореспонденції рахунків

Сума,
грн

Дебет

Кредит

Відображення субсидій і пільг громадянам з бюджету

1

Відображено дебіторську заборгованість населення за реалізовані комунальні послуги за звітний період згідно з тарифами, включаючи субсидії та пільги громадянам

361

 

703

 

2 400 000

 

2

Відображено зменшення дебіторської заборгованості населення і заборгованості за бюджетом за пільгами і субсидіями

645,
646

361

120 000

3

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ на суму:

до сплати населенню (за касовим методом);

заборгованості бюджету за житловими субсидіями і пільгами громадянам (за касовим методом)

 

703

 

703

 

643

 

643

 

380 000

 

20 000

4

Відображено надходження грошових коштів з бюджету як цільове фінансування субсидій і пільг громадянам (населенню)

313

4821, 4822

120 000

5

Відображено погашення заборгованості перед бюджетом за субсидіями і пільгами населенню

4821,

4822

645,
646

120 000

6

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

20 000

7

Відображено списання собівартості реалізованих послуг (помісячно)

903

23

1 800 000

8

Відображено списання собівартості послуг на фінансовий результат

791

903

1 800 000

9

Списано (помісячно) доходи від реалізації комунальних послуг населенню на фінансовий результат (включаючи доходи від цільового фінансування субсидій і пільг з бюджету)

703

791

2 000 000,0

Як відображаються дотації

ДОВІДКОВО
Дотація — невідплатні безповоротні цільові кошти державної допомоги на поточні цілі підприємства, пов’язані з відшкодуванням витрат з бюджету (збитків) за умовами, передбаченими чинним законодавством.

Відповідно до п. 19 ПБО 15 цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу. При цьому необхідно врахувати, що дотації можуть бути отримані у поточному році, в такому разі дохід відображається на рахунку 719 «Інші доходи операційної діяльності».

Для обліку заборгованості бюджету за дотаціями, що пов’язана з відшкодуванням різниці між фактичними витратами та затвердженим тарифом, доцільно використовувати субрахунки на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», зокрема субрахунок 647 — заборгованість бюджету по дотації, що пов’язана з відшкодуванням різниці між фактичними витратами та затвердженим тарифом.

Приклад 2

Тепломережа отримала дотацію із бюджету без ПДВ на погашення різниці між фактичними витратами та затвердженим тарифом у сумі 1 400 000 грн за січень — квітень 2017 р. Кореспонденцію рахунків для відображення дотацій з бюджету наведено у табл. 2.

Таблиця 2

№ 
з/п

Зміст
господарських операцій

Кореспонденції рахунків

Сума, 
грн

Дебет

Кредит

1

Відображено нарахування суми дотації з бюджету згідно з погодженим розрахунком як відшкодування понесених підприємством збитків без податку на додану вартість

647

4823

1 400 000

2

Отримано грошові кошти бюджетної дотації

313

647

1 400 000

3

Визнано і нараховано дохід (або покриті збитки минулих періодів) від цільової бюджетної фінансової допомоги

4 823

719

1 400 000

4

Списано дохід від отриманої дотації на фінансові результати

719

791

1 400 000

Капітальні трансферти

ДОВІДКОВО
Капітальні трансферти — невідплатні односторонні платежі органів управління, які не приводять до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов’язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів. До цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом кількох років, або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які є одноразовими й нерегулярними як для донора, так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти, виділені з бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення.

Особливістю обліку капітальних трансфертів є те, що відповідно до п. 18 ПБО 15 цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об’єктів.

Приклад 3

Водоканал отримав каптрансферт на будівництво основного засобу за КЕКВ 3210 у сумі 2 600 000 грн без ПДВ. Основний засіб будувався та монтувався власними силами, обладнання закуповувалось у постачальника. Термін експлуатації основного засобу визначено протягом 10 років, ліквідаційна вартість — 5 000 грн. Місячна норма амортизації 19 958,33 грн = ((2 400 000 – 5 000) : 12 : 10).

У табл. 3 наведено відображення в бухобліку отриманих із бюджету коштів у вигляді капітального трансферту за КЕКВ 3210 та визнання доходів від отриманих капітальних трансфертів пропорційно до суми нарахованої амортизації таких об’єктів.

Таблиця 3


з/п

Зміст
господарських операцій

Кореспонденції рахунків

Сума, 
грн

Дебет

Кредит

1

Надійшло з бюджету коштів цільового фінансування на будівництво основного засобу за КЕКВ 3210

313

4824

2 600 000

2

Використано коштів на будівництво власними силами

151

66,65,13,20

1 400 000

3

Перераховано коштів постачальнику за обладнання

631

313

1 200 000

4

Відображено податковий кредит з ПДВ на розрахунки з бюджетом

641

631

200 000

5

Визнано дохід на суму ПДВ

4824

719

200 000

6

Відображено оприбуткування обладнання

151

631

1 000 000

7

Введено в експлуатацію основні засоби, придбані за рахунок капітальних трансфертів

103

15

2 400 000

8

Відображено суму використаного цільового фінансування як доходи майбутніх періодів

4824

69

2 400 000

9

Нараховано амортизацію за поточний місяць

91

131

19 958,33

10

Визначено дохід від цільового фінансування одночасно з нарахуванням амортизації

69

745

19 958,33

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс —Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 333 — наказ Мінфіну України від 12.03.2012 р. № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету». ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42