Аналітика

«Американські гірки» хімічної галузі

29.09.2017 / 16:37

Однією з галузей, по яких криза 2014  — 2016 рр. вдарила найбільше, стала хімічна промисловість. Початок 2017 р. свідчить про позитивні тенденції в галузі, проте ситуація все ще залишається нестабільною та слабо прогнозованою.

Сировинноорієнтована експортна модель, на яку протягом усіх років незалежності спиралася Україна, спричинила системні інституційні та структурні диспропорції в економіці, зумовила її жорстку реакцію на світову фінансово-економічну кризу 2007 — 2009 рр. Нашарування на ці проблеми наслідків втрати активів на окупованій частині Донбасу та в анексованому Криму, розрив коопераційних зв’язків і логістично-виробничих ланцюжків між підприємствами вкрай негативно вплинули на функціонування українського хімічного комплексу.

Різнонаправлені тренди

За офіційними даними Держслужби статистики України, протягом 2012 — 2015 рр. спостерігалося загальне скорочення обсягів хімічного виробництва при деяких відмінностях за окремими видами продукції. Певну стабільність у ці роки продемонструвала фармацевтична індустрія (крім 2015 р., коли спад становив 8,3 %). У 2016 р. за більшістю видів продукції спостерігалася позитивна динаміка зростання, але значною мірою це було відновлювальне зростання, яке важко порівняти з рівнем 2010 р. (+21,5 %), хоча на той час воно і було обумовлено пожвавленням кон’юнктури зовнішніх ринків. Утім у першому півріччі 2017 р. знову зафіксовано від’ємне значення показника обсягу виробленої хімічної продукції та речовин (на рівні  3,3 %), у виробництві фармацевтичної продукції обсяги випуску залишились на рівні минулого року, а у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції спостерігався приріст (+7,6 %).

Фінансовий стан підприємств за перші три місяці 2017 р. позначився позитивними тенденціями зниження збитковості, значною мірою на це вплинуло збільшення цін на продукцію галузі. Підприємства, що виробляли хімічну продукцію і речовини, завершили I квартал 2017 р. з позитивним показником фінансового результату до оподаткування (+486 млн  грн проти понад –8 890 млн  грн збитків у аналогічному періоді 2016 р.), підприємства, що виробляли фармацевтичні продукти і препарати, покращили свій фінансовий стан (+915,8 млн  грн проти +455,9 млн  грн), а от у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції спостерігалися збитки (–121,6 млн  грн), проте значно менші, ніж минулого року (понад –4 300 млн  грн).

У I кварталі 2017 р. вперше за останні чотири роки зафіксовано перевищення прибутку від операційної діяльності над операційними витратами великих і середніх підприємств у виробництві хімічної продукції та речовин, а також неметалевої мінеральної продукції. Рівень рентабельності їх операційної діяльності становить відповідно 3 і 4,7 %. Варто нагадати, що у 2014 р. рівень збитковості підприємств у виробництві хімічної продукції та речовин досягав найвищого серед усіх інших видів економічної діяльності рівня — 50,8 %. Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів у поточному році продемонструвало найкращий показник рентабельності (16,9 %). Але переоцінювати таку позитивну тенденцію не варто, адже операційного прибутку значній частині підприємств не вистачає для підтримки ліквідності та кредитоспроможності на належному рівні, що звужує їх можливості для залучення зовнішніх джерел фінансування.

 
Перспективи покращення стану хімічної промисловості України слід пов’язувати з її перетворенням на повноцінного учасника глобальних ланцюжків доданої вартості, а не на постачальника сировини та продуктів низького ступеня переробки

Так, незважаючи на деяке покращення фінансового стану підприємств галузі, тривожними виглядають тенденції неухильного збільшення протягом 2015 — 2017 рр. кількості збиткових підприємств. Частка таких підприємств наближається до середніх значень і коливається у межах 24,6 — 35,1 %. Серед головних причин такої суперечливої ситуації є, як і раніше, високий рівень тінізації української економіки, корупція в органах влади, неефективна судова система, надмірне податкове навантаження на підприємства. Негативний вплив на функціонування хімічної промисловості спричиняють поряд з екзогенними чинниками системні проблеми в самій галузі:

надмірна енерго- та ресурсомісткість, експортноорієнтованість та імпортозалежність, особливо фармацевтичних компаній і підприємств з виробництва добрив, що обумовлює високу залежність галузі від світових цін на ресурси і курсу долара США;

зношеність та моральна застарілість техніки і технологій, які разом із високими цінами на імпортовані енергоносії та сировину знижують конкурентоспроможність продукції галузі як на внутрішньому, так і на світовому товарному ринку;

збереження орієнтації галузі на виробництво продукції з низькою часткою доданої вартості у ціні, недостатня розвиненість перспективних інноваційних виробництв, у тому числі пов’язаних з охороною здоров’я, вирішенням продовольчої проблеми.

Курс на інновації

Перспективи покращення стану хімічної промисловості України слід пов’язувати з її перетворенням на повноцінного учасника глобальних ланцюжків доданої вартості, а не на постачальника сировини та продуктів низького ступеня переробки. Для цього потрібно цілеспрямовано нарощувати інноваційний потенціал галузі, переходити на енергозберігаючі чисті технології, в тому числі на основі «зеленої» хімії, розширювати номенклатуру готової кінцевої продукції за рахунок малотоннажної хімії (синтетичні лікарські речовини, хімічні реактиви, фотоматеріали, барвники тощо) як найперспективнішої високорентабельної та менш енерго- та ресурсомісткої підгалузі хімічного комплексу. Враховуючи тісні міжгалузеві зв’язки хімічної галузі, це потребує реалізації активної, послідовної та передбачуваної промислової політики, спрямованої на створення сприятливого середовища для розвитку національної промисловості в цілому шляхом реалізації системних (а не селективних) заходів щодо підтримки структурних зрушень, стимулювання інноваційно-інвестиційної активності, підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств.

Замовте доставку онлайн, заповнивши форму, або за телефоном (044) 223-24-06