Митна справа

Тимчасове ввезення: розрахунок митних платежів

17.10.2017 / 17:43

До операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується особливий порядок оподаткування, який полягає в умовному повному або частковому звільненні від оподаткування митними платежами. У разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, їх нецільового використання або невиконання у встановлені строки заходів щодо завершення таких митних режимів особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання з митних платежів, на які було надано таке умовне звільнення, та пеню, розраховану з дня надання умовного звільнення від оподаткування. Як здійснюється розрахунок суми податкових зобов’язань, що виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг або передачі таких товарів у користування іншій особі, читайте у цій статті.

Тимчасове ввезення є одним із видів митних режимів, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.

Застосування митного режиму тимчасового ввезення визначено положеннями глави 18 Митного кодексу та Конвенції про тимчасове ввезення, до якої Україна приєдналася згідно із Законом № 1661.

Відповідно до частини другої ст. 106 Митного кодексу у разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 % суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

зверніть увагу
 
Для нарахування митних платежів при оформленні митної декларації у митному режимі імпорту застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Нацбанком України, що діє на 00.00 год дня подання митної декларації.

У такому самому порядку сплачуються митні платежі й у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до ст. 108 цього Кодексу.

Підпунктом 206.7.2 п. 206.7 ст. 206 Податкового кодексу встановлено, що до операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне часткове звільнення від оподаткування ПДВ до товарів та в порядку, визначених ст. 106 Митного кодексу.

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми, вже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами (частина сьома ст. 106 Митного кодексу).

Крім того, за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти із сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу ІІ Податкового кодексу (частина сьома ст. 106 Митного кодексу).

Законом № 1797 внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема викладено у новій редакції абзац перший п. 100.1 ст. 100, яким визначено, що розстроченням грошових зобов’язань є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов’язань під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення грошових зобов’язань.

Таким чином, у разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України при розрахунку процентів із сум податкових зобов’язань застосовується база оподаткування та розмір облікової ставки Нацбанку України на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

При цьому до бази оподаткування ПДВ не включаються суми процентів із сум податкових зобов’язань щодо мита.

Відповідно до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, для процентів із сум податкових зобов’язань, які підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, затвердженого наказом № 1011, застосовуються:

Коди

Щодо мита

Щодо ПДВ

Видів надходжень

056

057

Бюджетної класифікації

15010100

14070100

Заповнення графи 47 митної декларації (далі — МД) щодо нарахування мита, ПДВ та процентів із сум податкових зобов’язань розглянемо на умовних прикладах.

Приклад 1

Розглянемо, як відображаються у графі 47 МД відомості щодо нарахування мита, ПДВ та процентів із сум податкових зобов’язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами.
Вихідні дані: митна вартість товару — 1 000 дол. США, курс — 20 грн/дол.; строк тимчасового ввезення — 12 місяців (365 днів).
Відомості щодо поміщення у режим тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (ІМ31) відображаються таким чином (табл. 1).

Таблиця 1

Друк/не друк

Вид

Основа нарахування, грн

Ставка, %

Сума, грн

СП

Не друк

020

20 000

10 

2 000,00

28

Друк

020

2 000

36

720,00

01

Не друк

028

22 000

20

4 400,00

28

Друк

028

4 400

36

1 584,00

01

Відомості щодо випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України (ІМ40) відображаються таким чином (табл. 2).

Таблиця 2

Друк/не друк

Вид

Основа нарахування, грн

Ставка, %

Сума, грн

СП

Не друк

020

20 000

10

2 000,00

28

Не друк

020

2 000

36

720,00

70

Не друк

020

25 000

10

2 500,00

71

Друк

020

 

 

1 780,00

01

Не друк

028

22 000

20

4 400,00

28

Не друк

028

4 400

36

1 584,00

70

Не друк

028

27 500

20 %

5 500,00

71

Друк

028

 

 

3 916,00

01

Друк

056

1 280

26,4000

337,92

01

Друк

057

2 816

26,4000

743,42

01

При випуску зазначених товарів у вільний обіг курс становить 25 грн/дол.
Нарахування процентів на суму податкових зобов’язань щодо мита за період після поміщення у режим тимчасового ввезення на строк 12 місяців здійснюється таким чином.

Митні платежі

За період після поміщення у режим тимчасового ввезення
на строк 12 місяців

База нарахування, грн

Розрахунок ставки, %

Мито

2 000 – 720 = 1 280

120 % × 22 % ×  365* = 26,4000

  100                          365

ПДВ

4 400 – 1 584 = 2 816

де
*120 % річної ставки Нацбанку України помножити на ставку Нацбанку України на дату поміщення товарів у режим тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (22,00 %) помножити на кількість днів, протягом яких застосовувалося умовне часткове звільнення від оподаткування після поміщення товарів у режим тимчасового ввезення (365* — 12 місяців), поділити на кількість днів у році (365). Результат округлити до чотирьох знаків.

Приклад 2

Розглянемо приклад відображення відомостей щодо нарахування мита, ПДВ та процентів із сум податкових зобов’язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами з подальшим продовженням строку тимчасового ввезення.  Вихідні дані при поміщенні у режим тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (ІМ31) використаємо з табл. 1.
Отже, при продовженні строку тимчасового ввезення на шість місяців (183 дні) товарів, митна вартість яких становить 1 000 дол. США при курсі 20 грн/дол., відомості щодо нарахування митних платежів відображаються таким чином (табл. 3).

Таблиця 3

Друк/не друк

Вид

Основа нарахування, грн

Ставка, %

Сума

СП

Не друк

020

20 000

10

2 000,00

28

Не друк

020

2 000

36

720,00

70

Друк

020

2 000

18

360,00

01

Не друк

028

22 000

20

4 400,00

28

Не друк

028

4 400

36 

1 584,00

70

Друк

028

4 400

18

792,00

01

Відомості про випуск товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України після продовження строку тимчасового ввезення відображаються таким чином (ІМ40) (табл. 4).

Таблиця 4

Друк/не друк

Вид

Основа нарахування, грн

Ставка, %

Сума

СП

Не друк

020

20 000

10

2 000,00

28

Не друк

020

2 000

54

1 080,00

70

Не друк

020

25 000

10

2 500,00

71

Друк

020

 

 

1 420,00

01

Не друк

028

22 000

20

4 400,00

28

Не друк

028

4 400

54

2 376,00

70

Не друк

028

27 500

20

5 500,00

71

Друк

028

 

 

3 124,00

01

Друк

056

1 280

26,4000

337,92

01

Друк

056

920

13,2362

121,77

01

Друк

057

2 816

26,4000

743,42

01

Друк

057

2 024

13,2362

267,90

01

При випуску товарів, митна вартість яких дорівнює 1 000 дол., у вільний обіг (після поміщення у митний режим тимчасового ввезення) курс становить 25 грн/дол.
Нарахування процентів на суму податкових зобов’язань здійснюється таким чином.

Митні платежі

За період після поміщення
у режим тимчасового ввезення
на строк 12 місяців

За період після продовження
режиму тимчасового ввезення
на строк 6 місяців (183 дні):

База нарахування, грн

Розрахунок ставки , %

База нарахування, грн

Розрахунок ставки, %

Мито

2 000 – 720 = 1 280

120 % × 22 % ×  365* = 26,4000

  100                         365

2 000 – 720 – 360 =
= 920

120 % × 22 % ×  183** = 13,2362

  100                         365

ПДВ

4 400 – 1 584 = 2 816

4 400 – 1 584 – 792 =
= 2 024

де
*120 % річної ставки Нацбанку України помножити на ставку Нацбанку України на дату поміщення товарів у режим тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (22,00 %) помножити на кількість днів, протягом яких застосовувалося умовне часткове звільнення від оподаткування після поміщення товарів у режим тимчасового ввезення (365* — 12 місяців), поділити на кількість днів у році (365). Результат округлити до чотирьох знаків.
**120 % річної ставки Нацбанку України помножити на ставку Нацбанку України на дату поміщення товарів у режим тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (22,00 %) помножити на кількість днів, протягом яких застосовувалось умовне часткове звільнення від оподаткування після поміщення товарів у режим тимчасового ввезення (183* — 6 місяців), поділити на кількість днів у році (365). Результат округлити до чотирьох знаків.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Конвенція про тимчасове ввезення — Конвенція про тимчасове ввезення від 26.06.90 р. Закон № 1661 — Закон України від 24.03.2004 р. № 1661-IV «Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення». Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій»