Бухоблік

Звітність «неприбутківців»

30.01.2018 / 16:17

Наближається термін звітування неприбуткових організацій за 2017 р. Рік був складним для «неприбутківців», адже більшість пройшли через процедуру оформлення або переоформлення документів з метою їх внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр). Факт внесення до Реєстру дає змогу отримати статус неприбуткової організації, що в свою чергу впливає на порядок звітування таких організацій за 2017 р. Розглянемо основні моменти, на які слід звернути увагу «неприбутківцям» при підготовці звітності.

Загальні аспекти

Правові основи подання фінзвітності (включаючи її склад та терміни подання) встановлено Законом про бухоблік, Порядком № 419, ПБО (додатками яких є форми фінзвітності), іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухобліку та складання фінзвітності.

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу — фінзвітність є обов’язковим додатком до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) та його невід’ємною частиною. Показники Звіту ґрунтуються на показниках бухобліку та фінзвітності. Адже в новому Звіті маємо двічі позначити інформацію про фінзвітність: серед додатків — ФЗ та розшифрувати види фінансової звітності, що подаються до цього Звіту.

Граничний термін подання річної фін­звітності органам держстатистики — 28.02.2018 р. (п. 5 Порядку № 419). Звіт та декларація з податку на прибуток за 2017 р. (для тих, кого не включено до Реєстру) подаються протягом 60 календарних днів після завершення звітного року, тобто не пізніше 01.03.2018 р. Таким чином, строки звітності збігаються, а от комплект звітності, який мають подавати неприбуткові організації залежно від того, чи включено їх до Реєстру, буде різним.

Пунктом 3 ст. 11 Закону про бухоблік для неприбуткових організацій встановлено скорочену за показниками фінзвітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати. При складанні фінзвітності доцільно враховувати Методрекомендації № 433 та № 476.

Організація бухобліку

Визначення доходів та витрат неприбуткових організацій з метою оподаткування здійснюється на підставі ПБО та даних бух­обліку.

З метою правильної організації облікових процесів, складання достовірної фінзвітності та Звіту неприбутковій організації важливо в обліковій політиці передбачити оптимальну модель бухобліку. При формуванні облікової політики варто враховувати Метод­рекомендації № 635 та організаційні особливості кожної конкретної неприбуткової організації.

Довідково
Неприбуткові організації проводять господарську статутну діяльність, яка за своєю суттю є некомерційним господарюванням. Згідно зі ст. 52 Господарського кодексу некомерційне господарювання — це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання і спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Більшість профільних законів, на підставі яких створюються неприбуткові організації, також передбачають, що такі організації не є підприємницькими і не мають за мету отримання прибутку.

Отже, всі неприбуткові організації (як підприємницького характеру, так і ті, що не мають заборони на підприємницьку діяльність) об’єднані одним принципом: доходи, отримані в межах своєї статутної діяльності, використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її статутними документами. Саме такий принцип передбачено пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, і він суттєво впливає на побудову бухобліку неприбуткових організацій.

На сьогодні законодавством передбачено два варіанти ведення бухобліку:

 • повний аналітичний та синтетичний облік з використанням Плану рахунків бух­обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств;
 • спрощена система обліку і звітності із застосуванням спрощеного Плану рахунків бухобліку.

Слід зазначити, що законодавством не врегульовано можливість використання неприбутковою організацією спрощеної системи обліку та звітності. У зв’язку з цим організація обліку в неприбутковій організації має свої особливості:

 • ведення рахунків класів 0 — 7 є обов’язковим для неприбуткової організації;
 • ведення рахунків класу 9 «Витрати діяльності» не обов’язкове, адже діяльність такої організації не спрямовано на здійснення комерційних операцій;
 • за власним бажанням неприбуткова організація може використовувати тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами»;
 • доходи такої організації визнаються на рівні понесених витрат;
 • всі надходження неприбуткової організації визнаються цільовим фінансуванням.

З огляду на специфіку діяльності неприбуткових організацій доцільно визнавати всі надходження таких організацій цільовим фінансуванням та цільовими надходженнями, включаючи орендні платежі, відсотки, отримані за депозитами, курсові різниці.

Облік цільового фінансування

Цільове фінансування та цільові надходження — це кошти чи майно, які надходять на фінансування та здійснення конкретних програм заходів для їх використання та забезпечення статутної діяльності неприбуткової організації, обумовлені окремими законодавчими, нормативними актами, а також статутними документами. Цілі, на які повинні використовуватись такі кошти, неприбуткова організація зазначає в статутних документах та кошторисі. Такими надходженнями в неприбуткових організаціях можуть бути:

 • внески (членські, вступні, одноразові);
 • безповоротна фінансова допомога;
 • пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати, відшкодування, курсові різниці);
 • надходження від проведення основної або іншої статутної діяльності (благодійної допомоги, гуманітарної допомоги, міжнародної технічної допомоги, просвітницьких, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг, видавництва);
 • надходження від надання майна в оренду, від продажу основних засобів тощо.

Облік цільового фінансування ведеться на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Рахунок пасивний, за Кт відображаються кошти цільового призначення для фінансування певних заходів, за Дт — використані суми за певними напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Неприбуткові організації можуть застосовувати такі субрахунки:

 • 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» — застосовують неприбуткові організації, що отримують кошти із бюджету на цільові програми, та ОСББ при отриманні субсидій та пільг;
 • 483 «Благодійна допомога» — використовують благодійні організації;
 • 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень» — доцільно використовувати неприбутковим організаціям, якщо це цільове фінансування не з бюджету і не благодійна допомога.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень. Типові кореспонденції рахунків за рахунком 48 наведено в Інструкції № 291.

Ураховуючи те, що неприбуткові організації можуть отримувати цільове фінансування на реалізацію конкретних статутних програм (заходів, проектів тощо), а також просто на забезпечення статутної діяльності, варто деталізувати облік коштів на рахунку цільового фінансування та цільових надходжень. Для цього до субрахунку 484  відкриваються субрахунки четвертого порядку, наприклад:

 • 4841 «Цільове фінансування від членських внесків»;
 • 4842 «Цільове фінансування від безповоротної фінансової допомоги»;
 • 4843 «Цільове фінансування від орендної плати»;
 • 4844 «Цільове фінансування від оплати за кружки, секції»;
 • 4845 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень».

Методологічні основи формування доходів неприбуткових організацій визначено ПБО 15, відповідно до якого:

 • цільове фінансування не визнається доходом доти, доки не існує підтвердження, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування;
 • отримане цільове фінансування та інші цільові надходження визнаються доходом протягом тих періодів, в яких було понесено витрати, пов’язані з використанням умов цільового фінансування;
 • цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів (така позиція підтверджена листом № 31-08410-07-10/19733);
 • безоплатно отримані необоротні активи визнаються доходом протягом періоду їх корисного використання пропорційно нарахованій амортизації.

Витрати неприбуткових організацій формуються відповідно до ПБО 16. Ураховуючи особливості діяльності, неприбуткові організації можуть вести аналітичний облік витрат за напрямами, проектами.

Доходи неприбуткових організацій визнаються щомісячно, на рівні понесених витрат, тому у бухобліку та фінзвітності неприбуткових організацій прибутку за такими операціями не може бути.

Розглянемо окремо порядок звітування неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру, і тими, що в 2017 р. не потрапили до Реєстру і відповідно втратили з 01.07.2017 р. «неприбутковий» статус.

Приклад 1

Благодійну організацію «Надія» внесено до Реєстру. Доходи та витрати на 2017 р. регламентовано кошторисом.

Затверджено
загальними зборами
№ 3 від 15.11.2016 р.

Кошторис благодійної організації «Надія» на 2017 р.

№ з/п

 

Суми, грн

 

Статті надходжень

 

1

Благодійна допомога

409 886,37

2

Гуманітарна допомога

45 811,00

 

Усього доходів

455 697,37

 

Статті витрат

 

1

Зарплата з нарахуваннями

21 059,64

2

Інші витрати, в тому числі

 

 

адміністративні витрати (не більше 20 % витрат)

22 285,86

 

витрати на узгодження благодійних проектів

412 351,87

 

Усього витрат

455 697,37

Окремо затверджуються витрати щодо кожного благодійного проекту.

 Оборотно-сальдова відомість благодійної організації «НАДІЯ» за 2017 р.

Код рахунку

 

Найменування

Сальдо на початок періоду

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

20

Виробничі запаси

 

 

45 811,00

45 811,00

 

 

31

Рахунки в банку

26 567,12

 

696 635,70

721 341,98

1 860,84

 

33

Інші грошові кошти

 

 

694 815,27

694 815,27

 

 

37

Розрахунки з різними дебіторами

 

 

186 953,81

186 953,81

 

 

48

Цільове фінансування та цільові надходження

 

26 658,28

455 697,37

429 039,09

 

 

483

Благодійна допомога

 

26 658,28

455 697,37

429 039,09

 

 

63

Розрахунки з постачальниками

 

 

270 599,53

270 599,53

 

 

64

Розрахунки за податками и платежами

 

 

1 689,87

1 877,85

 

96,82

641

Розрахунки за податками

 

 

1 454,94

1 618,92

 

72,82

6411

Розрахунки по ПДФО

91,16

 

