Оплата праці

Звітуємо про працевлаштування осіб з інвалідністю

19.02.2018 / 14:04

Зверніть увагу, що 28.02.2018 р. — останній день подання роботодавцями Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2017 р. (форма № 10-ПІ).
Який норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, як реєструватися у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, як заповнюється та подається звітність за формою № 10-ПІ та яка відповідальність за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Який норматив робочих місць

Роботодавці (у тому числі фізичні особи), які використовують найману працю восьми та більше осіб, зобов’язані виконувати норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю у такому розмірі (абзац перший ст. 19 Закону № 875):

  • 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;
  • одне робоче місце — якщо кількість працюючих, для яких місце роботи є основ­ним, — від 8 до 25 осіб.

Роботодавці самостійно здійснюють розрахунок кількості робочих місць для праце­влаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу і забезпечують їх працевлаштування.

Порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників, необхідної для визначення кількості робочих місць для праце­влаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу, визначено п. 3.2 Інструкції № 286.

Для забезпечення виконання нормативу роботодавці можуть здійснювати пошук осіб з інвалідністю на вакантні місця самостійно або звернутися за допомогою до територіального центру зайнятості.

Зверніть увагу, що норматив вважається виконаним, якщо у звітному році у роботодавця вже працює відповідна кількість осіб з інвалідністю за основним місцем роботи.

Хто зобов’язаний зареєструватися

Усі роботодавці (юридичні особи та ФОП незалежно від обраної системи оподаткування), в яких за основним місцем роботи працюють вісім і більше осіб, самостійно реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд) за своїм місцезнаходженням (частина дев’ята ст. 19 Закону № 875).

Яка процедура реєстрації

Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, визначено постановою № 70 (далі — Порядок № 70), якою встановлено процедуру реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду.

Новостворені роботодавці, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділеннях Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

Слід зазначити, що роботодавці, у яких у попередньому році кількість працюючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб, повинні зареєструватися у відділеннях Фонду в період з 1 січня по 1 лютого поточного року.

Реєстрація роботодавців у відділеннях Фонду здійснюється за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців.

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) до відділень Фонду відповідну заяву за формою, затвердженою наказом № 98.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій, видану органом ДФС (далі — довідка).

Роботодавець, у якого кількість працю­ючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб або змінилася назва чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи — підприємця, подає заяву і копію довідки упродовж 10 робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою і копією довідки подають (надсилають) відомості про такі підрозділи за формою, встановленою наказом № 98.

Господарські об’єднання, утворені відповідно до ст. 19 Закону № 875, разом із за­явою, копією довідки подають:

  • копію установчого договору та/або статуту господарського об’єднання;
  • перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання.

Оригінали документів надаються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у п. 3 Порядку № 70, а у разі надсилання їх поштою — дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Відділення Фонду протягом 10 робочих днів після реєстрації документів надсилає роботодавцеві рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію.

Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

Документи, надіслані або надані робото­давцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації або зміни місцезнаходження юридичної особи чи місця реєстрації проживання фізичної особи — підприємця.

Подання звіту

Про виконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці мають відзвітувати до відділень Фонду соцзахисту інвалідів за місцем їх реєстрації. Для цього вони подають або надсилають рекомендованим листом щороку до 1 березня Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ, затвердженою наказом № 42.

Подання Звіту до відділення Фонду в електронному вигляді не передбачено. Водночас подання Звіту за формою № 10-ПІ представником роботодавця за дорученням не заборонено законодавством.

Важливо
У разі якщо роботодавець не зареєстрований у відповідному відділенні Фонду, але має намір подати Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ), він може зареєструватися перед поданням цього звіту.

Як заповнюється звіт

Адресна частина Звіту та її сітка кодів заповнюються роботодавцями за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку 01 Звіту відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, яка визначається відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286.

У рядку 02 відображається середньо­облікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність.

Фізична особа, яка використовує найману працю, якщо їй відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, збільшує показник рядка 02 на одиницю.

У рядку 03 відображається кількість осіб з інвалідністю — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до ­нор­­мативу робочих місць для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю, установленого ст. 19 Закону № 875.

Таким чином, якщо фізична особа, яка використовує найману працю 8 осіб, є особою з інвалідністю, то вважається, що вона ­виконала норматив робочих місць для праце­влаштування осіб з інвалідністю і при заповненні Звіту повинна відображати себе у рядках 01 та 02.

Відповідальність за невиконання нормативу

Статтею 20 Закону № 875 установлено, що роботодавці, в яких середньооблікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом, передбаченим ст. 19 цього Закону, щороку сплачують відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції (табл).

Розмір адміністративно-господарських санкцій для роботодавців, де середньооблікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом

Середньорічна заробітна плата на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі на підприємстві, в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування осіб з інвалідністю і не зайняте такою особою

Для роботодавців з нормативом робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік

Половина середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі на підприємстві, в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичної особи, яка використовує найману працю, за робоче місце, призначене для працевлаштування осіб з інвалідністю і не зайняте такою особою

Для роботодавців, у яких працюють від 8 до 15 осіб

Слід зазначити, що положення частини першої ст. 20 Закону № 875 не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Суми адміністративно-господарських санкцій роботодавці обчислюють самостійно і сплачують їх до відділень Фонду на рахунки, відкриті в органах Держказначейства за місцем державної реєстрації, до 15 квітня року, що настає за роком, у якому відбулося порушення нормативу.

У разі порушення строків сплати суми адміністративно-господарських санкцій роботодавець сплачує пеню, яка нараховується у розмірі 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діяла на час сплати, на повну суму недоїмки, за кожен календарний день прострочення.

При цьому необов’язково, щоб джерелом сплати штрафних санкцій роботодавця був його прибуток. У разі коли роботодавець не одержує прибутку, сума адміністративно-господарських санкцій сплачується за рахунок інших джерел відповідно до законодавства.

Крім того, згідно з частиною другою ст. 1881 КпАП невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, неподання відділенням Фонду Звіту тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, за порушення посадовою особою нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також за неподання нею Звіту накладається адміністративний штраф від 170 до 340 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Закон № 875 — Закон України від 21.03.91 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Постанова № 70 — постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Наказ № 42 — наказ Мінсоцполітики України від 10.02.2007 р. № 42 «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»». Наказ № 98 — наказ Мінсоцполітики України від 14.03.2007 р. № 98 «Про затвердження форм документів для реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів». Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286