ЄСВ

Оподаткування виплат військовослужбовців

09.10.2017 / 14:35

Служба за контрактом

Чи звільняються від сплати ЄСВ фізичні особи — підприємці, які не є роботодавцями та проходять військову службу за контрактом?

Пунктом 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ фізичних осіб — підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, визначено платниками єдиного внеску.

Для фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування відповідно до п. 2 частини першої ст. 7 та частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок нараховується у розмірі 22 % на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

З 01.01.2017 р. навіть у разі якщо такими платниками податку не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, вони зобов’язані самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. Звертаємо увагу, що сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у пп. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, сума єдиного внеску не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до ст. 24 Закону про пенсійне страхування, пропорційно до сплаченого єдиного внеску (п. 3 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року. Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобо­в’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ).

Обов’язки платника єдиного внеску визначено п. 2 ст. 6 цього Закону, згідно з яким платник єдиного внеску зобов’язаний, зокрема, своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок та подавати звітність.

Водночас п. 92 розділу VIII Закону про ЄСВ передбачено, що, зокрема, фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, звільняються на весь строк їх військової служби від виконання своїх обов’язків, визначених п. 2 ст. 6 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями, зокрема від своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску та подання звітності до органу доходів і зборів.

Підставою для такого звільнення є заява платника та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів такою особою протягом 10 днів після її демобілізації або після закінчення її лікування (реабілітації).

Абзацом другим п. 7 розділу IV Інструкції № 449 визначено, що мобілізовані підприємці на весь строк їх військової служби звільняються від виконання обов’язків платника єдиного внеску, якщо вони не є робото­давцями, з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, в якому такого платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію).

Отже, звільняються від сплати ЄСВ тільки мобілізовані фізичні особи — підприємці, на них не поширюється обов’язок щодо сплати ЄСВ. Фізичні особи — підприємці, які не є роботодавцями та проходять військову службу за конт­рактом, зобов’язані сплачувати ЄСВ залежно від системи оподаткування.

Зарплата працівника — учасника АТО

Працівник повернувся з АТО на підприємство, де працював до проходження служби в зоні АТО. Як оподатковується його заробітна плата та нараховується ЄСВ?

Податок на доходи фізичних осіб

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV Податкового кодексу, п. 163.1 ст. 163 якого визначено, що об’єктом оподаткування платника податку є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізичні особи - резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні (п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу).

Дохід з джерелом його походження в Україні — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Основною підставою виникнення трудових правовідносин на території України є факт укладення трудового договору, яким відповідно до частини першої ст. 21 КЗпП є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою (далі — роботодавець), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Загальний порядок укладення трудового договору встановлено в ст. 24 КЗпП, якою, зокрема, передбачено укладення такого договору, як правило, в письмовій формі.

Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, застосовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього Кодексу (18 %).

Крім того, відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу.

Об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 цього підрозділу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Таким чином, дохід у вигляді заробітної плати, нарахований (виплачений) роботодавцем (податковим агентом) працівнику, який повернувся із зони АТО, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Єдиний соціальний внесок

Платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (конт­ракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (абзац перший п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Єдиний внесок для всіх платників встановлено у розмірі 22 % (крім підприємств на доходи найманих працівників-інвалідів) від визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску. У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).

Отже, на заробітну плату працівника, який повернувся з АТО, єдиний внесок нараховується на загальних підставах.

Зауважимо, що для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, єдиний внесок встановлюється у розмірі 8,41 % бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів (частина 13 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які згідно із Законом про ЄСВ нараховується єдиний внесок.

Платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця (частина восьма ст. 9 Закону про ЄСВ).

Згідно з частиною 12 цієї статті єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Якщо мобілізований працівник — інвалід

У якому розмірі нараховується ЄСВ на середню зарплату, виплачувану підприємством мобілізованому працівнику, який має підтверджену довідкою до акта огляду в МСЕК групу інвалідності?

Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 % визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів (частина 13 ст. 8 цього Закону).

Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків передбачено ст. 119 КЗпП, згідно з частиною першою якої на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час призову (частина третя ст. 119 КЗпП), а отже, такі працівники продовжують перебувати у трудових відносинах з підприємством, установою або організацією на весь строк військової служби.

Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників чітко визначено ст. 8 Закону про ЄСВ. Слід зауважити, що зазначеною статтею не передбачено змін щодо розміру єдиного внеску внаслідок мобілізації працівників.

Отже, на середній заробіток мобілізованого працівника, який при цьому має групу інвалідності, підтверджену довідкою МСЕК, єдиний внесок нараховується у розмірі, визначеному частиною 13 ст. 8 Закону про ЄСВ, — 8,41 %.

Благодійна допомога

Підприємством (юридична особа) надається матеріальна допомога разового характеру члену сім’ї загиблого учасника бойових дій у розмірі 2 000 грн. Чи оподатковується така сума ПДФО?

Правове регулювання благодійної діяльності регламентовано нормами Закону № 5073, ст. 1 якого визначено, що благодійник — це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи кілька видів благодійної діяльності.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа — резидент.

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого не включається сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками на користь осіб, зазначених у пп. 165.1.54  п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Водночас сума (вартість) зазначеної у цьому пункті благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначається згідно з пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Кодексу, в якому передбачено цілі щодо використання такої благодійної допомоги платниками податку.

Крім того, згідно з пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2017 р. — 2 240 грн). Перевищення допомоги над зазначеним розміром підлягає оподаткуванню на підставі пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу у джерела виплати за ставкою 18 %, встановленою п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

Благодійник — юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу.

Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором, зокрема, доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Отже, сума нецільової благодійної допомоги, що надається благодійником — юридичною особою членам сімей загиблих учасників бойових дій у розмірі, який у 2017 р. не перевищує 2 240 грн., не включається до оподатковуваного доходу такої особи, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Однак сума перевищення такої допомоги над зазначеним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і оподатковується на загальних підставах.

Ознака доходу у формі № 1ДФ

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, сума нецільової благодійної допомоги, що надається резидентами — юридичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує 2 240 грн, відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «169».

Якщо сума нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує 2 240 грн, то сума такого перевищення відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «127» як інші доходи.

Водночас у рядку «Військовий збір» розділу ІІ форми № 1ДФ загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховано доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються (пп. 3.11 п. 3 Порядку № 4).

Податкова знижка військовому

Чи має право на податкову знижку військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення?

Податковий кодекс, який регламентує порядок оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі військовослужбовців, не передбачає звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, крім сум грошового або майнового утримання чи забезпечення військово­службовців строкової служби (у тому числі осіб, які проходять альтернативну службу), передбачених законом, які виплачуються з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.10 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

При цьому згідно з п. 168.5 ст. 168 цього Кодексу суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються винятково на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Відповідно до пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом.

Заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Порядок застосування податкової знижки встановлено ст. 166 Кодексу.

Згідно з пп. 166.4.2 п. 166.4 цієї статті загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Отже, військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення, не має права на застосування податкової знижки.

Право на таку знижку має фізична особа, яка є найманою особою, винятково до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.