1 454,94

1 618,92

 

72,82

642

Розрахунки за обов’язковими платежами

 

 

234,93

258,93

 

24,00

65

Розрахунки зі страхування

 

 

3 445,64

3 797,64

 

352,00

66

Розрахунки за виплатами працівникам

 

 

15 849,98

17 262,00

 

1 412,02

71

Інший операційний дохід

 

 

455 697,37

455 697,37

 

 

79

Фінансові результати

 

 

455 697,37

455 697,37

 

 

81

Витрати на оплату праці

 

 

17 262,00

17 262,00

 

 

82

Відрахування на соціальні заходи

 

 

3 797,64

3 797,64

 

 

841

Інші операційні витрати (адмінвитрати)

 

 

22 285,86

22 285,86

 

 

842

Інші операційні витрати (проекти)

 

 

412 351,87

412 351,87

 

 

 

Усього

26 658,28

26 658,28

3 738 590,28

3 738 590,28

1 860,84

1 860,84

Наведемо фрагмент фінансового звіту (форма № 2-м).

2. Звіт про фінансові результати за 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

 

Інші операційні доходи

2120

455,7

 

Інші доходи

2240

 —

 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

455,7

 

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

—            

 

Інші операційні витрати

2180

– 455,7

 

Інші витрати

2270

 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

– 455,7

 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

 

Податок на прибуток

2300

—          

 

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

 

Саме з показниками фінансової звітності  мають ув’язуватися дані Звіту. Для наочності наведемо фрагмент частини I Звіту.

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій

Показники

Код рядка

Сума, грн

1

2

3

Частина I

 

Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 — 1.11)

1

455 697

надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

1.6

455 697

благодійна допомога

1.6.1

409 886

гуманітарна допомога

1.6.2 ГД

45 811

Видатки (витрати) неприбуткової організації
(сума рядків 2.1 — 2.6)

2

455 697

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

2.3

43 345

безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:

2.4

 412 352

благодійна допомога

2.4.1

366 541

гуманітарна допомога

2.4.2 ГД

45 811

Нагадаємо, що частина II Звіту заповнюється для розрахунку об’єкта оподаткування у разі якщо неприбуткова організація порушила вимоги ст. 133 Податкового кодексу, в тому числі якщо здійснено нецільове використання гуманітарної допомоги.

У наведеному прикладі благодійна організація отримує гуманітарну допомогу і передає її набувачам — фізичним особам (250 осіб). Відповідно ці операції відображаються в додатку ГД до Звіту (додаток ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД подають отримувачі гуманітарної допомоги, зареєстровані в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, та набувачі гуманітарної допомоги зі статусом юридичної особи, визначені у підпунктах «а» — «ґ» абзацу п’ятого ст. 1 Закону № 1192).

Фрагмент додатка ГД

II. Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік

№ з/п

Найменування організації, яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про визнан­ня гуманітарної допомоги, за яким відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги (транспортні засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги тощо)

Одиниця виміру (кг, шт. тощо)

Кількість (вага, об'єм, обсяг тощо)

Вартість
гуманітарної допомоги

Дані митної декларації, за якою було здійснено ввезення товарів на митну територію України4

код валюти

сума у валюті3

у грн за офіційним курсом Національного банку України на дату отримання

дата

номер

код товару за
УКТ ЗЕД5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Україна

№ 25 від 01.12.2017 р.

Товар

шт.

 

 

 

45 811

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього6

х

х

х

III. Розподілено гуманітарну допомогу за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік


з/п

Набувач7

Дата, номер наказу про визнання гуманітарної допомоги, за яким відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги (транспортні засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги)

Одиниця виміру
(кг, шт. тощо)

Кількість (вага, об'єм, обсяг тощо)

Вартість гуманітарної допомоги (грн)

Дата та номер акта передачі гуманітарної допомоги

код
за ЄДРПОУ

наймену-
вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

250

 

№ 25 від 01.12.2017 р.

Товар

шт.

 

45 811

18.12.2017 р.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього8

х

ВАЖЛИВО
Одне з головних питань — ув’язка показників фінансової звітності та Звіту:
рядок 2280 фінзвіту (форма № 2-м) = рядку 1 частини I Звіту;
рядок 2285 фінзвіту (форма № 2-м) = рядку 2 частини I Звіту.
Сальдо Кт 483 зазначається у рядку 1595 розділу ІІ «Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення» пасиву Балансу (форма № 1-м).

Приклад 2

Станом на 1 липня 2017 р.  ГО «ОСВ» не включено до Реєстру. Отже, протягом 2017 р. така організація має два податкові статуси: не є платником податку на прибуток до 01.07.2017 р. та з 01.07.2017 р. є платником податку на прибуток. Відповідно така організація має відзвітувати за два періоди.

Оборотно-сальдова відомість ГО «ОСВ» за перше півріччя 2017 р. 
(фрагмент)

Код рахунку

Найменування

Сальдо
на початок періоду

Обороти
за період

Сальдо
на кінець періоду

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

48

Цільове фінансування
 і цільові надходження

 

 

526 695,42

820 823,74

 

294 128,32

 

 

 

 

 

 

 

69

Доходи майбутніх періодів

 

 

49 516,81

49 516,81

 

 

71

Інший операційний дохід

 

 

477 178,61

477 178,61

 

 

74

Інші доходи

 

 

49 516,81

49 516,81

 

 

79

Фінансові результати

 

 

526 695,42

526 695,42

 

 

80

Матеріальні витрати

 

 

38 555,13

38 555,13

 

 

81

Витрати на оплату праці

 

 

205 951,19

205 951,19

 

 

82

Відрахування на соціальні
заходи

 

 

45 719,60

45 719,60

 

 

83

Амортизація

 

 

49 516,81

49 516,81

 

 

84

Інші операційні витрати

 

 

186 952,69

186 952,69

 

 

 

Усього

214 061,75

214 061,75

4 745 791,14

4 745 791,14

358 694,48

 358 694,48

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Організація, яку станом на 01.07.2017 р. не було включено до Реєстру, за 2017 р. має подати до контролюючих органів таку звітність:

з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р.

з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р.

Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року (який для таких організацій дорівнює
періоду з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р.), та фінзвітність за перше півріччя 2017 р.

Декларацію за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, із показниками діяльності, обрахованими за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р., та фінзвітність за 2017 р.

Аналогічну позицію викладено в листі № 21192.

 

Наведемо фрагменти Звіту про фінансові результати та Звіту про доходи (прибутки) ГО «ОСВ» за перше півріччя  2017 р.

2. Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 р.

 Звіт
про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Частина I

Доходи неприбуткової організації
(сума рядків 1.1 — 1.11)

1

526 695

разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів

1.7

477 178

інші доходи

1.11

49 517

Видатки (витрати) неприбуткової організації
(сума рядків 2.1 — 2.6)

2

526 695

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

2.3

477 178

інші видатки (витрати)

2.6

49 517

Оборотно-сальдова відомість ГО «ОСВ» за 2017 р.
(фрагмент)

Код рахунку

Найменування

Сальдо
на початок періоду

Обороти
за період

Сальдо
на кінець періоду

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

48

Цільове фінансування і цільові надходження

 

 

1 053 390,84

1 347 519,16

 

294 128,32

 

 

 

 

 

 

 

69

Доходи майбутніх періодів

 

 

49 516,81

49 516,81

 

 

71

Інший операційний дохід

 

 

954 357,22

954 357,22

 

 

74

Інші доходи

 

 

99 033,62

99 033,62

 

  

79

Фінансові результати

 

 

1 053 390,84

1 053 390,84

 

 

80

Матеріальні витрати

 

 

77 110,26

77 110,26

 

  

81

Витрати на оплату праці

 

 

325 403,66

325 403,66

 

  

82

Відрахування на соціальні заходи

 

 

73 174,68

73 174,68

 

 

83

Амортизація

 

 

99 033,62

99 033,62

 

  

84

Інші операційні витрати

 

 

478 668,62

478 668,62

 

  

 

Усього

214 061,75

214 061,75

7 098 513,99

7 098 513,99

407 007,69

 407 007,69

 2. Звіт про фінансові результати за рік 2017 р.

З огляду на приклад 2 зауважимо, що  від того, що неприбуткову організацію не включено до Реєстру, її цілі, завдання та фінансування не змінилися. По суті своїй організація залишилась некомерційною, як прописано в статутних документах. Незмінною залишається і облікова політика. Новації торкнулися лише порядку звітування до контролюючих органів.

Довідково
Граничний строк подання річної фінансової і податкової звітності — 01.03.2018 р.

Нагадаємо, що разом із податковою звітністю така організація має подати і  фінансову звітність, яка подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто граничним строком її подання є 01.03.2018 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закон № 1192 — Закон України від 22.10.99 р. № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу»
Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419
Методрекомендації № 433 — Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433
Методрекомендації № 476 — Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 11.04.2013 р. № 476
Методрекомендації № 635 — Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635
Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291
ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290
ПБО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318
Лист № 21192 — лист ДФС України від 10.08.2017 р. «Про особливості подання податкової звітності з податку на прибуток неприбутковими організаціями»
Лист № 31-08410-07-10/19733 — лист Мінфіну України від 01.07.2013 р. № 31-08410-07-10/19733