Бухоблік

Корисна інформація

01.11.2017 / 16:40

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з біологічними активами та сільськогосподарською продукцією

№ з/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Дебет 

Кредит 

Облікнадходженнябіологічнихактивів 

Придбано довгостроковий біологічний актив: 

  

  

— отримано від постачальників — платників податку на додану вартість (ПДВ) за вартістю без ПДВ 

15 «Капітальні інвестиції» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

— на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

— отримано від постачальників — неплатників ПДВ за вартістю у сумі зобов’язання перед постачальником 

15 «Капітальні інвестиції» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

— нараховані витрати на транспортування довгострокового біологічного активу транспортом сторонньої організації 

15 «Капітальні інвестиції» 

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

— на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

— оприбутковано придбаний довгостроковий біологічний актив 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

15 «Капітальні інвестиції» 

Придбано поточний біологічний актив: 

  

  

— отримано від постачальників — платників податку на додану вартість (ПДВ) за вартістю без ПДВ 

21 «Поточні біологічні активи» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

— на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

— отримано від постачальників — неплатників ПДВ за вартістю у сумі зобов’язання перед постачальником 

21 «Поточні біологічні активи» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

Отримано від учасника (засновника) підприємства як внесок до статутного капіталу: 

  

  

— довгостроковий біологічний актив 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

46 «Неоплачений капітал» 

— поточний біологічний актив 

21 «Поточні біологічні активи» 

46 «Неоплачений капітал» 

Оприбутковано безоплатно отримані: 

  

  

— довгострокові біологічні активи 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

424 «Безоплатно одержані необоротні активи» 

— поточні біологічні активи 

21 «Поточні біологічні активи» 

71 «Інший операційний дохід» 

— нараховані витрати на транспортування власним транспортом безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів 

15 «Капітальні інвестиції» 

23 «Виробництво» 

— зараховано витрати на транспортування до складу первісної вартості безоплатно отриманого довгострокового біологічного активу 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

15 «Капітальні інвестиції» 

Переведено поточні біологічні активи до складу довгострокових біологічних активів 

15 «Капітальні інвестиції» 

21 «Поточні біологічні активи» 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

15 «Капітальні інвестиції» 

Оприбутковано біологічні активи, раніше не враховані на балансі, а також їх надлишки, виявлені при інвентаризації:

  

  

— довгострокові біологічні активи 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

746 «Інші доходи» 

— поточні біологічні активи 

21 «Поточні біологічні активи» 

719 «Інші доходи від операційної діяльності» 

Обліквитрат, пов'язанихз біологічнимиперетворенняминезрілихдовгостроковихбіологічнихактивів 

Віднесено на витрати з біологічних перетворень незрілих біологічних активів: 

  

  

покупний посадковий матеріал 

15 «Капітальні інвестиції» 

20 «Виробничі запаси» 

посадковий матеріал власного виробництва 

15 «Капітальні інвестиції» 

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 

покупні добрива, засоби захисту рослин, інші виробничі запаси 

15 «Капітальні інвестиції» 

20 «Виробничі запаси» 

роботи та послуги власних допоміжних виробництв 

15 «Капітальні інвестиції» 

23 «Виробництво» 

оплата праці працівників 

15 «Капітальні інвестиції» 

66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 

відрахування на соціальні заходи 

15 «Капітальні інвестиції» 

65 «Розрахунки за страхуванням» 

амортизація необоротних активів 

15 «Капітальні інвестиції» 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 

загальновиробничі витрати 

15 «Капітальні інвестиції» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

— віднесено на вартість незрілих довгострокових біологічних активів суму понесених витрат, пов’язаних з їх біологічними перетвореннями 

166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю» 

15 «Капітальні інвестиції» 

— відображено переоцінку незрілих довгострокових біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю: 

165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю» 

  

— збільшення 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

71 «Інший операційний дохід» 

— зменшення 

94 «Інші витрати операційної діяльності» 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

Облікзмінивартостібіологічнихактивівна датубалансу 

Відображено результати від зміни справедливої вартості довгострокових біологічних активів: 

  

  

— збільшення 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

71 «Інший операційний дохід» 

— зменшення 

94 «Інші витрати операційної діяльності» 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

Відображено результати від зміни справедливої вартості поточних біологічних активів: 

  

  

— збільшення 

21 «Поточні біологічні активи» 

71 «Інший операційний дохід» 

— зменшення 

94 «Інші витрати операційної діяльності» 

21 «Поточні біологічні активи» 

10 

Нарахована амортизація довгострокових біологічних активів, що оцінюється за первісною вартістю 

23 «Виробництво» 

134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» 

11 

Відображено втрати від зменшення корисності довгострокового біологічного активу, який оцінюється за первісною вартістю 

972 «Втрати від зменшення корисності активів»

134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» 

12 

Відображено відновлення корисності довгострокового біологічного активу, який оцінюється за первісною вартістю після усунення причин попереднього зменшення їх корисності 

134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» 

742 «Дохід від відновлення корисності активів»

13 
 
 
 

Переведено довгостроковий біологічний актив, який оцінюється за первісною вартістю, до групи біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю: 

  

  

— на суму зносу 

134 « Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» 

162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю»

164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю» 

— на залишкову вартість 

161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» 

163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінюються за справедливою вартістю» 

162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю» 

164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю» 

 

Відображення переоцінки переведеного довгострокового біологічного активу:

 

 

— збільшення

161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»

163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

71 «Інший операційний дохід»

 

— зменшення 

  

161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»

163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю» 

Обліквитрат, пов'язанихз біологічнимиперетвореннямибіологічнихактивів 

14 

Віднесено витрати на біологічні перетворення біологічних активів: 

  

  

— покупні насіння, посадковий матеріал, корми 

23 «Виробництво» 

20 «Виробничі запаси» 

— насіння, посадковий матеріал, корми власного виробництва 

23 «Виробництво» 

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 

— покупні добрива, засоби захисту рослин і тварин, інші виробничі запаси 

23 «Виробництво» 

20 «Виробничі запаси» 

— органічні добрива власного виробництва 

23 «Виробництво» 

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 

— роботи та послуги власних допоміжних виробництв 

23 «Виробництво» 

23 «Виробництво» 

— оплата праці працівників, зайнятих у рослинництві і тваринництві 

23 «Виробництво» 

66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 

— відрахування на соціальні заходи 

23 «Виробництво» 

65 «Розрахунки за страхуванням» 

— амортизація необоротних активів 

23 «Виробництво» 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 

— загальновиробничі витрати 

23 «Виробництво» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

Облікпоточнихбіологічнихактивіврослинництва,
які
обліковуютьсяза справедливоювартістю 

15 

Визнано поточні біологічні активи рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю, та збільшено вартість таких біологічних активів на дату балансу 

211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» 

23 «Виробництво» 

Визнано на суму різниці між справедливою вартістю поточних біологічних активів рослинництва та сумою понесених витрат, пов’язаних з їх біологічними перетвореннями: 

  

  

дохід від первісного визнання приросту біологічних активів на дату балансу 

23 «Виробництво» 

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» 

витрати від первісного визнання біологічних активів на дату балансу 

940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» 

23 «Виробництво» 

Списано поточні біологічні активи рослинництва на початок збирання врожаю 

23 «Виробництво» 

211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» 

Облікпервісноговизнаннясільськогосподарськоїпродукції
та
 додатковихбіологічнихактивів 

16 

Первісне визнання сільськогосподарської продукції 

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 

23 «Виробництво» 

Первісне визнання приросту живої маси 

21 «Поточні біологічні активи» 

23 «Виробництво» 

17 

Первісне визнання додаткового біологічного активу: 

  

  

— рослинництва 

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 

23 «Виробництво» 

— тваринництва 

21 «Поточні біологічні активи» 

23 «Виробництво» 

Облікдоходів (витрат) від первісноговизнання
сільськогосподарської
продукціїта додатковихбіологічнихактивів 

18 

Визнано дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів 

23 «Виробництво» 

71 «Інший операційний дохід» 

Коригування суми доходів: 

  

  

— на суму перевищення фактичних доходів, визначених в кінці року, над сумою доходів, віднесеною протягом року 

23 «Виробництво» 

71 «Інший операційний дохід» 

— на суму перевищення доходів, віднесених протягом року, над сумою фактичних доходів, визначених в кінці року (методом «червоне сторно») 

23 «Виробництво» 

71 «Інший операційний дохід» 

19 

Визнано витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів 

94 «Інші витрати операційної діяльності» 

23 «Виробництво» 

Коригування суми витрат: 

  

  

— на суму перевищення фактичних витрат, визначених в кінці року, над сумою витрат, віднесених протягом року 

94 «Інші витрати операційної діяльності» 

23 «Виробництво» 

— на суму перевищення витрат, віднесених протягом року, над сумою фактичних витрат, визначених в кінці року (методом «червоне сторно») 

94 «Інші витрати операційної діяльності» 

23 «Виробництво» 

20 

Включення до фінансових результатів доходу від первісного визнання сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів 

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» 

791 «Результат операційної діяльності» 

21 

Включення до фінансових результатів витрат від первісного визнання сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів 

791 «Результат операційної діяльності» 

940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» 

Обліквибуттябіологічнихактивів 

22 

Списано собівартість реалізованих додаткових біологічних активів: 

  

  

рослинництва 

901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 

тваринництва 

901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

21 «Поточні біологічні активи» 

23

Включено довгострокові біологічні активи до групи вибуття:

 

 

— оцінені за справедливою вартістю

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

16 «Довгострокові біологічні активи»

— оцінені за первісною вартістю:
сума зносу

134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»

16 «Довгострокові біологічні активи»

сума перевищення залишкової вартості об’єкта довгострокових біологічних активів над його справедливою вартістю

949 «Інші витрати операційної діяльності»

16 «Довгострокові біологічні активи»

 

залишкова вартість 

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

24 

Реалізація довгострокових біологічних активів з групи вибуття: 

  

  

— визнання доходу 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» 

— сума податкового зобов’язання з ПДВ 

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

— собівартість групи вибуття 

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»  

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» 

25 

Ліквідовано довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю 

  

  

— на суму зносу 

134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

— на суму залишкової вартості 

976 «Списання необоротних активів» 

16 «Довгострокові біологічні активи» 

26 

Виявлено нестачі та втрати біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, в результаті інвентаризації 

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» 

21 «Поточні біологічні активи»

16 «Довгострокові біологічні активи» 

Одночасно зарахована на позабалансовий рахунок балансова вартість списаних сум нестачі та втрат від псування біологічних активів до прийняття рішення про конкретних винуватців 

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від

 псування цінностей» 

27 

Визнано дохід в сумі, що належить до відшкодування винними особами нестач і втрат від псування біологічних активів 

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 

716 «Відшкодування раніше списаних активів» 

— нарахована сума податкового зобов’язання ПДВ за операцією 

716 «Відшкодування раніше списаних активів» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

Одночасно списані з позабалансового рахунку суми нестач і втрат від псування біологічних активів, що належать до відшкодування винними особами 

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» 

(Додаток 2 до Методичних рекомендацій
з бухгалтерського обліку біологічних активів,
затверджених наказом № 1315)