Оплата праці

Перевірки держпраці: що «в полі зору»

20.11.2017 / 16:43
Перевірки держпраці: що «в полі зору»

Як відомо, Держпраці здійснює контроль за додержанням законодавства про працю. Однак чи мають право інспектори праці перевіряти цивільно-правові договори, а також правильність нарахування лікарняних, розглянемо далі.

Чи перевіряють цивільно-правові договори

Законодавство про працю згідно зі ст. 4 КЗпП складається із цього Кодексу та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

Статтею 24 КЗпП передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення ДФС України про прийняття працівника на роботу.

Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю роботодавцями здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ст. 259 КЗпП)

Відповідно до Положення № 96 таким контролюючим органом є Держпраці, основними завданнями якої є реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також питання нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятості населення, загально­обов’язкового державного соціального страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Таким чином, інспектори праці здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю, в тому числі щодо оформлення трудових відносин.

Зверніть увагу
Підстави для здійснення інспекційних відвідувань визначено у п. 5 Порядку № 295. Однією з таких підстав є інформація Пенсійного фонду України про працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця більше року, та про роботодавців, у яких 30 і більше відсотків осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів.

Підстави для здійснення інспекційних відвідувань визначено у п. 5 Порядку № 295. Однією з таких підстав є інформація Пенсійного фонду України про працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця більше року, та про роботодавців, у яких 30 і більше відсотків осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів.

Рішення про доцільність проведення інспекційних відвідувань з таких підстав приймає керівник органу контролю, його заступник.

Наявність визначеної кількості осіб, які надають послуги або виконують роботи на підставі цивільно-правових договорів, може свідчити про спробу підміни трудових відносин цивільними. В такому випадку інспектор праці при здійсненні інспекційного відвідування з питань оформлення трудових відносин вивчає документи, ведення яких передбачено законодавством про працю, та спілкується з працівниками.

У разі виникнення питань щодо можливої наявності трудових відносин без укладення трудового договору інспектор праці відповідно до пп. 3 п. 11 Порядку № 295 один або у присутності свідків має право ставити керівнику   та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати щодо зазначених запитань усні та/або письмові пояснення, з яких може бути отримано інформацію про укладення цивільно-правових договорів.

При наданні для вивчення договорів підряду або договорів про надання послуг, укладених із фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання, інспектор праці аналізує їх зміст на предмет наявності ознак трудового договору.

Про наявність трудових відносин можуть свідчити:                            

  • обов’язок особи виконувати роботу за певною професією, посадою та/або відповідно до певного графіка роботи та/або на робочому місці, що зазначається замовником
  • вимога з боку замовника щодо виконання робіт з дотриманням технологічної дисципліни, забезпечення необхідної якості роботи
  • вимога до особи, яка виконує роботу, дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, працювати у виданому спецодягу, спецвзутті, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту тощо

При фактичному існуванні трудових відносин без укладення трудових договорів наявність цивільних договорів про надання послуг або виконання робіт не звільняє роботодавця від відповідальності за фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення.

Як здійснюється контроль лікарняних

Однією з функцій Держпраці є реалізація державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Із цією метою інспектори праці здійснюють контрольні заходи як безпосередньо у роботодавців, так і у робочих відділеннях Фонду соціального страхування та центрах зайнятості.

Під час проведень інспекційних відвідувань роботодавців інспектори праці керуються таким.

Статтею 173 КЗпП передбачено, що шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (ст. 253 КЗпП).

Відповідно до ст. 255 цього Кодексу види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням працівникам, а в деяких випадках і членам їх сімей, умови їх надання та розміри визначаються законами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншими нормативно-правовими актами, які містять норми щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно зі ст. 18 та частиною першою ст. 35 Закону № 1105 страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.

Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом (абзац другий частини першої ст. 19 Закону № 1105).

Згідно з частиною першою ст. 22 цього Закону допомога по тимчасовій непраце­здатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати.

Така компенсація виплачується застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Отже, враховуючи зміст ст. 4 КЗпП, якою визначено, що до законодавства про працю належать і інші акти законодавства, прийняті відповідно до нього, законодавчі та інші нормативно-правові акти, зазначені у ст. 255 КЗпП, належать до законодавства про працю і підлягають конт­ролю інспекторами Держпраці згідно з Порядком № 295.

Інспектори праці у роботодавців конт­ролюють підстави, розміри (правильність нарахування) та строки надання матеріального забезпечення, а також підстави для відмови у його наданні.

У разі допущення роботодавцем порушень норм законодавства в частині призначення, нарахування та виплати матеріального забезпечення за загально­обо­в’язковим державним соціальним страхуванням інспекторами праці видаються приписи на усунення виявлених порушень, складаються протоколи про адміністративне правопорушення за ознаками частини першої або другої ст. 41 КпАП та вирішується питання про відповідальність роботодавця у вигляді штрафу згідно з абзацами третім та восьмим частини другої ст. 265 КЗпП.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Закон № 1105 — Закон України від 23.09.99 р. № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Положення № 96 — Положення про Державну службу України з питань праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96. Порядок № 295 — Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295