Оплата праці

Позмінна робота

11.09.2017 / 15:55
Позмінна робота

Для забезпечення безперервного виробництва або з метою ефективного використання устаткування на підприємстві може бути запроваджено багатозмінний режим роботи. Що слід розуміти під таким режимом, яка доплата проводиться та чи є додаткові відпустки, читайте далі.

Особливості застосування

Чинним законодавством України поняття «багатозмінний режим роботи» не визначено. Проте такий режим роботи передбачено постановою № 194.

Згідно з постановою № 1545 до прийняття відповідних актів законодавства України на її території застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, не врегульованих законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

Відповідно до статей 57 та 58 КЗпП час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку окремого підприємства і графіками змінності згідно із законодавством.

Графіки змінності, що застосовуються на практиці, передбачають прямий порядок чергування працівників по змінах (після першої зміни працівник переходить у другу, а потім — у третю) або у зворотному порядку (після першої зміни працівник переходить у третю, а потім вже у другу).

Під змінною роботою слід розуміти метод організації праці у дві, три або чотири зміни, який може бути безперервним або з перервами, за якого працівники послідовно змінюють один одного на одних і тих самих робочих місцях відповідно до графіка змінності (роботи), що запроваджується у випадках, коли тривалість виробничого процесу перевищує допустиму тривалість щоденної роботи, а також з метою ефективнішого використання устаткування, збільшення обсягів продукції, що випускається, або послуг, що надаються.

Таким чином, багатозмінний режим роботи — це такий режим, коли на підприємстві, в установі, організації робота протягом доби виконується у дві і більше зміни, а тривалість кожної з них не повинна бути меншою за встановлену законодавством тривалість робочого дня.

Хто доплачує за роботу у вечірній час

Статтею 15 Закону про оплату праці визначено, що підприємства самостійно встановлюють в колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших за­охочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016 — 2017 роки встановлено доплату в розмірі 20-процентної годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи у вечірній час з 18 до 22 год (при багатозмінному режимі роботи).

Отже, при багатозмінному режимі роботи для підприємств, які перебувають у сфері дії генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, встановлення доплати за роботу у вечірній час у розмірі, не нижчому, ніж визначено угодами в колективному договорі, є обо­в’язковим.

Додаткові відпустки

Види відпусток та порядок їх надання регламентовано Законом про відпустки, КЗпП та іншими актами законодавства.

Зазначимо, що надання додаткових відпусток за роботу у вечірню і нічну зміни чинним законодавством не передбачено.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Постанова № 194 — постанова ВЦРПС Ради Міністрів СРСР ЦК КПРС від 12.02.87 р. № 194 «Про перехід об’єднань, підприємств і організацій промисловості та інших галузей народного господарства на багатозмінний режим роботи з метою підвищення ефективності виробництва». Постанова № 1545 — постанова Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545 «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР»