Інші податки

Україна — Мальта: без подвійного оподаткування

23.10.2017 / 18:25

З 28.08.2017 р. набрала чинності Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі — Конвенція) та Протокол до неї, який є її невід’ємною частиною.

Коли починає діяти

Положення Конвенції застосовуватимуться в Україні:

  • стосовно податків, утриманих у джерела щодо сум, сплачених на або після 01.01.2018 р.;
  • стосовно інших податків, які стягуються під час податкових років або періодів, що починаються на або після 01.01.2018 р.

Право на використання переваг Конвенції надається відповідно до положень ст. 103 Податкового кодексу.

Податки, на які поширюється дія

Конвенція регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків на доходи і капітал, і застосовується в Україні до податку на прибуток підприємств та до податку на доходи фізичних осіб (п. 3 ст. 2 Конвенції).

Конвенція також застосовуватиметься до всіх ідентичних або по суті подібних податків, які справлятимуться після дати підписання цієї Конвенції, в доповнення до або замість існуючих податків.

Особи, до яких застосовується

Відповідно до ст. 1 Конвенції її положення застосовуються до осіб, які є резидентами України або Мальти, або обох держав.

Для цілей Конвенції вираз «резидент Договірної Держави» означає будь-яку особу, яка за законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування, місця управління, місця реєстрації або іншого аналогічного критерію.

У разі коли фізична особа відповідно до наведеного виразу «резидент Договірної Держави» є резидентом обох Договірних Держав, ст. 4 Конвенції визначено правила, відповідно до яких встановлюється, резидентом якої саме з Договірних Держав вважатиметься така особа.

Якщо особа, яка не є фізичною особою, є резидентом обох Договірних Держав, вона вважається резидентом тільки тієї Договірної Держави, де розміщено її фактичний керівний орган.

Діяльність через постійне представництво

Якщо підприємство — резидент Мальти здійснює підприємницьку діяльність в Україні через розташоване в ній постійне представництво, то прибуток цього підприємства може оподатковуватись в Україні, але тільки в тій частині, яка стосується цього постійного представництва (ст. 7 Конвенції).

Причому до такого постійного представництва належить прибуток, який воно могло б одержати, якби було окремим та самостійним підприємством, зайнятим такою самою або аналогічною діяльністю в таких самих або аналогічних умовах, і діяло в повній незалежності від підприємства, постійним представництвом якого воно є.

Термін «підприємницька діяльність» включає надання професійних послуг та здійснення іншої діяльності незалежного характеру.

Для цілей Конвенції термін «постійне представництво» означає постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність підприємства. Обумовлюється, що цей термін, зокрема, включає: місце управління, філіал, офіс, фабрику, майстерню, установку або споруду для розвідки природних ресурсів; шахту, нафтову або газову свердловину, кар’єр або будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів, а також склад або інше приміщення, що використовується як торговельна точка.

Термін «постійне представництво» також включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тільки тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує дев’ять місяців.

Не розглядається як така, що створює постійне представництво діяльність, яка має підготовчий або допоміжний характер, а також підприємницька діяльність, що здійснюється в Україні через брокера, комісіонера чи будь-якого іншого агента з незалежним статусом за умови, що ці особи діють у межах своєї звичайної діяльності. Однак якщо діяльність такого агента здійснюватиметься повністю або майже повністю від імені цього підприємства, він не вважатиметься агентом з незалежним статусом у значенні цього пункту.

Той факт, що компанія, яка є резидентом Договірної Держави, контролює чи контролюється компанією, яка є резидентом другої Договірної Держави, або яка здійснює підприємницьку діяльність у цій другій Державі (через постійне представництво або будь-яким іншим чином), сам по собі не перетворює одну з цих компаній у постійне представництво другої компанії.

Оподаткування доходів від нерухомого майна

Держава, в якій міститься нерухоме майно, має пріоритетне, необмежене право оподаткування доходів від такого нерухомого майна (ст. 6 Конвенції).

Отже, доходи, що одержуються резидентом Мальти від нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, оподатковуватимуться в Україні. І навпаки, доходи, що одержуються резидентом України від нерухомого майна, яке розташоване у Мальті, оподатковуватимуться у Мальті.

При цьому треба брати до уваги: вищезазначене положення застосовуватиметься до доходів, що одержуються від прямого використання, здавання в оренду або використання в будь-якій іншій формі нерухомого майна. Ці самі правила застосовуватимуться також до доходів від нерухомого майна, що використовується для надання незалежних особистих послуг. Морські та повітряні судна не розглядаються як нерухоме майно.

Доходи від відчуження майна

Доходи, що одержуються резидентом Мальти від відчуження нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, оподатковуватимуться в Україні.

Доходи від відчуження рухомого майна, що формує частину майна постійного представництва, яке підприємство Мальти має в Україні, включаючи доходи від відчуження такого постійного представництва, оподатковуватимуться в Україні.

Доходи від відчуження морських або повітряних суден, що експлуатуються у міжнародних перевезеннях, суден, які задіяні у перевезеннях внутрішніми водними шляхами, або рухомого майна, що відноситься до експлуатації таких морських, повітряних або річкових суден, оподатковуються тільки в Договірній Державі, в якій розміщено фактичний керівний орган підприємства.

Доходи, що одержуються резидентом Мальти від відчуження акцій, які одержують 50 % вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в Україні, оподатковуватимуться в Україні.

Прибутки від міжнародних перевезень

Прибутки підприємства Договірної Держави від експлуатації морських або повіт­ряних суден у міжнародних перевезеннях оподатковуються лише в цій Державі.

Якщо такі прибутки отримані підприємством Договірної Держави від участі у пулі, спільному підприємстві чи міжнародному транспортному агентстві, прибутки, які належать до цього підприємства, оподатковуються тільки в цій Договірній Державі.

Пасивні доходи

Щодо оподаткування так званих пасивних доходів (дивідендів, процентів, роялті), одержуваних із джерел в Україні резидентом Мальти, який не здійснює підприємницьку діяльність в Україні через постійне представництво, то Конвенцією не надається виключне право оподаткування таких видів доходу країні — джерелу доходу або країні — резиденції одержувача доходу. Право на оподаткування такого доходу мають обидві країни, але право країни — джерела доходу обмежене певною, встановленою у відповідних статтях Конвенції ставкою оподаткування.

Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом України, підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до законодавства України, але якщо особа — фактичний власник дивідендів є резидентом Мальти, то податок, що сплачується таким чином, не повинен перевищувати:

  • 5 % загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником дивідендів є компанія (яка не є товариством), яка безпосередньо володіє принаймні 20 % капіталу компанії, що сплачує дивіденди;
  • 15 % загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.

Проценти, що виникають в Україні, підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до законодавства України, але якщо особа — фактичний власник процентів є резидентом Мальти, податок, що справляється таким чином, не повинен перевищувати 10 % від загальної суми процентів.

Незважаючи на попереднє положення, проценти, що виникають в Україні, звільняються від оподаткування, якщо вони одержуються і дійсно належать Уряду Мальти або її територіально-адміністративній одиниці, або Національному (Центральному) Банку Мальти, або банку, який повністю належить Уряду Мальти. Таке саме правило застосовується до процентів, що сплачуються стосовно позик, що гарантовані Урядом Мальти.

Роялті, що виникають в Україні, підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до законодавства України, але якщо особа — фактичний власник роялті є резидентом Мальти, податок, що справляється таким чином, не повинен перевищувати 10 % від загальної суми платежів.

Аналогічним чином оподатковуються у Мальті дивіденди, проценти і роялті, сплачувані резидентом Мальти резиденту України.

Вищезазначені положення щодо оподаткування дивідендів, процентів і роялті за пільговими ставками не застосовуються в Україні, якщо фактичний власник таких доходів є резидентом Мальти, але здійснює свою діяльність в Україні через постійне представництво, і холдінг, стосовно якого сплачуються дивіденди, або боргова вимога, на підставі якої сплачуються проценти, або право чи майно, стосовно якого сплачуються роялті, дійсно належать до цього постійного представництва. У такому випадку ці види прибутку вважаються прибутком, одержаним через постійне представництво.

Довідково
Термін «дивіденди» для цілей Конвенції означає дохід від акцій або інших прав, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, а також дохід від інших корпоративних прав, який підлягає такому самому оподаткуванню, як доходи від акцій відповідно до податкового законодавства Держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє прибуток.

Доходи фізосіб

Платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, які одержуються фізичною особою — резидентом Мальти у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється в Україні, підлягають оподаткуванню в Україні. Така винагорода не підлягає оподаткуванню в Україні лише за умови одночасного виконання таких трьох умов:

  • одержувач перебуває в Україні протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183 днів у будь-якому дванадцятимісячному періоді, що починається або закінчується у відповідному фінансовому році; 
  • винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом України;
  • витрати зі сплати винагород не несе постійне представництво, яке наймач має в Україні.

Аналогічні правила оподаткування у Мальті доходів, що одержуються фізичною особою — резидентом України від роботи за наймом у Мальті.

Незалежно від попередніх положень винагорода, одержувана у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється на борту морського або повітряного судна, яке експлуатується в міжнародних перевезеннях підприємством Договірної Держави, може оподатковуватись у цій Державі.

Директорські гонорари та інші аналогічні виплати, які одержуються резидентом Мальти як членом ради директорів компанії, яка є резидентом України, оподатковуватимуться в Україні.

Незалежно від попередніх положень дохід фізичної особи — резидента Мальти, що одержується в Україні від здійснення особистої діяльності як працівника мистецтв (артиста театру, кіно, радіо, телебачення чи музиканта) або спортсмена, оподатковуватиметься в Україні.

Навіть якщо дохід від вищезазначеної діяльності, що здійснюється резидентом Мальти в Україні, нараховується не самому працівнику мистецтв чи спортсмену, а іншій особі, цей дохід може оподатковуватися в Україні.

Такі самі правила оподаткування встановлено і для резидентів України, що здійснюють діяльність у Мальті як працівники мистецтв або спортсмени.

При цьому незважаючи на попередні положення, дохід від особистої діяльності як працівника мистецтв або спортсмена звільнятиметься від оподаткування в тій Договірній Державі, де проводиться така діяльність, якщо ця діяльність значним чином фінансується за рахунок суспільних фондів однієї або обох Договірних Держав або якщо ця діяльність виконується на підставі угоди про культурне співробітництво, укладеної між Україною і Мальтою.

Платежі, одержувані з метою оплати проживання, навчання або професійної підготовки, що отримуються студентом, стажистом або практикантом, який є чи був безпосередньо до приїзду в Україну резидентом Мальти і перебуває в Україні виключно з метою навчання чи професійної підготовки, не оподатковуються в Україні за умови, що такі платежі здійснюються із джерел, які знаходяться за межами України.

Такі самі правила оподаткування застосовуються у Мальті щодо аналогічних доходів українських студентів.

Довідково
Термін «проценти» для цілей Конвенції означає дохід від боргових вимог будь-якого виду незалежно від іпотечного забезпечення і незалежно від володіння правом на участь у прибутках боржника і, зокрема, дохід від урядових цінних паперів і дохід від облігацій чи боргових вимог, включаючи премії та винагороди, що сплачуються стосовно таких цінних паперів, облігацій та боргових зобов’язань.

Обмеження переваг

Резидент Договірної Держави не отримає пільги у вигляді зниженої ставки або звільнення від оподаткування, встановлені Конвен­цією, якщо буде доведено, що головною метою або однією з головних цілей такого резидента або особи, яка пов’язана з таким резидентом, було отримання вигоди від Конвенції.

Усунення подвійного оподаткування

У всіх випадках, коли резидент України одержує доходи, які можуть оподатковуватись у Мальті згідно з положеннями Конвенції, Україна дає змогу вираховувати з податку на дохід такого резидента суми, що дорівнюють податку на дохід, сплачений у Мальті. Однак такі вирахування не повин­ні перевищувати суму податку на дохід, що підлягає сплаті з такого доходу відповідно до чинного законодавства України.

Процедура взаємного узгодження

Якщо резидент України вважає, що дії однієї або обох Договірних Держав призводять або призведуть до його оподаткування не відповідно до положень цієї Конвенції, він може незалежно від засобів правового захисту, передбачених національним законодавством України і Мальти, подати свою справу на розгляд до компетентного органу України. Заява повинна бути подана протягом трьох років з моменту першого повідомлення про дії, що призводять до оподаткування, яке не відповідає положенням Конвенції.

Компетентний орган намагатиметься, якщо він вважатиме заперечення обґрунтованим і якщо він сам не в змозі прийняти задовільне рішення, вирішити справу за взаємною згодою з компетентним органом другої Договірної Держави з метою уникнення оподаткування, яке не відповідає Конвенції.

Для цілей Конвенції термін «компетентний орган» у випадку України означає Мінфін України або його повноважний представник.

Обмін інформацією

Компетентні органи України і Мальти обмінюватимуться інформацією, необхідною для виконання положень цієї Конвенції або національних законодавств щодо податків будь-якого виду та визначення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Конвенція — Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи від 04.09.2013 р.